Thủ Thuật về Khối lệnh là gì trong Python 2022 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Khối lệnh là gì trong Python 2022 được Update vào lúc : 2022-01-21 11:23:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Khối lệnh là gì trong Python được Update vào lúc : 2022-01-21 11:23:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Danh sách vướng mắc Đáp ánCâu 1. Khẳng định nào sau này về Python là đúng?

A. Python là một ngôn từ lập trình cấp cao.

Câu hỏi trắc nghiệm lập trình Python có đáp án – Phần 1
Bộ vướng mắc trắc nghiệm lập trình Python có đáp án phần 1 gồm có 50 vướng mắc trắc nghiệm lập trình Python khá khá đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành thực tiễn thực tiễn
đáp án Câu hỏi trắc nghiệm lập trình Python có đáp án – Phần 1

B. Python là một ngôn từ thông dịch.

C. Python là ngôn từ lập trình hướng đối tượng người dùng người tiêu dùng.

D. Tất cả những đáp án đều đúng.

Câu 2. Kí hiệu nào dùng để xác lập những khối lệnh (khối lệnh của hàm, vòng lặp,…) trong Python?

A. Dấu ngoặc nhọn

B. Dấu ngoặc vuông [ ]

C. Thụt lề

D. Dầu ngoặc đơn ( )

Câu 3. Khẳng định nào là đúng về chú thích trong Python?

A. Chú thích tương hỗ cho những lập trình viên làm rõ hơn về chương trình.

B. Trình thông dịch Python sẽ bỏ qua những chú thích.

C. Có thể viết chú thích trên cùng một dòng với lệnh/biểu thức hoặc viết trên nhiều dòng mà không yếu tố gì cả

D. Tất cả những đáp án trên.

Câu 4. Đâu là quy tắc đúng thời cơ để tên cho biến trong Python?

A. Tên biến hoàn toàn hoàn toàn có thể khởi đầu bằng dấu gạch dưới ” _ “.

B. Có thể sử dụng keyword làm tên biến.

C. Tên biến hoàn toàn hoàn toàn có thể khởi đầu bằng một chữ số.

D. Tên biến hoàn toàn hoàn toàn có thể có những ký hiệu như !, @, #, $, %,…

Câu 5. n = ‘5’
n trong đoạn sau là kiểu tài liệu nào?

A. integer

B. string

C. tuple

D. operator

Câu 6. print(1, 2, 3, 4, sep=’*’)
print(1, 2, 3, 4, sep=’*’)
Output của lệnh sau là:

A. 1 2 3 4

B. 1234

C. 1*2*3*4

D. 24

Câu 7. Lệnh nào dùng để lấy tài liệu nguồn vào từ người tiêu dùng?

A. cin

B. scanf()

C. input()

D.

Câu 8. numbers = [2, 3, 4]
numbers = [2, 3, 4]
print(numbers)
Kết quả của đoạn code dưới đấy là:

A. 2, 3, 4

B. 2 3 4

C. [2, 3, 4]

D. [2 3 4]

Câu 9. Câu lệnh sử dụng toán tử and trả về kết quả TRUE lúc nào?

A. Cả hai toán hạng đều là TRUE.

B. Cả hai toán hàng đều là FALSE.

C. Một trong hai toán hạng là TRUE.

D. Toán hạng thứ nhất là TRUE.

Câu 10. print(3 >= 3)
print(3 >= 3)
Output của lệnh là:

A. 3 >= 3

B. True

C. False

D. None

Câu 11. def printHello():
def printHello():
print(“Hello”)
a = printHello()
Khẳng định nào là đúng thời cơ nói về đoạn code sau:

A. printHello() là một hàm và a là một biến. Cả hai đều không phải đối tượng người dùng người tiêu dùng.

B. Cả printHello() và a đều thể hiện chung một đối tượng người dùng người tiêu dùng.

C. printHello() và a là hai đối tượng người dùng người tiêu dùng rất rất khác nhau.

D. Lỗi cú pháp. Không thể gán hàm cho một biến trong Python.

Câu 12. def outerFunction():
def outerFunction():
global a
a = 20
def innerFunction():
global a
a = 30
print(‘a=”, a)
a = 10
outerFunction()
print(“a=”, a)
Đâu là output của chương trình dưới đây?

A. a = 10 a = 30

B. a = 10

C. a = 20

D. a = 30

Câu 13. Khẳng định nào sau này là đúng?

A. Lớp (class) là một kế hoạch rõ ràng cho đối tượng người dùng người tiêu dùng.

B. Chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo một đối tượng người dùng người tiêu dùng duy nhất từ lớp đã cho.

C. Cả hai đáp án trên đều đúng.

D. Không có đáp án đúng chuẩn.

Câu 14. class Foo:
class Foo:
def printLine(self, line = “Python’):
print(line)
o1 = Foo()
o1.printLine(‘Java’)
Đâu là kết quả của đoạn code dưới đây?

A. Python

B. line

C. Java

D. Java

Câu 15. Ý nghĩa của hàm __init__() trong Python là gì?

A. Khởi tạo một lớp để sử dụng.

B. Được gọi khi một đối tượng người dùng người tiêu dùng mới được khởi tạo.

C. Khởi tạo và đưa toàn bộ những thuộc tính tài liệu về 0 khi được gọi.

D. Không có đáp án đúng.

Câu 16. class Point:
class Point:
def __init__(self, x = 0, y = 0):
self.x = x + 1
self.y = y + 1
p1 = Point()
print(p1.x, p1.y)
Đâu là output của chương trình dưới đây?

A. 0 0

B. 1 1

C. None None

D. x y

Câu 17. Đoạn code nào sau này sử dụng tính năng thừa kế của Python?

A. class Foo: Pass

B. class Foo(object): pass class Hoo(object) pass

C. class Foo: pass class Hoo(Foo): pass

D. Không có đáp án đúng chuẩn.

Câu 18. Một lớp được thừa kế thuộc tính từ hai lớp rất rất khác nhau được gọi là gì?

A. Kế thừa đa cấp (Multilevel Inheritance)

B. Đa thừa kế (Multiple Inheritance)

C. Kế thừa phân cấp (Hierarchical Inheritance)

D. Kế thừa (Inheritance)

Câu 19. Khẳng định nào sau này là đúng?

A. Trong Python, một toán tử hoàn toàn hoàn toàn có thể có hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi rất rất khác nhau tùy thuộc vào toán hạng được sử dụng.

B. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi cách những toán tử hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trong Python.

C. __add () __ được gọi khi toán tử ‘ + ‘ được sử dụng.

D. Tất cả những đáp trên đều đúng.

Câu 20. class Point:
class Point:
def __init__(self, x = 0, y = 0):
self.x = x
self.y = y
def __sub__(self, other):
x = self.x + other.x
y = self.y + other.y
return Point(x, y)
p1 = Point(3, 4)
p2 = Point(1, 2)
result = p1 – p2
print(result.x, result.y)
Kết quả của chương trình dưới đấy là:

A. 2 2

B. 4 6

C. 0 0

D. 1 1

Câu 21. Mở file với chủ trương mode ‘ a ‘ có ý nghĩa gì?

A. Mở file ở chủ trương chỉ được phép đọc.

B. Mở file ở chủ trương ghi.

C. Mở file chủ trương ghi tiếp vào thời gian cuối file.

D. Mở file để đọc và ghi.

Câu 22. f = open(“test.txt”)
f = open(“test.txt”)
Đoạn code dưới đây có ý nghĩa gì?

A. Mở file test.txt được phép đọc và ghi vào file.

B. Mở file test.txt và chỉ được phép đọc file.

C. Mở file test.txt và được phép ghi đè vào file

D. Mở file test.txt và được phép ghi tiếp vào file.

Câu 23. Đoạn code nào tự động hóa hóa đóng tệp khi có ngoại lệ xẩy ra?

A.with open(“test.txt”, encoding = ‘utf-8’) as f:

B.try: f = open(“test.txt”,encoding = ‘utf-8’) finall f.close()

C. Không có đáp án đúng chuẩn

D. Cả A và B đều đúng

Câu 24. f = open(‘test.txt’, ‘r’, encoding = ‘utf-8’)
f = open(‘test.txt’, ‘r’, encoding = ‘utf-8’)
f.read()
Khẳng định nào là đúng về đoạn code dưới đây?

A. Chương trình này đọc nội dung của file test.txt.

B. Nếu test.txt có xuống dòng, hàm read() sẽ trả về kí hiệu khởi đầu dòng mới là n.

C. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể truyền một tham số kiểu integer cho read()

D. Tất cả những đáp án trên đều đúng.

Câu 25. os.listdir()
os.listdir()
Đoạn code dưới đây có ý nghĩa gì?

A. In ra thư mục thao tác hiện tại.

B. In ra toàn bộ những thư mục (không phải tệp) bên trong thư mục đã cho

C. In ra toàn bộ những thư mục và tập tin bên trong thư mục đã cho.

D. Tạo một thư mục mới.

Câu 26. Khẳng định nào về ngoại lệ là đúng nhất?

A. Ngoại lệ (Exception) là lỗi phát sinh khi đang thực thi chương trình (runtime error).

B. Lỗi cú pháp (syntax error) cũng là một ngoại lệ.

C. Ngoại lệ được Python dùng để vô hiệu một khối code khỏi chương trình.

D. Tất cả những đáp án trên đều đúng.

Câu 27. Điều gì sẽ xẩy ra nếu bạn cố mở một file không tồn tại?

A. Python tự động hóa hóa tạo một file mới dưới tên bạn đang gọi ra.

B. Không có gì xẩy ra vì file không tồn tại.

C. Gây ra một ngoại lệ

D. Không có đáp án nào đúng

Câu 28. number = 5.0
number = 5.0
try:
r = 10 / number
print(r)
except:
print(“Oops! Error occurred.”)
Đâu là kết quả của đoạn code dưới đây?

A. Oops! Error occurred.

B. 2.0

C. 2.0 Oops! Error occurred.

D. 5.0

Câu 29. try:
try:
# đoạn code hoàn toàn hoàn toàn có thể gây ra lỗi
pass
except(TypeError, ZeroDivisionError):
print(“Python Quiz”)
Đoạn code sau thực thi yêu cầu gì?

A. In ra ‘ Python Quiz ‘ nếu có ngoại lệ xẩy ra (không quan trọng là ngoại lệ gì).

B. In ra ‘ Python Quiz ‘ nếu không hề ngoại lệ xẩy ra.

C. In ra ‘ Python Quiz ‘ nếu một trong hai ngoại lệ TypeError và ZeroDivisionError xẩy ra.

D. Chỉ in ra ‘ Python Quiz ‘ khi cả hai ngoại lệ TypeError và ZeroDivisionError cùng xẩy ra

Câu 30. Ngoại lệ nào xẩy ra khi phát hiện thấy lỗi không thuộc bất kỳ khuôn khổ nào khác?

A. ReferenceError

B. SystemError

C. RuntimeError

D. LookupError

Câu 31. def myfunc():
def myfunc():
try:
print(‘Monday’)
finally:
print(‘Tuesday’)
myfunc()
Kết quả nào là output của đoạn code dưới đây?

A. Tuesday

B. Monday Tuesday

C. Tuesday Monday

D. Monday

Câu 32. try:
try:
print(“throw”)
except:
print(“except”)
finally:
print(“finally”)
Kết quả nào là output của đoạn code dưới đây?

A. finally

B. finally

C. except

D. throw

Câu 33. class A:
class A:
def __init__(self):
self.a = 1
self.__b = 1
def getY(self):
return self.__b

obj = A()
obj.a = 45
print(obj.a)
Khẳng định nào là đúng về chương trình dưới đây?

A. Chương trình có lỗi xẩy ra vì ‘ __b ‘ là thuộc tính private, không thể truy vấn được từ bên phía ngoài lớp.

B. Chương trình chạy thông thường và kết quả được in ra là một trong.

C. Chương trình có lỗi xẩy ra vì ‘ a ‘ là thuộc tính private, không thể truy vấn được từ bên phía ngoài lớp.

D. Chương trình chạy thông thường và kết quả được in ra là 45.

Câu 34. class A:
class A:
def __init__(self):
self.x = 1
self.__y = 1
def getY(self):
return self.__y

a = A()
a.x = 45
print(a.x)
Khẳng định nào là đúng về chương trình dưới đây?

A. Chương trình có lỗi xẩy ra vì ‘ x ‘ là thuộc tính private, không thể truy vấn được từ bên phía ngoài lớp.

B. Chương trình chạy thông thường và kết quả được in ra là một trong.

C. Chương trình có lỗi xẩy ra vì ‘ __y ‘ là thuộc tính private, không thể truy vấn được từ bên phía ngoài lớp.

D. Chương trình chạy thông thường và kết quả được in ra là 45.

Câu 35. Mở file với chủ trương mode ‘ wb ‘ có ý nghĩa gì?

A. Mở file để ghi.

B. Mở file để đọc và ghi.

C. Mở file để ghi cho dạng nhị phân.

D. Mở file để đọc và ghi cho dạng nhị phân.

Câu 36. L = [1, 23, hello, 1]
L = [1, 23, hello, 1]
Đối tượng dưới đây thuộc kiểu tài liệu nào?

B. Dictionary

C. Tuple

D. Array

A. List

Câu 37. print “Hello World”[::-1]
print “Hello World”[::-1]
Output của lệnh dưới đấy là:

A. dlroW olleH

B. Hello Worl

C. d

D. Error

Câu 38. list = [ ‘Tech’, 404, 3.03, ‘Beamers’, 33.3 ]
list = [ ‘Tech’, 404, 3.03, ‘Beamers’, 33.3 ]
print list[1:3]
Kết quả nào là output của đoạn code dưới đây?

A. [ ‘Tech’, 404, 3.03, ‘Beamers’, 33.3 ]

B. [404, 3.03]

C. [‘Tech’, ‘Beamers’]

D. None of the above

Câu 39. Đâu không phải là kiểu tài liệu tiêu chuẩn trong Python?

A. List

B. Dictionary

C. Class

D. Tuple

Câu 40. colors = [‘red’, ‘orange’, ‘yellow’, ‘green’, ‘blue’, ‘indigo’, ‘violet’]
colors = [‘red’, ‘orange’, ‘yellow’, ‘green’, ‘blue’, ‘indigo’, ‘violet’]
Đâu là giá trị của colors[2]?

A. orange

B. indigo

C. blue

D. yellow

Câu 41. Đâu là yếu tố khác lạ giữa tuple và list?

A. Tuple nằm trong dấu ngoặc nhọn, list nằm trong dầu ngoặc vuông.

B. Tuple nằm trong dấu ngoặc vuông, list nằm trong dầu ngoặc nhọn.

C. Tuple là list với tài liệu kiểu la mã, list là list với kiểu tài liệu thường.

D. Dữ liệu thuộc kiểu list hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi được, tài liệu thuộc kiểu tuple không thể thay đổi được.

Câu 42. mylist=[1, 5, 9, int(‘0’)]
mylist=[1, 5, 9, int(‘0’)]
print(sum(mylist))
Đâu là output của đoạn code dưới đây?

A. 16

B. 15

C. 63

D. Không có đáp án đúng.

Câu 43. mylist=[‘a’, ‘aa’, ‘aaa’, ‘b’, ‘bb’, ‘bbb’]
mylist=[‘a’, ‘aa’, ‘aaa’, ‘b’, ‘bb’, ‘bbb’]
print(mylist[:-1])
Kết quả của chương trình được in ra là:

A. [a, aa, aaa, b, bb]

B. [‘a’, ‘aa’, ‘aaa’, ‘b’, ‘bb’]

C. [‘a’, ‘aa’, ‘aaa’, ‘b’, ‘bb’, ‘bbb’]

D. Error

Câu 44. list1 = [1, 3]
list1 = [1, 3]
list2 = list1
list1[0] = 4
print(list2)
Lệnh print in ra kết quả nào cho chương trình dưới đây?

A. [4, 3]

B. [1, 3]

C. [1, 4]

D. [1, 3, 4]

Câu 45. num = ‘5’*’5′
num = ‘5’*’5′
Chạy code sau trong Python, kết quả là:

A. 333

B. 27

C. 9

D. TypeError: can’t multiply sequence by non-int of type ‘str’

Câu 46. 11111
11111
22222
33333
44444
55555

A. for i in range(1, 6): print(i, i, i, i, i)

B. for i in range(1, 5): print(str(i) * 5)

C. for i in range(1, 6): print(str(i) * 5)

D. for i in range(0, 5): print(str(i) * 5)

Câu 47. 55555
55555
44444
33333
22222
11111
for i in range(5, 0, ____ ):
for i in range(5, 0, ____ ):
print(str(i) * 5)
Điền phần không đủ trong đoạn code để được out dưới đây:

A. 0

B. None

C. 1

D. -1

Câu 48. myList = [1, 5, 5, 5, 5, 1]
myList = [1, 5, 5, 5, 5, 1]
max = myList[0]
indexOfMax = 0
for i in range(1, len(myList)):
if myList[i] > max:
max = myList[i]
indexOfMax = i
print(indexOfMax)
Đâu là kết quả của đoạn code dưới đây?

A. 0

B. 4

C. 1

D. 5

Câu 49. x = True
x = True
y = False
z = False

if not x or y:
print(1)
elif not x or not y and z:
print(2)
elif not x or y or not y and x:
print(3)
else :
print(4)
Kết quả nào là output của đoạn code dưới đây?

A. 2

B. None

C. 1

D. 3

Câu 50. a = [1, 4, 20, 2, 5]
a = [1, 4, 20, 2, 5]
x = a[0]
for i in a:
if i > x:
x = i
print x
Theo dõi đoạn code dưới đây và chọn đáp án đúng nhất:

A. x là giá trị trung bình của list.

B. x là giá trị nhỏ nhất của list.

C. x là giá trị lớn số 1 của list.

D. x là tổng mức những số trong list.

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm lập trình Python có đáp án – Phần 1

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1DCâu 26ACâu 2CCâu 27CCâu 3DCâu 28BCâu 4ACâu 29CCâu 5BCâu 30CCâu 6CCâu 31BCâu 7CCâu 32DCâu 8CCâu 33DCâu 9ACâu 34DCâu 10BCâu 35CCâu 11BCâu 36ACâu 12CCâu 37ACâu 13ACâu 38BCâu 14CCâu 39CCâu 15BCâu 40DCâu 16BCâu 41DCâu 17DCâu 42BCâu 18BCâu 43BCâu 19DCâu 44ACâu 20BCâu 45DCâu 21CCâu 46CCâu 22BCâu 47DCâu 23DCâu 48CCâu 24DCâu 49DCâu 25CCâu 50C

Lựu (Tổng hợp)

Meta twitter linkedin pinterest

Reply

1

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Khối lệnh là gì trong Python miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khối lệnh là gì trong Python tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Khối lệnh là gì trong Python Free.

Giải đáp vướng mắc về Khối lệnh là gì trong Python

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Khối lệnh là gì trong Python vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Khối #lệnh #là #gì #trong #Python

4459

Review Khối lệnh là gì trong Python 2022 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Khối lệnh là gì trong Python 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Khối lệnh là gì trong Python 2022 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Khối lệnh là gì trong Python 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Khối lệnh là gì trong Python 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khối lệnh là gì trong Python 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khối #lệnh #là #gì #trong #Python