Thủ Thuật Hướng dẫn Lỗi không thể nhập chương trình trong pascal Chi tiết Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Lỗi không thể nhập chương trình trong pascal Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-20 19:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Lỗi không thể nhập chương trình trong pascal Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Lỗi không thể nhập chương trình trong pascal được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-20 19:00:26 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Khi thao tác với bất kể một ngôn từ lập trình nào, việc hiểu biết rõ những thông báo lỗi rất quan trọng. Đối với những người dân đang học ngôn từ đó, trong quy trình thao tác không thể tránh khỏi thao tác sai sinh lỗi. Việc biết rõ ý nghĩa những thông báo lỗi sẽ tương hỗ cho việc sửa chưng trình được nhanh hơn, tương hỗ cho những người dân dân học làm rõ hơn việc làm mình làm. Đối với những người dân dân viết ứng dụng, ý nghĩa những lỗi sinh ra trong quy trình chạy chưng trình cũng rất quan trọng. Người lập trình

nên phải bắt những lỗi trong chương trình để hoàn toàn hoàn toàn có thể thông báo kịp thời cho những người dân dân tiêu dùng, tránh việc chưng trình bị ngắt, không thực thi tiếp được.

Việc học ngôn từ PASCAL trong nhà trường đã trở nên rộng tự do, do đó một tài liệu mô tả rõ ràng những thông báo lỗi trong PASCAL cũng rất thiết yếu. Sau đấy là toàn bộ những thông báo lỗi mà người tiêu dùng hoàn toàn hoàn toàn có thể gặp khi thao tác với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

PASCAL.

Các lỗi sinh ra trong quy trình chạy chương trình (Runtime error)

Mã lỗiý nghĩa

1 Invalid function numberSai số hiệu hàm

2File not foundKhông tìm thấy file

3Path not found

Không tìm thấy đường dẫn

4 Too many open filesMở quá nhiều file

5File access deniedKhông truy nhập được file

6 Invalid file handleSố hiệu file không hợp lệ

12Invalid file access codeMã truy nhập file không hợp lệ

15Invalid

drive numberSố hiệu thiết bị không hợp lệ

16 Cannot remove current directoryKhông thể xoá hoặc chuyển thư mục hiện hành

17 Cannot rename across drivesKhông thể thay tên những thiết bị chéo nhau

100 Disk read errorLỗi khi đọc đĩa

101 Disk write errorLỗi khi ghi đĩa

102 File not assignedFile không được chỉ định

103File not openFile không được mở

104 File not open for inputFile không được mở để lấy tài liệu

105 File not open for outputFile chưa đựoc mở để xuất tài liệu

106 Invalid numeric format

Định dạng số không hợp lệ

150 Disk is write-protectedĐĩa đang rất được bo vệ chống ghi

151 Bad drive request struct lengthĐộ lớn cấu yêu cầu cấu trúc thiết bị sai

152 Drive not readyThiết bị chưa sẵn sàng

154 CRC error in dataLỗi kiểm tra độ dư vòng trong tài liệu

156 Disk seek errorLỗi tìm kiếm trên đĩa

157 Unknown truyền thông typeKhông biết kiểu thiết bị

158 Sector Not FoundKhông tìm thấy sector được yêu cầu

159 Printer out of paperHết giấy trên máy in

160 Device write faultLỗi ghi thiết

bị

161 Device read faultLỗi đọc thiết bị

162 Hardware failureLỗi phần cứng

200 Division by zeroLỗi chia cho 0

201 Range check errorLỗi tràn bộ nhớ

202 Stack overflow errorLỗi tràn ngăn xếp

203

Heap overflow errorLỗi tràn vùng nhớ Heap

208 Overlay manager not installedQuản lí tràn không được setup

209 Overlay file read errorLỗi tràn khi đọc file

210 Object not initializedĐối tượng không được khởi tạo

211 Call to abstract methodLỗi gọi một

phưng thức trừu tượng

212 Stream registration errorLỗi đăng kí dòng xuất nhập

204 Invalid pointer operationCon trỏ phép toàn không hợp lệ

205 Floating point overflowTràn dấu phẩy động

206 Floating point underflowTràn dấu phẩy động

207

Invalid floating point operationPhép toàn với số dấu phẩy động không hợp lệ

Các lỗi biên dịch (Compiler error)

Mã lỗi ý nghĩa 1 Out of memory Thiếu bộ nhớ 2 Identifier expected Thiếu chỉ định 3 Unknown identifier Không hiểu chỉ định 4 Duplicate identifier Trùng tên 5 Syntax error Lỗi cú pháp 6 Error in real constant Lỗi hằng số thực 7 Error in integer constant Lỗi hằng số nguyên 8 String constant exceeds line Hằng xâu vượt quá một dòng 9 Too many nested files Quá nhiều file lồng nhau 10 Unexpected end of file Không tìm thấy kết thúc file 11 Line too long File quá dài 12 Type identifier expected Không tìm thấy định nghĩa kiểu 13 Too many open files Quá nhiều file được mở 14 Invalid file name Tên file không hợp lệ 15 File not found Không tìm thấy file 16 Disk full Đĩa đầy 17 Invalid compiler directive Dẫn hướng biên dịch không hợp lệ 18 Too many files Quá nhiều file 19 Undefined type in pointer def Chưa định nghĩa kiểu của con trỏ 20 Variable identifier expected Không tìm thấy định nghĩa biến 21 Error in type Lỗi kiểu 22 Structure too large Cấu trúc quá rộng 23 Set base type out of range Kiểu cơ bản bị tràn 24 File components may not be files or objects Các thành phần không Phải là file hay object 25 Invalid string length Độ dài xâu không hợp lệ 26 Type mismatch Sai kiểu 27 Invalid subrange base type Kiểu thừa kế không hợp lệ 28 Lower bound > than upper bound Cận dưới lớn hn cận trên (con trỏ nhớ) 29 Ordinal type expected Không tìm thấy kiểu thứ tự 30 Integer constant expected Không tìm thấy hằng số nguyên 31 Constant expected Phải là hằng số 32 Integer or real constant expected Phải là số nguyên hoặc là số thực 33 Pointer Type identifier expected Phải là định nghĩa kiểu con trỏ 34 Invalid function result type Kiểu trả về của hàm không hợp lệ 35 Label identifier expected Phải là định nghĩa nhãn 36 BEGIN expected Phải là BEGIN 37 END expected Phải là END 38 Integer expression expected Phải là thể hiện của số nguyên 39 Ordinal expression expected Phải là thể hiện của biến có thứ tự 40 Boolean expression expected Phải là thể biện của biến logic 41 Operand types do not match Không hợp kiểu những toán hạng 42 Error in expression Lỗi màn màn biểu diễn

43 Illegal assignment Gán sai 44 Field identifier expected Phải là định nghĩa trường 45 Object file too large Đối tượng file quá rộng 46 Undefined EXTERN Không định nghĩa EXTERN 47 Invalid object file record Đối tượng bn ghi file không hợp lệ 48 Code segment too large Mã phân đoạn quá rộng 49 Data segment too large Dữ liệu phân đoạn quá rộng 50 DO expected Thiếu DO 51 Invalid PUBLIC definition Định nghĩa PUBLIC không hợp lệ 52 Invalid EXTRN definition Định nghĩa EXTERN không hợp lệ 53 Too many EXTRN definitions Quá nhiều định nghĩa EXTERN 54 OF expected Thiếu OF 55 INTERFACE expected Phải là từ khoá INTERFACE 56 Invalid relocatable reference Tham chiếu tái xác lập không hợp lệ 57 THEN expected Thiếu từ khoá THEN 58 TO or DOWNTO expected Phải là từ khoá TO hoặc DOWNTO 59 Undefined forward Biến hay hàm không được định nghĩa trước đó 60 Too many procedures Quá nhiều chương trình con 61 Invalid typecast Sai thể hiện kiểu 62 Division by zero Lỗi chia cho 0 63 Invalid file type Kiểu file không hợp lệ 64 Cannot read or write vars of this type Không thể đọc hãy ghi kiểu tài liệu này 65 Pointer variable expected Phải là biến con trỏ 66 String variable expected Phải là biến xâu 67 String expression expected Phải là thể hiện xâu 68 Circular unit reference Tham chiếu vòng những đn vị chưng trình 69 Unit name mismatch Không đúng tên unit 70 Unit version mismatch Không đúng version của unit 71 Duplicate unit name Lặp tên unit 72 Unit file format error Cấu trúc unit file bị lỗi 73 Implementation expected Phải là IMPLEMENTATION 74 Constant and case types don’t match Hằng và những kiểu không hợp 75 Record variable expected Phải là biến record 76 Constant out of range Hằng bị tràn 77 File variable expected Phải là biến file 78 Pointer expression expected Phải là thể hiện của con trỏ 79 Integer or real expression expected Phải là thể hiện của số nguyên hoặc số thực 80 Label not within current block Nhãn không đi cùng với khối hiện hành 81 Label already defined Nhãn đã được định nghĩa 82 Undefined label in preceding stmt part Không định nghĩa trước nhãn 83 Invalid @@ argument Đối số @@ không hợp lệ 84 UNIT expected Phải là từ khoá UNIT 85 “;” expected Phải là dấu “;” 86 “:” expected Phải là dấu “:” 87 “,” expected Phải là dấu “,” 88 “(” expected Phải là dấu “(” 89 “)” expected Phải là dấu “)” 90 “=” expected Phải là dấu “=” 91 “:=” expected Phải là dấu “:=” 92 “[” or “(.” Expected Phải là dấu “[” hoặc “(.” 93 “]” or “.)” expected Phải là dấu “]” hoặc “.)” 94 “.” expected Phải là dấu “.” 95 “..” expected Phải là dấu “..” 96 Too many variables Quá nhiều biến 97 Invalid FOR control variable Biến điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh FOR không hợp lệ 98 Integer variable expected Phải là một biến số nguyên 99 Files and procedure types are not allowed here Không được được cho phép ác file và những kiểu chương trình con 100 String length mismatch Độ dài xâu không hợp 101 Invalid ordering of fields Thứ tự những trường không hợp 102 String constant expected Không thấy hằng xâu 103 Integer or real variable expected Không thấy biến nguyên hoặc thực 104 Ordinal variable expected Phải là biến có thứ tự 105 INLINE error Lỗi INLINE 106 Character expression expected Phải là thể hiện của kiểu kí tự 107 Too many relocation items Quá nhiều thành phần tái xác lập 112 CASE constant out of range Hằng CASE bị tràn 113 Error in statement Lỗi trong câu lệnh 114 Cannot call an interrupt procedure Không thể gọi một thủ tục ngắt 116 Must be in 8087 mode to compile Phải ở kiểu biên dịch 8087 117 Target ađress not found Không tìm thấy địa chỉ đích 118 Include files are not allowed here Không được gồm có file 120 NIL expected Phải là từ khoá NIL

121 Invalid qualifier Giới hạn không hợp lệ 122 Invalid variable reference Tham chiếu biến không hợp lệ 123 Too many symbols Quá nhiều kí hiệu 124 Statement part too large Thành phần câu lệnh quá rộng 126 Files must be var parameters Các file Phải đựoc khai báo tham số 127 Too many conditional symbols Quá nhiều kí hiệu Đk 128 Misplaced conditional directive Chỉ dẫn Đk không đúng chỗ 129 ENDIF directive missing Thiếu hướng dẫn END IF 130 Error in initial conditional defines Lỗi khởi tạo những định nghĩa Đk 131 Header does not match previous definition Header không phù thích phù thích hợp với định nghĩa trước đó 132 Critical disk error Lỗi đĩa trầm trọng 133 Cannot evaluate this expression Không thể ước lượng của thể hiện này 134 Expression incorrectly terminated Thể hiện không được kết thúc trực tiếp 135 Invalid format specifier Khai báo cấu trúc không hợp lệ 136 Invalid indirect reference Tham chiếu gián tiếp không hợp lệ 137 Structured variables are not allowed here Không được được cho phép những biến có cấu trúc 138 Cannot evaluate without System unit Không thể ước lượng mà không hề unit System 139 Cannot access this symbol Không thể truy xuất kí hiệu này 140 Invalid floating-point operation Phép toán dấu phẩy động không hợp lệ 141 Cannot compile overlays to memory Không thể biên dịch overlay bộ nhớ 142 Procedure or function variable expected Phải là biến chưng trình con 143 Invalid procedure or function reference Tham chiếu chưng trình con không hợp lệ 144 Cannot overlay this unit Không thể overlay unit này 145 Too many nested scopes Quá nhiều phạm vi xếp chồng nhau 146 File access denied Không thể truy xuất 147 object type expected Phải là một kiểu object 148 Local object types are not allowed Không được được cho phép những kiểu object địa phưng 149 Virtual expected Phải là từ khoá VIRTUAL 150 Method identifier expected Phải là định nghĩa phưng thức 151 Virtual constructors are not allowed Không được được cho phép những constructor là o 152 Constructor identifier expected Phải là định nghĩa constructor 153 Destructor identifier expected Phải là định nghĩa deconstructor 154 Fail only allowed within constructors Lỗi chỉ được được cho phép với constructor 155 Invalid combination of opcode and operands Kết hợp toán hạng và toán tử không hợp lệ 156 Memory reference expected Phải là tham chiếu bộ nhớ 157 Cannot ađ or subtract relocatable symbols Không thể thêm hay hoá một kí hiệu tái xác lập 158 Invalid register combination Kết hợp thanh ghi không hợp lệ 159 286/287 instructions are not enabled Không được được cho phép những lệnh 286/287 160 Invalid symbol reference Tham chiếu kí hiệu không hợp lệ 161 Code generation error Lỗi sinh mã 162 ASM expected Phải là từ khoá ASM Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Lỗi không thể nhập chương trình trong pascal

programming

chương trình

Reply
7
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Lỗi không thể nhập chương trình trong pascal miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Lỗi không thể nhập chương trình trong pascal tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Lỗi không thể nhập chương trình trong pascal miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Lỗi không thể nhập chương trình trong pascal

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Lỗi không thể nhập chương trình trong pascal vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Lỗi #không #thể #nhập #chương #trình #trong #pascal

Related posts:

4042

Video Lỗi không thể nhập chương trình trong pascal Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Lỗi không thể nhập chương trình trong pascal Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Lỗi không thể nhập chương trình trong pascal Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Lỗi không thể nhập chương trình trong pascal Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Lỗi không thể nhập chương trình trong pascal Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lỗi không thể nhập chương trình trong pascal Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lỗi #không #thể #nhập #chương #trình #trong #pascal #Chi #tiết