Kinh Nghiệm về Java ArrayList contains custom object Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Java ArrayList contains custom object Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-27 14:22:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Java ArrayList contains custom object Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Java ArrayList contains custom object được Update vào lúc : 2022-12-27 14:22:13 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kotlin Program to Sort ArrayList of Custom Objects By Property

In this program, you’ll learn to sort an arraylist of custom object by their given property in Kotlin.

Nội dung chính

  Kotlin Program to Sort ArrayList of Custom Objects By Property
  Example: Sort ArrayList of Custom Objects By Property

  Example: Sort ArrayList of Custom Objects By Property

  import java.util.*

  fun main(args: Array)

  val list = ArrayList()

  list.add(CustomObject(“Z”))

  list.add(CustomObject(“A”))

  list.add(CustomObject(“B”))

  list.add(CustomObject(“X”))

  list.add(CustomObject(“Aa”))

  var sortedList = list.sortedWith(compareBy( it.customProperty ))

  for (obj in sortedList)

  println(obj.customProperty)

  public class CustomObject(val customProperty: String)

  When you run the program, the output will be:

  A

  Aa

  B

  X

  Z

  In the above program, we’ve defined a CustomObject class with a String property, customProperty.

  In the main() method, we’ve created an array list of custom objects list, initialized with 5 objects.

  For sorting the list with the property, we use list’s sortedWith() method. The sortedWith() method takes a comparator compareBy that compares customProperty of each object and sorts it.

  The sorted list is then stored in the variable sortedList.

  Here’s the equivalent Java code: Java program to sort an ArrayList of custom objects by property.

  Reply

  9

  0

  Chia sẻ

  Chia Sẻ Link Download Java ArrayList contains custom object miễn phí

  Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Java ArrayList contains custom object tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Java ArrayList contains custom object miễn phí.

  Giải đáp vướng mắc về Java ArrayList contains custom object

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Java ArrayList contains custom object vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Java #ArrayList #custom #object

Related posts:

4148

Review Java ArrayList contains custom object Đầy đủ ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Java ArrayList contains custom object Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Java ArrayList contains custom object Đầy đủ miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Java ArrayList contains custom object Đầy đủ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Java ArrayList contains custom object Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Java ArrayList contains custom object Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Java #ArrayList #custom #object #Đầy #đủ