Kinh Nghiệm Hướng dẫn Bài 16: Các nước Đông Nam a giữa hai cuộc trận chiến tranh the giới Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài 16: Các nước Đông Nam a giữa hai cuộc trận chiến tranh the giới được Update vào lúc : 2022-08-02 13:50:19 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

BÀI 16. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THÊ GIỚI (1918 – 1939)
NỘI DUNG Cơ BẢN CỦA BÀI HỌC SINH CAN NAM vũng
LI Tình hình những nước Đông Nam á sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất
Tình hình kinh tê, chính trị – xã hội
Về kinh tế tài chính:
Bị lôi cuôh vào hệ thông kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa.
+ Thị trường tiêu thụ + Cung cấp nguyên vật tư thô.
Vê chính trị:
Chính quyền thực dần không chế và tóm gọn mọi quyền lực tối cao.
Về xã hội:
Sự phân hóa giai cáp diến ra thâm thúy.
Giai cấp tư sản dân tộc bản địa lốn mạnh đồng thời giai cấp vô sản tăng nhanh về số lượng và ý thức cách mạng.
Cách mạng tháng Mườỉ cũng tác động mạnh mẽ và tự tin và thúc đẩy trào lưu cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ồ Khu vực Đông Nam Á.
Khái quát chung về trào lưu độc lập ở Khu vực Đông Nam Á
Bước tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin của trào lưu dân tộc bản địa tư sản:
+ Trưởng thành vững mạnh, giai cấp tư sản trong marketing thương mại, chính trị.
+ Đảng Tư sản được xây dựng và ảnh hưỏng rộng tự do trong xã hội.
Xu hướng vô sản xuất hiện đầu thế kỉ XX:
+ Phát triển nhanh dẫn đến việc Ra đời của Đảng Cộng sản.
+ Lãnh đạo cách mạng làm trào lưu trở nên sôi sục, quyết liệt.
Phong trào độc lập dân tộc bản địa ở Inđônêxia
Giai đoạn 1:
Tháng 5/1920: Đảng Cộng sản Inđônêxia được xây dựng:
Vai trò:
+ Lãnh đạo cách mạng, tập hợp quần chúng.
+ Đưa cách mạng tăng trưởng, phủ rộng rộng tự do ra ra khắp toàn nước.
+ Tiê biểu: Khởi nghĩa vũ trang Giava và Xumatơra (1926 – 1927)
Giai đoạn 2:
Năm 1927: Quyền lãnh đạo trào lưu cách mạng chuyển sang Đảng dân tộc bản địa Inđônêxia (của giai cấp tư sản)
Chủ trương:
+ Hòa bình.
+ Đoàn kết dân tộc bản địa.
+ Đòi độc lập.
Đầu thập niên 30: Phong trào lên rất cao, phủ rộng rộng tự do ra khắp những hòn đảo.
Cuối thập niên 30: Phong trào cách mạng lại bùng lên vối nét mới:
+ Chông chủ nghĩa phát xít.
+ Đoàn kết dân tộc bản địa, Liên minh chính trị Inđônêxia được xây dựng.
+ Khẳng đinh ngôn từ, quốc kỳ. quốc ca.
+ chủ trương hợp tác với thực dân H.à Lan.
Phong trào đâu tranh chông thực dân Pháp ở Lào và Campuchia Được thể hiện ở bảng sau:
Tên cuộc khởi nghĩa
Thời gian
Nhận xét chung
O
5
Ong Kẹo và Commandam
Kéo dài 30 năm
Phong trào tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin.
Mang tính tự phật, lẻ tẻ.
Có sự liên minh chiến đâu của toàn bộ 3 nước.
Sự Ra đời của Đảng Cộng sản
Đông Dương đã tạo ra sự tăng trưởng mới của cách mạng Đông Dương
Chậu Pachay
1918 – 1922
Campuchia
Phong trào chông thuế. Tiêu biểu là cuộc khỏi nghĩa vũ trang của nhân dân Rôlêphan.
1925 – 1926
1.4. Cuộc đấu tran
1 chông thực dân Anh ở Mã Lai và Miến Điện:
Mã Lai:
Nguyên nhân: Chính sach bóc lột nặng nề.
Nét chính:
+ Đầu thế kỉ XX, trào lưu bùng lên mạnh mẽ và tự tin.
+ Hình thức đấu tranh phong phú.
+ Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triểrv Tháng 4/1930: Đảng Cộng sản mã Lai được xây dựng.
Miến Điện:
■ – Đầu thế kỉ XX, trào lưu đã tiếp tục tăng trưởng mạnh:
+ Phong phú về hình thức đấu tranh.
+ Lôi cuốn phần đông mọi tầng lớp.
+ Lãnh đạoí Õttama –
Thập niên 30, trào lưu có bưốc tăng trưởng cao hờn:
+ Phong trào Tha Kin đòi quyền tự chủ.
+ Đông hòn đảo quần chúng hưởng ứng.
+ Năm 1937: Thăng lợi. Miến Điện tách khỏi Ân Độ và được hưởng quy định tự trị.
1.5. Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm (Thái Lan)
Xiêm là vương quốc độc lập nhưng chỉ là hình thức.
Cuộc cách mạng năm 1932:
+ Nguyên nhân: Do sự bâ’t mãn của những tầng lớp nhân dân với nền quân chú chuyên chế.
+ Bùng .nổ ở Băng Cốc dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản mà thủ lĩnh là: Priđi Phanômiông.
+ Lật đô nền quân chủ chuyên chế, lập nên nền quân chủ lập hiến. Mở đường cho Xiêm tăng trưởng theo phía tư bản.
Tính chất: Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để
II. CÂU HỞI LUYỆN TẬP VÀ GỌÌ Ý TRẢ LỜI CÂU HỞI SÁCH GIÁO KHOA
1. Câu hỏi và bài tập rèn luyện A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Hay khoanh tròn vàc chữ’ in hoa đứng trước câu vấn đáp đúng.
1. Sau trận chiến tranh thế-gĩới thứ nhất những nước thực dân phương Tây có chính
sách gi đôi với những nưởc thuộc địa?
Tăng cường marketing thương mại
Tăng cường hợp tác kinh tế tài chính, khoa học, kĩ thuật
c. Tăng cường chủ trương khai thác và bóc lột D. Tăng cường lực chống va đập lượng quân đội
Những chủ trương của những nước thực dân phương Tây có tác động đến những nghành nào?
A. Kinh tế c. Xã hội
B. Chính trị D. Cả A, B, c
Vị trí của kinh tế tài chính Khu vực Đông Nam Á riêng với những chính quốc?
Được đưa vào hệ thông kinh tế tài chính của chủ nghĩa tư bản
Thị trường tiêu thụ thành phầm & hàng hóa
0. Nơi phục vụ nguyên vật tư cho chính quốc D. Cả A, B, c
Về chính trị những nước Khu vực Đông Nam Á có điểm chung gì?
BỊ chính quyên thực dân không chế
Quyết định mọi vấn đê’ là rigưdi bản xứ c. Đều do Vua chuyên chê đứng đầu
D. Ngúói dân Lự quyết dịnh tương lai chinh trị của minh
Những giai cấp nào không phải Ra đời sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất ở những nước Đông Nam A?
A. Công nhân B. Nông dân
c. Tư sản D. Trí thức, tiểu tư sản
Trên thê giới sự kiện nào ảnh hưởng dên trào lưu dộc lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á?
Hậu quả của trận chiến tranh thế giởi thứ nhất
Sự tăng trưởng của kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa
c. Phong trào công nhân toàn thế giới tăng trưởng mạnh D. Thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917
Sau trận chiến tranh thế giói, trào lưu ổộc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam A tăng trưởng với quy mô ra làm sao?
Chỉ ở ba nước trên bán hòn đảo Đông Dương
Diễn ra chỉ ồ Việt Nam
c. Diển ra chỉ ở nơi nào có Đảng cộng sản lãnh đạo D. Diễn ra hầu khắp những nước
Giai cấp tư sản đê’ ra tiềm năng gì trong cuộc đấu tranh?
Đòi tự do marketing thương mại
Đòi tự chủ về chính trị
c. Đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường D. Cả A, B, c
Đảng cộng sản được xây dựng ở Inđônêxia vào thời hạn nào?
A. Năm 1919 B. Năm 1920
c. Năm 1921 D. Năm 1922
Dưói sự lãnh đạo của Đảng cộng sản trào lưu đòi độc lập dân tộc bản địa có điểm gì nổi bật9
Xuất hiện hình thức đấu tranh chính trị
Hình thức khỗi nghĩa vũ trang nổ ra
c. Có sự tham gia của nhiều tầng lớp, giai cấp
D. Được sự giúp sức của Liên Xô.
B. Tự LUẬN
Tình hình những nưôc Khu vực Đông Nam Á sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất có những chuyển biến quan trọng gì về kinh tế tài chính, chính trị, xã hội.
Nêu những nét chính về trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam A sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất.
Nêu những diễn biên chính của .trào lưu dộc lặp dân LỘC ỏ Indônêxia .trong thập niên 20 của thê kỉ XX.
Phong trào độc lập dân tộc bản địa trong thập niên 30 của thế kỉ XX ở Inđônêxia.
Những sự kiện thể hiện liên minh chiến đấu chông Pháp của nhân dân ba nưổc Đông Dương.
Gợi ý vấn đáp vướng mắc trong SGK
Câu 1. Tình hình những nựớc Khu vực Đông Nam Á, sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhât có những chuyển hiến quan trọng gì về kinh tế tài chính, chính trị, xã hội
Về kinh tế tài chính, Đông Nam.Ầ được đưa vào hệ thông kinh tế tài chính của chủ nghĩa tư bản với tư cách là thị trường tiêu thụ hàng hoá, là nơi phục vụ nguỳền liệu cho những nước chính quốc.
Về chính trị, tuy nhiên thể chế chính trị của những nước rất khác nhau nhưng đều phải có điểm chung là vì cơ quan ban ngành thường trực thực dân không chê. Toàn bộ quyền hành về chính trị đều triệu tập trong tay một đại diện thay mặt thay mặt của cơ quan ban ngành thường trực thuộc địa hay chịu ảnh hưỏng của những nưốc tư bản, thực dân.
Vê’ xã hội, sự phân hoá giai cấp trình làng ngày càng thâm thúy. Giai cấp tư sản dân tộc bản địa lổn mạnh dần cùng với việc tăng trưởng của kinh tế tài chính công thương nghiệp. Giai cấp công nhân ngày càng trưởng thànhg về số lượng và ý thức cách mạng.
Cùng với những chuyển biến trong nước, thắng lợi của cách mạng tháng mười Nga và cao trào cách mạng toàn thế giới đã tác động mạnh mẽ và tự tin đến trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á
Câu 2. Những nét chính về trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam A sau trận chiến tranh thế giói thứ nhất
Sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhâ’t, trào lưu độc lập dân tộc bản địa tăng trưởng hầu khắp những nước Khu vực Đông Nam Á. So với trong năm đầu thế kỉ XX, trào lưu dân tộc bản địa tư sản có những tiến rõ rệt cùng vối sự lốn mạnh mẽ và tự tin của giai cấp tư sản dân tộc bản địa.
Giai cấp tư sản dân tộc bản địa đưa ra tiềm năng đấu tranh đòi quyền tự do marketing thương mại, tự chủ về chính trị. Một số chính Đảng tư sản được xây dựng: Đảng dân tộc bản địa ở Inđônêxia, trào lưu Thakin ỏ Miến Điện, Đại hội toàn Mã Lai…
Đầu thập niên 20, giai cấp vô sản trẻ tuổi ở Khu vực Đông Nam Á cũng khởi đầu trưởng thành, Nhiều đảng cộng sản được xây dựng, Đảng cộng sản Inđônêxia (5/1920), trong năm 1930, những đảng Cộng sản ra’đời ở Đông Di irig, Mã Lai, Xiêm, và Philippin.
Dưối sự lãnh đậo của Đảng Cộng sản, trào lưu độc lập dân tộc bản địa trình làng sôi sục, quyết liệt, nổi trội là cuộc khồi nghĩa vũ trang ở Inđônêxia (1926 – 1927) và trào lưu cách mạng 1930 – 1931 mà đỉnh điểm là Xô Viết Nghệ Tình (1930 – 1931) ở Việt Nam. Riêng ở Việt Nam, từ thời điểm năm 1930 quyền lãnh đạo cách mạng thuộc về giai cấp vô sản, thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 3. Những diễn biến chính của trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Inđônêxia trong thập niên 20 của thế kỉ XX
Đảng Cộng sản Inđônêxia vào tháng 5/1920. Đảng cộng sản nhanh gọn trưỏng thành, tập hợp lực lượng quần chúng và lãnh đạo trào lưu cách mạng trong thập niên 20 của thế kỉ XX.
Phong trào cách mạng phủ rộng rộng tự do ra trong cả nưóc. Đảng Cộng* sản đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Giavâ và Xumatơra trong trong năm 1926 – 1927. Cuộc khởi nghĩa thất bại nhưng đã làm rung chuyển nền thông trị thực dân Hà Lan ở Inđônêxia..
Từ năm 1927, sau thất bại của Đảng Cộng sản, quyền lãnh đạo trào lưu cách mạng chuyển vào tay Đảng Dân tộc của giai cấp tư sản, -đứng đầu là Ácmột Xucácnô.
Câu 4. Phong trào độc lập dân tộc bản địa trong thập niên 30 của thế kỉ XX ở Inđônêxia.
Đầu thập niên 30, trào lưu đấu tranh chống thực dân Hà Lan tiếp tục bùng nổ phủ rộng rộng tự do ra khắp những hòn đảo thuộc Inđônêxia, tiêu biểu vượt trội là cuộc khỏi nghĩa của những thuỷ binh ỏ cảng Surabaya vào năm 1933. Chính quyển thực dân tăng cường đàn áp, bắt giữ những lãnh tụ của Đảng Dân tộc (từ thời điểm năm 1929 là Đảng Inđônêxia) và đặt Đảng ra ngoài vòng pháp lý.
Cuối thập niên 30, rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn của chủ nghĩa phát xít, những người dân, cộng sản đã phối hợp vối Đảng Inđônêxia xây dựng mặt trận thông nhất phát xít vối tên thường gọi Liên minh chính trị Inđônêxia.
Tháng 12/1939, Liên minh chính trị Inđônêxia, đứng đầu là A. Xucácnô, đã triệu tập đại hội đại biểu nhân dân, gồm có 90 đảng phái và những tô chức chính trị, biểu thị sự thông nhất dân tộc bản địa trong cuộc đậu tranh giành độc lập.
Đại hội đã thông qua nghị quyết về ngôn từ, quốc kì quốc ca, tháng 9/1941 Hội đồng nhân dân Inđônêxia được xây dựng và bày tỏ nguyện vọng muôn hợp tác với cơ quan ban ngành thường trực thực dân chống phát xít Nhật, nhưng thực dân Ha Lan từ chối.
Câu 5. Những sự kiện thể hiện liên minh chiến đấu chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương
Cuộc khỏi nghĩa của người Mậu do Chậu Pachaỵ lãnh đạo kéo dãn trong trong năm 1918 – 1922 ở Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam.
Năm 1930, sự ra đòi của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ thời điểm tháng 10/1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương) đã mỏ ra thời kì mổi của trào lưu cách mạng ở Đông Dương. Những cơ sở bí mật thứ nhất của Đảng đã được xây dựng ỏ Lào và Campuchia.
Trong trong năm 1936 – 1939 một sô’cơ sỏ cách mạng của Đảng cộng sản Đông Dương đã được xây dựng và củng cố ở những thành phô’ lốn như Viêng Chăn, Phnôm Pênh… Cuộc vận động dân chủ ở Đông Dương đã kích thích sự tăng trưởng của trào lưu đấu tranh dân chủ ở Lào và Campuchia cho tới lúc chiên tranh thê giới thứ hai bùng nổ.
Câu 6. Những nét chính trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở Mã Lai và Miến Điện
ở Mã Lai:
+ Từ’đầu thế kỉ XX trào lưu đấu tranh chông thực dân Anh đã phủ rộng rộng tự do ra trên khắp bán hòn đảo Mã Lai. Giai cấp tư sản dân tộc bản địa thông qua tô chức Đại hôị toàn Mã Lai đã lên tiếng đấu tranh đòi dùng tiếng Mã Lai trong nhà trường, đòi thực thi tự do dân chủ trong marketing thương mại.
+ Nhiều cuộc bãi công lón của công nhân bùng nổ đòi tăng lương, cải tổ Đk thao tác.
+ Tháng 4/1930, Đảng Cộng sản Mã Lai được xây dựng, trong năm 1934 – 1936. những cuộc tổng bãi cộng của công nhân liên tục trình làng, buộc cơ quan ban ngành thường trực thực dân phải đi đến thoẫ thuận tăng lương cho công nhân.
ở Miến Điện:
+ Đầu thế kỉ XX, những nhà sư trẻ đứng đầu ôttama đã khởi xướng trào lưu bất hợp tác, không đóng thuế và tẩy chay hàng hoá Anh.
+ Trong thập niên 30, học viên, sinh viên Miến Điện đã phát động Phong trảo Thakin (Phong trào của những người dân làm chủ giang sơn) đòi cải cách quy định ĐH, xây dựng trường ĐH riêng cho Miến Điện, đòi tách Miến Điện thoát khỏi Ân Độ và được quyền tự trị.
+ Trước áp lực đè nén đấu tranh mạnh mẽ và tự tin của quần chúng, năm 1937, Miến Điện được tách thoát khỏi Ấn Độ, chấm hết hơn nửa thế kỉ là một tỉnh của Ân Độ thuộc Anh
Câu 7. Ý nghĩa Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm
Mùa hè năm 1932, một cuộc cách mạng đã nổ ra ở Thủ đô Băng Côc dưới sự lãnh đạo của giai câ’p. tư sản, đứng đầu là Priđi Phanômiông.
Priđi phanômiông là thủ lĩnh Đảng nhân dân, ông chủ trương thực thi những cải cách tư sản về kinh tế tài chính – xã hội. Tuy nhiên, ông không đi tới nền dân chủ triệt để mà chủ trường duy trì ngôi vua cùng vói sự thiết lập nghị viện, xây dựng chính sách quân chủ lập hiến.
Cách mạng năm 1932 đã thay thế chính sách quân chủ chuyên chế bằng chế dộ quân chủ lập hiến, tạo Đk cho việc tiến hành những cải cách theo phía tư sản mở ra thuở nào kì tăng trưởng mới của Xiêm.
Câu 8. Phong trào chôhg Pháp của nhân dân Lào và Campuchia giữa hai cuộc trận chiến tranh
ở Lào:
Cuộc khỏi nghĩa Ong Kẹo và Commađam tiếp nối trong hơn . ” ũm đầu thê kỉ XX. Tháng 9/1936, sau khi Commađam hi sinh, ba người con của ông vẫn tiếp tục duy trì cuộc khởi nghĩa cho tới lúc bị bắt vào tháng 7/1937. Cuộc khởi nghĩa của người Mèo do Chậu Pachay lãnh đạo kéo dãn trong trong năm 1918 – 1922 ở Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam.
Ớ Campuchia:
Phong trào chông thuế, chông bắt phu bùng lên mạnh mẽ và tự tin trong trong năm 1925 – 1926 ở những tỉnh Prâyveng, Côngpông Chàm, Côngr’Ờ!>“ Chơnăng… tiêu biêu là cuộc nổi dậy của nông dân thuộc huyện Rôlêphan ỏ Côngpông Chơnăng, từ đấu tranh chống thuế, chống bắt phu, trào lưu chuyển sang đấu trạnh vũ trang chông thực dân Pháp.
Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương Ra đời đã mở ra thời kì mới của trào lưu cách mạng ỏ Đông Dương. Những.
Trong trong năm 1936 – 1939, trào lưu Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã tập hợp phần đông những tầng lớp nhân dân vào cuộc đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, chông phát xít và chông trận chiến tranh, xây dựng và củng cố ỗ những thành phô’ lổn như Viêng Chăn, Phnôm Pênh… Cuộc vận động dân chủ ở Đông Dương đã kích thích sự tăng trưởng của trào lưu đấu tranh dân chủ ỏ Lào và Campuchia cho tới lúc trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai bùng nổ.
Câu 9. Những nét chính trong trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Mã Lai
Đầu thô kỉ XX trào lưu đâu tranh chống thực dân Anh đã phủ rộng rộng tự do ra trên khắp bán hòn đảo Mã Lai.’Giai cấp tư sản dân tộc bản địa thông qua tổ chức triển khai Đại hôị toàn Mã Lai đã lên tiếng đấu tranh đòi dùng tiếng Mã Lai trong nhà trường, đòi thực thi tự do dân chủ trong marketing thương mại. Nhiều cuộc bãi công lớn của công nhân bùng nổ đòi tăng lương, cải tổ Đk thao tác.
Tháng 4/1930, Đảng Cộng sản Mã Lai được xây dựng. Trong trong năm 1934 – 1936, những cuộc tổng bãi công của công nhân liên tục trình làng, buộc cơ quan ban ngành thường trực thực dân phải đi đến thoả thuận tăng lương cho công nhân.

Reply
8
0
Chia sẻ

4063

Clip Bài 16: Các nước Đông Nam a giữa hai cuộc trận chiến tranh the giới ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài 16: Các nước Đông Nam a giữa hai cuộc trận chiến tranh the giới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Bài 16: Các nước Đông Nam a giữa hai cuộc trận chiến tranh the giới miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Bài 16: Các nước Đông Nam a giữa hai cuộc trận chiến tranh the giới miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài 16: Các nước Đông Nam a giữa hai cuộc trận chiến tranh the giới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 16: Các nước Đông Nam a giữa hai cuộc trận chiến tranh the giới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #Các #nước #Đông #Nam #giữa #hai #cuộc #chiến #tranh #giới