Thủ Thuật Hướng dẫn Đánh giá hóa học lớp 9 bài 2 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đánh giá hóa học lớp 9 bài 2 được Update vào lúc : 2022-08-09 22:10:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 1 trang 6 sgk hóa học 9

Có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào hoàn toàn có thể tác dụng được với

a) Nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

Bài giài:

a) Những oxit tác dụng với nước là CaO và SO3

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O →
H2SO4

b) Những oxit tác dụng với axit clohiđric là CaO và Fe2O3:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) Những oxit tác dụng với natri hiđroxit là SO3

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 +
H2O

Bài 2 trang 6 sgk hóa học 9

Có những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết thêm thêm những cặp chất hoàn toàn có thể tác dụng với nhau.

Bài giải:

Những cặp chất tác dụng được với nhau là: H2O và CO2; H2O và K2O; CO2 và K2O; CO2 và KOH.

H2O + CO2 →
H2CO3

H2O + K2O  → 2KOH

CO2 + K2O  → K2CO3

CO2 + KOH  → KHCO3

CO2 + KOH  → K2CO3 + H2O

Bài 3 trang 6 sgk hóa học 9

Từ những chất: Canxi oxit, lưu huỳnh ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy lựa chọn chất thích hợp điền vào những sơ đồ phản ứng sau:

a) Axit sunfuric + … → Kẽm sunfat + Nước

b) Natri hiđroxit + … → Natri sunfat + Nước

c) Nước           + … → Axit sunfurơ

d) Nước           + … → Canxi hiđroxit

e) Canxi oxit     + … → Canxi cacbonat

Dùng những công thức hóa học để viết toàn bộ những phương trình hóa học của những sơ đồ phản ứng trên.

Bài giải:

a) H2SO4 + ZnO →
ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 6 sgk hóa học 9

Cho những oxit sau:

CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho tác dụng được với

a) Nước, tạo thành
dung dịch axit

b) Nước, tạo thành dung dịch bazơ

c) Dung dịch axit, tạo thành muối và nước.

d) Dung dịch bazơ, tạo thành muối và nước.

Viết những phương trình hóa học.

Bài giải:

a) Những chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit là CO2 và SO2:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2  + H2O → H2SO3

b) Những chất tác dụng với nước tạo thành dung
dịch bazơ là Na2O và CaO:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) Những chất tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước là: Na2O, CaO, CuO:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) Những chất tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành
muối và nước là CO2 và SO2:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

SO2  + Ca(OH)2 → H2O + CaSO3

Bài 5 trang 6 sgk hóa học 9

Có hỗn hợp khí CO2 và O2 làm thế nào hoàn toàn có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên ? Trình bày cách làm và viết phương trình hóa học.

Bài giải:

Dẫn hỗn hợp khí
trải qua một dung dịch kiềm (lấy dư) như Ca(OH)2 hoặc NaOH,… khí CO2 bị hấp thụ hết do có phản ứng với kiềm:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

 Khí thoát thoát khỏi bình chỉ có O2

Bài 6 trang 6 sgk hóa học 9

Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%.

a) Viết phương trình
hóa học.

b) Tính nồng độ Phần Trăm của những chất có dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

Bài giải:

Tính số mol: nCuO = (frac1,680) = 0,02 mol ; (n_H_2SO_4) = (frac2098) ≈ 0,2 mol

a) Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

lúc ban đầu:            
      0,02    0,2         0        0 mol

lúc phản ứng:                  0,02 → 0,02      0,02

Sau phản ứng:                 0           0,18     0,02

b) Dung dịch sau phản ứng có hai chất tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư.

Khối
lượng dung dịch = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

(m_CuSO_4) = 0,02 x 160 = 3,2 g => C%, CuSO4 = (frac3,2 101,6) . 100% ≈ 3,15%

(m_H_2SO_4) = 20 – (0,02 x 98) = 18,04 => C%,  H2SO4 = (frac18,04101,6) . 100% ≈ 17,76%

Giaibaitap.me

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Đánh giá hóa học lớp 9 bài 2

4529

Clip Đánh giá hóa học lớp 9 bài 2 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đánh giá hóa học lớp 9 bài 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đánh giá hóa học lớp 9 bài 2 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Đánh giá hóa học lớp 9 bài 2 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đánh giá hóa học lớp 9 bài 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đánh giá hóa học lớp 9 bài 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đánh #giá #hóa #học #lớp #bài