Kinh Nghiệm về Cho R1 6 Ω R2 R4 4 Ω R3 12 Ω UAB 18 V ampe kế có điện trở không đáng kể tìm số chỉ ampe kế Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho R1 6 Ω R2 R4 4 Ω R3 12 Ω UAB 18 V ampe kế có điện trở không đáng kể tìm số chỉ ampe kế được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-16 21:17:27 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

– Ampe kế mắc tiếp nối đuôi nhau với điện trở R, để đo dòng điện chạy qua nó, số chỉ của ampe kế là cường độ dòng điện chạy qua R.

– Vôn kế mắc tuy nhiên tuy nhiên với điện trở R, để đo hiệu điện thế hai đầu điện trở R, số chỉ của vô kế là hiệu điện thế hai đầu R.

Quảng cáo

Lưu ý:

    + Nếu điện trở của vôn kế không phải rất rộng (bằng vô cùng) thì dòng điện vẫn chạy qua vôn kế V nên không thể bỏ đoạn mạch chứa vôn kế được.

    + Nếu ampe kế có điện trở đáng kể thì xem ampe kế như một điện trở.

Ví dụ 1: Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong số đó những điện trở R1 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω, những ampe kế có điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB = 6V. Tìm số chỉ của những ampe kế.

Hướng dẫn:

Gọi C là giao điểm của (R2, R3), D là giao điểm của (R1, R2)

Vì ampe kế có điện trở không đáng kể nên:

    + A và C có cùng điện thế → chập C và A lại.

    + B và D có cùng điện thế → chập D và B lại.

Mạch điện được vẽ lại như sau:

Ta có: (R1 // R2 // R3)

Số chỉ ampe kế 1: I = I1 + IA1 ⇒ IA1 = I – I1 = 3A

Số chỉ ampe kế 2: I3 + IA2 = I ⇒ IA2 = I – I3 = 5A

Quảng cáo

Ví dụ 2: Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong số đó những điện trở R1 = 40Ω, R2 = 40Ω, R3 = 30Ω, R4 = 40Ω, ampe kế có điện trở không đáng kể, cường độ dòng điện chạy trong mạch chính I = 1,2 A. Tìm số chỉ của những ampe kế và cường độ dòng điện qua mỗi trở.

Hướng dẫn:

Gọi C là giao điểm của (R2, R3); D là giao điểm của (R1, R2)

Vì những ampe kế có điện trở không đáng kể nên:

    + A và C có cùng điện thế → chập C và A lại.

    + B và D có cùng điện thế → chập D và B lại.

Mạch điện được vẽ lại như sau:

Ta có: [(R1 // R2)] // R3

⇒ U = I.RAB = 1,2.20 = 24V

Mà I = I124 + I3 ⇒ I124 = I – I3 = 1,2 – 0,8 = 0,4A = I4 = I12

u12 = I12.R12 = 0,4.20 = 8V

Để tìm số chỉ ampe kế ta nhờ vào mạch ban đầu: I = I1 + IA ⇒ IA = I – I1 = 1,2 – 0,2 = 1A

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 12Ω, R2 = 6Ω, R3 = R4 = 4Ω, UAB = 18V. Biết điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể. Tìm số chỉ của những ampe kế.

Hướng dẫn:

Gọi C là giao điểm của (R2, R3), D là giao điểm của (R1, R2), E là giao điểm của (R1, R4, A1). Vì E và C có cùng điện thế → chập C và E lại, B và D có cùng điện thế → chập D và B lại.

Mạch điện được vẽ lại như sau:

Ta có: [R4 nt (R1 // R2 // R3)]

⇒ R123 = 2Ω ⇒ RAB = R4 + R123 = 6Ω

⇒ U4 = I4.R4 = 3.4 = 12V ⇒ U123 = U – U4 = 6V

Số chỉ ampe kế 1: I4 = I1 + IA1 ⇒ IA1 = I4 – I4 = 2,5A

Số chỉ ampe kế 2: I3 + IA2 = I ⇒ IA2 = I – I3 = 1,5A

Ví dụ 4: Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = R2 = 8Ω, R3 = 12Ω, R4 = 24Ω, R5 = 1,2Ω, RA = 0, UAB = 24V. Tính:

a. Điện trở tương tự của đoạn mạch.

b. Cường độ dòng điện qua những điện trở.

c. Số chỉ ampe kế.

Hướng dẫn:

Gọi C là giao điểm của (R1, R2), D là giao điểm của (R3, R4)

Vì ampe kế có điện trở không đáng kể nên C và D có cùng điện thế → chập C và D lại.

Mạch điện được vẽ lại như sau:

a. Ta có: [(R1 // R3) nt (R2 // R4)] nt R5

→ R = R13 + R24 + R5 = 4,8 + 6 + 1,2 = 12Ω

b.

⇒ I13 = I24 = I5 = I = 2A

Cường độ dòng điện qua R1 và R3:

Cường độ dòng điện qua R2 và R4:

c. Giả sử chiều dòng điện chạy qua ampe kế có chiều từ C đến D (như hình vẽ). Khi đó tại nút C ta có: I1 = IA + I2 ⇒ IA = I1 – I2 = 1,2 – 1,5 = -0,3A . Dấu ” – ” chứng chỏ rằng: dòng điện phải chạy từ D đến C và số chỉ của ampe kế là 0,3A.

Ví dụ 5:Cho mạch điện như hình vẽ: trong số đó R1 = 8Ω, R2 = 12Ω, R3 = 3Ω, R5 = 4Ω. R4 là biến trở. Biết UAB = 34V và RV rất rộng.

1. Với R4 = 3Ω. Tính:

a. RAB.

b. Cường độ dòng điện ở mạch chính.

c. Số chỉ vôn kế. Cực dương Vôn kế phải nối với điểm nào?

2. Điều chỉnh R4 để (V) chỉ 0V. Tính R4.

Hướng dẫn:

Vì vôn kế có điện trở rất rộng nên dòng điện không chạy qua vôn kế. Mạch điện được vẽ lại như sau:

1. Với R4 = 3Ω.

a) Ta có: R5 nt [(R1 nt R2) // (R3 nt R4) ]

R12 = R1 + R2 = 18Ω, R34 = R3 + R4 = 6Ω

→ R = R5 + R1234 = 4 + 4,5 = 8,5Ω

b. Cường độ dòng điện trong mạch chính:

c. I5 = I1234 = I = 4A → U5 = I5.R5 = 4.4 = 16V ⇒ U1234 = U – u5 = 18V

Từ hình vẽ ta có: UMN = UMC + UCN = -R1I1 + R3I3 = -6.1 + 3.3 = 3V

Mà: nên cực dương của (V) mắc với M và cực âm mắc với N.

2. Điều chỉnh R4 để (V) chỉ 0V

Ta có: UMN = UMC + UCN = – UCM + UCN = 0 ⇒ UCM = UCN ⇔ I1R1 = I3R3 (1)

Mặt khác: UMN = UMB + UBN = UMB – UNB = 0 ⇒ UMB = UNB ⇔ I1R2 = I3R4 (2)

Lấy (1) chia (2) ta được:

: mạch cầu cân đối.

Ví dụ 6: Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 10Ω, UAB = 30V, RA = 0. Tìm:

a. RAB.

b. Cường độ dòng điện qua những điện trở.

c. Số chỉ Ampe kế

Hướng dẫn:

Gọi C là giao điểm của (R2, R4, R5), D là giao điểm của (R1, R3, R4)

Vì ampe kế có điện trở không đáng kể nên B và C có cùng điện thế → chập C và B lại (dòng điện không chạy qua R5 nên I5 = 0) . Mạch điện được vẽ lại như sau:

a) Ta có: [(R3 // R4) nt R1] // R2

b)

    
+ Ta có U134 = U2 = UAB = 30V

    + Dòng điện chạy qua đoạn R2:

    + Dòng điện chạy qua đoạn R1 – R34:

Lại có: I1 = I34 = I134 = 2A nên: U34 = UAB – U1 = UAB – I1R1 = 30 – 2.10 = 10V

Vì U3 = U4 = U340 = 10V, mà R3 = R4 = 10Ω

c) Để tìm số chỉ ampe kế A ta phải tìm I2 và I4, tiếp theo đó xác lập chiều của I4 rồi suy ra số chỉ của A.

Ta có: I1 > I3 nên từ mạch gốc, ta thấy tại D dòng qua I4 phải có chiều từ D đến C vậy I2 và I4 qua chảy qua A nên: IA = I2 + I4 = 3 + 1 = 4 A.

Bài 1: Cho mạch điện có sơ đồ như hình. Biết R1 = 10Ω và R2 = 3R3. Ampe kế A1 chỉ 4A. Tìm số chỉ của những ampe kế A2 và A3.

Hiển thị lời giải

Ta có: U23 = U2 = U3 ⇔ I2.R2 = I3.R3 ⇔ I2.3R3 = I3.R3 ⇒ I3 = 3I2

Lại có: I = I1 = I2 + I3 ⇔ 4 = I2 + 3I2 ⇒ I2 = 1A ⇒ I3 = 3A

Bài 2: R1 = R3 =30Ω, R2 = 5Ω, R4 = 15Ω, RA = 0, UAB = 90V, RV rất rộng. Hình bên. Tìm:

a. Điện trở tương tự của đoạn mạch.

b. Số chỉ ampe kế và vôn kế.

Hiển thị lời giải

Gọi C là giao điểm của (R1, R3), D là giao điểm của (R2, R3, R4)

Vì ampe kế có điện trở không đáng kể nên B và C có cùng điện thế → chập C và B lại. Vôn kế có điện trở rất rộng nên dòng điện không chạy qua vôn kế. Mạch điện được vẽ lại như sau:

a) [R2 nt (R3 // R4)] // R1

b) Ta có U234 = U1 = UAB = 90V

    + Dòng điện chạy qua đoạn R1:

    + Dòng điện chạy qua đoạn R2 – R34:

Lại có: I2 = I34 = I234 = 6A nên: U34 = UAB – U2 = UAB – I2.R2 = 90 – 6.5 = 60V

Vì U3 = U4 = U34 = 60V

Số chỉ của ampe kế: IA = I1 + I3 = 3 + 2 = 5 A

Số chỉ của vôn kế: U4 = U34 = 60V

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết UAB = 18V , R1 = R2 = R3 = 6Ω, R4 = 2Ω. Nối M và B bằng một ampe kế có điện trở rất nhỏ. Tìm số chỉ của ampe kế và chiều dòng điện qua ampe kế.

Hiển thị lời giải

Khi nối ampe kế vào giữa M và B thì M và B được chập lại, mạch điện được vẽ lại:

[(R3 // R4) nt R1] // R2

⇒ R341 = R34 + R1 = 1,5 + 6 = 7,5Ω

    + Lại có:

⇒ I134 = I – I2 = 5,4 – 3 = 2,4A

    + Vì I134 = I1 = I34 = 2,4 ⇒ U1 = I1.R2 = 2,4.6 = 14,4V

⇒ U34 = U134 – U1 = 3,6V

    + Lại có R4 // R3 ⇒ U3 = U4 = U34 = 3,6 V ⇒ I3 = 0,6 A và I4 = 1,8 A

    + Vì I1 = I3 + I4 = 2,4 A nên dòng qua R3 từ N đến M do vậy: IA = I3 + I2 = 3,6 A

Bài 4: Cho mạch điện như hình:

UMN = 4V; R1 = R2 = 2Ω;

R3 = R4 = R5 = 1Ω; RA ≈ 0; RV = ∞ (rất rộng).

a) Tính RMN.

b) Tính số chỉ của ampe kế và vôn kế.

Hiển thị lời giải

a) Mạch điện được vẽ lại như hình:

Từ hình thấy: [(R5 nt R3) // R2] nt R4 // R1

Ta có: R35 = R3 + R5 = 1 + 1 = 2Ω

R4235 = R235 + R4 = 1 + 1 = 2Ω

b) Từ mạch gốc suy ra số chỉ của ampe kế A đó đó là cường độ dòng I4, theo mạch vẽ lại ta có:

Số chỉ vôn kế V là U3 = I3R3. Lại có: U35 = U – U4 = 4 – 2.1 = 2V

Bài 5: Cho mạch điện như hình vẽ. Cho biết: R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, R4 = 5Ω, R5 = 0,5Ω, điện trở vôn kế rất rộng, dây dẫn và khóa K có điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là UAB = 20V. Hãy tính điện trở tương tự của mạch toàn mạch, dòng điện qua những điện trở và số chỉ của vôn kế, trong những trường hợp sau:

a) Khóa K đang mở.

b) Đóng khóa K.

Hiển thị lời giải

a) Khóa K mở, mạch vẽ lại như hình.

RAB = R23-4 + R1 + R5 = 2,5 + 1 + 0,5 = 4Ω

I1 = I5 = I23-4 = 5A ⇒ U23-4 = I23-4.R23-4 = 5.2,5 = 12,5V

Mà: U23 = U4 = U23-4 = 12,5V

Lại có: I4 = I1 – I23 = 5 – 2,5 = 2,5A

Từ hình ban đầu ta suy ra số chỉ của V đó đó là U4 ⇒ UV = U4 = 12,5V

b) Đóng khóa K, mạch điện như hình. Chập hai điểm A và D lại rồi thực thi tiến trình vẽ lại mạch như bài trên ta vẽ được mạch sau:

Ta có:

Ta có: I5 = IAE = I = 8,125A ⇒ UAE = IAE.RAE = 15,9375 = U3 = U12-4

Dòng điện qua R3:

Dòng điện qua đoạn R12-4 là: I12-4 = I – I3 = 8,125 – 5,3125 = 2,8125A ⇒ I12 – I4 = 2,8125A

Hiệu điện thế giữa hai điểm A, C: UAC = U12 = I12.R12 = I4.R12 = 1,875V

Dòng điện qua R1:

Dòng điện qua R2: I2 = I12 – I1 = 2,8125 – 1,875 = 0,93751A

Từ hình ban đầu ta suy ra số chỉ của V đó đó là U4 ⇒ UV = U4 = I4.R4 = 14,0625V

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

dinh-luat-om-cho-doan-mach-chi-co-dien-tro-r.jsp

Reply
2
0
Chia sẻ

4424

Clip Cho R1 6 Ω R2 R4 4 Ω R3 12 Ω UAB 18 V ampe kế có điện trở không đáng kể tìm số chỉ ampe kế ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho R1 6 Ω R2 R4 4 Ω R3 12 Ω UAB 18 V ampe kế có điện trở không đáng kể tìm số chỉ ampe kế tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cho R1 6 Ω R2 R4 4 Ω R3 12 Ω UAB 18 V ampe kế có điện trở không đáng kể tìm số chỉ ampe kế miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Cho R1 6 Ω R2 R4 4 Ω R3 12 Ω UAB 18 V ampe kế có điện trở không đáng kể tìm số chỉ ampe kế Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho R1 6 Ω R2 R4 4 Ω R3 12 Ω UAB 18 V ampe kế có điện trở không đáng kể tìm số chỉ ampe kế

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho R1 6 Ω R2 R4 4 Ω R3 12 Ω UAB 18 V ampe kế có điện trở không đáng kể tìm số chỉ ampe kế vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #UAB #ampe #kế #có #điện #trở #không #đáng #kể #tìm #số #chỉ #ampe #kế