Kinh Nghiệm Hướng dẫn Câu (, điểm) – đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 năm 2022 – 2022 trường thpt đống đa Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Câu (, điểm) – đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 năm 2022 – 2022 trường thpt đống đa được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-16 14:03:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

( Leftrightarrow left{ beginarraylx ge 3\left( x^2 – 6x + 8 right)left( x^2 – 4x + 2 right) = 0endarray right.) ( Leftrightarrow left{ beginarraylx ge 3\left[ beginarraylx^2 – 6x + 8 = 0\x^2 – 4x + 2 = 0endarray right.endarray right.) ( Leftrightarrow left{ beginarraylx ge 3\left[ beginarraylx = 2,x = 4\x = 2 pm sqrt 2 endarray right.endarray right. Leftrightarrow left[ beginarraylx = 4\x = 2 + sqrt 2 endarray right.)

Câu 1 (3,0 điểm).

1) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (left( P right)) của hàm số (y = x^2rm + 2x-3)

2) Tìm tọa độ giao điểm của (left( P right))và đường thẳng (d:rm yrm = rm xrm -rm 1)

3) Tìm (m) sao cho đường thẳng (yrm = rm 2m) cắt (left( P right)) tại hai điểm phân biệt có hoành độ âm.

Câu 2 (3,5 điểm). Giải những phương trình sau :

(1),left( x^2 – 7x + 10 right)sqrt 4 – x = 0)

(2),left| x^2 – 5x + 5 right| = x – 3)

(3),sqrt 2x + 3 = 2 + sqrt x – 2 )

Câu 3 (0,5 điểm).

Tìm (m) sao cho phương trình sau có đúng (2) nghiệm :

(4x^2 – 8x + 22 = 3m + 12sqrt 2x^2 – 4x + 6 )

Câu IV (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho tam giác (ABC) có (Aleft( 1; – 1 right),,Bleft( 4; – 3 right)) và (Cleft( 5;5 right).)

1) Chứng minh rằng tam giác (ABC) vuông tại (A) và tính diện tích s quy hoạnh tam giác (ABC.)

2) Tìm điểm (D) trên trục hoành sao cho ba điểm (A,,B,,D) thẳng hàng.

3) Tìm điểm (M) trên đường thẳng (d:y = 2x – 1) sao cho (MA^2 + MB^2 + MC^2) đạt giá trị nhỏ nhất.

———-HẾT———-

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Thực hiện: Ban trình độ

Câu 1 (VD):

Phương pháp:

a) Tìm hoành độ đỉnh, trục đối xứng của Parabol, từ đó suy ra khoảng chừng đồng biến nghịch biến và lập bảng biến thiên.

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm tìm nghiệm.

c) Nhận xét Đk từ đồ thị đã vẽ.

Cách giải:

1) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (left( P right)) của hàm số (y = x^2 + 2x-3)

Ta có: ( – dfracb2a = – dfrac22.1 = – 1, – dfracDelta 4a = – 4)

Vì (a = 1 > 0) nên hàm số nghịch biến trên (left( – infty ; – 1 right)) và đồng biến trên (left( – 1; + infty right)).

Bảng biến thiên:

Đồ thị:

Đỉnh (Pleft( – 1; – 4 right)), cắt (Ox) tại (left( 1;0 right),left( – 3;0 right)), cắt (Oy) tại (left( 0; – 3 right)), trải qua điểm (left( – 2; – 3 right)).

Trục đối xứng (x = – 1), bề lõm hướng lên trên.

2) Tìm tọa độ giao điểm của (left( P right))và đường thẳng (d:rm yrm = rm xrm -rm 1)

Xét phương trình hoành độ giao điểm (x^2 + 2x – 3 = x – 1) ( Leftrightarrow x^2 + x – 2 = 0)

( Leftrightarrow left[ beginarraylx = 1,y = 0\x = – 2,y = – 3endarray right.)

Vậy giao điểm là (Aleft( 1;0 right),Bleft( – 2; – 3 right)).

3) Tìm (m) sao cho đường thẳng (yrm = rm 2m) cắt (left( P right)) tại hai điểm phân biệt có hoành độ âm.

Đường thẳng (y = 2m) trải qua điểm (left( 0;2m right)) và tuy nhiên tuy nhiên hoặc trùng với trục hoành.

Từ đồ thị ta thấy YCBT thỏa mãn nhu cầu khi ( – 4 < 2m < – 3 Leftrightarrow – 2 < m < – dfrac32).

Vậy ( – 2 < m < – dfrac32).

Câu 2 (VD):

Phương pháp:

1) Giải phương trình tích (AB = 0 Leftrightarrow left[ beginarraylA = 0\B = 0endarray right.)

2) Bình phương hai vế để ý quan tâm Đk.

3) Bình phương hai vế để ý quan tâm Đk.

Cách giải:

(1),left( x^2 – 7x + 10 right)sqrt 4 – x = 0)

ĐK: (4 – x ge 0 Leftrightarrow x le 4)

Khi đó PT( Leftrightarrow left[ beginarraylx^2 – 7x + 10 = 0\4 – x = 0endarray right.) ( Leftrightarrow left[ beginarraylleft( x – 2 right)left( x – 5 right) = 0\4 – x = 0endarray right.) ( Leftrightarrow left[ beginarraylx = 2left( TM right)\x = 5left( KTM right)\x = 4left( TM right)endarray right.)

Vậy phương trình có tập nghiệm (S = left 4;2 right\).

(2),left| x^2 – 5x + 5 right| = x – 3)

( Leftrightarrow left{ beginarraylx – 3 ge 0\left( x^2 – 5x + 5 right)^2 = left( x – 3 right)^2endarray right.) ( Leftrightarrow left{ beginarraylx ge 3\left( x^2 – 5x + 5 – x + 3 right)left( x^2 – 5x + 5 + x – 3 right) = 0endarray right.)

( Leftrightarrow left{ beginarraylx ge 3\left( x^2 – 6x + 8 right)left( x^2 – 4x + 2 right) = 0endarray right.) ( Leftrightarrow left{ beginarraylx ge 3\left[ beginarraylx^2 – 6x + 8 = 0\x^2 – 4x + 2 = 0endarray right.endarray right.) ( Leftrightarrow left{ beginarraylx ge 3\left[ beginarraylx = 2,x = 4\x = 2 pm sqrt 2 endarray right.endarray right. Leftrightarrow left[ beginarraylx = 4\x = 2 + sqrt 2 endarray right.)

Vậy phương trình có tập nghiệm (S = left 4;2 + sqrt 2 right\).

(3),sqrt 2x + 3 = 2 + sqrt x – 2 )

ĐK: (left{ beginarrayl2x + 3 ge 0\x – 2 ge 0endarray right.) ( Leftrightarrow left{ beginarraylx ge – dfrac32\x ge 2endarray right. Leftrightarrow x ge 2)

PT( Leftrightarrow 2x + 3 = 4 + 4sqrt x – 2 + x – 2) ( Leftrightarrow x + 1 = 4sqrt x – 2 ) ( Leftrightarrow left( x + 1 right)^2 = 16left( x – 2 right))

( Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 = 16x – 32) ( Leftrightarrow x^2 – 14x + 33 = 0) ( Leftrightarrow left[ beginarraylx = 11\x = 3endarray right.left( TM right))

Vậy phương trình có tập nghiệm (S = left 11;3 right\).

Câu 3 (VDC):

Phương pháp:

– Đặt ẩn phụ (t = sqrt 2x^2 – 4x + 6 ), tìm Đk của (t).

– Biến đổi phương trình về dạng (3m = fleft( t right)) rồi dùng phương pháp hàm số tìm Đk của (m).

Cách giải:

Tìm (m) sao cho phương trình sau có đúng (2) nghiệm :(4x^2 – 8x + 22 = 3m + 12sqrt 2x^2 – 4x + 6 )

Đặt (t = sqrt 2x^2 – 4x + 6 ge 0) ta có:

(2x^2 – 4x + 6 = 2left( x^2 – 2x + 1 right) + 4) ( = 2left( x – 1 right)^2 + 4 ge 4) ( Rightarrow t^2 ge 4 Rightarrow t ge 2)

Khi đó phương trình trở thành (2t^2 + 10 = 3m + 12t) ( Leftrightarrow 2t^2 – 12t + 10 = 3m,left( 1 right))

Ứng với mỗi một giá trị (t > 2) thì có hai giá trị của (x), do đó yêu cầu bài toán thỏa khi (left( 1 right)) có nghiệm duy nhất (t > 2).

Xét hàm số (fleft( t right) = 2t^2 – 12t + 10) với (t ge 2).

Ta có: ( – dfracb2a = – dfrac – 122.2 = 3), ( – dfracDelta 4a = – 8).

Vì (a = 2 > 0) nên hàm số đồng biến trên (left( 3; + infty right)) và nghịch biến trên (left( – infty ;3 right)).

Bảng biến thiên:

Đường thẳng (y = 3m) trải qua điểm (left( 0;3m right)) và tuy nhiên tuy nhiên hoặc trùng với trục hoành tại điểm (left( 0;3m right)).

Phương trình (1) có nghiệm duy nhất (t > 2) ( Leftrightarrow ) đường thẳng (y = 3m) cắt đồ thị hàm số (fleft( t right)) tại điểm duy nhất (t > 2) ( Leftrightarrow left[ beginarrayl3m > – 6\3m = – 8endarray right. Leftrightarrow left[ beginarraylm > – 2\m = – dfrac83endarray right.).

Vậy (left[ beginarraylm > – 2\m = – dfrac83endarray right.).

Câu 4 (VD ):

Phương pháp:

1) Tích tích vô hướng (overrightarrow AB .overrightarrow AC ).

2) Ba điểm (A,B,D) thẳng hàng nếu (overrightarrow AB ,overrightarrow AD ) cùng phương.

3) Gọi (Mleft( a;2a – 1 right) in d), tính (MA^2 + MB^2 + MC^2) theo (a) và tìm GTNN.

Cách giải:

1) Chứng minh rằng tam giác (ABC) vuông tại (A) và tính diện tích s quy hoạnh tam giác (ABC.)

Ta có: (overrightarrow AB = left( 3; – 2 right)) ( Rightarrow AB = sqrt 3^2 + left( – 2 right)^2 = sqrt 13 )

(overrightarrow AC = left( 4;6 right)) ( Rightarrow AC = sqrt 4^2 + 6^2 = 2sqrt 13 )

(overrightarrow AB .overrightarrow AC = 3.4 – 2.6 = 0) nên (AB bot AC) hay (ABC) là tam giác vuông tại (A).

Diện tích (S_Delta ABC = dfrac12AB.AC) ( = dfrac12.sqrt 13 .2sqrt 13 = 13).

2) Tìm điểm (D) trên trục hoành sao cho ba điểm (A,,B,,D) thẳng hàng.

Gọi (Dleft( x;0 right) in Ox)( Rightarrow overrightarrow AD = left( x – 1;1 right)),(overrightarrow AB = left( 3; – 2 right))

(A,B,D) thẳng hàng ( Leftrightarrow overrightarrow AB ,overrightarrow AD ) cùng phương ( Leftrightarrow dfracx – 13 = dfrac1 – 2) ( Leftrightarrow – 2x + 2 = 3 Leftrightarrow x = – dfrac12).

Vậy (Dleft( – dfrac12;0 right)).

3) Tìm điểm (M) trên đường thẳng (d:y = 2x – 1) sao cho (MA^2 + MB^2 + MC^2) đạt giá trị nhỏ nhất.

Gọi (Mleft( a;2a – 1 right) in d) ta có:

(overrightarrow MA = left( 1 – a; – 2a right))( Rightarrow MA^2 = left( 1 – a right)^2 + left( – 2a right)^2) ( = 1 – 2a + a^2 + 4a^2) ( = 5a^2 – 2a + 1)

(overrightarrow MB = left( 4 – a; – 2 – 2a right))( Rightarrow MA^2 = left( 4 – a right)^2 + left( – 2 – 2a right)^2) ( = 16 – 8a + a^2 + 4 + 8a + 4a^2) ( = 5a^2 + 20)

(overrightarrow MC = left( 5 – a;6 – 2a right))( Rightarrow MA^2 = left( 5 – a right)^2 + left( 6 – 2a right)^2) ( = 25 – 10a + a^2 + 36 + 24a + 4a^2)( = 5a^2 + 14a + 61)

( Rightarrow MA^2 + MB^2 + MC^2) ( = 5a^2 – 2a + 1 + 5a^2 + 20 + 5a^2 + 14a + 61) ( = 15a^2 + 12a + 82)

( = 15left( a^2 + dfrac45a + dfrac425 right) + dfrac3985) ( = 15left( a + dfrac25 right)^2 + dfrac3985 ge dfrac3985)

Do đó (left( MA^2 + MB^2 + MC^2 right)_min = dfrac3985) khi (a + dfrac25 = 0 Leftrightarrow a = – dfrac25) ( Rightarrow 2a – 1 = – dfrac95)

Vậy (Mleft( – dfrac25; – dfrac95 right)).

4371

Video Câu (, điểm) – đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 năm 2022 – 2022 trường thpt đống đa ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Câu (, điểm) – đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 năm 2022 – 2022 trường thpt đống đa tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Câu (, điểm) – đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 năm 2022 – 2022 trường thpt đống đa miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Câu (, điểm) – đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 năm 2022 – 2022 trường thpt đống đa Free.

Giải đáp vướng mắc về Câu (, điểm) – đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 năm 2022 – 2022 trường thpt đống đa

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Câu (, điểm) – đề thi học kì 1 môn toán lớp 10 năm 2022 – 2022 trường thpt đống đa vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Câu #điểm #đề #thi #học #kì #môn #toán #lớp #năm #trường #thpt #đống #đa