Contents

Mẹo về Cải cách ruộng đất sau năm 1975 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cải cách ruộng đất sau năm 1975 được Update vào lúc : 2022-01-10 23:09:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Vấn đề ruộng đất trong cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam thời kỳ 1954 – 1975

09:14 – 23/11/2022

Từ trước tới nay, khi nói tới yếu tố ruộng đất trong cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc bản địa, toàn bộ chúng ta thường gắn tiềm năng – quyền lợi của yếu tố ruộng đất với yếu tố dân tộc bản địa, gắn độc lập dân tộc bản địa với những người cày có ruộng. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 1954 – 1975, diễn tiến của cách mạng cũng như yếu tố ruộng đất ở miền Nam không đơn thuần như ở miền Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Trong quy trình từ 1954 đến 1969, nông dân miền Nam đứng lên chống Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn vì hai tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và ruộng đất. Từ sau năm 1970, khi ruộng đất đã cơ bản về tay nông dân do chủ trương ruộng đất của cơ quan ban ngành thường trực cách mạng và của cơ quan ban ngành thường trực Nguyễn Văn Thiệu, thì tiềm năng đấu tranh vì ruộng đất không hề cấp thiết nữa. Song nông dân miền Nam vẫn một lòng Theo phong cách mạng, quyết tử cả ruộng đất và thành quả từ ruộng đất của tớ cho việc nghiệp kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn.

1. Mở đầuViệt Nam là nước nông nghiệp, phần lớn dân số là nông dân và cư trú ở vùng nông thôn. Trong quy trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nông thôn luôn là địa phận kế hoạch, nông dân là lực lượng nòng cốt quyết định hành động đến việc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội cũng như trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm.Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi nông dân là động lực của cách mạng, là liên minh tự nhiên và kế hoạch của giai cấp công nhân.Đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người nông dân, trong quy trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng đến yếu tố độc lập dân tộc bản địa và người cày có ruộng, nhờ đó, Đảng ta đã tập hợp được phần đông tầng lớp nông dân đứng lên dưới ngọn cờ của Đảng giành độc lập cho dân tộc bản địa (1930 – 1945) và hoàn thành xong sự nghiệp giải phóng giang sơn (1945 – 1975), đem lại nền hòa bình, độc lập và thống nhất cho Tổ quốc.
Tuy nhiên, tùy từng từng quy trình cách mạng, tiềm năng dân tộc bản địa dân chủ được đưa ra và thực thi rất khác nhau. Trong thời kỳ 1939 – 1945, tiềm năng giải phóng dân tộc bản địa được đặt lên trên hết và thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã chứng tỏ điều này.Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 – 1975, khẩu hiệu độc lập dân tộc bản địa và người cày có ruộng vẫn là xuyên thấu, tuy nhiên vào quy trình cuối, khi ruộng đất đã cơ bản về tay nông dân do chủ trương ruộng đất của cơ quan ban ngành thường trực cách mạng và của cơ quan ban ngành thường trực Nguyễn Văn Thiệu, thì tiềm năng đấu tranh vì ruộng đất không hề cấp thiết nữa. Lúc này, người nông dân miền Nam vẫn một lòng Theo phong cách mạng, góp phần cả ruộng đất và thành quả từ ruộng đất của tớ cho việc nghiệp kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn.Nhìn lại yếu tố này để thấy được ý thức dân tộc bản địa, ý thức độc lập và thống nhất của nông dân để phát huy vai trò của giai cấp này trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ.2. Vấn đề độc lập dân tộc bản địa và người cày có ruộng thời kỳ 1930 – 1954Đảng ta luôn coi giai cấp nông dân là động lực cách mạng, liên minh tự nhiên, tin cậy của giai cấp công nhân và liên minh với giai cấp nông dân là yếu tố cốt tử của cách mạng Việt Nam. Nhận định về vai trò của giai cấp nông dân, Hồ Chí Minh đã viết: Nền tảng của yếu tố dân tộc bản địa là yếu tố nông dân, vì nông dân là tối hầu hết trong dân tộc bản địa. Nền tảng của cách mạng dân chủ cũng là yếu tố nông dân, vì nông dân là lực lượng cách mạng đông nhất chống đế quốc, chống phong kiến [3, t.14, tr.24].Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa 1930 – 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác lập giải phóng dân tộc bản địa trước hết và cơ bản phải là giải phóng nông dân. Nguyện vọng tha thiết của nông dân là độc lập dân tộc bản địa và người cày có ruộng, là được giải thoát khỏi cả hai ách áp bức của đế quốc và phong kiến. Giải phóng nông dân khỏi ách địa chủ phong kiến, đem lại ruộng đất cho nông dân là nội dung cơ bản của cách mạng dân chủ, đồng thời cũng là xuất phát từ yêu cầu của yếu tố nghiệp giải phóng dân tộc bản địa, chính bới vấn đề dân tộc bản địa thuộc địa thực ra là yếu tố nông dân.Trong Cương lĩnh chính trị thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập: Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Nhiệm vụ, tiềm năng cơ bản là: chống đế quốc, chống phong kiến, thực thi độc lập dân tộc bản địa và người cày có ruộng: Có đánh đổ đế quốc chủ nghĩa mới phá được cái giai cấp địa chủ và làm cách mạng thổ địa thắng lợi; mà có phá vỡ chính sách phong kiến thì mới đánh đổ được đế quốc chủ nghĩa [3, t.2, tr.94].Thực hiện chủ trương đó, trong suốt 15 năm lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành độc lập, Đảng Cộng sản luôn thực thi chủ trương liên minh với giai cấp nông dân, phối hợp tiềm năng độc lập dân tộc bản địa với tiềm năng ruộng đất cho nông dân; và giai cấp nông dân đã cùng với giai cấp công nhân trở thành động lực chính của cách mạng, cùng với cả dân tộc bản địa đánh đổ giai cấp phong kiến, đánh đuổi đế quốc Pháp, Nhật giành độc lập cho giang sơn. Từ cao trào cách mạng 1930 – 1931, khối liên minh công – nông đã được xây dựng trên thực tiễn, và đến cao trào kháng Nhật, cứu nước 1939 – 1945, khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công – nông đã được hình thành và thực thi thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược cũng như trong toàn bộ cuộc cách mạng dân tộc bản địa dân chủ ở việt nam, quân đội cách mạng, một lực lượng quan trọng, thực ra là quân đội công nông mà phần lớn là những người dân nông dân khoác áo lính, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, chiến đấu cho nền độc lập của dân tộc bản địa và dân chủ.Nhận thức được vai trò to lớn của nông dân trong cuộc trận chiến tranh cách mạng chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng ta đã từng bước đem lại ruộng đất cho nông dân, hạn chế dần sự bóc lột của giai cấp địa chủ.Ngay từ thời điểm tháng 11 năm 1945, khi việt nam vừa giành được độc lập, Bộ Nội vụ Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra Thông tri giảm tô 25% so với mức địa tô trước Cách mạng tháng Tám. Tháng 1 năm 1948, để tương hỗ cho cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp, Nhà nước quyết định hành động tịch thu ruộng đất và tài sản của Việt gian (có tuyên bố trước toà án) tạm giao cho nông dân. Tiếp đó, ngày 16 tháng 7 năm 1949, Chính phủ lại phát hành Sắc lệnh giảm tô thay cho Thông tri giảm tô năm 1945, đồng thời phát hành Sắc lệnh tạm cấp ruộng đất của Việt gian phản quốc cho dân cày nghèo. Tháng 5 năm 1950, Chính phủ phát hành tiếp Sắc lệnh về thể lệ lĩnh canh và Sắc lệnh về giảm tức cũng như Sắc lệnh về việc sử dụng ruộng đất bỏ hoang. Tính đến thời gian ở thời gian cuối năm 1951, cơ quan ban ngành thường trực nhân dân đã tạm cấp được 253.863 héc ta ruộng đất tịch thu được của thực dân Pháp và Việt gian cho gần 50 vạn nông dân [5, tr.76].Từ năm 1953, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta bước sang một quy trình mới. Tháng 3 năm 1953, Hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ Quốc hội và Uỷ ban Liên – Việt toàn quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết về công tác thao tác phát động quần chúng thực thi chủ trương ruộng đất trong kháng chiến.Ngày 12 tháng 4 năm 1953, Chính phủ phát hành ba sắc lệnh về chủ trương ruộng đất, trừng trị những địa chủ không tuân theo pháp lý ở những nơi phát động quần chúng và xây dựng Toà án nhân dân đặc biệt quan trọng. Tháng 11 năm 1953, Hội nghị Trung ương lần thứ năm và Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất (khoá II) đã thảo luận và thông qua Cương lĩnh ruộng đất chính thức của Đảng và quyết định hành động tiến hành phát động quần chúng nông dân thực thi cải cách ruộng đất trong năm 1954 với nội dung là Dựa hẳn vào bần cố nông, đoàn kết ngặt nghèo với trung nông, liên hiệp với phú nông, tiêu diệt chính sách bóc lột phong kiến từng bước và có phân biệt, tăng trưởng sản xuất, tăng cường kháng chiến [3, t.14, tr.502]. Hội nghị cũng đưa ra ba giải pháp tịch thu, trưng thu, trưng mua ruộng đất nhằm mục đích xoá bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, thực thi khẩu hiệu người cày có ruộng. Ngày 26 tháng 11 năm 1953, Hội nghị lần thứ năm mở rộng của Ủy ban Liên – Việt toàn quốc tán thành bản Cương lĩnh ruộng đất của Đảng và nhất trí đề xuất kiến nghị Quốc hội và Chính phủ thông qua cương lĩnh đó.Ngày 1 tháng 12 năm 1953, kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá I nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nhất trí tán thành chủ trương cải cách ruộng đất và thông qua luật cải cách ruộng đất, và tới ngày 19 tháng 12 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh phát hành Luật Cải cách ruộng đất. Trong Luật nêu rõ: Xoá bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của đế quốc ở Việt Nam, xoá bỏ chính sách phong kiến chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, thực thi chính sách sở hữu ruộng đất của nông dân, thực thi khẩu hiệu người cày có ruộng [3, t.14, tr.499].Như vậy, bắt nguồn từ thời điểm tháng bốn năm 1953, Nhà nước đã tiến hành đợt 1 phát động quần chúng giảm tô có tính chất thí điểm ở 25 xã thuộc Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa. Tháng 8 năm 1953, đợt 2 phát động quần chúng giảm tô được tiến hành ở 162 xã và đợt 3 từ thời điểm tháng 12 năm 1953. Phát động quần chúng giảm tô là bước đầu sẵn sàng sẵn sàng Đk cho việc tiến hành cải cách ruộng đất, đưa ruộng đất về tay nông dân. Đến tháng 12 năm 1953, cùng với việc thực thi đợt 3 phát động quần chúng giảm tô, Nhà nước đã tiến hành thí điểm cải cách ruộng đất ở 6 xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên từ thời điểm ngày 25 tháng 12 năm 1953 đến ngày 30 tháng 3 năm 1954, và tiếp đó đợt 1 cải cách ruộng đất được tiến hành sâu rộng trên những xã của một số trong những tỉnh miền Bắc từ thời điểm tháng bốn năm 1954.Chính sách cải cách ruộng đất cùng với đường lối kháng chiến, kiến quốc của Đảng đã được cho phép lôi kéo đến mức cao nhất sức người, sức của của nhân dân cho tiền tuyến, sử dụng sức mạnh tổng hợp của toàn nước vào chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. 261.500 dân công với trên 18 triệu ngày công, 25.056 tấn gạo, 907 tấn thịt, 917 tấn lương thực khác, 20.991 xe đạp điện thồ, 11.800 thuyền mảng và 500 ngựa thồ đã được lôi kéo phục vụ mặt trận [4, tr.554]. Sức mạnh tinh thần và vật chất, sự chi viện không Đk của nhân dân, nhất là của giai cấp công – nông là một trong những yếu tố quyết định hành động thắng lợi. Đó là kết quả của chủ trương phát động quần chúng thực thi giảm tô, cải cách ruộng đất. Nhận rõ quan hệ khăng khít giữa trách nhiệm và quyền lợi của dân tộc bản địa, nhân dân ta, trước hết là nông dân, đang không tiếc sức mình góp phần sức người, sức của cho kháng thắng lợi lợi. Có thể xác lập rằng, không còn sự góp phần sức người, sức của to lớn của nhân dân, mà hầu hết là nông dân, không thể có thắng lợi Điện Biên Phủ.Nhận định về vai trò nông dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hồ Chí Minh đã nói: Gần 90 Phần Trăm đồng bào là nông dân. Trong hàng ngũ Vệ quốc quân, bộ đội địa phương và dân quân du kích ta trên 90 Phần Trăm là nông dân. Đóng thuế, đi dân công phần lớn cũng là nông dân. Đồng bào nông dân góp phần nhiều nhất cho kháng chiến, quyết tử nhiều nhất cho Tổ quốc [9, tr.237].3. Vấn đề ruộng đất và cách mạng dân tộc bản địa dân chủ thời kỳ 1954 – 1965Sau thắng lợi Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp nghị Giơnevơ năm 1954, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với thủ đoạn biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, vị trí căn cứ quân sự chiến lược nhằm mục đích ngăn ngừa những trào lưu giải phóng dân tộc bản địa tại Khu vực Đông Nam Á, đế quốc Mỹ đã vi phạm Hiệp nghị Giơnevơ, từng bước can thiệp và xâm lược miền Nam.Nhận rõ vai trò quan trọng của yếu tố ruộng đất và nông dân, trong suốt 20 năm tiến hành cuộc trận chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn luôn coi cải cách điền địa và bình định nông thôn là quốc sách, là yếu tố quan trọng quyết định hành động sự thành bại của trận chiến. Nông dân – nông thôn đang trở thành đối tượng người dùng, địa phận giành giật quyết liệt giữa ta và địch trong suốt cuộc trận chiến tranh lâu dài và quyết liệt này.Ngay sau khi được Mỹ đưa về nắm quyền ở miền Nam Việt Nam, cùng với việc thực thi chủ trương tố cộng, diệt cộng, Ngô Đình Diệm đã thực thi cuộc cải cách điền địa mà tiềm năng đó đó là phục hồi giai cấp địa chủ, chỗ tựa cơ bản của cơ quan ban ngành thường trực này. Chính sách cải cách điền địa của cơ quan ban ngành thường trực Ngô Đình Diệm là một bộ phận trong cuộc phản công toàn vẹn và tổng thể của Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn vào trào lưu cách mạng ở nông thôn miền Nam, nhằm mục đích xoá bỏ thành quả ruộng đất mà cơ quan ban ngành thường trực cách mạng đã đem lại cho nông dân. Với việc thực thi chủ trương cải cách điền địa, cơ quan ban ngành thường trực Ngô Đình Diệm đã cướp từ 80 – 90% ruộng đất mà cơ quan ban ngành thường trực cách mạng đã giao cho nông dân miền Nam. Trong Tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ về cuộc trận chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ cũng phải thừa nhận rằng: Chương trình cải cách điền địa của Diệm đang không phân loại lại ruộng đất cho những người dân nghèo mà rút cục chỉ lấy những thứ mà Việt Minh đã chia cho họ rồi trả về cho địa chủ. Năm 1960, 75% đất đai vẫn nằm trong tay 15% dân số.Chính sách về ruộng đất và tiếp đó cuộc phản công của Mỹ – Diệm vào nông thôn, nông dân miền Nam bằng những quốc sách dinh điền, khu trù mật, ấp kế hoạch càng làm cho yếu tố dân chủ, yếu tố ruộng đất riêng với nông dân trở nên nóng giãy hơn bao giờ hết.Trước tình hình đó, Đảng ta đã nhận được thức được rằng không xử lý và xử lý yếu tố dân chủ, yếu tố ruộng đất cho nông dân, thì không hiệu triệu được nông dân ủng hộ cách mạng, không thực thi được chủ trương liên minh công nông, khó tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.Ngay từ trong năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XV (1959) đã xác lập: Nông dân vẫn là quân nòng cốt cách mạng, luôn tin theo Đảng và đưa ra trách nhiệm cơ bản của cách mạng miền Nam là: Giải phóng miền Nam thoát khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực thi độc lập dân tộc bản địa và người cày có ruộng, hoàn thành xong cách mạng dân tộc bản địa dân chủ ở miền Nam [3, t.20, tr.81]. Tư tưởng chỉ huy trên đang trở thành nghị quyết của Đảng và được chính thức tuyên bố tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III tháng 9 năm 1960.Quán triệt tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ III, ngay sau khi Ra đời, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tuyên bố trong Chương trình 10 điểm của tớ là: Thực hiện giảm tô, tiến tới xử lý và xử lý yếu tố ruộng đất cho nông dân, làm cho những người dân cày có ruộng [7, tr.49]. Tháng 10 năm 1961, để chỉ huy những địa phương chấp hành đúng đắn chủ trương ruộng đất của Đảng và chương trình hành vi của Mặt trận, Hội nghị lần thứ I Trung ương Cục miền Nam đã ra nghị quyết thực thi những yếu tố ruộng đất. Những nội dung và trách nhiệm thực thi giảm tô, cải cách ruộng đất lần lượt được tương hỗ update từ Hội nghị lần thứ II đến lần thứ V.Về việc giảm tô, Hội nghị Trung ương Cục lần thứ nhất (1961) quy định: Cần mô phỏng theo mức giảm tô cao nhất ở vùng vị trí căn cứ du kích hồi cuối thời kỳ kháng chiến chống Pháp mà lãnh đạo nông dân đấu tranh thực thi.Đến Hội nghị Trung ương Cục lần thứ IV (tháng 3 – 1966), việc giảm tô được quy định rõ ràng hơn: Ruộng đất phát canh thu tô của địa chủ, phú nông, đều thực thi giảm tô đúng mức quy định. Tô suất tối đa không thật 15 Phần Trăm.Về yếu tố ruộng đất, những Hội nghị Trung ương Cục miền Nam đã đưa ra những nội dung, hình thức và giải pháp rõ ràng riêng với từng loại ruộng.Đối với ruộng đất địa chủ, Hội nghị Trung ương Cục tháng 10 – 1961 nêu rõ: Ruộng đất của thực dân và địa chủ Việt Nam đã cấp cho nông dân hồi kháng chiến chống Pháp, nay nhất quyết đòi lại, Phục hồi quyền sở hữu của nông dân trên số ruộng đất đó, tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ gian ác hiện hành bị nhân dân lên án để chia cho nông dân, có để lại một phần cho vợ con chúng.Đối với ruộng đất vắng chủ, tạm giao cho nông dân cày cấy và hưởng hoa lợi. Hội nghị Trung ương Cục lần thứ IV (1966) lý giải rõ thêm: Ruộng đất của địa chủ vắng mặt đều giao cho nông dân quản trị và vận hành và sản xuất. Sau này khi cách mạng thành công xuất sắc, sẽ vị trí căn cứ vào thái độ chính trị rõ ràng của từng người mà đối xử.Đối với ruộng đất công, phải đấu tranh giành lại công điền, chia công điền cho nông dân, ưu tiên cho nông dân không ruộng và thiếu ruộng.Đối với những đồn điền trồng cây công nghiệp, Hội nghị Trung ương Cục lần thứ IV (1966) nêu rõ: Giải quyết theo nguyên tắc chung là đảm bảo đời sống của công nhân lao động, tiếp tục chăn bồi cây công nghiệp đã trồng, khuyến khích chủ đồn điền tiếp tục marketing thương mại và quản trị và vận hành [8, tr.72 – 80].Thực hiện chủ trương ruộng đất trên, tại những vùng giải phóng, song song với việc xây dựng và bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực cách mạng, Đảng đã thực thi khẩu hiệu giải phóng đến đâu, chia ruộng đến đó. Tính đến cuối 1965, cơ quan ban ngành thường trực cách mạng đã chia 10 vạn héc ta (tức 70% diện tích s quy hoạnh canh tác) cho nông dân không còn ruộng. Tính trung bình ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nông dân đã làm chủ được từ 60 – 70% ruộng đất.Những thành quả trên có ý nghĩa rất to lớn. Song yếu tố dân chủ ở miền Nam dưới chính sách thực dân mới của Mỹ không phải chỉ là yếu tố ruộng đất. Nông dân miền Nam không riêng gì có bị Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn cướp mất ruộng đất mà tính mạng con người, tài sản của tớ hằng ngày bị đe doạ. Chính vì vậy, khẩu hiệu dân chủ ngoài việc giành quyền sở hữu ruộng đất còn bao hàm nội dung đòi cải tổ dân số, đòi thi hành chủ trương kinh tế tài chính độc lập, tự chủ.Trong khi đó, song song với việc thi hành cái gọi là cải cách điền địa mà thực ra là yếu tố cướp đoạt hợp pháp ruộng đất của nông dân, đế quốc Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn thi hành một loạt chủ trương phản động như tố cộng, diệt cộng, xây dựng những khu trù mật, ấp kế hoạch, ấp dân số, khu sinh điền, vi phạm nghiêm trọng quyền tự do cư trú, làm mất đi ổn định đời sống và sản xuất của nông dân. Do đó, đấu tranh phá ấp kế hoạch, khu dinh điền, khu trù mật không riêng gì có là tiềm năng của yếu tố dân tộc bản địa mà còn là một tiềm năng của yếu tố dân chủ.Khẩu hiệu độc lập dân tộc bản địa, người cày có ruộng và phá ấp kế hoạch, trở về làng cũ mà Đảng và Chính quyền cách mạng đưa ra không riêng gì có phục vụ nguyện vọng giải phóng dân tộc bản địa mà còn phù phù thích hợp với yêu cầu dân số, dân chủ của nông dân miền Nam. Hai tiềm năng này gắn bó ngặt nghèo với nhauvà đã hiệu triệu nông dân miền Nam đứng lên tranh đấu vì quyền lợi của dân tộc bản địa và giai cấp.Nhân dân miền Nam đã vùng dậy làm ra trào lưu Đồng khởi cuối 1959 đầu 1960. Đồng khởi thực ra là Phong trào khởi nghĩa của quần chúng nông dân, một cuộc khởi nghĩa từng phần, tăng trưởng từng bước ở nông thôn nhằm mục đích giành lấy cơ quan ban ngành thường trực cơ sở và một lần nữa giành lại quyền lợi ruộng đất về tay mình [6]. Tính đến thời gian ở thời gian cuối năm 1960, gần 800 xã trong tổng số 1.296 xã, 3.200 thôn trong tổng số 5.721 thôn toàn Nam Bộ đã giành được quyền làm chủ ở những mức độ rất khác nhau, trong số đó hơn 100 xã hoàn toàn được giải phóng.Sau trào lưu Đồng khởi 1960, cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam bước sang quy trình mới, quy trình đấu tranh chống lại kế hoạch Chiến tranh đặc biệt quan trọng của đế quốc Mỹ mà tiềm năng chính của kế hoạch trận chiến tranh này là bình định nông thôn và tìm diệt lực lượng cách mạng. Nhờ xử lý và xử lý tốt chủ trương ruộng đất, thực thi quyền dân chủ cho nông dân, cơ quan ban ngành thường trực cách mạng đã lôi kéo được phần đông nông dân tham gia vào những cuộc đấu tranh phá ấp kế hoạch, xây dựng lực lượng vũ trang, tiến công tiêu diệt địch.Về ấp kế hoạch, xương sống của cuộc trận chiến tranh đặc biệt quan trọng, lúc đầu đế quốc Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn dự tính dồn nông dân miền Nam vào 17.000 ấp; tuy nhiên trước sự việc đấu tranh quyết liệt của nông dân có lực lượng vũ trang tương hỗ, Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn phải ba lần rút bớt số lượng, kéo dãn thời hạn thực thi, và ở đầu cuối khối mạng lưới hệ thống ấp. kế hoạch đã biết thành phá sản cùng với việc sụp đổ của cơ quan ban ngành thường trực Ngô Đình Diệm, sự thất bại của kế hoạch Chiến tranh đặc biệt quan trọng của Mỹ.Về tiềm năng tìm diệt lực lượng vũ trang cách mạng, đến năm 1965, lực lượng vũ trang không những không biến thành tiêu diệt mà còn ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin với việc tham gia phần đông của nông dân. Sự Ra đời của Lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam với khá đầy đủ đủ 3 thứ quân từ dân quân du kích, bộ đội địa phương đến bộ đội nòng cốt, cùng với những thắng lợi vang dội từ trận Ấp Bắc, Bình Giã đến Đồng Xoài, Bầu Bàng, Ba Gia đã làm cho quân đội cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn không thể đỡ được những cuộc tiến công liên tục của lực lượng vũ trang và nhân dân ta ở miền Nam và ở đầu cuối kế hoạch Chiến tranh đặc biệt quan trọng của Mỹ đã biết thành phá sản hoàn toàn. Nhờ xử lý và xử lý đúng đắn yếu tố dân tộc bản địa, dân chủ gắn tiềm năng đấu tranh chống Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn và giành quyền làm chủ ruộng đất, xã ấp, Đảng lôi kéo được hàng triệu nông dân vùng lên khởi nghĩa từng phần, phá bỏ từng mảng khối mạng lưới hệ thống cai trị của địch ở cơ sở, làm phá sản kế hoạch ấp. kế hoạch, cùng lực lượng vũ trang cách mạng và những tầng lớp nhân dân khác vượt mặt cuộc Chiến tranh đặc biệt quan trọng của đế quốc Mỹ. Dư luận phương Tây cũng phải thừa nhận rằng: Việt Cộng đã thắng lợi vì họ đã mang lại cho nông dân những cái mà nông dân muốn, nhất là ruộng đất () Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã có chương trình rõ ràng để xử lý và xử lý yếu tố ruộng đất ở miền Nam, đã và đang thực thi chương trình đó bằng phương pháp đem lại hàng triệu héc ta ruộng đất cho nông dân ở những vùng giải phóng [1].4. Vấn đề ruộng đất và cách mạngdân tộc dân chủ thời kỳ 1965 – 1975Năm 1965, trước sự việc thất bại của kế hoạch Chiến tranh đặc biệt quan trọng, đế quốc Mỹ càng thấy rõ vai trò của yếu tố ruộng đất riêng với nông dân miền Nam. Sự sụp đổ của cơ quan ban ngành thường trực Ngô Đình Diệm với chủ trương cải cách điền địa, sự tan rã của khối mạng lưới hệ thống ấp kế hoạch – xương sống của kế hoạch Chiến tranh đặc biệt quan trọng đã buộc đế quốc Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn xem xét lại chủ trương riêng với nông dân, với kỳ vọng lôi kéo họ về phía chúng, tách họ thoát khỏi lực lượng cách mạng.Cùng với việc ồ ạt đưa quân Mỹ vào tham chiến, gây ra cuộc trận chiến tranh cục bộ ở miền Nam và trận chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, đế quốc Mỹ đặt lên số 1 trách nhiệm bình định nông thôn, thực thi cải cách điền địa, cải cách nông thôn nhằm mục đích thu phục trái tim và khối óc của nông dân.Rút kinh nghiệm tay nghề thất bại từ chương trình cải cách điền địa của Ngô Đình Diệm, lần này đế quốc Mỹ tỏ ra thận trọng hơn trong việc tiến hành cải cách riêng với nông thôn. Mỹ lôi kéo một lực lượng lớn Chuyên Viên, bỏ ra nhiều tiền của để khảo sát, khảo sát, nghiên cứu và phân tích nhằm mục đích tìm ra một chủ trương và giải pháp hợp lý trong yếu tố ruộng đất và nông dân.Hầu hết những khu công trình xây dựng khảo sát, nghiên cứu và phân tích đều phê phán nóng giãy chương trình cải cách điền địa của Ngô Đình Diệm, coi đó là một thất bại. Cả Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn đều xác lập rõ: Trong toàn cảnh lúc bấy giờ ở Việt Nam, cải cách điền địa là một giải pháp kinh tế tài chính nhằm mục đích thực thi một tiềm năng chính trị. Cải cách điền địa góp phần vào thắng lợi bằng phương pháp làm cho nông dân bỏ thái độ thờ ơ, thụ động và giúp sức trực tiếp Việt Cộng lúc bấy giờ và quay ra hậu thuẫn cho chính phủ nước nhà Việt Nam Cộng hòa nhằm mục đích làm chuyển biến cục diện trận chiến tranh [10].Trên cơ sở kết quả của những khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích cùng với việc viện trợ của Mỹ, ngày 26 tháng 3 năm 1970, cơ quan ban ngành thường trực Nguyễn Văn Thiệu đã phát hành Luật Người cày có ruộng. Đây là một bộ luật quan trọng và cốt lõi nhất trong những chủ trương của Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn nhằm mục đích giành nông dân về phía chúng.Luật gồm 6 chương, 22 điều, với những nội dung cơ bản là: hạ thấp suất lưu trí để lại cho địa chủ từ 100 héc ta (theo Dụ số 57 của Luật Cải cách điền địa của Ngô Đình Diệm) xuống còn 15 héc ta ở Nam Bộ và 5 héc ta ở Trung Bộ; cấp không ruộng đất cho nông dân; xoá bỏ chính sách tá canh.Về nội dung, Luật Người cày có ruộng trước hết nhằm mục đích xóa khỏi giai cấp địa chủ và chính sách tá canh, tạo Đk chuyển địa chủ sang marketing thương mại tư bản chủ nghĩa.Đối với nông dân, Luật Người cày có ruộng khác với chương trình Cải cách điền địa trước kia của Ngô Đình Diệm. Nếu trước kia, Ngô Đình Diệm bắt nông dân phải phải ký khế ước lĩnh canh với địa chủ và mua ruộng đất của địa chủ bị truất hữu, thì nay Nguyễn Văn Thiệu đem ruộng truất hữu của địa chủ cấp không cho từng mái ấm gia đình nông dân tối đa là 3 héc ta ở Nam Bộ và 1 héc ta ở Trung Bộ. Theo Niên giám thống kê Việt Nam cộng hòa, Tính từ lúc ngày tuyên bố chương trình Người cày có ruộng cho tới năm 1973, số diện tích s quy hoạnh mà cơ quan ban ngành thường trực Nguyễn Văn Thiệu cấp phép cho nông dân là một trong.142.658 héc ta [2, tr.105].Như vậy, so với cải cách điền địa của Ngô Đình Diệm, luật Người cày có ruộng của Nguyễn Văn Thiệu rõ ràng có một bước tiến đáng kể. Trước hết, luật này xoá bỏ chính sách tá canh, xoá bỏ quan hệ sản xuất phong kiến đã lỗi thời. Sau nữa, việc cấp dẫn sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán đã xác lập quyền sở hữu ruộng đất của nông dân về mặt pháp lý. Điểm mấu chốt nữa là Luật Người cày có ruộng của Nguyễn Văn Thiệu đã tạo ra ở nông thôn miền Nam tầng lớp tiểu nông với quy mô canh tác hợp lý, lấy cty sản xuất cơ sở là nông trại mái ấm gia đình để marketing thương mại sản xuất hàng hoá.Từ những mục tiêu như trên, Luật Người cày có ruộng còn thể hiện ý đồ thâm độc và nham hiểm của Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn, chúng tính toán rằng bằng việc xoá bỏ chính sách tá canh, hữu sản hóa nông dân, hoàn toàn có thể làm cho nông dân thừa nhận rằng cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn là người đem lại quyền lợi ruộng đất cho họ, từ đó xoá bỏ được ảnh hưởng của cách mạng, lôi kéo nông dân về phía chúng.Cùng với việc phát hành Luật Người cày có ruộng, đế quốc Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn thực thi chủ trương tân tiến hóa nông thôn, Canh tân hóa nông nghiệp, mở đường cho chủ nghĩa tư bản xâm nhập mạnh vào nông thôn, nông nghiệp miền Nam.Chính sách ruộng đất – nông dân – nông nghiệp mà Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn thực thi đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, bộ mặt nền kinh tế thị trường tài chính nông nghiệp miền Nam.Thứ nhất, những chủ trương trên đã đẩy nhanh quy trình trung nông hóa gắn sát với quy trình xoá bỏ giai cấp địa chủ và chính sách tá điền. Sở hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ và phương thức bóc lột địa tô phong kiến đã biết thành xoá bỏ về cơ bản, đại bộ phận ruộng đất canh tác đã thuộc về tay nông dân lao động, tuy nhiên mức độ chiếm hữu Một trong những giai tầng, Một trong những vùng có rất khác nhau. Tầng lớp trung nông thực sự trở thành nhân vật TT, đóng vai trò quyết định hành động trong sản xuất nông nghiệp.Thứ hai, cùng với Luật Người cày có ruộng, chủ trương tân tiến hóa nông thôn, canh tân hóa nông nghiệp đã đẩy nhanh nền kinh tế thị trường tài chính nông nghiệp miền Nam sang nền kinh tế thị trường tài chính sản xuất hàng hoá. Và thực tiễn trong trong năm đầu của thập kỷ 1970, nền kinh tế thị trường tài chính nông nghiệp miền Nam có bước tăng trưởng, năng suất và sản lượng lúa được nâng cao, đời sống nông dân được cải tổ.Tuy vậy, chủ trương ruộng đất của cơ quan ban ngành thường trực Nguyễn Văn Thiệu đã gây xáo trộn lớn trong đời sống kinh tế tài chính – xã hội nông thôn ở miền Nam. Để thi hành Luật Người cày có ruộng, cạnh bên việc truất hữu ruộng đất của địa chủ, cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn bắt nông dân kê khai ruộng đất họ đang canh tác, mà thực ra ở nhiều nơi, ruộng đất này đã được Chính quyền cách mạng chia cấp cho nông dân từ trước. Như vậy, ruộng đất mà cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn cấp không cho nông dân theo Luật Người cày có ruộng có nơi là đất vốn của địa chủ, có nơi là đất mà Chính quyền cách mạng đã chia cho nông dân từ trước. Điều này đã gây ra sự xáo trộn về ruộng đất, gây phản ứng trong một bộ phận nông dân. Không những thế, vì quyền lợi giai cấp, ý đồ chính trị và cũng trên góc nhìn sản xuất hàng hoá, ở nhiều nơi, nông dân nghèo vẫn không được cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn chia ruộng, trong lúc đó mái ấm gia đình binh sĩ, công chức được ưu tiên cấp đất cùng với những tá điền hiện canh.Nếu như trong quy trình 1954 – 1965, nông dân miền Nam đứng lên chống chính sách Ngô Đình Diệm, chống chủ trương tố cộng, diệt cộng khắc nghiệt và chống lại chủ trương cải cách điền địa, giành quyền lợi ruộng đất, thì từ thời điểm năm 1970, với thành quả ruộng đất mà Chính quyền cách mạng đem lại cộng với việc thực thi Luật Người cày có ruộng của cơ quan ban ngành thường trực Nguyễn Văn Thiệu, đại bộ phận nông dân đang trở thành tiểu chủ (trừ những người dân không hoàn toàn có thể sản xuất, chuyên đi làm việc thuê), tiềm năng ruộng đất không hề là một yếu tố bức xúc như trước kia nữa.Tuy vậy, còn tồn tại những quan điểm nhận rất khác nhau về vị trí của yếu tố ruộng đất trong cuộc đấu tranh cách mạng của nông dân miền Nam.Chính sách cải cách điền địa của cơ quan ban ngành thường trực Ngô Đình Diệm là yếu tố cưỡng đoạt ruộng đất của nông dân mà cơ quan ban ngành thường trực cách mạng đã chia cho họ trong suốt quy trình của cuộc kháng chiến chống Pháp và thắng lợi của trào lưu Đồng khởi 1959 – 1960. Cải cách điền địa của cơ quan ban ngành thường trực Ngô Đình Diệm đã phục hồi chính sách tá canh với việc triệu tập ruộng đất vào tay giai cấp địa chủ. Trong quy trình đấu tranh, tính đến cuối 1965, vùng giải phóng được mở rộng và nông dân miền Nam đã giành lại được 10 vạn héc ta (tức 70% diện tích s quy hoạnh canh tác) qua việc chia phát của cơ quan ban ngành thường trực cách mạng.Để giành lại quyền trấn áp nông thôn, nông dân, cơ quan ban ngành thường trực Nguyễn Văn Thiệu đã phát hành Luật Người cày có ruộng, và thực tiễn luật này đã hữu sản hóa gần như thể toàn bộ tá điền trực canh, biến họ thành tiểu chủ và dần trở thành tầng lớp trung nông – tầng lớp phần đông nhất và chiếm vai trò quan trọng nhất trong việc tăng trưởng nông nghiệp, nông thôn miền Nam.Luật Người cày có ruộng của cơ quan ban ngành thường trực Nguyễn Văn Thiệu cùng với kết quả của chủ trương ruộng đất của cơ quan ban ngành thường trực cách mạng đã đem lại ruộng đất cho nông dân và đến năm 1973, cơ bản những nông dân trực canh đều phải có ruộng để sản xuất.Tuy nhiên, không phải toàn bộ nông dân miền Nam đến thời gian này đều phải có đất canh tác. Khác với nông dân miền Bắc, nông dân miền Nam không phải ai cũng muốn tự canh tác. Ở miền Nam hoàn toàn có thể chia nông dân làm hai loại: nông dân trực canh và nông dân làm thuê. Trong nền kinh tế thị trường tài chính sản xuất thành phầm & hàng hóa vốn đã được phôi thai từ thời Pháp thuộc và tăng trưởng mạnh thời kỳ Mỹ chiếm đóng, việc tự sản xuất để tồn tại không phải là đơn thuần và giản dị. Không những vậy, với đặc trưng của người Nam Bộ qua quy trình di cư và khai thác đồng bằng sông Cửu Long to lớn, quá nhiều nông dân có tư tưởng thích làm thuê hơn làm chủ. Do vậy khi được chia cấp đất, họ đã bán đất và chọn phương thức làm thuê để sống.Nhìn chung, đến năm 1973, ở nông thôn miền Nam yếu tố ruộng đất và tiềm năng người cày có ruộng không hề nêu lên cấp thiết. Nhiệm vụ của nông dân nói riêng, nhân dân miền Nam nói chung triệu tập vào tiềm năng chống Mỹ, chống chính sách Sài Gòn, giành độc lập, tự do và thống nhất giang sơn.Nội dung đấu tranh của nông dân miền Nam thời gian hiện nay là gắn cuộc đấu tranh chống Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn với cuộc đấu tranh phá ấp kế hoạch, chống địch cướp đất để phân loại lại hoặc chống địch cướp đất, dồn làng làm trường bay, kho tàng, trại lính, khu gia binh, giữ thôn ấp, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường thường ngày của tớ. Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong mức time nửa năm thời điểm đầu xuân mới 1970 đã có hơn 5 triệu lượt người nổi dậy phá 1.971 ấp kế hoạch và khu dồn dân, trở về làng cũ. Từ năm 1971 đến năm 1975, trào lưu chống bình định, phá ấp kế hoạch càng trình làng quyết liệt hơn làm cho kế hoạch bình định nông thôn của cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn lâm vào cảnh bế tắc.Không những vậy, ruộng đất trong tay người nông dân đang trở thành vũ khí chống Mỹ và chính sách Sài Gòn. Rất nhiều xã, ấp đang trở thành vị trí căn cứ kháng chiến, nhiều mái ấm gia đình trở thành cơ sở cách mạng, nơi tiếp xúc, che giấu bộ đội, nơi cất giấu vũ khí, lượng thực… Không ít khu vườn, ngôi nhà mà dưới đó là những địa đạo, hầm bí mật, nơi triệu tập của quân giải phóng, cán bộ và du kích.Trong 20 năm kháng chiến chống Mỹ, ngoài sự viện trợ từ miền Bắc, hậu phương tại chỗ đã phục vụ một phần quan trọng lương thực, thuốc men cho cán bộ và bộ đội. Đó đó đó là yếu tố góp phần của người nông dân bằng thành phầm họ làm ra trên mảnh đất nền trống được cơ quan ban ngành thường trực cách mạng chia cấp và một phần do cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn đem lại. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc bản địa. Một giang sơn mà 90% dân số là nông dân, cũng nghĩa là một quân đội mà hầu hết là nông dân mặc áo lính đã ra mặt trận không riêng gì có vì mảnh đất nền trống cày, mà rất linh hơn là bảo vệ mảnh đất nền trống mà người ta sinh ra, lớn lên khỏi tay kẻ xâm lược ngoại bang. Họ sẵn sàng ngã xuống để giành lấy mảnh đất nền trống từ tay địa chủ, đế quốc, sẵn sàng biến đất đai ruộng vườn thành nơi nuôi dưỡng bộ đội, trở thành hậu phương, chỗ tựa vững chãi cho chi viện cho tiền tuyến.5. Kết luậnTrong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa, nội dung của liên minh công – nông được thể hiện với khẩu hiệu độc lập dân tộc bản địa và người cày có ruộng; trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trước kia, nội dung đó là đưa nông dân vào hợp tác xã nông nghiệp, biến nông dân thành những người dân làm chủ tập thể về ruộng đất và tư liệu sản xuất. Hiện nay, nông dân trở thành những người dân được quyền sử dụng ruộng đất lâu dài tuỳ theo kĩ năng lao động và sự góp phần của tớ.Thực hiện đường lối đại đoàn kết dân tộc bản địa mà nòng cốt là liên minh công – nông – trí thức, Đảng và Nhà nước Việt Nam đang từng bước thay đổi cơ chế quản trị và vận hành nông nghiệp, trong số đó có yếu tố ruộng đất nhằm mục đích phát huy sự sáng tạo cũng như góp phần của giai cấp nông dân vào công cuộc thay đổi, tăng cường sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn.Tài liệu tìm hiểu thêm[1] Báo Anh Diễn đàn, số ra ngày 6-3-1964.[2] Bộ Kinh tế, Việt Nam cộng hòa, Niên giám thống kê năm 1973.[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng toàn tập, t.2, t.14, t.20, Nxb Chính trị vương quốc – Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô.[4] Tổng cục Hậu cần (1979), Công tác phục vụ hầu cần chiến dịch Điện Biên Phủ, Tp Hà Nội Thủ Đô.[5] Viện Sử học (2005), 60 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Một số thành tựu chủ yếu, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.[6] Võ Nguyên Giáp (1965), Nhận rõ điểm lưu ý về địch, về ta, về tình hình quốc tế trong cuộc đấu tranh giải phóng của đồng bào miền Nam, Tạp chí Tuyên huấn, số 9.[7] Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến (2010),Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960 – 1977), Nxb Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh.[8] Lâm Quang Huyên (2007), Vấn đề ruộng đất ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Tp Hà Nội Thủ Đô.[9] Văn kiện Đảng về kháng chiến chống thực dân Pháp (1988), t.1, Nxb Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô.[10] Stanford Research Institute (1968), Land Reform in Vietnam. Working paper IV. Menlo park. California, SRI.Tác giả: Nguyễn Văn Nhật -Phó giáo sư, tiến sỹ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.ĐT: 0947 558 399. E-Mail: Nguồn: Tạp. chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 8(105) – 2022
Nội dung chính

    Vấn đề ruộng đất trong cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam thời kỳ 1954 – 1975Từ trước tới nay, khi nói tới yếu tố ruộng đất trong cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc bản địa, toàn bộ chúng ta thường gắn tiềm năng – quyền lợi của yếu tố ruộng đất với yếu tố dân tộc bản địa, gắn độc lập dân tộc bản địa với những người cày có ruộng. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 1954 – 1975, diễn tiến của cách mạng cũng như yếu tố ruộng đất ở miền Nam không đơn thuần như ở miền Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Trong quy trình từ 1954 đến 1969, nông dân miền Nam đứng lên chống Mỹ và cơ quan ban ngành thường trực Sài Gòn vì hai tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và ruộng đất. Từ sau năm 1970, khi ruộng đất đã cơ bản về tay nông dân do chủ trương ruộng đất của cơ quan ban ngành thường trực cách mạng và của cơ quan ban ngành thường trực Nguyễn Văn Thiệu, thì tiềm năng đấu tranh vì ruộng đất không hề cấp thiết nữa. Song nông dân miền Nam vẫn một lòng Theo phong cách mạng, quyết tử cả ruộng đất và thành quả từ ruộng đất của tớ cho việc nghiệp kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn.

4351

Clip Cải cách ruộng đất sau năm 1975 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cải cách ruộng đất sau năm 1975 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cải cách ruộng đất sau năm 1975 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cải cách ruộng đất sau năm 1975 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cải cách ruộng đất sau năm 1975

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cải cách ruộng đất sau năm 1975 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cải #cách #ruộng #đất #sau #năm