Mẹo về Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs Hướng dẫn FULL Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs Hướng dẫn FULL được Update vào lúc : 2022-10-01 23:01:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs được Update vào lúc : 2022-10-01 23:00:29 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nhóm tăng trưởng của chúng tôi vừa trình làng website langlearning học tiếng Anh, Nga,

Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, … miễn phí cho toàn bộ mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng web

Flutter vì vậy tương hỗ rất tốt cho những người dân dân học, kể cả những người dân dân học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và khá khá đầy đủ hơn. Mong những bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được tin báo mọi khi có nội dung nội dung bài viết mới.
Meta

1- XMLHttpRequest

Interface XMLHttpRequest trong Javascript được thiết kế để đọc những nguồn tài liệu từ một URL. Cái tên của nó hoàn toàn hoàn toàn có thể gây ra sự nhầm lẫn rằng nó chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể đọc những

nguồn tài liệu text/xml, thực tiễn nó hoàn toàn hoàn toàn có thể đọc mọi thứ từ một URL.

XMLHttpRequest được thiết kế để đọc nguồn tài liệu từ URL một cách đồng điệu (synchronous) hoặc không đồng điệu (asynchronous). Đọc tài liệu một cách không đồng điệu giúp người tiêu dùng vẫn hoàn toàn hoàn toàn có thể thao tác với trình duyệt trong quy trình XMLHttpRequest đang đọc nguồn tài liệu từ xa.

Nếu bạn muốn đọc những tập tin trên máy tính người

dùng, thì FileReader đó đó là thứ bạn cần, nó được thiết kế tương tự như XMLHttpRequest.

Constructor

// Create a XMLHttpRequest object:

var xhr = new XMLHttpRequest();

Properties

Property
Mô tả

readyState

Trả về một số trong những trong những lượng, mô tả trạng thái của yêu cầu (request).

timeout

Chỉ định thời hạn tối đa để nhận được tín hiệu vấn đáp, nếu không sở hữu và nhận được trong mức chừng thời hạn đó, coi như yêu cầu thất bại và tự động hóa hóa bị ngừng lại.

withCredentials

Giá trị của nó là true hoặc false (Mặc định là false). Nếu true nghĩa là yêu cầu này hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng cookies, authorization headers, tuy nhiên nó vẫn phải tuân thủ chủ trương cùng nguồn gốc.

 

responseType

Chỉ định kiểu tài liệu mà bạn muốn nhận được. Giá trị mặc định là “text”. (Xem những giá trị hoàn toàn hoàn toàn có thể của thuộc tính này phía dưới)

response

Trả về một đối tượng người dùng người tiêu dùng ArrayBuffer, Blob, Document, hoặc DOM String, tùy từng giá trị của XMLHttpRequest.responseType, chứa toàn bộ thân nội dung của response.

responseText

Trả về một DOM String chứa nội dung của phục vụ (response) dưới dạng văn bản, hoặc null nếu yêu cầu (request) không thành công xuất sắc xuất sắc hoặc yêu cầu không được gửi đi.

responseURL

Trả về một serialized URL của phục vụ (response) hoặc một chuỗi rỗng nếu URLnull.

responseXML

Trả về một đối tượng người dùng người tiêu dùng Document chứa phục vụ của yêu cầu, hoặc null nếu yêu cầu không thành công xuất sắc xuất sắc, hoặc yêu cầu không được gửi đi, hoặc không thể phân tích (parse) thành XML hoặc HTML.

 

status

Trả về một số trong những trong những lượng mô tả trạng thái phục vụ của yêu cầu.

statusText

Trả về một DOM String chứa chuỗi nội dung phục vụ được trả về bởi Http Server. Chẳng hạn “200 OK”.

readyState

Các giá trị hoàn toàn hoàn toàn có thể của readyState:

Trạng thái
Giá trị
Mô tả

UNSENT

0
XMLHttpRequest đã được tạo ra. Nhưng chưa gọi phương thức open().

OPENED

1
open() đã được gọi.

HEADERS_RECEIVED

2
send() đã được gọi, và đã có thông tin headers & status.

LOADING

3

Đang tải; responseText chứa một phần tài liệu.

DONE

4

Quá trình đọc tài liệu đã hoàn thành xong xong.

responseType

Các giá trị hoàn toàn hoàn toàn có thể của responseType:

Giá trịMô tả””

Nếu không riêng gì có định giá trị cho responseType, hoặc giá trị rỗng, nó coi như có mức giá trị là “text”.

“arraybuffer”

Đáp ứng (response) sẽ là một ArrayBuffer chứa tài liệu nhị phân (binary data).

“blob”

Đáp ứng sẽ là một đối tượng người dùng người tiêu dùng Blob chứa tài liệu nhị phân.

“document”

Đáp ứng sẽ là một HTML Document hoặc XMLDocument, tương ứng với kiểu MIME (MIME type) của tài liệu nhận được.

“json”

Đáp ứng sẽ là một đối tượng người dùng người tiêu dùng JavaScript được tạo ra bằng phương pháp phân tích nội dung nhận được như thể một JSON.

“text”

Đáp ứng sẽ là một văn bản trong một đối tượng người dùng người tiêu dùng DOMString.

Events

Trong quy trình gửi một yêu cầu để đọc một nguồn tài liệu từ một URL, XMLHttpRequest sẽ phát ra (fire) những sự kiện được mô tả trong interface ProgressEvent.

Chú ý: Các sự kiện được ghi lại bởi (?) là tiêu chuẩn thử nghiệm, nó không được tương hỗ bởi hầu hết những trình duyệt.

 EventMô tả?

loadstart

Cho biết quy trình tải (load) tài liệu đã khởi đầu. Sự kiện này luôn luôn phát ra thứ nhất.

 
progress

Sự kiện này phát ra nhiều lần khi tài liệu đang rất được tải, được được cho phép truy vấn vào tài liệu trung gian.

?

error

Sự kiện phát ra khi quy trình tải tài liệu bị lỗi.

?

abort

Sự kiện phát ra khi việc tải tài liệu bị hủy bỏ bởi việc gọi phương thức abort() (Phương thức của toàn bộ hai XMLHttpRequest & FileReader).

 
load

Sự kiện phát ra khi toàn bộ những tài liệu đã được tải (load) thành công xuất sắc xuất sắc.

?

loadend

Sự kiện phát ra khi đối tượng người dùng người tiêu dùng đã truyền tải xong tài liệu. Luôn luôn phát ra sau sự kiện error, abort, hoặc load.

Handlers

Chú ý: Các bộ điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh (handler) được ghi lại bởi (?) là một tiêu chuẩn thử nghiệm nó không được tương hỗ bởi hầu hết những trình duyệt.

 HandlerMô tả 
onreadystatechange(sự kiện)

Một bộ xử lý (Handler), nó được gọi khi thuộc tính (property) readyState thay đổi.

 

 

 

?

onloadstart(progressEvt)

Một bộ xử lý (handler) cho việc kiện loadstart.

 
onprogress(progressEvt)

Một bộ xử lý (handler) cho việc kiện progress.

?

onerror(progressEvt)

Một bộ xử lý (handler) cho việc kiện error.

?

onabort(progressEvt)

Một bộ xử lý (handler) cho việc kiện abort.

 
onload(progressEvt)

Một bộ xử lý (handler) cho việc kiện load.

?

onloadend(progressEvt)

Một bộ xử lý (handler) cho việc kiện loadend.

Các bước để thao tác với XMLHttpRequest

2- Các ví dụ với XMLHttpRequest

Ví dụ sử dụng XMLHttpResponse để đọc nguồn tài liệu XML cho bởi một URL.

xhr-example.html

XMLHttpRequest Example

XMLHttpRequest example

Reset

xhr-example.js

function clickHandler(evt)

var URL= “://ex1.o7planning/_testdatas_/simple-xml-data.xml”;

// var URL= “://ex1.o7planning/_testdatas_/triceratops.png”;

resetLog();

// Create XMLHttpRequest.

let xhr = new XMLHttpRequest();

appendLog(“URL: ” + URL);

appendLog(“nn”);

xhr.onprogress = function(progressEvent)

appendLog(“onprogress! ” + progressEvent);

// readyState (State of request):

// 0 – XMLHttpRequest.UNSENT

// 1 – XMLHttpRequest.OPENED

// 2 – XMLHttpRequest.HEADERS_RECEIVED

// 3 – XMLHttpRequest.LOADING

// 4 – XMLHttpRequest.DONE

xhr.onreadystatechange = function(sự kiện)

appendLog(“onreadystatechange! readyState = ” + xhr.readyState);

appendLog(” status = ” + xhr.status);

appendLog(” statusText = ” + xhr.statusText);

xhr.onload = function(progressEvent)

appendLog(“onload!”);

appendLog(” status = ” + xhr.status);

appendLog(” statusText = ” + xhr.statusText);

appendLog(” —— xhr.responseText ——: “);

appendLog(xhr.responseText);

appendLog(” —— xhr.responseXML ——-: “);

appendLog(xhr.responseXML); // [object XMLDocument]

// Convert XMLDocument to String.

var xmlString = (new XMLSerializer()).serializeToString(xhr.responseXML);

appendLog(xmlString);

xhr.onerror = function(progressEvent)

appendLog(“onerror!”);

appendLog(“Has Error!”);

let async = true;

// Initialize It.

xhr.open(“GET”, URL, async);

// Send it (Without body toàn thân toàn thân data)

xhr.send();

function resetLog()

document.getElementById(‘textarea-log’).value = “”;

function appendLog(msg)

document.getElementById(‘textarea-log’).value += “n” + msg;

Trong ví dụ trên tôi không đề cập tới cách làm thế nào để phân tích nội dung XML (XMLDocument), nếu bạn quan tâm hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những nội dung nội dung bài viết khác dưới đây:

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs

programming

nodejs

XMLHttpRequest

XMLHttpRequest nodejs

XMLHttpRequest get

Xmlhttprequest là gì

XMLHttpRequest w3schools

Onreadystatechange

Xhr

Reply
2
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs Free.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #xmlhttprequest #nodejs

Related posts:

4203

Video Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs Hướng dẫn FULL miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs Hướng dẫn FULL miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #xmlhttprequest #nodejs #Hướng #dẫn #FULL