Mẹo về Cho V lít CO2 hấp thu hết vào dung dịch nước vôi có hòa tan 3 7 gam caoh2 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho V lít CO2 hấp thu hết vào dung dịch nước vôi có hòa tan 3 7 gam caoh2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-11 13:15:17 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án:

 $V = 0,896(lít)$ hoặc $V = 1,344(lít)$

Giải thích tiến trình giải:

Ta có :

$n_CaCO_3 = dfrac4100 = 0,04(mol)$

$n_Ca(OH)_2 = dfrac3,774 = 0,05(mol)$
Ta xét hai trường hợp :

– Trường hợp 1 : $Ca(OH)_2$ dư 

$Ca(OH)_2 + CO_2 → CaCO_3 + H_2O$

Theo PTHH : $n_CO_2 = n_CaCO_3 = 0,04(mol)$

$⇒ V_CO_2 = 0,04.22,4 = 0,896(lít)$

– Trường hợp 2 : $CaCO_3$ bị hòa tan một phần 

$Ca(OH)_2 + CO_2 → CaCO_3 + H_2O(1)$

$CO_2 + CaCO_3 + H_2O → Ca(HCO_3)_2(2)$

Theo PTHH , ta có :

$n_CaCO_3(1) = n_CO_2(1) = n_Ca(OH)_2 = 0,05(mol)$$⇒n_CO_2(2) = n_CaCO_3(2)= n_CaCO_3(1) – n_CaCO_3 = 0,05 – 0,04 = 0,01(mol)$

$⇒ n_CO_2 = n_CO_2(1) + n_CO_2(2) = 0,05 + 0,01 = 0,06(mol)$

$⇒ V_CO_2 = 0,06.22,4 = 1,344(lít)$

Hấp thụ hết V lít (đktc) khí CO2 vào dung dịch chứa 0,1 mol Ca(OH)2, thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của V là

Câu 89529 Vận dụng

Hấp thụ hết V lít (đktc) khí CO2 vào dung dịch chứa 0,1 mol Ca(OH)2, thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của V là

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xét 2 trường hợp:

*TH1: Ca(OH)2 dư, CO2 hết, kết tủa chưa bị hòa tan.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

*TH2: Tạo kết tủa, kết tủa bị hòa tan 1 phần

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

Phương pháp giải bài tập oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm — Xem rõ ràng

Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong:

Có những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào nói trên:

Nung kali nitrat (KNO3) ở nhiệt độ cao, ta thu được chất khí là:

Để làm sạch dung dịch NaCl có lẫn Na2SO4 ta dùng:

Trộn những cặp chất nào sau này ta thu được NaCl ?

Trường hợp nào tạo ra chất kết tủa khi trộn hai dung dịch sau ?

Cho phương trình phản ứng: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + X + H2O. X là:

Hoà tan 50 gam muối ăn vào 200 gam nước thu được dung dịch có nồng độ là:

Có thể phân biệt BaCl2 và NaCl bằng dung dịch:

Dung dịch muối NaHSO4 phản ứng được với toàn bộ những chất nào trong dãy sau:

Muối nào sau này dễ bị nhiệt phân hủy sinh ra khí CO2

Dung dịch NaOH hoàn toàn có thể dùng để phân biệt cặp muối nào sau này

Cặp chất nào sau này phản ứng với nhau thu được thành phầm là NaCl

Điện phân nóng chảy NaCl thu được thành phầm gồm:

Dung dịch muối nào sau này làm quỳ tím chuyển sang red color

Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2 thấy

Hiện tượng khi thêm vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch BaCl2 là:

Dãy hợp chất nào sau này gồm những muối?

CaCO3 hoàn toàn có thể tham gia phản ứng với

Để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và NaCl ta hoàn toàn có thể dùng chất có công thức

Nung sắt(II)nitorat (Fe(NO3)2) ở nhiệt độ cao, ta thu được thành phầm là:

Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn dung dịch nước vôi trong thu được 10g kết tủa. Sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm 3,4g so với ban đầu. Tính V.

Các vướng mắc tương tự

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí  C O 2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

A. 20

B. 30

C. 12

D. 15

Hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở: CnH2n và CmH2m–2. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp trên, hấp thụ toàn bộ thành phầm cháy vào nước vôi trong thu được 50 gam kết tủa và dung dịch có khối lượng giảm 9,12 gam so với dung dịch nước vôi trong ban đầu. Thêm NaOH dư vào dung dịch này, sau phản ứng thu được 10 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của 2 hiđrocacbon trong hỗn hợp ban đầu.

Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H6 và C4H6. Tỉ khối của X so với H2 bằng 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X trong oxi dư rồi hấp thụ toàn bộ thành phầm cháy vào trong bình đựng 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được x gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm m gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Tính giá trị của x, m.

Hỗn hợp X gồm anken A ( CnH2n) và ankin B (CmH2m-2):

– Biết 0,5 mol hỗn hợp X phản ứng tối đa với 0,8 mol H2.

– Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X rồi hấp thụ thành phầm cháy bằng dung dịch nước vôi trong thấy có 25 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 7,48 gam so với ban đầu. Lọc bỏ kết tủa, thêm tiếp lượng dư dung dịch KOH vào dung dịch nước lọc thu được thêm 2,5 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của A và B và tính m.

Dẫn V lít khí CO2 (ở đktc) qua 500 ml dung dịch Ca(OH)2 nồng xM, sau phản ứng thu được 3 gam kết tủa và dung dịch A. Đun nóng dung dịch A thu được thêm 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của V và x là

A. 1,568 lít và 0,1M

B. 2,24 lít và 0,05 M

C. 0,1792 lít và 0,1 M

D. 1,12 lít và 0,2 M

Dẫn V lít  C O 2 (đktc) vào dung dịch  C a ( O H ) 3 thu được 25 gam kết tủa và dung dịch X, đun nóng dung dịch lại thu thêm được 5 gam kết tủa nữa. Tính giá trị của V.

Dẫn 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) vào 600 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M. Phản ứng kết thúc thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 30

B. 20

C. 40

D. 25

Sục V lít  CO 2  (đktc) vào dung dịch chứa a mol  Ba ( OH ) 2  thì thu được 19,7 gam kết tủa (TN1). Mặt khác, sục V lít  CO 2  (đktc) vào dung dịch chứa a mol  Ba ( OH ) 2  và a mol NaOH thì thu được 39,4 gam kết tủa (TN2). Giá trị của V và a tương ứng là:

A. 6,72 và 0,1

B. 5,6 và 0,2

C. 8,96 và 0,3

D. 6,72 và 0,2

Dẫn 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) vào 600 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5 M. Phản ứng kết thúc thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 30   

B. 20   

C. 40   

D. 25

Hấp thụ hết V lít khí  CO 2  vào dung dịch chứa 0,42 mol  Ca ( OH ) 2 , thu được a gam kết tủa. Tách lấy kết tủa, tiếp theo đó thêm tiếp 0,6V lít khí  CO 2  nữa, thu thêm 0,2a gam kết tủa. Thể tích những khí đo ở đktc. Giá trị của V là:

A. 7,84 lít

B. 5,60 lít

C. 6,72 lít

D. 8,40 lít

://.youtube/watch?v=OKWDVjGRtEI

4160

Video Cho V lít CO2 hấp thu hết vào dung dịch nước vôi có hòa tan 3 7 gam caoh2 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho V lít CO2 hấp thu hết vào dung dịch nước vôi có hòa tan 3 7 gam caoh2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho V lít CO2 hấp thu hết vào dung dịch nước vôi có hòa tan 3 7 gam caoh2 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Cho V lít CO2 hấp thu hết vào dung dịch nước vôi có hòa tan 3 7 gam caoh2 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho V lít CO2 hấp thu hết vào dung dịch nước vôi có hòa tan 3 7 gam caoh2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho V lít CO2 hấp thu hết vào dung dịch nước vôi có hòa tan 3 7 gam caoh2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #lít #CO2 #hấp #thu #hết #vào #dung #dịch #nước #vôi #có #hòa #tan #gam #caoh2