Kinh Nghiệm về Cho tam giác ABC có AB 4 AC 6 bac 60 cạnh BC bằng a 24 B 2 7 C 28 d 52 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác ABC có AB 4 AC 6 bac 60 cạnh BC bằng a 24 B 2 7 C 28 d 52 được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-28 00:00:22 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

18/06/2022 19,447

Nội dung chính

    Chọn B.
    Áp dụng định lí cosin cho tam giác ta có:
    a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA = 36 + 64 – 2.6.8.cos600 = 52
    do đó . CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Chọn B.
Áp dụng định lí cosin cho tam giác ta có:
a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA = 36 + 64 – 2.6.8.cos600 = 52
do đó .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hai vectơ a→;b→ thỏa mãn nhu cầu a→=3,b→=2 và a→b→=-3. Xác định góc giữa hai vectơ đó

Xem đáp án » 18/06/2022 29,362

Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tính tích vô hướng AB→.BC→

Xem đáp án » 18/06/2022 21,248

Cho tam giác ABC  vuông tại A có góc B = 600, AB = a Tính AC→.CB→

Xem đáp án » 18/06/2022 14,225

Cho tam giác ABC vuông cân tại A và có  AB = AC = a. Tính AB→.BC→

Xem đáp án » 18/06/2022 13,741

Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a.  Tính tích vô hướng AB→.AC⇀

Xem đáp án » 18/06/2022 12,389

Cho tam giác đều ABC có đường cao AH. Tính AH→;BA→

Xem đáp án » 18/06/2022 8,128

Cho tam giác MNP có S = 84; a =13; b = 14; c = 15. Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác trên gần với số nào nhất?

Xem đáp án » 18/06/2022 7,964

Cho tam giác ABC vuông tại C có AC = 9; BC = 5. Tính AB→.AC→

Xem đáp án » 18/06/2022 7,761

Cho ba điểm A; B; C thỏa mãn nhu cầu có AB = 2 cm; BC = 3cm; CA = 5cm. Tính CA→.CB→

Xem đáp án » 18/06/2022 7,210

Cho hình vuông vắn ABCD. Tính cosAC→;BA→

Xem đáp án » 18/06/2022 4,560

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm  A( 2; -1) ; B( 2; 10)  và C(-4; 2). Tính tích vô hướng AB→.AC→

Xem đáp án » 18/06/2022 4,267

Cho a→1;-2 và b→-1;-3. Tính a→,b→

Xem đáp án » 18/06/2022 4,101

Giá trị của cos300 + sin600  bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,664

Rút gọn biểu thức P=1-sin2 x2sin x.cos x ta được

Xem đáp án » 18/06/2022 3,448

Trong mặt phẳng Oxy cho A(-1; 1) ; B(1; 3) và C(1; -1). Khẳng định nào sau này đúng.

Xem đáp án » 18/06/2022 3,443

§3. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIẤC
VÀ GIẢI TAM GIÁC
A. KIẾN THỨC CĂN BẢN
Định lí côsin
Trong tam giác ABC bất kì với BC = a, CA = b, AB = c ta có:
a2 – b2 + c2 – 2bc cosA; b2 = a2 + c2 – 2ac cosB; c2 = a2 + b2 – 2ab cosC.
. . UÃ _ b2 +°2 _a2 . _ a2 +c2 -b2. a2 +b2 -c2
Hệ quả: cosA = — —; cosB = -T —; cosC = .
2bc 2ac 2ab
Áp dụng: Tính độ dài đường trung tuyến của tam giác.
Cho tam giác ABC có những cạnh BC = a, CA = b và AB = c. Gọi ma, mb và mc là độ dài những đường trung tuyến lần lượt vẽ từ những đỉnh A, B và c của tam giác. Ta có:
2 _ 2(b2 + c2)-a2 2 _ 2(a2 +c2)-b2 2 2(a2+b2)-c2
rrr= — ; rrr=— —7-^ ; mét vuông=— – .
a 4 ’ b 4 c 4
Định lí sin
Trong tam giác ABC bất kì với BC = a, CA = b, AB = c và R là bán kính
đường tròn ngoại tiếp, ta có: —a- = —= – c 7- = 2R sinA sinB sinC
Cõng thức tính diện tích s quy hoạnh tam giác
Ta kí hiệu ha, hb, hc là những đường cao của tam giác ABC lần lượt vẽ từ những đỉnh A, B, c và s là diện tích s quy hoạnh tam giác đó.
Gọi R và r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác và p. = — là nửa chu vi của tam giác.
Diện tích s của tam giác ABC được xem theo một trong những công thức sau: s = 4ah = 4bh. =4ch ;
2 a 2 b 2 c
s = -ịabsinC = 4bcsinA = 4-casinB;
2 2 2
4R s = pr;
s= 7p(p.-a)(p.-b)(p.-c) (công thức Hê-rông).
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP
Cho tam giác ABC vuông tại A, B = 58° và cạnh a = 72cm. Tính c , cạnh b, cạnh c và đường cao ha.
ỹiẳi
Ta có: C = 90° – B = 90° – 58° = 32°
sinB = — => b = asinB = 72.sin58° « 61,06 (cm) a
sinC = — => c = asinC = 72.sin32° » 38,15 (cm) a
a.ha = bc => h = — « 32,36 (cm)
a a B
Cho tam giác ABC biết những cạnh a = 52,1 cm, b = 85cm và c = 54cm. Tính những góc Â, B và c .
$iải
Áp dụng định lí Cô-sin ta có: a2 = b2 + c2 – 2bccosA
, b2 + c2 – a2 7225 + 2916 – 2714,41 n Qnnn _ V oc0
=> cosA = — « 0,8090 => A ~ 36 .
2bc 2.85.54
Ta có: b2 = a2 + c2 – 2accosB
„„„ a2+c2-b2 2714,41 + 2916-7225 n OQQ4
2ac 2.52,1.54
=> B = 106°28′.
Vậy C = 180° – (Â + B) « 37°32 ’.
Cho tam giác ABC có A = 120°, cạnh b = 8cm và c = 5cm. Tính cạnh a và những góc B, c của tam giác đó.
B«37°48′.
0,79.
Vậy C = 180° – (Â + B) « 22°12 ’.
Tính diện tích s quy hoạnh s của tam giác có sô’ đo những cạnh lần lượt là 7, 9 và 12.
Áp dụng công thức Hê-rông: s = ựp(p. – a)(p. – b)(p. – c)
Ta có: p. = I (7 + 9 + 12) = 14 2
=> s = Ựl4(14-7X14-9X14-12) = 31,3 (đvdt).
Tam giác ABC có A = 120°. Tính cạnh BC cho biết thêm thêm cạnh AC = m và AB = n.
BC = a = ựm2 + n2 + mn
Tam giác ABC có những cạnh a = 8cm, b = 10cm và c = 13cm.
Tam giác đó có góc tù không?
Tính độ dài trung tuyến MA của tam giác ABC đó.
(ýieLé
a) Nếu tam giác ABC có góc tù thì góc tù đó phải đôì diện với cạnh lớn số 1 là c = 13cm. Ta tính góc c.
Ta có công thức: c2 = a2 + b2 – 2abcosC
=> 169 = 64 + 100 – 2.8.10.cosC
=> cosC = -169 _ – —=> C = 91°47′ là góc tù của tam giác.
2.8.10 160
b) Áp dụng công thức tính độ dài trung tuyến
rp„ ,,.2 2 2(b2+c2)-a2
Ta có: MA = mét vuông = —
4
„2 2(10 +13 )-82 „or
ma = Hr *118,5
ma » 10,89 (cm).
Tính góc lớn số 1 của tam giác ABC biết:
Các cạnh a = 3cm, b = 4cm và c = 6cm;
Các cạnh a = 40cm, b = 13cm và c = 37cm.
tyiắi
a) Vì cạnh c = 6cm lớn số 1 nên góc c lớn nhâ’t, ta có: c2 = a2 + b2 – 2abcosC
cosC =
a2+b2-c2
2ab
32 +42 -62 11
2.3.4 ” 24
=> c = 117°16’.
b) Vì cạnh a = 40cm lớn số 1 nên góc A lớn số 1, ta có: a2 = b2 + c2 – 2bccosA
b2+c2-a2 132 +372 -402 62 – .
2bc 2.13.37 962
 « 93°41′.
Cho tam giác ABC biết cạnh a = 137,5cm, B = 83° và c = 57°. Tính góc A, bán kinh R của đường tròn ngoại tiếp cạnh b và c của tam giác.
(ỹiắÀ
Ta CÓ Â = 180° – (B + C) = 180° -140° = 40°
2R
Áp dụng định lí sin ta có: .a = ——— = ,C– sin A sinB sinC
Q. O”D _ a _ 167,5 137,5 _
sin A sin 40° 0,6429
b = 2RsinB = 2Rsin83° « 212,31 (cm) c = 2RsinC = 2Rsin57° = 179,40 (cm).
Cho hình bình hành ABCD có AB = a, BC = b, BD = m và AC = n. Chứng minh rằng mét vuông + n2 = 2(a2 + b2).11
mét vuông + n2 = 2(a2 + b2).
Hai chiếc tàu thuỷ p. và Q. cách nhau 300m. Từ p. và Q. thẳng hàng với chân A của tháp hải đãng AB ở trên bờ biển người ta nhìn độ cao AB cùa tháp dưới những góc BPA = 35° và BQA = 48°. Tính độ cao cùa tháp.
(ỹiắi
Xét tam giác BPQ.
Ta có: PBQ = 48° – 35° = 13°.
Áp dụng định lí sin:
BQ PQ _ BQ 300 1 a có: ——Z- = ——ì- => ——-7-7 = ———77
sinP sinB sin 35° sin 13°
Do đó: BQ – -°;sinJ5° => BQ = 764,935 (m) sin 13°
Chiều cao AB của tháp:
AB
Ta có: sinQ = —— => AB = BQ.sin48° = 764,935.sin48° = 568,457 (m). BQ
Muốn đo độ cao của Tháp Chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận, người ta lấy hai điểm A và B trên mặt đất có tầm khoảng chừng cách AB = 12m cùng thẳng hàng với chân c của tháp để tại vị hai giác kế. Chân của giác kế có chiểu cao h = 1,3m. Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm A,, B| cùng thẳng hàng với c, thuộc độ cao CD của tháp. Người ta đo được DA^ = 49° và DBjC^ = 35°. Tính độ cao CD của tháp đó.
49zX
A, 35X
B,
,.3m Ị
12m /
c,
12m B
tyữíi
Tam giác DA]Bi có Ã1DB1 = 49° -35° = 14
Theo định lí sin trong ADAịB!
A1B1 AtD o 12 _ AịD
sinD sin 35° sin 14° sin 35°
28,451 (m)
=> CiD = AiDsin49° = 28,451.sin49° « 21,472 (m) Chiều cao CD của Tháp Chàm là:
CD = C]D + c,c = 21,472 + 1,3 = 22,772 (m).
c. BÀI TẬP LÀM TKÊM
Cho tam giác ABC có b + c = 2a.
Chứng minh rằng: a) sinB + sinC – 2sinA
Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC ta đểu có:
mĩ+mb+mc2=|(a2+b2+c2)
Cho tam giác ABC thỏa a = bcosC. Chứng minh tam giác ABC vuông.
dắn: Áp dụng định lí cosin
„ … . b3+c3-a3
Cho tam giác ABC thỏa Đk —-—-—— = a2 .
b + c-a
Chứng minh  = 60° .
Cho tam giác ABC có trung tuyến AM = ^.
Chứng minh rằng 2b2 = a2 – c2 và sin2A = 2sin2B + sin2C.
Giải tam giác ABC, biết:
b = 14, c = 10, Â = 145°;
a = 7, b = 9, c = 10.

Reply
4
0
Chia sẻ

4421

Video Cho tam giác ABC có AB 4 AC 6 bac 60 cạnh BC bằng a 24 B 2 7 C 28 d 52 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho tam giác ABC có AB 4 AC 6 bac 60 cạnh BC bằng a 24 B 2 7 C 28 d 52 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho tam giác ABC có AB 4 AC 6 bac 60 cạnh BC bằng a 24 B 2 7 C 28 d 52 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho tam giác ABC có AB 4 AC 6 bac 60 cạnh BC bằng a 24 B 2 7 C 28 d 52 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho tam giác ABC có AB 4 AC 6 bac 60 cạnh BC bằng a 24 B 2 7 C 28 d 52

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tam giác ABC có AB 4 AC 6 bac 60 cạnh BC bằng a 24 B 2 7 C 28 d 52 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tam #giác #ABC #có #bac #cạnh #bằng