Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ lớp 11 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ lớp 11 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-27 01:12:22 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đặc điểm chung của những phân tử hợp chất hữu cơ là
1. thành phần nguyên tố hầu hết là C và H.
2. hoàn toàn có thể chứa nguyên tố khác ví như Cl, N, P, O.
3. link hóa học hầu hết là link cộng hoá trị.
4. link hoá học hầu hết là link ion.
5. dễ bay hơi, khó cháy.
6. phản ứng hoá học xẩy ra nhanh.
Nhóm những ý đúng là:

A. 4, 5, 6.

Nội dung chính

  Đặc điểm chung của những phân tử hợp chất hữu cơ là
  1. thành phần nguyên tố hầu hết là C và H.
  2. hoàn toàn có thể chứa nguyên tố khác ví như Cl, N, P, O.
  3. link hóa học hầu hết là link cộng hoá trị.
  4. link hoá học hầu hết là link ion.
  5. dễ bay hơi, khó cháy.
  6. phản ứng hoá học xẩy ra nhanh.
  Nhóm những ý đúng là:I. Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ: Đại cương hoá hữu cơ1. Đặc điểm, phân loại:2. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ3. Đồng đẳng và đồng phân4. Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ5. Phản ứng hoá hữu cơ:Đặc điểm chung của những phân tử hợp chất hữu cơ là
  1. thành phần nguyên tố hầu hết là C và H.
  2. hoàn toàn có thể chứa nguyên tố khác ví như Cl, N, P, O.
  3. link hóa học hầu hết là link cộng hoá trị.
  4. link hoá học hầu hết là link ion.
  5. dễ bay hơi, khó cháy.
  6. phản ứng hoá học xẩy ra nhanh.
  Nhóm những ý đúng là:Lý thuyết mở đầu về hoá học hữu cơI. KHÁI NIỆMIV. SƠ LƯỢC VỀ PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐVideo liên quan

B. 1, 2, 3.

Đáp án đúng chuẩn

C. 1, 3, 5.

D. 2, 4, 6.

Xem lời giải

I. Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ: Đại cương hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

– Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ những hợp chất đơn thuần và giản dị như CO, CO2, những muối cacbonat, những hợp chất xianua.

– Đặc điểm:

+ Phải có cacbon, thường có hiđro, hay gặp oxi và nitơ, tiếp theo đó đến những halogen, lưu huỳnh, photpho…

+ Liên kết hoá học hầu hết: cộng hoá trị.

+ Dễ bay hơi, kém bền nhiệt, dễ cháy hơn những hợp chất vô cơ.

+ Các phản ứng thường trình làng chậm và không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

+ Số lượng những hợp chất hữu cơ khoảng chừng 10 triệu chất, so với những chất vô cơ chỉ có tầm khoảng chừng 100.000 chất.

– Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có link đơn)

hiđrocacbon không no (có cả link đơn và những link đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử có vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,…

– Thành phần nguyên tố và công thức phân tử:

+ Công thức tổng quát (CTTQ): cho biết thêm thêm thành phần định tính những nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho biết thêm thêm chất hữu cơ đó cho chứa ba nguyên tố C, H và O.

+ Công thức đơn thuần và giản dị nhất (CTĐGN): cho biết thêm thêm tỷ suất về số lượng những nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ: CH2O nghĩa là trong phân tử, tỉ lệ C : H : O = 1: 2 :1.

+ Công thức phân tử (CTPT): cho biết thêm thêm số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

Ví dụ: Với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n khi n = 2 ta có C2H4O2.

Để xác lập được công thức phân tử nên phải ghi nhận thành phần những nguyên tố và khối lượng mol phân tử của nó.

– Phân tích định tính và định lượng những nguyên tố:

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

– Xác định khối lượng mol phân tử:

+ Dựa vào tỉ khối so với không khí hoặc so với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ Các chất khó, hoặc không mờ hơi: xác lập bằng phương pháp nghiệm lạnh hay nghiệm sôi.

2. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

– Công thức cấu trúc:

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

– Thuyết cấu trúc hoá học:

+ Trong phân tử chất hữu cơ, những nguyên tử link với nhau theo như đúng hoá trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự link này được gọi là cấu trúc hoá học.

Sự thay đổi thứ tự tự link này sẽ tạo ra chất mới.

+ Trong phân tử chất hữu cơ, cacbon có hoá trị 4. Những nguyên tử cacbon kết phù thích hợp với những nguyên tử của những nguyên tố và phối hợp trực tiếp với nhau tạo thành những mạch cacbon rất khác nhau (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của những chất tùy từng thành phần phân tử (bản chất và số lượng những nguyên tử) và cấu trúc hoá học (thứ tự link của những nguyên tử).

3. Đồng đẳng và đồng phân

– Đồng đẳng: những chất có tính chất hoá học tương tự nhau nhưng hơn kém nhau một hoặc nhiều nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là những chất đồng đẳng của nhau.

– Đồng phân: những chất có cùng công thức phân tử nhưng khác về cấu trúc hoá học.

Ví dụ: Cùng công thức là C2H6O, có 2 công thức cấu trúc là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) và CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ

– Các chất hữu cơ hoàn toàn có thể có những link đơn, link đôi hay link ba.

– Liên kết hiđro là loại link yếu, tạo ra giữa nguyên tử hiđro linh động và nguyên tử có độ âm điện cao. Loại link này ảnh hưởng lớn đến độ tan trong nước, đến nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của nhiều chất.

5. Phản ứng hoá hữu cơ:

Đặc điểm chung của những phân tử hợp chất hữu cơ là
1. thành phần nguyên tố hầu hết là C và H.
2. hoàn toàn có thể chứa nguyên tố khác ví như Cl, N, P, O.
3. link hóa học hầu hết là link cộng hoá trị.
4. link hoá học hầu hết là link ion.
5. dễ bay hơi, khó cháy.
6. phản ứng hoá học xẩy ra nhanh.
Nhóm những ý đúng là:

Câu 6577 Thông hiểu

Đặc điểm chung của những phân tử hợp chất hữu cơ là

1. thành phần nguyên tố hầu hết là C và H.

2. hoàn toàn có thể chứa nguyên tố khác ví như Cl, N, P, O.

3. link hóa học hầu hết là link cộng hoá trị.

4. link hoá học hầu hết là link ion.

5. dễ bay hơi, khó cháy.

6. phản ứng hoá học xẩy ra nhanh.

Nhóm những ý đúng là:

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết mở đầu về hóa hữu cơ

Mở đầu hóa học hữu cơ — Xem rõ ràng…

Lý thuyết mở đầu về hoá học hữu cơ

Quảng cáo

I. KHÁI NIỆM

– Hợp chất hữu cơ là những hợp chất của C trừ oxit của C, muối cacbua, muối cacbonat, muối xianua.

– Hoá học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu và phân tích những hợp chất hữu cơ.

II. PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ

Hợp. chất hữu cơ được chia thành hidrcacbon và dẫn xuất hidrcacbon.

1. Hidrcacbon là loại hợp. chất hữu cơ đơn giản nhất, trong thành phần phân tử chỉ chứa hai nguyên tố là cacbon và hidro.

– Hidrocacbon mạch hở:

+ Hidrocacbon no: Ankan

+ Hidrocacbon không no có một nối đôi: Anken

+ Hidrcacbon không no có hai nối đôi: Ankadien

– Hidrocacbon mạch vòng:

+ Hidrocacbon no: xicloankan

+ Hidrocacbon mạch vòng: Aren

2. Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp. chất mà trong phân tử ngoài C, H ra còn có một số hay nhiều nguyên tố khác như O, N, S, halogen…

– Dẫn xuất halogen: R – X ( R là gốc hidrocacbon)

– Hợp. chất chứa nhóm chức:

– OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit……

III. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

– Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa C, hay có H thường gặp O ngoài ra còn tồn tại halogen, N, P…

– Liên kết hầu hết trong hợp chất hữu cơ là link cộng hóa trị.

– Các hợp chất hữu cơ thường rất dễ bay hơi, dễ cháy, kém bền nhiệt.

– Các phản ứng trong hoá học hữu cơ thường chậm, không hoàn toàn, xẩy ra theo nhiều hướng thường phải đun nóng và có xúc tác.

IV. SƠ LƯỢC VỀ PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ

Để xác định công thức phân tử hợp. chất hữu cơ người ta phải xác định :

– Thành phần định tính nguyên tố.

– Thành phần định lượng nguyên tố.

– Xác định khối lượng phân tử.

1. Phân tích định tính nguyên tố.

– Phân tích định tính nguyên tố để xác định thành phần các nguyên tố hóa học chứa trong một chất.

– Muốn xác định thành phần các nguyên tố , người ta chuyển các nguyên tồ trong hợp. chất hữu cơ thành các hợp. chất vô cơ đơn giản rồi nhận ra các sản phẩm đó.

2. Phân tích định lượng các nguyên tố:

– Phân tích định lượng các nguyên tố xác định khối lượng của mỗi nguyên tố hóa học chứa trong hợp. chất hữu cơ.

– Muốn định lượng nguyên tố, người ta chuyển các nguyên tố trong hợp. chất hữu cơ thành các hợp. chất vô cơ đơn giản, định lượng chúng, từ đó suy ra khối lượng từng nguyên tố có trong một chất.

3. Thành phần nguyên tố:

Sơ đồ tư duy: Mở đầu về hoá học hữu cơ

Loigiaihay

Bài tiếp theo

  Bài 1 trang 91 SGK Hóa học 11

  Giải bài 1 trang 91 SGK Hóa học 11. So sánh hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ về: thành phần nguyên tố, điểm lưu ý link hoá học trong phân tử.

  Bài 2 trang 91 SGK Hóa học 11

  Giải bài 2 trang 91 SGK Hóa học 11. Nếu mục tiêu và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố.

  Bài 3 trang 91 SGK Hóa học 11

  Giải bài 3 trang 91 SGK Hóa học 11. Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A

  Bài 4 trang 91 SGK Hóa học 11

  Giải bài 4 trang 91 SGK Hóa học 11. β-Caroten (chất hữu cơ có trong củ cà rốt) có màu da cam

  Lý thuyết ankan

  Bài 3 trang 115 SGK Hóa học 11

  Báo cáo thực hành thực tiễn: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

  Lý thuyết anken

Quảng cáo

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

://.youtube/watch?v=3Om8_ZO7oP4

Reply
6
0
Chia sẻ

4327

Review Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ lớp 11 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ lớp 11 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ lớp 11 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ lớp 11 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ lớp 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ lớp 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặc #điểm #chung #của #hợp #chất #hữu #cơ #lớp