Thủ Thuật Hướng dẫn Anion Y có thông số kỹ thuật electron giống neon Z 10 Y thuộc chu kì Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Anion Y có thông số kỹ thuật electron giống neon Z 10 Y thuộc chu kì được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-14 17:32:28 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đề bài:

A. TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm – 20 câu)

Chọn câu vấn đáp thí sinh cho là đúng nhất.

Câu 1: X là nguyên tố ở chu kì 3, nhóm IIIA và Y là nguyên tố ở chu kì 2, nhóm VIA. Công thức và loại link của hợp chất tạo bởi X và Y hoàn toàn có thể là:

A. X5Y2, link cộng hóa trị.           

B. X3Y2, link ion.

C. X2Y3, link ion. 

D. X2Y5, link cộng hóa trị.

Câu 2: Công thức oxit bậc cao nhất của một nguyên tố là RO2. R thuộc nhóm

A. IVA.                       B. VIB.   

C. VIA.                       D. IIIA.

Câu 3: Cho 2 nguyên tố: X (Z = 14), Y (Z =17). Phát biểu nào sau này đúng?

A. Tính phi kim: X > Y.

B. X, Y thuộc hai chu kì rất khác nhau trong bảng tuần hoàn.

C. Độ âm điện: X > Y.

D. Bán kính nguyên tử: X > Y.

Câu 4: Dãy nào sau này chỉ gồm những phân tử không phân cực?

A. N2, CO2, Cl2, H2.               

B. N2, Cl2, H2, HF.  

C. N2, H2O, Cl2, O2.              

D. Cl2, HCl, N2, F2.

Câu 5: Trong anion X─ có tổng số hạt cơ bản là 53, số hạt mang điện chiếm 66,04%. Cấu hình electron của X─ là

A. 1s22s22p6.                          

B. 1s22s22p63s23p4.                 

C. 1s22s22p63s23p5.                

D. 1s22s22p63s23p6.

Câu 6: Số oxi hóa của C trong CO2, K2CO3, CO, CH4 lần lượt là

A. –4, + 4, +3, +4.                 

B. +4, +4, +2, +4. 

C. +4, +4, +2, –4.                  

D. +4, –4, +3, +4.

Câu 7: Cho những phát biểu sau:

(1) Nhóm IIIA là tập hợp những nguyên tố mà nguyên tử có 3e hóa trị.

(2) Trong phương trình hóa học: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3. Fe là chất bị khử.

(3) Tất cả những nguyên tố nhóm IA đều là sắt kẽm kim loại điển hình.

(4) Trong 1 nhóm A, độ âm điện của những nguyên tố tăng dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

(5) Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố nhóm B có tối đa bằng 2.

Số phát biểu không đúng là

A. 2.                            B. 3.   

C. 5.                            D. 4.

Câu 8: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

A. số nơtron và proton.          

B. số khối.      

C. số proton.                          

D. số nơtron.

Câu 9: Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy khối lượng theo cty kg của Neon là

A. 33,98.10-27kg.                    

B. 33,5.10-27kg.          

C. 183,6.10-31kg.                    

D. 32,29.10-19kg.

Câu 10: Ion Y2+ có thông số kỹ thuật electron: 1s22s22p63s23p6. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là

A. chu kì 4, nhóm IA.            

B. chu kì 3, nhóm IIA.           

C. chu kì 4, nhóm IIA.          

D. chu kì 3, nhóm VIA.

Câu 11: Nguyên tố Y tạo hợp chất khí với hiđro có công thức YH3. Trong hợp chất oxit cao nhất Y chiếm 25,92% về khối lượng. Xác định Y?

A. N (M= 14).                        

B. P (M = 31).

C. S (M = 32).                        

D. O (M = 16).

Câu 12: Nhận định nào sau này không đúng?

A. Các đồng vị có cùng điện tích hạt nhân. 

B. Các đồng vị có số electron rất khác nhau.

C. Các đồng vị có số khối rất khác nhau. 

D. Các đồng vị có số nơtron rất khác nhau.

Câu 13: Mức nguồn tích điện của những electron trên những phân lớp s, p., d thuộc cùng một lớp được xếp theo thứ tự là

A. p. < s < d.                            B. s < p. < d.

C. d < s < p..                            D. s < d < p..

Câu 14: Trong tự nhiên Li có 2 đồng vị là 6Li và 7Li và có nguyên tử khối trung bình là 6,94. Phần trăm khối lượng  7Li trong LiNO3 là  (cho N = 14; O = 16)

A. 10, 067%.                           B. 9,362%.

C. 9,463%.                              D. 9,545%.

Câu 15: Trong tự nhiên brom có hai đồng vị là là và , nguyên tử khối trung bình của brom là 79,986. Nếu nguyên tử khối mỗi đồng vị có mức giá trị bằng số khối thì tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị là

A. 49,3%.                                B. 50,7%.

C. 46%.                                   D. 54%.

Câu 16: Phản ứng nào sau này là phản ứng oxi hóa-khử?

A. 2HgO → 2Hg + O2.                      

B. CaCO3 → CaO + CO2.

C. 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O.        

D. 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O.

Câu 17: Nguyên tử Na, Mg, F lần lượt có số hiệu nguyên tử là 11, 12, 9. Các ion Na+, Mg2+, F- rất khác nhau về

A. số electron lớp ngoài cùng.

B. số electron.

C. số lớp electron.                  

D. số proton.

Câu 18: Số nguyên tố thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn là

A. 2.                                        B. 32.

C. 18.                                      D. 8.

Câu 19: Nguyên tử của nguyên tố nào sau này luôn nhường 2e trong những phản ứng hóa học?

A. Mg (Z = 12).                     

B. Na (Z = 11).

C. Cl (Z = 17).                       

D. O (Z = 8).

Câu 20: Nguyên tố X nằm ở vị trí chu kì 3, nhóm VIA. X thuộc nguyên tố nào sau này?

A. nguyên tố f.                       

B. nguyên tố s

C. nguyên tố p..                      

D. nguyên tố d.

B. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 40. Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử X kém số hạt không mang điện là một trong hạt.

a. Xác định số hạt proton, electron, nơtron trong nguyên tử của nguyên tố X.

b. Viết thông số kỹ thuật electron của ion tạo ra từ X.

Câu 2: (0,75 điểm). X+, Y─ có thông số kỹ thuật electron giống thông số kỹ thuật của Ar (Z = 18). Xác xác định trí của X, Y trong bảng tuần hoàn (lý giải vắn tắt).

Câu 3: (0,75 điểm). Cho 0,36 gam một sắt kẽm kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng với oxi dư thu được 0,6 gam oxit. Tính nguyên tử khối của R ?

Câu 4: (1,50 điểm)

1. Cho ZH = 1, ZC = 6, ZO = 8, ZN = 7. Viết công thức cấu trúc của: NH3, H2CO3. Xác định hóa trị của N, C trong những phân tử đã cho.

2. Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

Cl2  + SO2 + H­2O  HCl + H2SO4

Lời giải rõ ràng:

1

2

3

4

5

C

A

D

A

D

6

7

8

9

10

C

B

C

B

C

11

12

13

14

15

A

B

B

D

B

16

17

18

19

20

A

D

D

A

C

B. TỰ LUẬN

Câu 1:

a. Gọi số p. = số e = Z; số n = N

Tổng số hạt p., n, e là 40 nên ta có:

2Z + N = 40

Trong hạt nhân, số hạt mang điện kém số hạt không mang điện là một trong nên ta có: -Z + N = 1

→ Z = 13, N = 14

Vậy số p. = số e = 13, số n = 14

b.

Cấu hình e của nguyên tử X là: 1s22s22p63s23p1

Cấu hình electron của ion X3- là: 1s22s22p6

Câu 2:

– Từ thông số kỹ thuật của X+, Y- giống thông số kỹ thuật của Ar suy ra thông số kỹ thuật của

+ X:  1s22s22p63s23p64s1

+ Y:  1s22s22p63s23p5

Suy ra vị trí của X (ô thứ 19, chu kì 4, nhóm IA).

Suy ra vị trí của Y (ô thứ 17, chu kì 3, nhóm VIIA).

Giải thích:

+ Số thứ tự ô nguyên tố là số hiệu nguyên tử của nguyên tố Z (Z = số p. = số e)

+ Chu kì = số lớp e

+ Số thứ tự nhóm = số e lớp ngoài cùng (riêng với những nguyên tố s, p.)

Câu 3:

Gọi nguyên tử khối của R là R (đvC)

PTHH: 2R + O2 ( to )2RO

PT:       R (g)………R+16 (g)

ĐB:     0,36(g)……0,6 (g)

=> 0,6R = 0,36(R + 16) => R = 24

Vậy nguyên tử khối của R là 24 đvC

Câu 4:

1.

Cấu hình e của nguyên tử những nguyên tố:

H: 1s1

C: 1s22s22p2

O: 1s22s22p4

N: 1s22s22p3

Khi hình thành link hóa học H có Xu thế góp chung 1e, C góp chung 4e, O góp chung 2e, N góp chung 3e để đạt được thông số kỹ thuật bền vững của khí hiếm

– Công thức cấu trúc:

Trong những công thức cấu trúc trên N có hóa trị III, C có hóa trị IV

2.

        Cl2 + 2e → 2Cl-

        S+4 – 2e → S+6

PTHH: Cl2  + SO2 + 2H­2O ( to ) 2HCl + H2SO4

4589

Review Anion Y có thông số kỹ thuật electron giống neon Z 10 Y thuộc chu kì ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Anion Y có thông số kỹ thuật electron giống neon Z 10 Y thuộc chu kì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Anion Y có thông số kỹ thuật electron giống neon Z 10 Y thuộc chu kì miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Anion Y có thông số kỹ thuật electron giống neon Z 10 Y thuộc chu kì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Anion Y có thông số kỹ thuật electron giống neon Z 10 Y thuộc chu kì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Anion Y có thông số kỹ thuật electron giống neon Z 10 Y thuộc chu kì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Anion #có #cấu #hình #electron #giống #neon #thuộc #chu #kì