Thủ Thuật về Cách hạch toán giảm 30% thuế TNDN năm 2022 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách hạch toán giảm 30% thuế TNDN năm 2022 được Update vào lúc : 2022-08-08 03:10:21 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.


Hướng dẫn cách hạch toán ngân sách thuế TNDN tạm tính hàng quý. Cách hạch toán thuế TNDN tạm nộp hàng quý, cách hạch toán tiền thuế TNDN nộp thừa – nộp thiếu khi quyết toán thuế thời gian ở thời gian cuối năm qua TK 821 theo Thông tư 200.

1. Nguyên tắc kế toán
a) Nguyên tắc chung
– Tài khoản này dùng để phản ánh ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp gồm có ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm làm vị trí căn cứ xác lập kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành.

– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai phát sinh từ việc:
+ Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm;
+ Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ trong năm trước đó.
– Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là khoản ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc:
+ Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm;
+ Hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ trong năm trước đó.
b) Nguyên tắc kế toán ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
– Hàng quý, kế toán vị trí căn cứ vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Cuối năm tài chính, vị trí căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số phải nộp cho năm đó, kế toán ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm vào ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm to nhiều hơn số phải nộp của năm đó, kế toán phải ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm to nhiều hơn số phải nộp.
– Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu liên quan đến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của trong năm trước đó, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của trong năm trước đó vào ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm phát hiện sai sót.
– Đối với những sai sót trọng yếu, kế toán kiểm soát và điều chỉnh hồi tố theo quy định của Chuẩn mực kế toán – “Thay đổi chủ trương kế toán, ước tính kế toán và những sai sót”.
– Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải kết chuyển ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh vào thông tin tài khoản 911 – “Xác định kết quả marketing thương mại” để xác lập lợi nhuận sau thuế trong kỳ kế toán.
c) Nguyên tắc kế toán ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
– Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải xác lập ngân sách thuế thu nhập hoãn lại theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Thuế thu nhập doanh nghiệp”.
– Kế toán không được phản ánh vào thông tin tài khoản này tài sản thuế thu nhập hoãn lại hoặc thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ những thanh toán giao dịch thanh toán được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.
– Cuối kỳ, kế toán phải kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” vào thông tin tài khoản 911 – “Xác định kết quả marketing thương mại”.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của thông tin tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Kết cấu và nội dung phản ánh chung
Bên Nợ:
– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm;
– Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của trong năm trước đó phải nộp tương hỗ update do phát hiện sai sót không trọng yếu của trong năm trước này được ghi tăng nguồn lực vốn thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại;
– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm to nhiều hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm);
– Ghi nhận ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm to nhiều hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm);
– Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” to nhiều hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên Có thông tin tài khoản 911 – “Xác định kết quả marketing thương mại”.
Bên Có:
– Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tiễn phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp được giảm trừ vào ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã ghi nhận trong năm;
– Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của trong năm trước này được ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại;
– Ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm to nhiều hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm);
– Ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm to nhiều hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm);
– Kết chuyển số chênh lệch giữa ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm to nhiều hơn khoản được ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm vào thông tin tài khoản 911 – “Xác định kết quả marketing thương mại”;
– Kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ TK 8212 to nhiều hơn số phát sinh bên Có TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên Nợ thông tin tài khoản 911 – “Xác định kết quả marketing thương mại”.

Tài khoản 821 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” không còn số dư thời gian cuối kỳ.

Tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp có 2 thông tin tài khoản cấp 2:
– Tài khoản 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
– Tài khoản 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
b) Kết cấu và nội dung phản ánh của thông tin tài khoản 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Bên Nợ:
– Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính vào ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm;
– Thuế thu nhập doanh nghiệp của trong năm trước đó phải nộp tương hỗ update do phát hiện sai sót không trọng yếu của trong năm trước này được ghi tăng nguồn lực vốn thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại.
Bên Có:
– Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tiễn phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp được giảm trừ vào ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã ghi nhận trong năm;
– Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của trong năm trước này được ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại;
– Kết chuyển ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành vào bên Nợ thông tin tài khoản 911 – “Xác định kết quả marketing thương mại”.

Tài khoản 8211 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành” không còn số dư thời gian cuối kỳ.

c) Kết cầu và nội dung phản ánh của thông tin tài khoản 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Bên Nợ:
– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm to nhiều hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm);
– Số hoàn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã ghi nhận từ trong năm trước đó (là số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm to nhiều hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm);
– Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” to nhiều hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên Có thông tin tài khoản 911 – “Xác định kết quả marketing thương mại”.
Bên Có:
– Ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm to nhiều hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm);
– Ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm to nhiều hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm);
– Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” nhỏ hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên Nợ thông tin tài khoản 911 – “Xác định kết quả marketing thương mại”.

Tài khoản 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” không còn số dư thời gian cuối kỳ.

3. Phương pháp kế toán một số trong những thanh toán giao dịch thanh toán kinh tế tài chính hầu hết

a) Phương pháp kế toán ngân sách thuế TNDN hiện hành:

– Hàng quý, khi xác lập thuế TNDN tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp vào ngân sách Nhà nước vào ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:
Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
TK 111, 112,…

– Cuối năm tài chính, vị trí căn cứ vào số thuế TNDN thực tiễn phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo phải nộp:

+ Nếu số thuế TNDN thực tiễn phải nộp trong năm to nhiều hơn số thuế TNDN tạm phải nộp, kế toán phản ánh tương hỗ update số thuế TNDN hiện hành còn phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi đi nộp tiền thuế TNDN:
Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
CóTK 111, 112,…

+ Nếu số thuế TNDN thực tiễn phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN tạm phải nộp, kế toán ghi giảm ngân sách thuế TNDN hiện hành, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

– Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của trong năm trước đó liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của trong năm trước đó, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của trong năm trước đó vào ngân sách thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót.
+ Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của trong năm trước đó phải nộp tương hỗ update do phát hiện sai sót không trọng yếu của trong năm trước này được ghi tăng nguồn lực vốn thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại, ghi:
Nợ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.
+ Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của trong năm trước này được ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại, ghi:
Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển ngân sách thuế thu nhập hiện hành, ghi:

+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ to nhiều hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:
Nợ TK 911 – Xác định kết quả marketing thương mại
Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:
Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Có TK 911 – Xác định kết quả marketing thương mại.

b) Phương pháp kế toán ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm to nhiều hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm), ghi:
Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
TK 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã ghi nhận từ trong năm trước đó (là số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm to nhiều hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm), ghi:
Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

– Ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm to nhiều hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm), ghi:
Nợ TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

– Ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm to nhiều hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm), ghi:
Nợ TK 347 – Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả
Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:
+ Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ to nhiều hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi:
Nợ TK 911 – Xác định kết quả marketing thương mại
Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

+ Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi:
Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Có TK 911 – Xác định kết quả marketing thương mại.

__________________________________________________

Các bạn muốn học thực hành thực tiễn làm kế toán tổng hợp trên giấy tờ thực tiễn, thực hành thực tiễn xử lý những trách nhiệm hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu hao TSCĐ….lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế thời gian ở thời gian cuối năm … thì hoàn toàn có thể tham gia:Lớphọc kế toán thực hành thực tiễnthực tiễn tại

4330

Video Cách hạch toán giảm 30% thuế TNDN năm 2022 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách hạch toán giảm 30% thuế TNDN năm 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cách hạch toán giảm 30% thuế TNDN năm 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cách hạch toán giảm 30% thuế TNDN năm 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách hạch toán giảm 30% thuế TNDN năm 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách hạch toán giảm 30% thuế TNDN năm 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #hạch #toán #giảm #thuế #TNDN #năm