Kinh Nghiệm về Khối lượng riêng biểu kiến là gì Đầy đủ Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Khối lượng riêng biểu kiến là gì Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-16 05:10:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

You đang tìm kiếm từ khóa Khối lượng riêng biểu kiến là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-16 05:10:03 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

255
độ rỗng dư u cầu hoàn toàn hoàn toàn có thể tính tốn lại lượng bitum theo 100 khối lượng vật tư khoáng theo cơng thức sau:
rK ad
BT OK
V V
B ρ
ρ
= ×
trong ñó : B – khối lượng bitum , tính theo khối lượng ñặc của cốt liệu 100
V
RK
– độ rỗng vật tư khống của mẫu thí nghiệm, ; V
ad

Trị số độ rỗng dư của bê tông asphalt ρ
BT
– khối lượng riêng của bi tum ở 20
o
C, gcm
3
. ρ
O
K
– Khối lượng thể tích của vật tư khống trong hỗn hợp bê tơng asphalt.
Tiến hành đúc bộ sưu tập thử với lượng bitum tính tốn, thử những chỉ tiêu kỹ thuật của bê tông asphalt theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy ñịnh. Thành lập những biểu
ñồ ñể xác ñịnh lượng bitum tối ưu và thành phần bê tông asphalt ở đầu cuối
5.2. Thiết kế thành phần bê tông asphalt theo phương pháp Marshall Viện bê tông asphalt Mỹ và tiêu chuẩn Việt Nam:
Thành phần bê tông asphalt sử dụng thành phần hạt theo cấp phối Fuller với thông số n=0.42-0.52. Cấp phối hạt tiêu chuẩn ghi ở
Bảng 10.11. Theo tiêu chuẩn Việt Nam có những quy ñịnh về thành phần hạt hợp lý ñược
tăng cấp tăng cấp cải tiến cho phù phù thích phù thích hợp với ñiều kiện Việt Nam. Thành phần hạt hợp lý nhiều chủng loại bê tông asphalt ở bảng
10.12; 10.13. Thành phần hạt hợp lý ñược lập theo lý thuyết Fuller:
P=100 dD
n
, Trong số đó: D- đường kính lớn số 1; d- đường kính cần tính tốn; thông số n=0,5.
Theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của Viện AI lúc bấy giờ chọn n=0.45
25 6
B ả
n g
1 .1
1 .
C á
c h
ỗ n
h ợp
b ê
tô n
g a
sp h
a lt
c ủ
a M

Cỡ s
à n
g L
o ạ
i 6
5 2
1 2
i n
3 7
.5 1
1 2
i n
2 5
1 i
n 1
9 3
4 i
n 1
2 .5
1 2
i n
9 .5

a. Tỷ trọng biểu kiến của cốt liệu khối lượng riêng
c. ðộ rỗng cốt liệu khống theo thể tích
e. ðộ rỗng lấp ñầy bitum
f. Lựa chọn lượng bitum ở đầu cuối

3 8

i n
4 .7
5 N
4 2
.3 6
N 8
N 1
6 .6
N 3
.3 N
5 .1
5 N
1 .0
7 5
N 2
Nh ự
a P
en rc
en t
Ia II
a II
b II
c II
d II
e II
Ia II
Ib II
Ic II
Id II
Ie IVa
IV b
IVc IV
d Va
V b
VI a
V Ib
VI Ia
1 1
1 1
3 5
-7 1
7 5
-1 1
7 5
-1 1
8 -1
-1 5
1 7
-1 5
-8 1
1 7
5 -1
6 -8
5 1
8 -1
7 -9
1 1
1 1
7 -1
1 7
5 -1
7 5
-1 1
8 -1
1 8
5 -1
1 1
7 -1
4 5
-7 5
3 5
-6 2
5 -6
7 5
-1 6
-8 5
6 -8
5 4
5 -7
4 -6
5 8
-1 7
-9 6
-8 5
5 -7
5 8
5 -1
8 5
-1 8
5 -1
1 4
5 -5
2 -4
2 -4
1 5
-3 5
1 -3
3 5
-5 5
3 5
-5 5
3 -5
3 -5
3 -5
5 5
-7 5
5 -7
4 8
-6 5
4 5
-6 2
6 5
-8 6
5 -8
8 5
-1 -5
5 -2
5 -2
5 -2
5 -2
5 -2
2 -3
5 2
-3 5
2 -3
5 2
-3 5
2 -3
5 3
5 -5
3 5
-5 3
5 -5
3 5
-5 5
-6 5
5 -6
5 6
5 -7
8 6
5 -8
8 -9
5 3
7 -5
2 3
7 -5
2 5
-7 4
7 -6
8 7
-8 9
1 -2
2 1
-2 2
5 -2
5 -2
5 -2
1 8
-2 9
1 8
-2 9
1 9
-3 1
9 -3
2 5
-4 2
5 -4
3 5
-6 3
-5 5
5 5
-8 6
-1 6
6 -1
6 3
-1 2
3 -1
2 3
-1 2
1 3
-2 3
1 3
-2 3
1 3
-2 3
1 3
-2 3
1 8
-3 1
8 -3
2 5
-4 8
2 -4
3 -6
6 -1
6 6
-1 6
3 -1
2 3
-1 2
3 -1
2 1
3 -2
3 1
3 -2
3 1
3 -2
3 1
3 -2
3 1
8 -3
1 8
-3 2
5 -4
8 2
-4 3
-6 4
-1 2
4 -1
2 2
-8 2
-8 2
-8 8
-1 6
8 -1
6 7
-1 5
7 -1
5 1
-2 1
-2 1
5 -3
1 -2
5 1
-3 5
-3 -4
-4 -4
-4 -4
2 -8
2 -8
-4 -4
-4 4
-1 4
-1 -8
-8 3
-1 3
-1 6
-1 2
3 -8
4 -1
4 3
.0 -4
.5 4
.0 -5
.0 4
.0 -5
.0 3
.0 -6
.0 3
.0 -6
.0 3
.0 -6
.0 3
.0 -6
.0 3
.0 -6
.0 3
.0 -6
.0 3
.0 -6
.0 3
.0 -6
.0 3
.5 -7
.0 3
.5 -7
.0 3
.5 -7
.0 3
.5 -7
.0 4
.0 -7
.5 4
.0 -7
.5 4
.5 -8
.5 4
.5 -8
.5 7
.0 -1
1 .0
25 7
VI Ib
1 9
5 -1
8 5
-9 8
7 -9
5 4
-7 5
4 -7
5 2
-4 8
-1 6
7 .5
-1 2
.0
258
Bảng 10.12. Thành phần cấp phối hỗn hợp cốt liệu bê tơng nhựa đặc nóng theo tiêu chuẩn Việt Nam
Loại BTNC BTNC 9,5
BTNC 12,5 BTNC 19
Bê tông nhựa cát BTNC 4,75
Cỡ hạt lớn số 1 danh ñinh mm
9,5 12,5
19 4,75
Phạm vi vận dụng Lớp mặt
trên Lớp mặt trên
hoặc lớp mặt dưới Lớp mặt
dưới Vỉa hè, làn dành riêng cho
xe đạp điện điện, xe thơ sơ Chiều dày rải
hợp lý, cm 4-5
5-7 6-8
3-5 Cỡ sàng mắt
vuông, mm Lượng lọt qua sàng khối lượng
25 –
– 100
– 19
– 100
90-100 –
12,5 100
90-100 71-86
– 9,5
90-100 74-89
58-78 100
4,75 55-80
47-71 36-61
80-100 2,36
36-63 30-55
25-45 65-82
1,18 25-45
21-40 17-33
45-65 0,6
17-33 15-31
12-25 30-50
0,3 12-25
11-22 8-17
20-36 0,15
9-17 8-15
6-12 15-25
0,075 6-10
6-10 5-8
8-12 Hàm lượng nhựa
tìm hiểu thêm tính theo
khối lượng hỗn hợp
bê tông asphalt 5,2-6,2
5,0-6,0 4,8-5,8
6,0-7,5
Bảng 10.13. Thành phần cấp phối hỗn hợp cốt liệu bê tông asphalt rỗng theo tiêu chuẩn Việt Nam.
Loại BTNC BTNR 19
BTNR 25 BTNR 37,5
Cỡ hạt lớn số 1 danh ñinh mm 19
25 37,5
Phạm vi vận dụng Lớp móng trên
Lớp móng Lớp móng
Chiều dày rải hợp lý, cm 4-5
5-7 6-8
Cỡ sàng mắt vuông, mm Lượng lọt qua sàng khối lượng
50 –
– 100
37,5 –
100 90-100
25 100
90-100 –
19 90-100
– 40-70
12,5 –
40-70 –
259 9,5
40-70 –
18-48 4,75
15-39 10-34
6-29 2,36
2-18 1-17
0-14 1,18
– –
– 0,6
0-10 0-10
0-8 0,3
– –
– 0,15
– –
– 0,075
– –
– Hàm lượng nhựa tìm hiểu thêm tính theo
khối lượng hỗn hợp bê tông nhựa 4,0-5,0
3,5-4,5 3,0-4,0
Cấp phối cốt liệu sau đầm nén có độ rỗng từ 16-19 đủ để chứa bitum và một ít khơng khí.
5.5.1. Các bước tính tốn thành phần cốt liệu :
Phương trình tổng quát P = A.a + B.b + C.c 1
Trong ñó P : là giá trị lọt sàng tại cỡ sàng ñặc trưng phù phù thích phù thích hợp với quy ñịnh của tiêu chuẩn kỹ thuật dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất.
A, B, C : là lọt sàng tại mắt sàng đó của từng vật tư. a, b, c là từng loại vật tư trong hỗn hợp.
a + b + c = 1 2 Khi thiết kế cho hai vật tư hoàn toàn hoàn toàn có thể tínhtốn như sau:
– Tính Phần Trăm đá trong hỗn hợp mắt sàng 2,36mm:
.
36 ,
2 36
, 2
36 ,
2 36
, 2
B A
B P
a
=
– Tính Phần Trăm cát trong hỗn hợp : b = 100 – a
Khi thiết kế cho 3 loại vật tư : – Tính Phần Trăm đá mắt sàng 2,36mm:
.
36 ,
2 36
, 2
36 ,
2 36
, 2
B A
B P
a
=
Vì C
2,36
=0 nên tính tốn như trường hợp 2 cốt liệu – Tính Phần Trăm bột :
Dựa vào phương trình tổng quát cho mắt sàng 0.075 mm P
0,075
= A
0,075
.a + B
0,075
.b + C
0,075
.c và phương trình b + c = 1 – a.
Hệ hai phương trình hai ẩn giải được c. – Tính Phần Trăm cát :
260
b = 1 – a c – Kiểm tra hỗn hợp của vật tư khống đã lựa chọn theo phương trình 1
nếu cấp phối hạt của hỗn hợp vật tư khống khơng phù phù thích hợp với tiêu chuẩn phải tiến hành ñiều chỉnh thành phần a, b, c đến khi thích hợp.
Các cơng việc kể trên hoàn toàn có thể tính tốn trên máy tính theo chương trình thiết kế thành phần bê tông asphalt của AI hoặc của cục môn Vật liệu xây dựng
trường ĐH Giao thơng Vận tải Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô.
5.5.2. Lựa chọn thành phần bi tum và tính tốn những ñặc trưng vật lý của hỗn hợp bê tông asphalt theo tiêu chuẩn AASHTO :
Bước thứ nhất trong trình tự thiết kế là sấy khơ, phân cỡ cốt liệu và trộn chúng để ñạt ñược cấp phối cốt liệu mong ước. Tiếp theo là bước xác ñịnh
khối lượng riêng, dung trọng khơ và độ rỗng của hỗn hợp cốt liệu.
Tính tốn lượng bitum ban đầu
Khối lượng bitum cho vào hỗn hợp nên được xem tốn sao cho độ rỗng của hỗn hợp vào lúc chừng chừng 3-5. Nếu lượng bitum cho vào quá nhiều thì trong
q trình đầm nén từ từ do tải trọng xe cộ, lượng bitum dư thừa sẽ bị ép ñùn lên mặt phẳng ñường gây trơn trượt. nó cũng hoàn toàn có thể gây áp suất thuỷ tĩnh trong bản
thân hỗn hợp làm giảm ñộ ổn ñịnh của vật tư bitum. Nếu lượng bitum cho vào không đủ thì nước và khơng khí sẽ chiếm chỗ trong hỗn hợp gây ra sự hố
cứng của bitum và làm giảm kĩ năng dính bám của nó với cốt liệu. Hàm lượng bitum cho vào hỗn hợp hoàn toàn hoàn toàn có thể được xem theo cơng thức sau:
rcl rd
B CH
V V
B
ρ ρ
=
× Trong số đó : B – Khối lượng của bitum trên 100 phần khối lượng cốt liệu
ρ
CH
– Tỷ trọng thể tích có hiệu của cốt liệu vật tư khoáng ρ
B
– Tỷ trọng của bitum V
rcl
độ rỗng trong cốt liệu khống V
rd
– độ rỗng dư mong ước của bê tông asphalt Nếu hàm lượng bitum yêu cầu ñược tính ở dạng khối lượng Phần Trăm
trên khối lượng toàn bộ hỗn hợp , Pb thì ta có :
100 100
× +
= B
B P
p..
Lượng bitum ở đầu cuối tối ưu Người ta thường sản xuất 5 hỗn phù thích phù thích hợp với hàm lượng bitum biến ñổi từ 4.5-7.
Mỗi hỗn hợp ứng với một hàm lượng bitum người ta sản xuất ra 4 mẫu thử.
261
Các mẫu ñược ñầm nén bằng búa tiêu chuẩn với 50 hoặc 70 cú ñập trên hai mặt của mẫu tương ứng với tải trọng xe dự báo. Các mẫu được cân trong khơng khí
và trong nước để xác lập tỷ trọng trung bình và tỷ trọng lớn số 1 của hỗn hợp ñã ñược ñầm chặt. Với mỗi hàm lượng bitum như vậy những thuộc tính sau này
của hỗn hợp ñược xác ñịnh bằng trị số trung bình của 4 mẫu thử:
– Tỷ trọng khối của hỗn hợp bê tông asphalt; – Tỷ trọng khối và tỷ trọng của hỗn hợp cốt liệu;
– Tỷ trọng lớn số 1 của hỗn hợp; – ðộ rỗng trong hỗn hợp cốt liệu;
– ðộ rỗng còn sót lại trong hỗn hợp tức là với giả thiết khơng có lượng bi tum nào bị hấp thụ vào trong cốt liệu. ðộ rỗng có hiệu với giả thiết hàm lượng
bitum thấm vào cốt liệu là 0.7. – Tỷ lệ Phần Trăm lấp lỗ rỗng của bitum

a. Tỷ trọng biểu kiến của cốt liệu khối lượng riêng

Cốt liệu tổng hợp gồm có những loại cốt liệu thô, cốt liệu nhỏ và bột khoáng. Chúng có những tỷ trọng khối rất khác nhau và tỷ trọng khối của cốt liệu
tổng hợp được xem theo cơng thức sau:
1 2
1 2
1 2
….. …..
n sb
n n
P P
P G
P P
P G
G G
+ +
+ =
+ +
+
trong ñó: G
sb
– tỷ trọng biểu kiến của cốt liệu tổng hợp P
1
, P
2
, P
3
,…., P
n
– Phần Trăm của nhiều chủng loại cốt liệu, tính theo khối lượng G
1
, G
2
, G
3
,…., G
n
– tỷ trọng khối của nhiều chủng loại cốt liệu có trong cốt liệu tổng hợp
b.Tỷ trọng có hiệu của cốt liệu khối lượng riêng có hiệu Dựa trên tỷ trọng lớn số 1 của bê tơng asphalt, Gmn được xác lập theo
ASTM D2041, tỷ trọng có hiệu của cốt liệu, Gse gồm có toàn bộ những khe hở giưũa những hạt cốt liệu trừ những khe hở đã thấm nhựa, Gse được xác lập theo
cơng thức sau:
mn b
se mn
b mn
b
P P
G P
P G
G
= +
trong số đó: Gse- tỷ trọng có hiệu của cốt liệu G
mn
– tỷ trọng lớn số 1 của hỗn hợp khơng có độ rỗng còn dư P
mn
– Phần Trăm theo khối lượng của hỗn hợp ở trạng thái rời=100 P
b
– hàm lượng nhựa theo ASTM D2041 tính bằng theo tổng khối lượng của hỗn hợp.
G
b
– tỷ trọng của nhựa
262

c. ðộ rỗng cốt liệu khống theo thể tích

100
mb s
sb
G P
VMA G
× =

trong số đó: VMA- độ rỗng cốt liệu khống của thể tích Gsb- tỷ trọng biểu kiến của cốt liệu hỗn hợp
Gmb- tỷ trọng khối của hỗn hợp bê tông asphalt Ps- hàm lượng cốt liệu của tổng khối lượng hỗn hợp
d. Phần trăm ñộ rỗng dư trong hỗn hợp
ðộ rỗng dư trong hỗn hợp bê tơng asphalt được xem theo cơng thức sau: 1
100
mb a
mm
G V
G =
× trong số đó: Gmm- tỷ trọng lớn số 1 của hỗn hợp
Gmb- tỷ trọng khối của hỗn hợp

e. ðộ rỗng lấp ñầy bitum

ðộ rỗng lấp ñầy bitum VFA, là Phần Trăm của ñộ rỗng cốt liệu bị bitum chiếm chỗ. Nó khơng gồm có lượng bitum đã biết thành hấp phụ. VFA được xem theo
cơng thức sau:
100. VMA Va
VFA VMA
=

f. Lựa chọn lượng bitum ở đầu cuối

Lựa chọn lượng bitum ở đầu cuối ñược thực thi theo trình tự sau: – Chế tạo bộ sưu tập thử với thành phần vật tư khống đã được xem tốn
và lượng bitum theo 5 cấp với B=4,5-7 – Thí nghiệm bộ sưu tập thử trên những thiết bị Marshall.
– Trị số trung bình của độ chảy và ñộ ổn ñịnh Marshall ñược xác ñịnh tương ứng cho từng hỗn hợp mỗi hàm lượng bitum.
– Vẽ 5 ñồ thị thể hiện mối qua hệ giữa ñộ ổn ñịnh, ñộ chảy, trọng lượng riêng của hỗn hợp, ñộ rỗng của hỗn hợp và ñộ rỗng của hỗn hợp cốt liệu tương
ứng với hàm lượng bitum. – Căn cứ vào những ñồ thị này xác ñịnh ñược 3 hàm lượng bitum tương ứng
với ñộ ổn ñịnh lớn số 1, trọng lượng riêng lớn số 1 và ñộ rỗng mong ước. Hàm lượng bitum tối ưu là trị số trung bình của 3 giá trị trên. Trị số ñộ chảy và
ñộ rỗng trong hỗn hợp cốt liệu tương ứng với hàm lượng bitum tối ưu ñược xác ñịnh và so sánh với trị số được được cho phép. Nếu toàn bộ những u cầu khơng thảo mãn thì
phải lặp lại những bước thiết kế với việc ñiều chỉnh thích ứng với những thành phần cấp phối cốt liệu.
263
Thí dụ 1: tính tốn thành phần vật tư khống Bảng 10.14. Vật liệu và kết quả tính tốn
Lượng vật tư khống, , lọt qua sàng kích thước Vật liệu khoáng
19 12,5
9,5 4,75
2,36 1.25
0.60 0.30
0.15 0.075
ðá dăm 4,75-19mm Cát sơng
Bột khống Hỗn hợp theo
tiêu chuẩn
100 –

95 – 100
65 –

71 – 86
50 –

58 – 78
2 100
36 – 61
76
25 – 45
44 100
17 – 33
20 100
12 – 25 12
93
8 – 17
5 83
6 – 12
– 75
5 – 8
ðá dăm 55 Cát sông 36.3
Bột khoáng 8,7 Thành phần hỗn hợp
thiết kế
55 36.3
8,7 100
35.7 36.3
8,7 80,7
27.5 36.3
8,7 72,5
1.1 36.3
8,7 46,1
27.5 8,7
36,2 16
8,7 24,7
7,26 8,7
15.96 4,35
8,1 12,45
1,8 7,2
9,0 6,5
6,5
Tính tốn thành phần vật tư khống của hỗn hợp bê tơng asphalt – Tính lượng đá dăm :
Xét mắt sàng có đường kính 2,36mm, theo tiêu chuẩn lượng lọt qua sàng tại mắt sàng 2,36mm có hàm lượng 25 – 45. Vậy P=0,35; B=76; A=0.02
a=P-BA-B=0.35-0.760.02-0.76=0.55 Lượng đá dăm là 55
– Tính lượng bột khống :
Theo tiêu chuẩn yêu cầu lượng hạt có đường kính nhỏ hơn 0,075 nằm trong phạm vi 5 – 8.
6.5 8.7
0.75 c =
=
Lượng bột khoáng là 8.7.
-Lượng cát là :
b = 1 – 0.55 – 0.087 = 0.363

Reply

8

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Khối lượng riêng biểu kiến là gì miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Khối lượng riêng biểu kiến là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Khối lượng riêng biểu kiến là gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Khối lượng riêng biểu kiến là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Khối lượng riêng biểu kiến là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Khối #lượng #riêng #biểu #kiến #là #gì

4323

Video Khối lượng riêng biểu kiến là gì Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Khối lượng riêng biểu kiến là gì Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Khối lượng riêng biểu kiến là gì Đầy đủ miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Khối lượng riêng biểu kiến là gì Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Khối lượng riêng biểu kiến là gì Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khối lượng riêng biểu kiến là gì Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khối #lượng #riêng #biểu #kiến #là #gì #Đầy #đủ