Thủ Thuật Hướng dẫn Loại phóng xạ nào sau này sinh ra hạt nhân con giống hệt hạt nhân mẹ Đầy đủ Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Loại phóng xạ nào sau này sinh ra hạt nhân con giống hệt hạt nhân mẹ Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-14 09:55:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Loại phóng xạ nào sau này sinh ra hạt nhân con giống hệt hạt nhân mẹ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Loại phóng xạ nào sau này sinh ra hạt nhân con giống hệt hạt nhân mẹ được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-14 09:55:10 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giải trắc nghiệm phần Vật lý hạt nhân

398 câu câu trắc nghiệm phần Vật lý hạt nhân phân thành những Lever dễ, trung bình và khó.

Nội dung chính

    Giải trắc nghiệm phần Vật lý hạt nhân118 câu trắc nghiệm Vật lý hạt nhân, Lever Dễ167 câu trắc nghiệm Vật lý hạt nhân, Lever Trung Bình113 câu trắc nghiệm Vật lý hạt nhân, Lever KhóVideo liên quan
    Thi thử trực tuyến tại đây, chương Vật lý hạt nhânVật lý hạt nhân Dễ (118 câu)Vật lý hạt nhân Trung Bình (167 câu)Vật lý hạt nhân Khó (113 câu)

Xin mời những bạn tìm hiểu thêm và giải trắc nghiệm cùng mọi người.

118 câu trắc nghiệm Vật lý hạt nhân, Lever Dễ

    Dễ Kết luận nào dưới đây không đúng?Dễ Chọn câu sai. Chu kì bán rã T của một chất phóng xạ là thời hạn tiếp Từ đó…DễNăng lượng link riêng là nguồn tích điện link:Dễ Phát biểu nào sau này là đúng?DễCâu nào sai khi nói về ứng dụng của nguồn tích điện hạt nhân:Dễ Hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y vì:Dễ Điều kiện để phản ứng dây chuyền sản xuất sản xuất là:Dễ Chọn câu vấn đáp sa.Dễ Cho phản ứng [tex]^23_11Na+p.. to ^20_10Ne+X[/tex] X là tia:DễTrong lò phản ứng hạt nhân của nhà máy sản xuất sản xuất điện nguyên tử thông số nhân nơtron có trị sốDễĐiều nào sau này là đúng thời cơ nói về tia phóng xạ gamma?DễĐộ bền vững của hạt nhân tùy từng:DễĐiều nào sau này là đúng thời cơ nói về phản ứng hạt nhân toả nguồn tích điện?DễĐiều nào sau này là sai khi nói về phản ứng hạt nhân toả nguồn tích điện?DễĐiều nào sau này là đúng thời cơ nói về phản ứng hạt nhân thu nguồn tích điện?DễChọn câu vấn đáp đúng.DễChọn câu vấn đáp đúng.DễPhát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về yếu tố phóng xạ?DễĐiều nào sau này là đúng thời cơ nói về tia gamma?DễĐiều nào sau này là sai khi nói về tia gamma?Dễ Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ phóng xạ?DễPhát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về định luật phóng xạ?DễĐiều nào sau này là đúng thời cơ nói về độ phóng xạ H?Dễ Điều nào sau này là sai khi nói về độ phóng xạ H?DễNhận xét nào về hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ phóng xạ là sai?DễChọn câu vấn đáp đúng.Dễ Hạt nhân nguyên tử được cấu trúc từ..DễChọn phát biểu đúng. Trong phản ứng hạt nhân, prôtôn …DễCác phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật nào sau này?DễTrong phản ứng hạt nhân không hề định luật bảo toàn nào sau này ?Dễ Phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về phản ứng hạt nhân?Dễ Phát biểu nào sau này là sai khi nói về phản ứng hạt nhân?Dễ Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về máy tần suất?Dễ Nhận xét nào là sai về tia anpha của chất phóng xạ?Dễ Tính chất nào liên quan đến hạt nhân nguyên tử và phản ứng hạt nhân là không đúng?Dễ Trong phản ứng hạt nhân, đại lượng nào sau này sẽ không còn bảo toàn?Dễ Chọn câu vấn đáp sai Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toànDễ Nơtron nhiệt làDễĐồng vị của một nguyên tử đã cho khác với nguyên tử đó về…Dễ Hạt nhân nguyên tử được cấu trúc từ..Dễ Phát biểu nào sau này là đúng?Dễ Phát biểu nào sau này là đúng?Dễ Phát biểu nào sau này sai khi nói về lực hạt nhân?DễCấu tạo của hạt nhân con nguyên tử của một nguyên tố bất kì gồm có những hạt nào sau này?Dễ Hạt photon không hề ….. nhưng vẫn vẫn vẫn đang còn ……Dễ Phát biểu nào sau này là sai?Dễ Phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về cấu trúc của nguyên tử và hạt nhân nguyên tử?DễPhát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về cấu trúc của hạt nhân nguyên tử ?DễPhát biểu nào sau này là sai khi nói về cấu trúc của hạt nhân nguyên tử ?Dễ Phát biểu nào sau này là sai khi nói về lực hạt nhân?Dễ Khẳng định nào là đúng về hạt nhân nguyên tử ?Dễ Chọn câu vấn đáp sai.Dễ Hạt nhân nguyên tử được cấu trúc từDễLực hạt nhân làDễ Sự tổng hợp những hạt nhân hiđro thành hạt nhân hêli dễ xẩy ra ởDễPhản ứng nhiệt hạch là yếu tố:DễTrong lò phản ứng hạt nhân, thông số nhân nơtrôn có trị số:DễTìm phát biểu sai về phản ứng nhiệt hạch.DễTrong lò phản ứng hạt nhân, thanh trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh C thường làm bằng chất gì để hấp thụ nơtron ?DễPhản ứng nhiệt hạch đã được con người ứng dụng để:DễNăng lượng của mặt trời được phục vụ bởi những phản ứng nhiệt hạch xẩy ra liên tục theo một chuỗi tiếp nhau được nhà bác học Bethe gọi là :Dễ Phát biểu nào sau này là sai:Dễ Phát biểu nào sau này là sai?Dễ Khẳng định nào liên quan đến phản ứng phân hạch là đúng?Dễ Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về yếu tố phân hạch ?Dễ Trong những Đk sau, Đk nào đủ để phản ứng dây chuyền sản xuất sản xuất xẩy ra?Dễ Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về phản ứng nhiệt hạch?DễTrong lò phản ứng hạt nhân của nhà máy sản xuất sản xuất điện nguyên tử thông số nhân nơtron có trị số:Dễ Tìm phát biểu đúng về phản ứng phân hạch:Dễ Đường kính của những hạt nhân nguyên tử cỡDễĐơn vị khối lượng nguyên tử là:Dễ Đồng vị của hạt nhân [tex]^7_3Li[/tex] là hạt nhân cóDễ Hạt nhân [tex]^60_27Co[/tex] có cấu trúc gồm:Dễ Hạt nhân [tex]^238_92U[/tex] có cấu trúc gồm:Dễ Hạt nhân [tex]^239_94Pu[/tex] cóDễ Hạt nhân [tex]^31_15P[/tex] cóDễTìm phát biểu SAI về phản ứng hạt nhân toả nguồn tích điện hay thu nguồn tích điện.Dễ Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về phóng xạ alpha ?Dễ Điều nào sau này là sai khi nói về phóng xạ [tex]beta^-[/tex] ?Dễ Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về tia [tex]beta^+[/tex] ?Dễ Điều nào sau này là sai khi nói về tia [tex]beta^-[/tex] ?Dễ Các tia có cùng bản chất là …Dễ Chọn câu vấn đáp sai.Dễ Chọn câu vấn đáp sai.Dễ Chọn câu vấn đáp sai.DễTrong phóng xạ alpha , hạt nhân con…Dễ Trong phóng xạ [tex]beta^+[/tex] , hạt nhân conDễTrong phóng xạ alpha , hạt nhân conDễ Phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về chất phóng xạ?DễĐiều nào sau này là sai khi nói về tia anpha?Dễ Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về phóng xạ [tex]beta^-[/tex] ?DễNăng lượng link của hạt nhân đơteri là 2,2 MeV và của [tex]^4_2He[/tex] là 28 MeV. Nếu hai hạt nhân đơteri tổng hợp thành [tex]^4_2He[/tex] thì nguồn tích điện tỏa ra làDễ Kết luận nào về bản chất của những tia phóng xạ dưới đấy là không đúng?DễĐơn vị đo khối lượng trong vật lí hạt nhân làDễĐơn vị khối lượng nguyên tử (u)DễPhát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về khối lượng nguyên tử và cty khối lượng nguyên tử ?DễBán kính tác dụng của lực hạt nhân vào lúc chừng :Dễ Nói về một nguyên tử, mệnh đề nào sau này sai :DễĐịnh nghĩa nào sau này về cty khối lượng nguyên tử u là đúng?DễTrong máy tần suất, bán kính quĩ đạo của hạt được xem theo công thứcDễHạt nhân [tex]^24_11Na[/tex] phân rã [tex]beta ^-[/tex] và trở thành hạt nhân [tex]^A_ZX[/tex] . Số khối A và nguyên tử số Z có mức giá trịDễĐơn vị đo khối lượng trong vật lý hạt nhân làDễ Cho phản ứng [tex]^239_94Pu to ^235_92U[/tex] Phản ứng phóng ra tia:DễCho phản ứng hạt nhân [tex]^37_17Cl+X to ^37_18Ar+n[/tex] , X là hạt nhân nào sau này?DễCho phản ứng hạt nhân [tex]^19_9F+p.. to ^16_8O+X[/tex] , X là hạt nào sau này?DễHằng số phóng xạ λ và chu kì bán rã T liên hệ với nhau bởi hệ thức:DễHằng số phóng xạ lambda và chu kì bán rã T liên hệ bởi hệ thức:DễTheo những quy ước thông thường, biểu thức nào sau này đúng với ý nghĩa của độ phóng xạ?DễCho phản ứng hạt nhân [tex]^1_0n+^A_ZXto ^14_6C+^1_1p.[/tex] . Số Z và A của hạt nhân X lần lượt làDễHằng số phóng xạ lambda và chu kì bán rã T liên hệ với nhau bởi hệ thức:Dễ Gọi N0 là số hạt nhân của một chất phóng xạ ở thời hạn t = 0 và λ là hằng số phóng xạ của nó. Theo định luật phóng xạ, công thức tính số hạt nhân chưa phân rã của chất phóng xạ ở thời hạn t làDễTrong những tia sau, tia nào là loại những hạt không mang điện tích?DễPhát biểu nào sau này là sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch (phản ứng tổng hợp hạt nhân)?DễPhản ứng nhiệt hạch là sựDễNăng lượng link riêng là nguồn tích điện liên kếtDễPhát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về mẫu nguyên tử Bo?DễTìm kết luận sai.DễTìm kết luận sai.

167 câu trắc nghiệm Vật lý hạt nhân, Lever Trung Bình

    T.BHạt nhân [tex]^14_6C[/tex] có khối lượng là 13,9995u. m_p.=1,007276u m_n=1,008665u Năng lượng link:T.B Phát biểu nào sau này là đúng?T.BMột lượng chất phóng xạ có khối lượng m_0 . Sau 5 chu kì bán rã khối lượng chất phóng xạ còn sót lại làT.B Chất phóng xạ [tex]^131_53I[/tex] có chu kì bán rã 8 ngày đêm. Ban đầu có một,00 g chất này thì sau 1 ngày đêm còn sót lại bao nhiêu?T.B Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là T. Ban đầu có 80 mg chất phóng xạ này. Sau khoảng chừng chừng thời hạn t= 2T, lượng chất này còn sót lại là :T.B Thuyết tương đối hẹp của Anhxtanh đã coi cơ học cổ xưa là một trường hợp riêng của:T.B Chọn câu đúng:T.BChọn phát biểu sai về hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ phóng xạ.T.B Dưới tác dụng của bức xạ gamma , hạt nhân [tex]^9_4Be[/tex] hoàn toàn hoàn toàn có thể phân rã thành hạt 2alpha . Phương trình phản ứng:T.BCác đồng vị phóng xạ có những ứng dụng nào trong những ứng dụng sau:T.B Điều nào sau này là không phù phù thích phù thích hợp với những tiên đề của Anhstanh? Chọn câu vấn đáp đúng.T.BĐiều nào sau này là đúng thời cơ nói về độ hụt khối và nguồn tích điện link?T.BPhát biểu nào sau này là sai khi nói về hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ phóng xạ?T.B Hạt nơtrino và hạt gamma không hề cùng tính chất nào sau này:T.BĐiều nào sau này là sai khi nói về quy tắc dịch chuyển trong hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ phóng xạ?T.B(I) Các chất phóng xạ đều phải có chung một hằng số phóng xạ. vì (II) Mỗi chất phóng xạ có một chu kì bán rã T riêng.T.BChất IỐT phóng xạ có chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã là 8 ngày. Ban đầu có 100g chất này thìsau 16 ngày khối lượng chất IỐT còn sót lại làT.B Chọn câu vấn đáp sai.T.B(I) Trong hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ phóng xạ, hạt nhân tự động hóa hóa phóng ra tia phóng xạ và biến hóa thành hạt nhân khác. Vì (II) Sự phóng xạ là một trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân.T.B (I) Độ phóng xạ giảm dần theo quy luật hàm số mũ theo thời hạn. Vì (II) Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.T.B Phát biểu nào sau này là sai về phản ứng hạt nhân?T.B Phát biểu nào sau này là sai khi nói về phản ứng hạt nhân tự tạo?T.B(I) Phản ứng hạt nhân hoàn toàn hoàn toàn có thể toả hoặc thu nguồn tích điện. Vì (II) Phản ứng hạt nhân là tương tác giữa hai hạt nhân dẫn đến việc biến hóa của chúng thành những chất khác.T.B(I) Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn điện tích. Vì (II) Định luật bảo toàn điện tích là định luật tuyệt đối đúng trong tự nhiên.T.B Nhận xét nào về tia gamma của chất phóng xạ là không đúng?T.B(I) Trong phản ứng hạt nhân không hề định luật bảo toàn khối lượng vì (II) Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn năng lượngT.B(I) Trong phản ứng hạt nhân không tồn tại hạt sơ cấp. vì (II) Các hạt sơ cấp đơn thuần và giản dị hơn hạt nhân.T.BTrong máy tần suất, hạt được tần suất doT.B Chọn đáp án sai: Tần số quay của một hạt trong máy xiclôtrôn:T.BI) Để tạo ra những hạt có động năng lớn (đạn) cho những phản ứng hạt nhân tự tạo, người ta dùng máy tần suất. vì (II) Máy tần suất được sản xuất lần thứ nhất vào năm 1932.T.B Phát biểu nào sau này là sai?T.B Cho đến nay đã tìm thấy bao nhiêu loại hạt Quark?T.B Phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về hạt nhân đồng vị?T.B Khẳng định nào là đúng về cấu trúc hạt nhân ?T.B Chọn câu vấn đáp đúng.T.B Kết luận nào sau này là đúng chuẩn về phản ứng nhiệt hạch : 1/Một trong những Đk để phản ứng nhiệt hạch xẩy ra là khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống phải có khối lượng tới hạn hoặc vượt hạn. 2/ Phản ứng nhiệt hạch là yếu tố phối hợp những hạt rất nhẹ thành hạt khác có số khối rất rộng và bề hơn. 3/ Phản ứng nhiệt hạch phục vụ nhiều nguồn tích điện hơn phản ứng phân hạch nếu xét cùng khối lượng nguyên vật tư. 4/ Con người lúc bấy giờ chưa quan tâm đến phản ứng nhiệt hạch vì nó rất khó thực thi.T.BTrong máy tần suất, đạn được bắn ra từ tâm của hộp hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên chịu tác dụng của lực:T.BPhản ứng phân hạch có điểm lưu ý là sinh ra từ 2 đến 3 nơtron và tỏa ra nguồn tích điện rất rộng dưới dạng động năng của những hạt khoảng chừng chừng. Năng lượng đó vào lúc chừng bao nhiêu ?T.BĐiều nào sau này là đúng thời cơ nói về phản ứng nhiệt hạch?T.B Máy tần suất được sản xuất lần thứ nhất vào năm :T.B Kêt luận nào sau này là đúng thời cơ nói về phản ứng nhiệt hạch?T.B Phát biểu nào sau này là sai?T.B Điều nào sau này đúng thời cơ nói về yếu tố phân hạch?T.B Nhận xét nào về phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch là không đúng?T.B Điều nào sau này là sai khi nói về phản ứng hạt nhân dây chuyền sản xuất sản xuất?T.B Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về nhà máy sản xuất sản xuất điện nguyên tử?T.B Chọn câu vấn đáp saiT.B Điều kiện để phản ứng phân hạch xẩy ra là hạt nhân phải nặng (kém bền) và phải có nơtron chậm. Động năng của Nơtron chậm phải có mức giá trị là bao nhiêu ?T.B(I) Khi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia alpha bị lệch về phía bản âm của tụ điện. vì (II) Hạt alpha đó đó là hạt nhân hêli mang điện tích dương.T.B Phôtpho [tex]^32_15P[/tex] phóng xạ [tex]beta^-[/tex] và biến hóa thành lưu huỳnh S. Cấu tạo của hạt nhân lưu huỳnh gồmT.BHạt nhân [tex]^14_6C[/tex] phóng xạ [tex]beta^-[/tex] . Hạt nhân con được sinh ra cóT.B Tìm phát biểu sai về hạt nhân nguyên tử [tex]^27_13Al[/tex]T.BThông tin nào dưới đấy là sai khi nói về hạt nhân triti [tex]^3_1T[/tex] ?T.B Từ định nghĩa cty khối lượng nguyên tử u suy ra khối lượng của hạt nhân [tex]^12_6C[/tex]T.B Proton bắn vào nhân bia đứng yên Liti ( [tex]^7_3Li[/tex] ). Phản ứng tạo ra hai hạt X giống hệt nhau bay ra. Hạt X là:T.BĐồng vị Na là chất phóng xạ [tex]beta^-[/tex] và tạo thành đồng vị của magiê. Sau 105 giờ, độ phóng xạ của Na giảm sút 128 lần. Chu kỳ bán rã của Na bằngT.B Phôtpho [tex]^32_15P[/tex] phóng xạ [tex]beta^-[/tex] và biến hóa thành lưu huỳnh S. Cấu tạo của hạt nhân lưu huỳnh gồmT.B Nhận xét nào về tia bêta của chất phóng xạ là sai?T.B Hydro vạn vật vạn vật thiên nhiên có 99,985% đồng vị [tex]^1_1H[/tex] và 0,015% đồng vị [tex]^2_1H[/tex] . Khối lượng nguyên tử tương ứng là một trong,007825 u và 2,014102 u. Tìm khối lượng nguyên tử của nguyên tố hydro.T.B Đặc điểm nào sau này sẽ không còn phải là yếu tố lưu ý chung của hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ phóng xạ và hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ phân hạch ?T.B Nguyên tử phóng xạ hạt alpha trở thành chì. Nguyên tử đó:T.BTuổi của Trái Đất khoảng chừng chừng 5.109 năm. Giả thiết ngay từ khi Trái Đất hình thành đã có urani (có chu kì bán rã là 4,5.109 năm). Nếu ban đầu có 2,72kg urani thì đến nay khối lượng urani còn sót lại là :T.B(I) Độ phóng xạ tỉ lệ thuận với số hạt của chất phóng xạ. vì (II) Độ phóng xạ của N hạt tính theo công thức: H=lambda N .T.B(I) Trong phóng xạ gamma , hạt nhân không trở thành biến hóa. Vì (II) Tia gamma chỉ là bức xạ điện từ.T.B(I) Trong phóng xạ [tex]beta^-[/tex] , hạt nhân con lùi một ô so với hạt nhân mẹ. vì (II) Trong phóng xạ [tex]beta^-[/tex] , hạt nhân mẹ và hạt nhân con có cùng số khối.T.B (I) Trong phóng xạ alpha , hạt nhân con lùi hai ô so với hạt nhân mẹ. vì (II) Trong phóng xạ alpha , định luật bảo toàn số khối được nghiệm đúng.T.B(I) Khi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia alpha bị lệch về phía bản âm của tụ điện. vì (II) Hạt alpha đó đó là hạt nhân hêli mang điện tích dương.T.BCôban Co phóng xạ với chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã T = 5,27 năm. Thời gian thiết yếu để 75% khối lượng của một khối chất phóng xạ [tex]^60_27Co[/tex] bị phân rã làT.B Chọn câu vấn đáp sai.T.B Phóng xạ gamma có thểT.B Chọn câu SAI.T.BĐồng vị phóng xạ Côban [tex]^60_27Co[/tex] phát ra tia và với chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã T = 71,3 ngày. Trong 365 ngày, Phần Trăm chất Côban này bị phân rã bằngT.BTrong phản ứng hạt nhân, biểu thức liên hệ giữa động năng và động lượng làT.BNhận xét nào liên quan đến hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ phóng xạ là không đúng?T.BMột chất phóng xạ có hằng số phân rã [tex]lambda = 1,44.10^-3 h^-1[/tex] . Trong thời hạn bao lâu thì 75% hạt nhân ban đầu sẽ bị phân rã?T.BPhát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về tia bêta?T.BĐộ phóng xạ của 3mg 60Co là 3,41Ci. Chu kỳ bán rã của 60Co l à:T.BChu kỳ bán rã của [tex]^200_78Au[/tex] , biết 3.10-6g chất đó có độ phóng xạ là 58,9Ci.T.BProton bắn vào nhân bia Liti ( [tex]^7_3Li[/tex] ). Phản ứng tạo ra hai hạt X giống hệt nhau bay ra. Biết tổng khối lượng hai hạt X nhỏ hơn tổng khối lượng của proton và liti.T.BCho 1u = 931 MeV/c2. Hạt alpha có nguồn tích điện link riêng 7,1MeV. Độ hụt khối của những nuclon khi link thành hạt alpha là :T.B Trong nước thường của sông ngòi và đại dương bao giò cũng luôn hoàn toàn có thể có lẫn nước nặng D2O với tỉ lệ là :T.BDòng hạt p.. được tần suất trong xiclôtrôn có bán kính R = 5m đạt vận tốc lớn số 1 là 47,1.106 m/s. Độ lớn cảm ứng từ trong xiclôtrôn làT.B Tìm phát biểu sai về nguồn tích điện link.T.BChất phóng xạ [tex]^131_53I[/tex] dùng trong y tế có chu kì bán rã là 8 ngày đêm. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần lễ khối lượng còn sót lại là :T.B Phát biểu nào sau này là không đúng?T.B Urani phân rã theo chuỗi phóng xạ [tex]^238_92UoversetalpharightarrowThoversetbeta^-rightarrowPaoversetbeta^+rightarrow^A_ZX[/tex] Trong số đó A, Z là:T.B Cho phản ứng nhiệt hạch sau : D+Dto T+X , X là hạtT.BBiết khối lượng của prôtôn m_p.=1,0073u , khối lượng nơtron m_n=1,0087u , khối lượng của hạt nhân đơteri m=2,0136u và [tex]1u=931MeV/c^2[/tex] . Năng lượng link riêng của hạt nhân nguyên tử đơteri [tex]^2_1H[/tex] là m_n=1,0087u$.T.BTính số lượng phân tử nitơ có trong một gam khí nitơ. Biết khối lượng nguyên tử lượng của nitơ là 13,999(u). Biết [tex]1u=1,66.10^-24g[/tex]T.BKí hiệu của hai hạt nhân, hạt X có 2 prôtôn và 1 nơtron; hạt Y có 3 prôtôn và 4 nơtron:T.B Xét phóng xạ [tex]^A_ZY to gamma +^A_X_Z_XX [/tex] , trong số đó A_X, Z_X :T.B Xét phóng xạ [tex]^A_ZY to beta^-+^A_X_Z_XX[/tex] , trong số đó A_X,Z_X :T.B Xét phóng xạ [tex]^A_ZY to alpha+^A_X_Z_XX[/tex] , trong số đó A_X,Z_X :T.BNguyên tử đồng vị phóng xạ [tex]^235_92U[/tex] có:T.B Tính khối lượng của một nguyên tử vàng [tex]^197_79Au[/tex] . Cho biết hằng số Avôgađrô [tex]N_A=6,02.10^23[/tex] .T.BXem khối lượng của proton và nơtron xấp xỉ bằng nhau, bất đẳng thức nào sau này là đúng ?T.B Xem khối lượng của proton và nơtron xấp xỉ bằng nhau, bất đẳng thức nào sau này là đúng ?T.B Năng lượng liên kết riêng của [tex]^235_92U[/tex] là 7,7MeV. Khối lượng hạt nhân:T.B Một nguyên tử U235 phân hạch tỏa ra 200MeV. Nếu 200g chất đó bị phân hạch thì tỏa ra:T.B Phát biểu nào sau này là đúng?T.B Cho phản ứng hạt nhân [tex]^1_0n+^A_ZXto ^14_6C+^1_1p.[/tex] . Số Z và A của hạt nhân X lần lượt làT.B Cho 2 mệnh đề sau: [tex]^4_2He+^27_13Alto ^30_15P+^1_0n[/tex] (I) Phản ứng là phản ứng hạt nhân tự tạo. vì (II) Phản ứng do hai ông bàGiôliô – Quyri thực thi năm 1934.T.B Hạt nhân [tex]^238_92U[/tex] phân rã phóng xạ cho hạt nhân con là thôri [tex]^234_90Th[/tex] . Đó là yếu tố phóng xạT.B Phương trình phóng xạ: [tex]n+^235_92Uto ^A_ZX+^93_41Nb+3n+7beta ^-[/tex] Trong số đó A, Z làT.B Phương trình phóng xạ: [tex]^37_17Cl+^A_ZXto ^37_18Ar+n[/tex] Trong số đó A, Z làT.B Phương trình phóng xạ: [tex]^10_5B+^A_ZXto alpha +^8_4Be[/tex] Trong số đó A, Z làT.B Phương trình phóng xạ: [tex]^14_6C to ^A_ZX +beta ^-[/tex] Trong số đó A, Z làT.B Phương trình phóng xạ: [tex]^210_84Poto alpha +^A_ZX [/tex] Trong số đó Z, A là:T.B Urani 238 sau một loạt phóng xạ alpha và beta trở thành chì. Phương trình của phản ứng là: [tex]^238_92Uto ^206_82P+x^4_2He+y^0_-1e[/tex] . y có mức giá trịT.B Chất phóng xạ [tex]^60_27Co[/tex] sau khi phân rã trở thành [tex]^60_28Ni[/tex] . [tex]^60_27Co[/tex] phát ra tia phóng xạT.BGọi R là bán kính, m là khối lượng, q là điện tích của hạt tích điện, v là vận tốc của hạt , overrightarrowB là véctơ cảm ứng từ của từ trường vuông góc với hộp Xiclôtrôn (máy giá tốc), thì lực Lorentz làm những điện tích hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tròn trong tâm hộp Xiclôtrôn với bán kính R có biểu thức:T.B Cho phản ứng hạt nhân sau : [tex]^1_1H+^9_4Beto ^4_2He+X[/tex] , X là hạt nhânT.B Cho phản ứng hạt nhân : T+X to alpha + n . X là hạt :T.B Cho phản ứng hạt nhân : [tex]X+X to ^3_2He+n[/tex] , với n là hạt nơtron, X là hạt:T.B Trong phản ứng sau này : [tex]n+^235_92Uto ^95_42Mo+^139_57La+2X+7e^-[/tex] . Hạt X làT.B Hãy cho biết thêm thêm thêm thêm X, Y là những nguyên tố gì trong những phương trình phản ứng hạt nhân sau này: [tex]^9_4Be+alpha to X+n; ^19_9F+p.. to ^16_8O+Y[/tex]T.BTrong phản ứng hạt nhân [tex]^25_12Mg+X to ^22_11Na+ alpha[/tex] và [tex]^10_5B+Y toalpha+^8_4Z[/tex] thì X và Y lần lượt là:T.B Hạt nhân [tex]^238_92U[/tex] nhận 1 nơtron trở thành hạt nhân [tex]^239_94Pu[/tex] sau khi phóng ra:T.BTính tần số quay khi có một hạt (có khối luợng m, điện tích q) quay nhiều lần trên quỹ đạo tròn vuông góc với từ trường có cảm ứng từ B ?T.BThời gian T để số hạt nhân một mẫu đồng vị phóng xạ giảm e lần gọi là tuổi sống trung bình của mẫu đó. Sự liên hệ giữa T và lambda thỏa mãn nhu cầu nhu yếu hệ thức nào sau này ?T.BHạt nhân He có khối lượng 4,0012u. Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol He? Biết mp=1,007276u; mn=1,008665.T.BKết quả nào sau này là đúng thời cơ nói về định luật bảo toàn động lượng và nguồn tích điện trong phản ứng hạt nhâ.T.B Cho phản ứng [tex]^37_17Cl+X to n+^37_18Ar[/tex] X là tia:T.B Cho phản ứng [tex]^11_6C to ^11_5Bo[/tex] Phản ứng trên phóng ra tia:T.B Cho phản ứng [tex]^60_27Co to X+beta ^-[/tex] X là hạt nhân của nguyên tố:T.BCho phương trình phân rã hạt nhân [tex]^A_ZX to {^A’_Z’Y + beta ^- [/tex] Sự phân rã trên phóng ra tia:T.BTìm phát biểu sai về phản ứng hạt nhân toả nguồn tích điện hay thu nguồn tích điện.T.BHạt nhân [tex]^238_92U[/tex] phân rã phóng xạ cho hạt nhân con là thôri [tex]^234_90Th[/tex] . Đó là yếu tố phóng xạT.BĐồng vị Na là chất phóng xạ [tex]beta ^-[/tex] và tạo thành đồng vị của magiê. Sau 105 giờ, độ phóng xạ của Na giảm sút 128 lần. Chu kỳ bán rã của Na bằngT.BCó 1kg chất phóng xạ [tex]^60_27Co[/tex] với chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã T=16/3 (năm). Sau khi phân rã trở thành [tex]^60_28Ni[/tex] . Thời gian thiết yếu để sở hữu 984,375(g) chất phóng xạ đã biết thành phân rã làT.BPoloni là chất phóng xạ có chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã T=3312h, phát ra tia phóng xạ và chuyển thành hạt nhân chì. Lúc đầu độ phóng xạ của Po là: 4.1013Bq , thời hạn thiết yếu để Po có độ phóng xạ 0,5.1013Bq bằngT.BPoloni [tex]^210_84Po[/tex] là chất phóng xạ phát ra tia phóng xạ và chuyển thành hạt nhân chì [tex]^206_82Pb[/tex] . Nó phát ra tia phóng xạT.BGọi là [tex]Delta t[/tex] khoảng chừng chừng thời hạn để số hạt nhân của một lượng phóng xạ giảmđi e lần (e là cơ số của loga tự nhiên với lne = 1), T là chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã củachất phóng xạ. Biểu thức nào là đúng ?T.BChất I có chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã là 192 giờ. Nếu ban đầu có 1kg thì sau 40 ngày đêm thì khối lượng còn sót lại làT.BHiện tại một mẫu quặng có chứa chất phóng xạ Xêsi có độ phóng xạ H0=2.105Bq , chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã của Xêsi là 30 năm. Độ phóng xạ của mẫu quặng đó ở thời hạn 60 năm tiếp theo làT.BChất phóng xạ Pôlôni phóng ra tia alpha và trở thành chì . Cho biết chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã của Pôlôni là T = 138 ngày. Lúc đầu có 18g Pôlôni, thời hạn để lượng Pôlôni chỉ từ 2,25g làT.B Ban đầu có 2g [tex]^222_86Rn[/tex] là chất phóng xạ chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã T. Số nguyên tử Radon còn sót lại sau t=4T là:T.BKết quả nào sau này phù phù thích phù thích hợp với hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ phóng xạ?T.BCho những tia phóng xạ α, β+, β-, γ đi vào một trong những trong những điện trường đều theo phương vuông góc với những đường sức. Tia không trở thành lệch hướng trong điện trường làT.BTrong những biểu thức sau này, biểu thức nào đúng với nội dung của định luật phóng xạ? (Các ký hiệu thông dụng)T.BTại thời hạn ban đầu, có 128g Ra , chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã là 600 năm. Sau 300 năm, số hạt Ra đã biết thành phân rã là:T.BTrong những biểu thức sau này, biểu thức nào đúng với nội dung của định luật phóng xạ? (Với những ký hiệu thông thường)T.BNăng lượng nghỉ của một gam nguyên tử Côban [tex]^60_27Co[/tex] bằngT.BCho phản ứng hạt nhân sau: [tex]^1_1H+9_4Be to ^4_2He+X+2,1MeV[/tex] . Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 4 gam heli bằngT.BChu kì bán rã của Po là 138 ngày. Ban đầu có 100g Po thì sau bao lâu lượng Po chỉ từ 1g?T.B [tex]Cm^244[/tex] là một nguyên tố phóng xạ có hằng số phân rã bằng [tex]1,21.10^-9s^-1[/tex] . Nếu một mẫu ban đầu của nguyên tố này còn tồn tại hoạt độ bằng [tex]10^4[/tex] phân rã/s, tính hoạt độ sau 10 năm.T.BNăng lượng link của những hạt nhân [tex]^2_1H[/tex] , [tex]^2_2He[/tex] , [tex]^56_26Fe[/tex] và [tex]^235_92U[/tex] lần lượt là 2,22; 28,3; 492; và 1786. Hạt nhân bền vững nhất làT.BNăng lượng link riêng (tức nguồn tích điện link tính trên một nuclon) của những hạt nhân [tex]^1_1_H[/tex] và [tex]^4_2He[/tex] lần lượt là một trong,1 MeV và 7MeV. Nếu hai hạt nhân [tex]^1_1_H[/tex] phản ứng để tạo thành một hạt nhân [tex]^4_2He[/tex] thì nguồn tích điện tỏa ra của phản ứng làT.BHạt nhân [tex]^4_2He[/tex] có độ hụt khối bằng 0,03038u. Biết [tex]1u.c^2=931,5MeV[/tex] . Năng lượng link của hạt nhân [tex]^4_2He[/tex] làT.BCho nguồn tích điện link của hạt nhân [tex]^4_2He[/tex] là 28,3MeV. Năng lượng link riêng của hạt nhân đó bằngT.BHạt nhân [tex]^A_ZX[/tex] có khối lượng là m_X . Khối lượng của prôtôn và của nơtron lần lượt là m_p. và m_n . Độ hụt khối của hạt nhân [tex]^A_ZX[/tex] làT.B Tính nguồn tích điện link riêng của hạt nhân đơtêri, biết những khối lượng m(D)=2,0136u; m(p..)=1,0073u; m(n)=1,0087u; 1u=931MeV/c2.T.BHạt nhân [tex]^60_27Co[/tex] có khối lượng là 55,94u. Biết khối lượng của prôtôn là một trong,0073u và khối lượng của nơtron là một trong,0087u. Năng lượng link riêng của hạt nhân [tex]^60_27Co[/tex] làT.BSố nguyên tử đồng vị của 55Co sau mỗi giờ giảm sút 3,8%. Hằng số phóng xạ của côban là :T.BKhi bắn phá [tex]^27_13Al[/tex] bằng hạt alpha , ta thu được proton, electron và một nguyên tử mới là:T.BHạt nhân [tex]^7_3Li[/tex] có khối lượng 7,0144u. Năng lượng link của hạt nhân là bao nhiêu biết m_p.=1,0073u , m_n=1,0087u .T.BCho m_p.=1,0073u , m_n=1,0087u , m_Li=7,0144u , [tex]1u=931MeV/c^2[/tex] . Năng lượng link riêng của hạt nhân Liti là :T.BCho [tex]1u=931,5MeV/c^2[/tex] , m_alpha=4,0015u , m_C=11,9967u . Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân C thành 3 hạt alpha là :T.B Khối lượng của hạt nhân [tex]^10_4Be[/tex] là 10,0113(u), khối lượng của nơtron là m_n=1,0086u , khối lượng của prôtôn là m_n=1,0072u và [tex]1u=931MeV/c^2[/tex] . Năng lượng link của hạt nhân là:T.B Cho khối lượng prôtôn là mp = 1,0073u ; khối lượng nơtrôn là mn = 1,0087u; khối lượng hạt alpha là m_alpha=4,0015u , [tex]1u=931,5MeV/c^2[/tex] . Năng lượng link riêng của [tex]^4_2He[/tex] là:T.BTính số hạt nhân bị phân rã sau 1s trong một g Rađi 226. Cho chu kì bán rã của Rađi là 1580 năm. [tex]N_A=6,02.10^23[/tex]T.B Tính nguồn tích điện link của hạt nhân Đơtêri. Cho m_n=1,0087u , m_D=2,0136u , m_p.=1,0073u .T.BCho nguồn tích điện link của hạt nhân [tex]^4_2He[/tex] là 36,4MeV. Năng lượng link riêng của hạt nhân đó bằngT.BMột chất phóng xạ có chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã 8 ngày đêm. Lúc đầu có 200g chất phóng xạ này, sau 8 ngày đêm còn sót lại bao nhiêu gam chất phóng xạ đó chưa phân rã?T.BGiả sử sau 3 giờ phóng xạ (Tính từ lúc thời hạn ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn sót lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằngT.BPhát biểu nào là sai?T.B Tuổi trái đất khoảng chừng chừng 5.109 năm, giả thiết ngay lúc trái đất hình thành đã có Urani. Nếu ban đầu có 2,72kg Urani thì đến nay còn bao nhiêu? Biết T( n ) = 4,5.109 năm.

113 câu trắc nghiệm Vật lý hạt nhân, Lever Khó

    KhóMột lượng chất phóng xạ [tex]^222_86Rn[/tex] ban đầu có khối lượng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75 %. Chu kì bán rã của Rn làKhóĐồng vị [tex]^60_27Co[/tex] là chất phóng xạ [tex]beta^-[/tex] với chu kì bán rã T = 5,33 năm, ban đầu một lượng Co có khối lượng m0. Sau một năm lượng Co trên bị phân rã bao nhiêu Phần Trăm?Khó Tại thời hạn đã cho, trong mẫu còn 25% hạt nhân phóng xạ chưa bị phân rã. Sau đó 10 giây số hạt nhân chưa bị phân rã giảm chỉ từ 12,5%. Chu kỳ bán rã của hạt nhân phóng xạ làKhó Chu kỳ bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 20 phút và 40 phút.Ban đầu hai khối chất A và B có số lượng hạt nhân như nhau. Sau 80 phút tỉ số những hạt nhân A và B còn sót lại làKhóGiả sử sau 3 giờ phóng xạ (Tính từ lúc thời hạn ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn sót lại bằng 25% số hạy nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của đồng vị đó là:Khó Thực chất của yếu tố phóng xạ [tex]beta^-[/tex] (êlectron) là doKhó Muốn phân hạch U235 thì phải làm chậm nơtrôn, nơtrô n được làm chậm gọi là nơtrôn nhiệt vì …Khó Một tàu phá băng nguyên tử có hiệu suất lò phản ứng P = 18MW . Nhiên liệu là urani đã làm giàu chứa 25% U235. Tìm khối lượng nhiên liệu cần để tàu hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi liên tục trong 60 ngày.Cho biết một hạt nhân U235 phân hạch toả ra Q..=3,2.10-11JKhóMột ngôi mộ cổ vừa mới khai thác. Một mẫu ván quan tài của nó chứa 50g Cacbon có độ phân rã 457 phân rã/phút (Chỉ có C14 là phóng xạ). Biết rằng độ phóng xạ của cây cối đang sống vào lúc chừng 3000 phân rã/phút tính trên 200gCacbon. Chu kỳ bán rã của C14 khoảng chừng chừng 5600 năm. Tuổi của ngôi mộ cổ đó là baonhiêu ?KhóMột nguồn phóng xạ tự tạo có chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã 2 giờ, có độ phóng xạ to nhiều hơn nữa mức độ phóng xạ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín được được cho phép 64 lần. Sau thời hạn bao lâu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể thao tác bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín với nguồn này:KhóMột tượng gỗ cổ vừa tìm tìm kiếm được có độ phóng xạ bằng 77% độ phóng xạ của một cành cây cùng khối lượng vừa chặt. Xác định tuổi của tượng gỗ biết chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã của 14C là T= 5730 năm.Khó Thực chất của yếu tố phóng xạ [tex]beta^-[/tex] (êlectron) là doKhóMột tượng gỗ cổ có độ phóng xạ chỉ bằng 0,25 độphóng xạ của một khúc gỗ cùng khối lượng mới chặt xuống. Biết tượng gỗ phóng xạ tia từ C14 và chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã của C14 là T = 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ bằngKhóChu kì bán rã của chất phóng xạ là 2,5 năm. Sau một năm tỉ số giữa số hạt nhân còn sót lại và số hạt nhân ban đầu làKhó (I) Phương pháp cácbon 14 dùng để xác lập tuổi những cổ vật. vì (II) Cácbon 14 chỉ có ở trong những cổ vật mà không hề trong những vật thông thường.KhóNgười ta dùng hạt proton bắn vào 1 hạt nhân bia đứng yên để gây ra phản ứng hạt tự tạo thành hai hạt nhân giống nhau bay ra với cùng độ lớn động năng và theo những phương lập với nhau góc 120 độ. Biết số khối hạt nhân bia to nhiều hơn nữa 3. Kết luận nào sau này đúng?Khó(I) Trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ phóng xạ. vì (II) Trong hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ phóng xạ , nhờ vào quy tắc dịch chuyển người ta hoàn toàn hoàn toàn có thể xác lập được hạt nhân con lúc biết được hạt nhân mẹ và loại phóng xạ.Khó Nitơ tự nhiên có khối lượngnguyên tử là 14,0067u gồm 2 đồng vị là N14 có khối lượng nguyên tửlà 14,00307u và N15 có khối lượng nguyên tử là 15,00011u. Phần trăm của N15 trong nitơ tự nhiên:KhóPrôtôn bắn vào nhân bia Liti ( [tex]^7_3Li[/tex] ). Phản ứng tạo ra hai hạt X giống hệt nhau bay ra. Biết tổng khối lượng hai hạt X nhỏ hơn tổng khối lượng của prôtôn và liti.KhóHạt nhân [tex]^24_11Na[/tex] phân rã [tex]beta^-[/tex] và trở thành hạt nhân Mg. Lúc đầu mẫu Na là nguyên chất. Tại thời hạn khảo sát thấy tỉ số giữa khối lượng Mg và khối lượng Na có trong mẫu là 2. Lúc khảo sátKhó Một chất phóng xạ phát ra tia alpha , cứ một hạt nhân bị phân rã cho một hạt alpha . Trong thời hạn 1 phút đầu chất phóng xạ phát ra 360 hạt alpha , nhưng 6 giờ sau, Tính từ lúc lúc khởi đầu đo lần thứ nhất, trong một phút chất phóng xạ chỉ phát ra 45 hạt alpha . Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là:Khó (I) Để theo dõi sự di tán chất lân trong cây xanh, người ta dùng phương pháp những nguyên tử ghi lại. vì (II) P32 là chất phóng xạ [tex]beta^-[/tex] nên rất thuận tiện và đơn thuần và giản dị theo dõi sự di tán của nó.Khó Công suất của một lò phản ứng hạt nhân dùng U235 là P = 100.000kW. Hỏi trong 24 giờ lò phản ứngnày tiêu thụ bao nhiêu khối lượng urani nói trên ? Cho biết trong phản ứng phân hạch U235, nguồn tích điện tỏa ra là [tex]Delta E=200MeV[/tex]KhóHạt nhân phóng xạ Pôlôni [tex]^210_84Po[/tex] đứng yên phát ra tia alpha và sinh ra hạt nhân con X. Biết rằng mỗi phản ứng phân rã của Pôlôni giải phóng một nguồn tích điện [tex]Delta E=2,6MeV[/tex] . Lấy gần đúng khối lượng những hạt nhân theo số khối A bằng cty u. Động năng của hạt alpha có mức giá trị:KhóChu kì bán rã của [tex]^14_6C[/tex] là 5590 năm. Một mẫu gỗ có độ phóng xạ là 197 phânrã/phút. Một mẫu gỗ khác cùng loại cùng khốii lượng của cây mới hạ xuống có độ phóng xạ 1350 phân rã/phút. Tuổi của mẫu gỗ cổ là:KhóMột đồng vị phóng xạ A lúc đầu có N0=2,86.1016 hạt nhân. Trong giờ đầu phát ra 2,29.1015 tia phóng xạ. Chu kì bán rã của đồng vị A là:KhóBắn p.. vào hạt nhân Li đứng yên gây ra phản ứng [tex]^1_1p.+^7_3Lito 2^A_ZX[/tex] . Tính nguồn tích điện tỏa ra khi tổng hợp được 1g chất X. Cho mp=1,007u; mLi=7u; m_alpha=4u . Các hằng số khác tự tìm ra trong quy trình làm.KhóĐồng vị phóng xạ [tex]^210_84Po[/tex] phóng xạ alpha và biến hóa thành một hạt nhân chì.Tại thời hạn t tỉ lệ giữa số hạt nhân chì và số hạt nhân Po trong mẫu là 5, tại thời hạn t này tỉ số khối lượng chì và khối lượng Po là:Khó Một chất phóng xạ phát ra tia alpha , cứ một hạt nhân bị phân rã cho một hạt alpha . Trong thời hạn 1 phút đầu chất phóng xạ phát ra 360 hạt alpha , nhưng 6 giờ sau, Tính từ lúc lúc khởi đầu đo lần thứ nhất, trong một phút chất phóng xạ chỉ phát ra 45 hạt alpha . Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là:KhóMột lượng chất phóng xạ Radon có khối lượng ban đầu là m0. Sau 15,2 ngày thì độ phóng xạ của nó giảm 93,75%. Chu kỳ bán rã T của Radon là:KhóThời gian T để số hạt nhân phóng xạ giảm sút e=2,7 lần gọi là thời hạn sống trung bình của chất phóng xạ. Có thể chứng tỏ được rằng T= [tex]frac1lambda[/tex] . Có bao nhiêu Phần Trăm nguyên tố phóng xạ bị phân rã sau thời hạn t=T ?KhóHoạt tính của đồng vị cacbon [tex]^14_6C[/tex] trong một món dụng cụ thời cổ xưa được làm được làm bằng gỗ bằng 4/5 hoạt tính của đồng vị này trong gỗ cây mới đốn. Chu kỳ bán rã của gỗ là 5570 năm. Tìm tuổi của món dụng cụ thời cổ xưa ấy.KhóHạt nhân [tex]^238_92U[/tex] đứng yên phân rã alpha và trở thành hạt nhân Th. Động năng của hạt alpha bay ra chiếm bao nhiêu % nguồn tích điện phân rã ?KhóHạt nhân U238 đứng yên phân rã tạo thành hạt alpha và hạt X. Biết động năng của hạt X là 3,8.10-2MeV, động năng của hạt alpha là :KhóMột proton có động năng là 4,8MeV bắn vào hạt nhân [tex]^23_11Na[/tex] tạo ra 2 hạt alpha và hạt X. Biết động năng của hạt alpha là 3,2MeV và vận tốc hạt alpha bằng 2 lần vận tốc hạt X. Năng lượng tỏa ra của phản ứng là:KhóMột proton có động năng 1,2MeV bắn vào hạt nhân [tex]^7_3Li[/tex] đứng yên, tạo ra hai hạt alpha , phản ứng trên có độ hụt khối là 0,0187u , biết 1u=931,5MeV/c2. Động năng của mỗi hạt alpha là :Khó [tex]^60_27Co[/tex] là chất phóng xạ β- có chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã là T = 5,33 năm. Lúc đầu có 100g côban thì sau 10,66 năm số côban còn sót lại là :KhóHạt nhân đơteri [tex]^2_1D[/tex] có khối lượng 2,0136 u. Biết khối lượng của prôtôn là một trong,0073 u và khối lượng của nơtron là một trong,0087 u. Năng lượng link của hạt nhân [tex]^2_1D[/tex] làKhóMột khúc xương chứa 220g C14 (đồng vị cácbon phóng xạ beta ) có độ phóng xạ là 375 phân rã/phút. Tính tuổi của khúc xương. Biết rằng độ phóng xạ của khung hình sống bằng 15 phân rã/phút tính trên 1g cácbon và chu kì bán rã của C14 là 5730 năm.KhóCho phản ứng hạt nhân: [tex]^2_1D+^2_1Dto ^3_2He+n+3,25MeV[/tex] . Biết độ hụt khối của [tex]^2_1D[/tex] là [tex]Delta mD=0,0024u[/tex] và [tex]1u=931MeV/c^2[/tex] . Năng lượng link của hạt nhân [tex]^3_2He[/tex] là:KhóCó hai mẫu chất phóng xạ P và Q.. như nhau (cùng một vật tư và cùng khối lượng), có cùng chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã T. Tại thời hạn quan sát, hai mẫu lần lượt có độ phóng xạ là AP và AQ. Nếu P có tuổi to nhiều hơn nữa Q.. thì hiệu tuổi của chúng làKhó Cho phản ứng phân hạch Uran 235 : [tex]^1_0n+^235_92Uto ^144_ZBa+^A_36Kr+3^1_0n[/tex] . Số khối và nguyên tử số trong phương trình phản ứng có mức giá trịKhóTính nguồn tích điện toả ra trong phản ứng [tex]^6_3Li+^2_1Hto 2 ^4_2He[/tex] Cho biết: Khối lượng của nguyên tử [tex]^6_3Li=6,01514u[/tex] , [tex]^2_1H=2,01400u[/tex] , [tex]^4_2He=4,00260u[/tex] , [tex]1u=1,66043.10^-27kg[/tex] , [tex]c=2,9979.10^8m/s[/tex] , [tex]1J=6,2418.10^18eV[/tex]Khó Tính nguồn tích điện toả ra trongphản ứng nhiệt hạch [tex]^2_1H+^3_2Heto ^1_1H+^4_2He[/tex] . Cho biết: Khối lượng của nguyên tử [tex]^2_1H=2,01400u[/tex] , [tex]^4_2He=4,00260u[/tex] , [tex]^3_2He=3,016303u[/tex] , [tex]^1_1H=1,007825u[/tex] Và [tex]1u=1,66043.10^-27kg[/tex] , [tex]c=2,9979.10^8m/s[/tex] , [tex]1J=6,2418.10^18eV[/tex] .KhóTrong bộ sưu tập quặng U thường có lẫn [tex]Pb^206[/tex] với [tex]U^238[/tex] . Chu kì bán rã của [tex]U^238[/tex] là 4,5.1010 năm. Tính tuổi của quặng trong trường hợp tỉ lệ khối lượng tìm thấy là 1g Pb có 5g U.KhóChu kỳ bán rã của Pôlôni [tex]^210_84Po[/tex] là140 ngày đêm. Lúc đầu có 42mg Pôlôni. Khi phóng xạ hạt alpha hạt tự tạo thành chì. Khối lượng chì tạo thành sau 3 chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã làKhóCông thức gần đúng cho bán kính hạt nhân là [tex]R=R_0.A^frac13[/tex] với R0=1,2 fecmi, A là số khối. Khối lượng riêng của hạt nhân là:KhóNăng lượng tối thiểu thiết yếu để chia hạt nhân [tex]^12_6C[/tex] thành 3 hạt alpha là bao nhiêu? (biết m_C=11,9967u; m_alpha=5,0015u )KhóCho phản ứng hạt nhân : [tex]^1_0n+^6_3Lito T+alpha 4,8MeV[/tex] . Cho biết [tex]1u=931MeV/c^2[/tex] , m_alpha=4,0015u , m_n=1,0087u , m_T=3,016u . Khối lượng của hạt nhân Li có mức giá trị bằngKhó Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân Beri đứng yên. Hai hạt sinh ra là Hêli và X: [tex]^1_1p.+^9_4Beto ^4_2He+X[/tex] . Biết proton có động năng K_p.=5.45MeV , Hêli có vận tốc vuông góc với vận tốc của proton và có động năng K_He=4MeV . Cho rằng độ lớn của khối lượng của một hạt nhân (đo bằng cty u) xấp xỉ bằng số khối A của nó. Động năng của hạt X bằngKhó Bắn phá hạt nhân [tex]^14_7N[/tex] đứng yên bằng một hạt alpha thu được hạt proton và một hạt nhân Oxy. Cho khối lượng của những hạt nhân : [tex]1u=931MeV/c^2[/tex] , m_p.=1,0073u , m_alpha=4,0015u , m_N=13,9992u , m_)=16,9947u . Khẳng định nào sau này liên quan đến phản ứng hạt nhân trên là đúng ?KhóCho phản ứng hạt nhân : T+D to alpha +n . Cho biết [tex]1u=931MeV/c^2[/tex] , m_T=3,016u , m_n=1,0087u , m_D=2,0136u , m_alpha=4,0015u . Khẳng định nào sau này liên quan đến phản ứng hạt nhân trên là đúng ?KhóMột prôtôn mp vận tốc v bắn vào nhân bia đứng yên Liti ( [tex]^7_3Li[/tex] ). Phản ứng tạo ra hat hạt giốnghệt nhau m_X bay ra với vận tốc có độ lớn bằng nhau v và cùng phù thích phù thích hợp với phương tới của prôtôn một góc 600. Giá trị v là:Khó Cho phản ứng hạt nhân sau: [tex]^A_1_Z_1A+^A_2_Z_2Bto ^A_3_Z_3C+^A_4_Z_4D[/tex] Kết quả nào sau này là đúng thời cơ nói về định luật bảo toàn động lượng và định luật bảo toàn nguồn tích điện?KhóCho phản ứng hạt nhân sau: [tex]^A_1_Z_1A+^A_2_Z_2Bto ^A_3_Z_3C+^A_4_Z_4D[/tex] Kết quả nào sau này là sai khi nói về định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn điện tích?Khó Hãy cho biết thêm thêm thêm thêm x, y, z là những nguyên tố gì trong những phương trình phản ứng hạt nhân sau này: [tex]^232_90Th+n to x oversetbeta^-rightarrowyoversetbeta^-rightarrowz [/tex]Khó Hãy cho biết thêm thêm thêm thêm x, y là những nguyên tố gì trong những phương trình phản ứng hạt nhân sau này: [tex]^98_43Mo+^2_1Hto x+n; ^242_94Pu+yto ^260_104Ku+4n [/tex]Khó Hãy cho biết thêm thêm thêm thêm x, y là những nguyên tố gì trong những phương trình phản ứng hạt nhân sau này: [tex]^27_13Al+alpha to x+n; ^14_7N+y to ^17_8O+p..[/tex]Khó Cho phản ứng hạt nhân sau: [tex]^A_1_Z_1A+^A_2_Z_2Bto ^A_3_Z_3C+^A_4_Z_4D[/tex] Phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về phương trình phản ứng hạt nhân?Khó Ông bà Joliot-Curi đã dùng hạt alpha bắn phá nhôm [tex]^27_13Al[/tex] . Phản ứng tạo ra một hạt nhân X và một nơtrôn. Hạt nhân X tự động hóa hóa phóng xạ và trở thành hạt nhân [tex]^30_14Si[/tex] . Kết luận nào sau này là đúng?Khó Cho phản ứng hạt nhân sau: [tex]^6_3Li+^1_0n to ^3_1T+^4_2alpha[/tex] Phản ứng tỏa ra nhiệt lượng là 4,8MeV. Coi động năng những hạt ban đầu không đáng kể, động năng của hạt alpha sinh ra là:KhóMột nơtron có động năng 1,15MeV bắn vào hạt nhân [tex]^6_3Li[/tex] tạo ra hạt alpha và hạt X, hai hạt này bay ra với cùng vận tốc. Cho [tex]1u=931MeV/c^2[/tex] , m_Li=6,00808u , m_n=1,00866u , m_X=3,016u , m_alpha=4,0016u . Động năng của hạt X trong phản ứng trên là:KhóMột Proton có động năng 5,58MeV bắn vào hạt nhân [tex]^23_11Na[/tex] , sinh ra hạt alpha và hạt X. Cho [tex]1u=931MeV/c^2[/tex] , m_p.=1,0073u , m_Na=22,9854u , m_X=19,987u , m_alpha=4,0015u . Biết hạt alpha bay ra với động năng 6,6MeV. Động năng của hạt X là :Khó Một trong những phản ứng phân hạch của [tex]^235_92U[/tex] là sinh ra hạt nhân [tex]^95_42Mo[/tex] và [tex]^139_57La[/tex] kèm theo một số trong những trong những hạt nơtron và electron, số hạt nơtron và electron là :Khó Photon có động năng là1,8MeV bắn vào hạt nhân [tex]^7_3Li[/tex] đứng yên sẽ sinh ra hai hạt X giống hệt nhau và có cùng độ lớnvề vận tốc và sinh ra tia gamma. Cho [tex]1u=931MeV/c^2[/tex] , m_p.=1,0073u , m_X=4,0015u , m_Li=7,0144u . Động năng của mỗi hạt mới sinh ra bằng bao nhiêu ?Khó Bắn hạt alpha vào hạt nhân [tex]^14_7N[/tex] , ta có phản ứng: [tex]alpha +^14_7N to ^17_8O +p..[/tex] Nếu những hạt sinh ra có cùng vận tốc v thì tỉ số giữa tổng động năng của những hạt sinh ra và động năng của hạt alpha là:KhóPhản ứng [tex]^6_3Li + n to ^3_1T + alpha + 4,8 MeV[/tex] Nếu động năng cả những hạt ban đầu không đáng kể thì động năng của hạt alpha :Khó Khi bắn phá [tex]^27_13Al[/tex] bằng hạt alpha . Phản ứng xẩy ra theo phương trình: [tex]^27_13Al + alpha to ^30_15P + n[/tex] Biết khối lượng hạt nhân. Bỏ qua động năng của những hạt sinh ra thì nguồn tích điện tối thiểu của hạt alpha để phản ứng xẩy ra là:KhóHạt nhân mẹ A có khối lượng m_A đang đứng yên, phân rã thành hạt nhân con B và hạt alpha có khối lượng m_B và m_alpha , có vận tốc là [tex]v_B[/tex] và [tex]v_alpha[/tex] . Mối liên hệ giữa tỉ số động năng, tỉ số khối lượng và tỉ số độ lớn vận tốc của hai hạt sau phản ứng xác lập bởi:KhóChất phóng xạ [tex]^210_84Po[/tex] phát ra tia alpha và biến hóa thành [tex]^206_82Pb[/tex] . Biết khối lượng những hạt là m_Pb=205,9744u; m_Po=209,9828u; m_alpha=4,0026u . Năng lượng toả ra khi một hạt nhân Po phân rã làKhóĐồng vị [tex]^234_92U[/tex] sau một chuỗi phóng xạ alpha và [tex]beta ^-[/tex] biến hóa thành [tex]^206_82Pb[/tex] . Số phóng xạ và trong chuỗi làKhóĐồng vị [tex]^24_11Na[/tex] là chất phóng xạ [tex]beta ^-[/tex] và tạo thành đồng vị của magiê. Mẫu [tex]^24_11Na[/tex] có khối lượng ban đầu m_0=8g , chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã của [tex]^24_11Na[/tex] là T=15h. Khối lượng magiê tạo thành sau thời hạn 45 giờ làKhó Đồng vị [tex]^24_11Na[/tex] là chất phóng xạ [tex]beta ^-[/tex] và tạo thành đồng vị của magiê. Mẫu [tex]^24_11Na[/tex] có khối lượng ban đầu m_0=24g , chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã của [tex]^24_11Na[/tex] là T=15h . Độ phóng xạ ban đầu của [tex]^24_11Na[/tex] bằng:KhóHạt nhân mẹ A có khối lượng m_A đang đứng yên, phân rã thành hạt nhân con B và hạt alpha có khối lượng m_B và m_alpha . So sánh tỉ số động năng và tỉ số khối lượng của những hạt sau phản ứng, hãy lựa chọn kết luận ĐÚNG.KhóHạt nhân [tex]^238_92U[/tex] sau khi phát ra những bức xạ alpha, beta ở đầu cuối cho đồng vị bền của chì [tex]^206_82Pb[/tex] . Số hạt phát ra là:KhóChất phóng xạ S1 có chu kì T1, chất phóng xạ S2 có chu kì T2. Biết T2=2T1. Sau khoảng chừng chừng thời hạn t =T2 thì:Khó [tex]^24_11Na[/tex] là một chất phóng xạ [tex]beta ^-[/tex] có chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã T. Ơ thời hạn t = 0 có khối lượng Na là m0 =24g. Sau một khoảng chừng chừng thời hạn t = 3T thì số hạt còn sót lại là :Khó Na là một chất phóng xạ có chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã T=15 giờ. Một mẫu Na ở thời hạn t=0 có khối lượng m0=72g. Sau một khoảng chừng chừng thời hạn t, khối lượng của mẫu chất chỉ từ m=18g. Thời gian t có mức giá trịKhóPoloni có chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã là T = 138 ngày, là chất phóng xạ phát ra tia phóng xạ và chuyển thành hạt nhân chì. Biết rằng ở thời hạn khảo sát tỷ số giữa số hạt Pb và số hạt Po bằng 7. Tuổi của mẫu chất trên làKhóMột hạt nhân [tex]^238_92U[/tex] thực thi một chuỗi phóng xạ: gồm 8 phóng xạ alpha và 6 phóng xạ [tex]beta ^-[/tex] trở thành hạt nhân X bền vững. X là hạt nhânKhóSau bao nhiêu lần phóng xạ alpha và bao nhiêu lần phóng xạ [tex]beta ^-[/tex] thì hạt nhân [tex]^232_90Th[/tex] biến hóa thành hạt nhân [tex]^208_82Pb[/tex] ?KhóMột mẫu quặng có chứa chất phóng xạ Xêsi có độ phóng xạ H0=0,693.105Bq có chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã là 30 năm. Khối lượng Xêsi chứa trong mẫu quặng đó là :Khó Co là chất phóng xạ có chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã là T = 5,33 năm. Cho 1 năm có 365 ngày, lúc đầu có 5,33 g Côban, độ phóng xạ của mẫu chất trên sau hai chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã bằngKhóKhi phân tích một mẫu gỗ, người ta xác lập được rằng: 87,5% số nguyên tử đồng vị phóng xạ C có trong mẫu gỗ đã biết thành phân rã thành những nguyên tử N. Biết chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã của C là 5570 năm. Tuổi của mẫu gỗ này bằngKhóDo sự phát bức xạ nên mỗi ngày (86400 s) khối lượng Mặt Trời giảm một lượng 3,744.1014 kg. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Công suất bức xạ (phát xạ) trung bình của Mặt Trời bằngKhóHiện nay, tỉ lệ khối lượng giữa [tex]^235U[/tex] và [tex]^238U[/tex] là một trong:140. Biết chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã 2 chất lần lượt là [tex]7,13.10^8[/tex] năm và [tex]4,5.10^9[/tex] năm. Xác định tuổi của trái đất biết khi hình thành, tỉ lệ đó là một trong:1.KhóĐể đo chu kì bán rã của chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung. Bắt đầu đếm từ t0=0 đến t1=2h. máy đếm được X1 xung, đến t2=6h máy đếm được X2=2,3X1 xung. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là:KhóCho khối lượng của những nguyên tử [tex]m_H=3,01605u; m_He=3,01603u; 1u=931,5MeV/c^2[/tex] Động năng cực lớn của một electron phát ra trong quy trình phân rã [tex]beta ^-[/tex] của hạt nhân [tex]^3_1H[/tex] bằng :KhóHạt nhân phóng xạ Pôlôni [tex]^210_84Po[/tex] đứng yên phát ra tia alpha và sinh ra hạt nhân con X. Biết rằng mỗi phản ứng phân rã của Pôlôni giải phóng một nguồn tích điện [tex]Delta E=2,6MeV[/tex] . Lấy gần đúng khối lượng những hạt nhân theo số khối A bằng cty u. Động năng của hạt alpha có mức giá trịKhóXem ban đầu hạt nhân [tex]^12_6C[/tex] đứng yên. Cho biết m_C=12u; m_alpha=4,0015u . Năng lượng tối thiểu thiết yếu để chia hạt nhân [tex]^12_6C[/tex] thành ba hạt alpha làKhóMột lượng chất phóng xạ Rn ban đầu có khối lượng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75 %. Độ phóng xạ của lượng Rn còn sót lại làKhó Số hạt alpha và beta được phát ra trong phân rã phóng xạ [tex]^200_90X to ^168_80Y[/tex] làKhóTại thời hạn t1 độ phóng xạ của một mẫu chất là x, và ở thời hạn t2 là y. Nếu chu kỳ luân hồi luân hồi bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong mức chừng thời hạn t2-t1 làKhó Trong dãy phân rã phóng xạ [tex]^235_92X to 207_82Y[/tex] có bao nhiêu hạt alpha và beta được phát raKhóMột hạt nhân có khối số A ban đầu đứng yên, phát ra hạt alpha với vận tốc v. Độ lớn vận tốc của hạt nhân con làKhóTính nguồn tích điện link tạo thành Clo, cho biết thêm thêm thêm thêm: Khối lượng của nguyên tử [tex]^37_17Cl=36,9659u[/tex] ; khối lượng proton m_p.=1,00728u ; khối lượng electron m_e=0,00055u ; khối lượng nơtron m_n=1,00867u ; [tex]1u=1,66043.10^-27kg; c=2,9978.10^8m/s; 1J=6,2418.10^18eV[/tex]KhóTính nguồn tích điện link của [tex]^12_6C[/tex] . Cho biết khối lượng của nơtron tự do là [tex]939,6MeV/c^2[/tex] , của proton tự do là [tex]938,3MeV/c^2[/tex] , và của electron là [tex]0,511MeV/c^2; 1MeV=1,60.10^-13J[/tex] . Cho biết cty khối lượng nguyên tử: [tex]1u=1,66.10^-27kg[/tex] .KhóCho phản ứng hạt nhân [tex]^37_17Cl+p.. to ^37_18Ar+n[/tex] , khối lượng của những hạt nhân là m(Ar)=36,956889u; m(Cl)=36,956563u; m(n)=1,00867u; m(p..)=1,007276u; 1u=931MeV/c2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?KhóChất phóng xạ [tex]^210_84Po[/tex] phát ra tia alpha và biến hóa thành [tex]^206_82Pb[/tex] . Biết khối lượng những hạt là m(Po)=205,9744u; m(Pb)=209,9828u; m_alpha=4,0026u . Năng lượng toả ra khi 10g Po phân rã hết làKhóPhản ứng phân rã của pôlôni là : [tex]^210_84Poto ^4_2He+^216_82Pb$ Ban đầu có 200g pôlôni thì sau thời hạn t = 5T, khối lượng chì tạo thành là :[/tex]KhóDùng 1 proton có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân [tex]^9_4Be[/tex] thì thu được hạt alpha và hạt X. Động năng của hạt alpha và hạt X là 4MeV và 3,575 MeV. Cho [tex]1u=931,5MeV/c^2[/tex] , Độ hụt khối của phản ứng trên là :KhóCho phản ứng hạt nhân : [tex]^1_0n+^6_3Lito ^3_1T+ alpha +4,9MeV[/tex] . Giả sử động năng của những hạt nơtron và Li rất nhỏ, động năng của hạt [tex]^3_1T[/tex] và hạt alpha là:KhóMột hạt alpha bắn vào hạt nhân [tex]^27_13Al[/tex] tạo ra nơtron và hạt X. Cho : [tex]1u=931,5MeV/c^2[/tex] , m_Al=26,9744u , m_n=1,0087u , m_X=29,9701u , m_alpha=4,0015u . Các hạt nơtron và X có động năng là 4 MeV và 1,8 MeV. Động năng của hạt làKhó Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân Beri đứng yên. Hai hạt sinh ra là Hêli và X: [tex]^1_1p.+^9_4Beto ^4_2He+X[/tex] . Biết proton có động năng K_p.=5,45MeV , Hêli có vận tốc vuông góc với vận tốc của proton và có động năng K_H=4MeV . Cho rằng độ lớn của khối lượng của một hạt nhân (đo bằng cty u) xấp xỉ bằng số khối A của nó.KhóHạt nhân [tex]^226_88Ra[/tex] đứng yên phóng xạ alpha và biến hóa thành hạt nhân X, biết động năng K_alpha=4,8MeV . Lấy khối lượng hạt nhân (tính bằng u) bằng số khối của chúng, nguồn tích điện tỏa ra trong phản ứng trên bằngKhó Hạt nhân phóng xạ Pôlôni đứng yên phát ra tia và sinh ra hạt nhân con X. Gọi K là động năng, v là vận tốc, m là khối lượng của những hạt. Biểu thức nào là đúngKhóCho phản ứng hạt nhân sau: [tex]^2_1D+^3_1Tto ^5_2He+^1_0n[/tex] Biết độ hụt khối khi tạo thành những hạt nhân [tex]^2_1D, ^3_1T, ^5_2He[/tex] lần lượt là: [tex]delta m_D=0,0024u; delta m_T=0,0087u; delta m_He=0,0305u[/tex] . Cho [tex]1u=931MeV/c^2[/tex] . Năng lượng toả ra của phản ứng là:KhóCho phản ứng hạt nhân sau: [tex]^2_1H+^2_1Hto ^4_2He+3,25MeV[/tex] Biết độ hụt khối của [tex]^2_1H[/tex] là [tex]delta m_D=0,0024u[/tex] và [tex]1u=931MeV/c^2[/tex] . Năng lượng link của hạt nhân [tex]^4_2He[/tex] là:Khó Tính nguồn tích điện toả ra trong phản ứng [tex]^6_3Li+^2_1Hto ^4_2He+^4_2He[/tex] Cho biết: Khối lượng của nguyên tử [tex]^6_3Li=6,01514u[/tex] , [tex]^2_1H=2,01400u[/tex] , [tex]^4_2He=4,00260u[/tex] . Và [tex]1u=1,66043.10^-27kg[/tex] [tex]c=2,9979.10^8m/s[/tex] [tex]1J=6,2418.10^18eV[/tex] .KhóCần nguồn tích điện bao nhiêu để tách những hạt nhân trong 1g Heli thành những proton và notron tự do? Cho [tex]1u=931MeV/c^2[/tex] , m_p.=1,0073u , m_n=1,0087u , m_He=4,0015u , [tex]1eV=1,6.10^-19J[/tex] .KhóBiết hạt nhân của nguyên tử [tex]^4_2He[/tex] có khối lượng m_alpha=4,0015u . Cho khối lượng proton và notron lần lượt là m_p.=1,0073u , m_n=1,0087u , [tex]1u=931,5MeV/c^2[/tex] , tính nguồn tích điện tỏa ra khi tạo thành 1 lít khí He (đktc).KhóTính nguồn tích điện link tạo thành hạt nhân [tex]^12_6C[/tex] . Biết rằng khối lượng của notron là 939,6MeV/c2, khối lượng của proton là 938,3MeV/c2, khối lượng của electron là 0,512MeV/c2. Khối lượng nghỉ của nguyên tử [tex]^12_6C[/tex] là 12u. Cho [tex]1u=931,5MeV/c^2[/tex] .Khó Cho phản ứng hạt nhân: A to B + C . Biết hạt nhân mẹ A ban đầu đứng yên. Có thể kết luận gì về phía và trị số của vận tốc những hạt sau phản ứng ?

Chia Sẻ Link Tải Loại phóng xạ nào sau này sinh ra hạt nhân con giống hệt hạt nhân mẹ miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Loại phóng xạ nào sau này sinh ra hạt nhân con giống hệt hạt nhân mẹ tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Loại phóng xạ nào sau này sinh ra hạt nhân con giống hệt hạt nhân mẹ Free.

Giải đáp vướng mắc về Loại phóng xạ nào sau này sinh ra hạt nhân con giống hệt hạt nhân mẹ

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Loại phóng xạ nào sau này sinh ra hạt nhân con giống hệt hạt nhân mẹ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Loại #phóng #xạ #nào #sau #đây #sinh #hạt #nhân #con #giống #hệt #hạt #nhân #mẹ

4120

Video Loại phóng xạ nào sau này sinh ra hạt nhân con giống hệt hạt nhân mẹ Đầy đủ ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Loại phóng xạ nào sau này sinh ra hạt nhân con giống hệt hạt nhân mẹ Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Loại phóng xạ nào sau này sinh ra hạt nhân con giống hệt hạt nhân mẹ Đầy đủ miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Loại phóng xạ nào sau này sinh ra hạt nhân con giống hệt hạt nhân mẹ Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Loại phóng xạ nào sau này sinh ra hạt nhân con giống hệt hạt nhân mẹ Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Loại phóng xạ nào sau này sinh ra hạt nhân con giống hệt hạt nhân mẹ Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Loại #phóng #xạ #nào #sau #đây #sinh #hạt #nhân #con #giống #hệt #hạt #nhân #mẹ #Đầy #đủ