Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho 9 75g kẽm vào dung dịch axit clohidric dư khối lượng muối thu được là 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho 9 75g kẽm vào dung dịch axit clohidric dư khối lượng muối thu được là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-11 20:27:20 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 3:

Nội dung chính

    Cho 9,75g kẽm tác dụng với cùng 1 lượng dung dịch axit clohidric vừa đủa.tính khối lượng dd HCl 20% đã dùngCho 9,75g kẽm tác dụng với cùng 1 lượng dung dịch axit clohidric vừa đủa.tính khối lượng dd HCl 20% đã dùngCâu 4.Cho 9,75g kẽm tác dụng với 7,3g axitclohiđric (HCl) thu được kẽm clorua (ZnCl2) ѵà khí hiđro a. Tính khối lượng c̠ủa̠ kẽm clorua thu được.b. TíCâu 4.Cho 9,75g kẽm tác dụng với 7,3g axitclohiđric (HCl) thu được kẽm clorua (ZnCl2) ѵà khí hiđro a. Tính khối lượng c̠ủa̠ kẽm clorua thu được.b. TíVideo liên quan

a.

n Zn=$frac9,7565$=0,15 mol

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

0,15→0,3       0,15       0,15     mol

V H2(đktc)=0,15.22,4=3,36 l

b.

n CuO=$frac1664$=0,25 mol

            CuO+H2→Cu+H2O

trc pứ: 0,25  0,15                    mol

pứ:       0,15 0,15                    mol

sau pứ:0,05    0                      mol

⇒CuO dư

m CuO dư=0,05.64=3,2 g

Bài 4:

mdd=m NaCl+m H2O

        =15+45=60 g

⇒C% NaCl=$frac1560$=25 %

Bài 5:

a.

n Zn=$frac32,565$=0,5 mol

Zn+2HCl→ZnCl2+H2↑

0,5→1        0,5       0,5          mol

b.

V H2(đktc)=0,5.22,4=11,2 l

c.

m ct HCl=1.36,5=36,5 g

mdd HCl=$frac36,5.10010$=365 g

d.

mdd sau pứ=m Zn+mdd HCl-m H2

                    =32,5+365-0,5.2 =396,5 g

m ct ZnCl2=0,5.135=68 g

⇒C% ZnCl2=$frac68396,5$.100≈17,15 %

Bài 6:

-3,6 gam chất rắn là:CuSO4 khan

C% CuSO4=$frac3,620$.100=18 %

Bài 7:

m ct NaCl=$frac200.15100$=30 g

n NaCl=$frac3058,5$≈0,51 mol

Vì D= 1,1g/ml:

⇒Vdd HCl=$frac2001,1$ ≈181,81 ml=0,18181 l

CM NaCl=$frac0,510,18181$ ≈2,805 M

———————Nguyễn Hoạt—————————

Top 1 ✅ Cho 9,75g kẽm tác dụng với cùng 1 lượng dung dịch axit clohidric vừa đủa. tính khối lượng dd HCl 20% đã dùng nam 2022 được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-03-11 13:11:37 cùng với những chủ đề liên quan khác

Cho 9,75g kẽm tác dụng với cùng 1 lượng dung dịch axit clohidric vừa đủa.tính khối lượng dd HCl 20% đã dùng

Hỏi:

Cho 9,75g kẽm tác dụng với cùng 1 lượng dung dịch axit clohidric vừa đủa.tính khối lượng dd HCl 20% đã dùng

Cho 9,75g kẽm tác dụng với cùng 1 lượng dung dịch axit clohidric vừa đủ
a.tính khối lượng dd HCl 20% đã dùng

Đáp:

thaophuobg:

$n_Zn$ = $frac9.7565$ = 0.15 (mol)

$Zn_$ + $2HCl_$ → $ZnCl_2$ + $H_2↑$

0.15 -> 0.3                                (mol)

$m_HCl pư$ = 0.3 × 36.5 = 10.95 (g)

$m_dd HCl$ = 10.95 ÷ 20% = 54.75 (g)

~ GỬI BẠN ~

thaophuobg:

$n_Zn$ = $frac9.7565$ = 0.15 (mol)

$Zn_$ + $2HCl_$ → $ZnCl_2$ + $H_2↑$

0.15 -> 0.3                                (mol)

$m_HCl pư$ = 0.3 × 36.5 = 10.95 (g)

$m_dd HCl$ = 10.95 ÷ 20% = 54.75 (g)

~ GỬI BẠN ~

thaophuobg:

$n_Zn$ = $frac9.7565$ = 0.15 (mol)

$Zn_$ + $2HCl_$ → $ZnCl_2$ + $H_2↑$

0.15 -> 0.3                                (mol)

$m_HCl pư$ = 0.3 × 36.5 = 10.95 (g)

$m_dd HCl$ = 10.95 ÷ 20% = 54.75 (g)

~ GỬI BẠN ~

Cho 9,75g kẽm tác dụng với cùng 1 lượng dung dịch axit clohidric vừa đủa.tính khối lượng dd HCl 20% đã dùng

Xem thêm : …

Vừa rồi, lớp9 đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Cho 9,75g kẽm tác dụng với cùng 1 lượng dung dịch axit clohidric vừa đủa. tính khối lượng dd HCl 20% đã dùng nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết “Cho 9,75g kẽm tác dụng với cùng 1 lượng dung dịch axit clohidric vừa đủa. tính khối lượng dd HCl 20% đã dùng nam 2022” mang lại sẽ hỗ trợ những bạn trẻ quan tâm hơn về Cho 9,75g kẽm tác dụng với cùng 1 lượng dung dịch axit clohidric vừa đủa. tính khối lượng dd HCl 20% đã dùng nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng lớp9 tăng trưởng thêm nhiều nội dung bài viết hay về Cho 9,75g kẽm tác dụng với cùng 1 lượng dung dịch axit clohidric vừa đủa. tính khối lượng dd HCl 20% đã dùng nam 2022 bạn nhé.

Lời giải của GV Vungoi

$n_Zn=frac9,7565=0,15,mol$

$m_HCl=frac100.9,125%100%=9,125,gamRightarrow n_HCl=frac9,12536,5=0,25,mol$

PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 ↑

Xét tỉ lệ: $fracn_Zn1=0,15$ và $fracn_HCl2=frac0,252=0,125$

Vì 0,15 > 0,125 => Zn còn dư, HCl phản ứng hết

=> tính theo số mol HCl

Theo PTHH: $n_ZnCl_2=n_H_2=frac12.n_HCl=frac0,252=0,125,mol$

nZn phản ứng = $frac12.n_HCl=frac0,252=0,125,mol$

Vì lượng Zn dư không nằm trong dung dịch và khí H2 sinh ra bay khỏi dung dịch

=> mdd sau pứ = mZn phản ứng + mdd HCl – mH2 = 0,125.65 + 100 – 0,125.2 = 107,875 gam

=> $C%_dd,ZnCl_2=frac0,125.136107,875.100%=15,76%$

Dãy chất nào chỉ toàn gồm có muối:

Công thức hóa học của muối nhôm clorua là

Công thức của bạc clorua là:

Hợp chất Na2SO4 mang tên thường gọi là

Dãy chất nào sau này chỉ gồm những muối trung hòa?

Cho những chất sau: CaO, H2SO4, Fe(OH)2, FeSO4, CaSO4, HCl, LiOH, MnO2, CuCl2, Al(OH)3, SO2. Số muối là

Hợp chất nào sau này không phải là muối?

Chất không tồn tại trong dung dịch là:

Để nhận ra những dung dịch: HCl, NaOH, MgSO4 ta dùng:

Top 1 ✅ Câu 4. Cho 9,75g kẽm tác dụng với 7,3g axitclohiđric (HCl) thu được kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro a. Tính khối lượng của kẽm clorua thu được.b. Tí nam 2022 được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-12-20 08:23:44 cùng với những chủ đề liên quan khác

Câu 4.Cho 9,75g kẽm tác dụng với 7,3g axitclohiđric (HCl) thu được kẽm clorua (ZnCl2) ѵà khí hiđro a. Tính khối lượng c̠ủa̠ kẽm clorua thu được.b. Tí

Hỏi:

Câu 4.Cho 9,75g kẽm tác dụng với 7,3g axitclohiđric (HCl) thu được kẽm clorua (ZnCl2) ѵà khí hiđro a.Tính khối lượng c̠ủa̠ kẽm clorua thu được.b.Tí

Câu 4.Cho 9,75g kẽm tác dụng với 7,3g axitclohiđric (HCl) thu được kẽm clorua (ZnCl2) ѵà khí hiđroa.Tính khối lượng c̠ủa̠ kẽm clorua thu được.b.Tính thể tích (đktc) khí hiđro thu được.Câu 5.Trong phòng thí nghiệm người ta nhiệt phân hoàn toàn KMnO4 thu được 5,6 lít khí oxi(đktc)a.Viết PTHH xảy rab.Tính khối lượng KMnO4 đã dùng cho phản ứng trên.c.Dùng toàn bộ lượng oxi thu được ở trên để đốt cháy 6,2g photpho thì thu được bao nhiêu gam điphotpho pentaoxit.

Giúp mik vs

Đáp:

kimoanh:

Đáp án:

Câu 4:

a, `m_ZnCl_2=13,6 (g).`

b, `V_H_2 text(đktc)=2,24 (l).`

Câu 5:

b, `m_KMnO_4=79 (g).`

c, `m_P_2O_5=14,2 (g).`

Giải thích tiến trình giải:

Câu 4:

`-` `n_Zn=frac9,7565=0,15 (mol).`

`-` `n_HCl=frac7,336,5=0,2 (mol).`

a,

Phương trình hóa học:

`Zn + 2HCl to ZnCl_2 + H_2uparrow`

`-` Tỉ lệ: `n_Zn:n_HCl=frac0,151>frac0,22`

`to Zn` dư.

`-` Theo phương trình: `n_ZnCl_2=frac12n_HCl=0,1 (mol).`

`to m_ZnCl_2=0,1times 136=13,6 (g).`

b,

`-` Theo phương trình: `n_H_2=frac12n_HCl=0,1 (mol).`

`to V_H_2 text(đktc)=0,1times 22,4=2,24 (l).`

Câu 5:

`-` `n_O_2=frac5,622,4=0,25 (mol).`

a,

Phương trình hóa học:

`2KMnO_4 oversett^oto K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2uparrow`

b,

`-` Theo phương trình: `n_KMnO_4=2n_O_2=0,5 (mol).`

`to m_KMnO_4=0,5times 158=79 (g).`

c,

`-` `n_P=frac6,231=0,2 (mol).`

Phương trình hóa học:

`4P + 5O_2 oversett^oto 2P_2O_5`

`-` Tỉ lệ: `n_P:n_O_2=frac0,24=frac0,255`

`to` Phản ứng xẩy ra hoàn toàn.

`-` Theo phương trình: `n_P_2O_5=frac12n_P=0,1 (mol).`

`to m_P_2O_5=0,1times 142=14,2 (g).`

(boxedtextLOVE TEAM)

kimoanh:

Đáp án:

Câu 4:

a, `m_ZnCl_2=13,6 (g).`

b, `V_H_2 text(đktc)=2,24 (l).`

Câu 5:

b, `m_KMnO_4=79 (g).`

c, `m_P_2O_5=14,2 (g).`

Giải thích tiến trình giải:

Câu 4:

`-` `n_Zn=frac9,7565=0,15 (mol).`

`-` `n_HCl=frac7,336,5=0,2 (mol).`

a,

Phương trình hóa học:

`Zn + 2HCl to ZnCl_2 + H_2uparrow`

`-` Tỉ lệ: `n_Zn:n_HCl=frac0,151>frac0,22`

`to Zn` dư.

`-` Theo phương trình: `n_ZnCl_2=frac12n_HCl=0,1 (mol).`

`to m_ZnCl_2=0,1times 136=13,6 (g).`

b,

`-` Theo phương trình: `n_H_2=frac12n_HCl=0,1 (mol).`

`to V_H_2 text(đktc)=0,1times 22,4=2,24 (l).`

Câu 5:

`-` `n_O_2=frac5,622,4=0,25 (mol).`

a,

Phương trình hóa học:

`2KMnO_4 oversett^oto K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2uparrow`

b,

`-` Theo phương trình: `n_KMnO_4=2n_O_2=0,5 (mol).`

`to m_KMnO_4=0,5times 158=79 (g).`

c,

`-` `n_P=frac6,231=0,2 (mol).`

Phương trình hóa học:

`4P + 5O_2 oversett^oto 2P_2O_5`

`-` Tỉ lệ: `n_P:n_O_2=frac0,24=frac0,255`

`to` Phản ứng xẩy ra hoàn toàn.

`-` Theo phương trình: `n_P_2O_5=frac12n_P=0,1 (mol).`

`to m_P_2O_5=0,1times 142=14,2 (g).`

(boxedtextLOVE TEAM)

kimoanh:

Đáp án:

Câu 4:

a, `m_ZnCl_2=13,6 (g).`

b, `V_H_2 text(đktc)=2,24 (l).`

Câu 5:

b, `m_KMnO_4=79 (g).`

c, `m_P_2O_5=14,2 (g).`

Giải thích tiến trình giải:

Câu 4:

`-` `n_Zn=frac9,7565=0,15 (mol).`

`-` `n_HCl=frac7,336,5=0,2 (mol).`

a,

Phương trình hóa học:

`Zn + 2HCl to ZnCl_2 + H_2uparrow`

`-` Tỉ lệ: `n_Zn:n_HCl=frac0,151>frac0,22`

`to Zn` dư.

`-` Theo phương trình: `n_ZnCl_2=frac12n_HCl=0,1 (mol).`

`to m_ZnCl_2=0,1times 136=13,6 (g).`

b,

`-` Theo phương trình: `n_H_2=frac12n_HCl=0,1 (mol).`

`to V_H_2 text(đktc)=0,1times 22,4=2,24 (l).`

Câu 5:

`-` `n_O_2=frac5,622,4=0,25 (mol).`

a,

Phương trình hóa học:

`2KMnO_4 oversett^oto K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2uparrow`

b,

`-` Theo phương trình: `n_KMnO_4=2n_O_2=0,5 (mol).`

`to m_KMnO_4=0,5times 158=79 (g).`

c,

`-` `n_P=frac6,231=0,2 (mol).`

Phương trình hóa học:

`4P + 5O_2 oversett^oto 2P_2O_5`

`-` Tỉ lệ: `n_P:n_O_2=frac0,24=frac0,255`

`to` Phản ứng xẩy ra hoàn toàn.

`-` Theo phương trình: `n_P_2O_5=frac12n_P=0,1 (mol).`

`to m_P_2O_5=0,1times 142=14,2 (g).`

(boxedtextLOVE TEAM)

Câu 4.Cho 9,75g kẽm tác dụng với 7,3g axitclohiđric (HCl) thu được kẽm clorua (ZnCl2) ѵà khí hiđro a. Tính khối lượng c̠ủa̠ kẽm clorua thu được.b. Tí

Xem thêm : …

Vừa rồi, học-sinh đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Câu 4. Cho 9,75g kẽm tác dụng với 7,3g axitclohiđric (HCl) thu được kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro a. Tính khối lượng của kẽm clorua thu được.b. Tí nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết “Câu 4. Cho 9,75g kẽm tác dụng với 7,3g axitclohiđric (HCl) thu được kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro a. Tính khối lượng của kẽm clorua thu được.b. Tí nam 2022” mang lại sẽ hỗ trợ những bạn trẻ quan tâm hơn về Câu 4. Cho 9,75g kẽm tác dụng với 7,3g axitclohiđric (HCl) thu được kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro a. Tính khối lượng của kẽm clorua thu được.b. Tí nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng học-sinh tăng trưởng thêm nhiều nội dung bài viết hay về Câu 4. Cho 9,75g kẽm tác dụng với 7,3g axitclohiđric (HCl) thu được kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro a. Tính khối lượng của kẽm clorua thu được.b. Tí nam 2022 bạn nhé.

://.youtube/watch?v=jyf7s_57srY

4294

Review Cho 9 75g kẽm vào dung dịch axit clohidric dư khối lượng muối thu được là ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho 9 75g kẽm vào dung dịch axit clohidric dư khối lượng muối thu được là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho 9 75g kẽm vào dung dịch axit clohidric dư khối lượng muối thu được là miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho 9 75g kẽm vào dung dịch axit clohidric dư khối lượng muối thu được là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho 9 75g kẽm vào dung dịch axit clohidric dư khối lượng muối thu được là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 9 75g kẽm vào dung dịch axit clohidric dư khối lượng muối thu được là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #75g #kẽm #vào #dung #dịch #axit #clohidric #dư #khối #lượng #muối #thu #được #là