Mẹo về Xe nâng tiếng Nhật là gì Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Xe nâng tiếng Nhật là gì được Update vào lúc : 2022-11-09 17:37:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hiện nay, việc làm Lái xe nâng trong công xưởng, nhà máy sản xuất sang Nhật thao tác đang ngày một nhiều. Cùng với đó là nhu yếu cần học và thi bằng lái xe nâng của những bạn cũng không ngừng nghỉ tăng thêm.

Để giúp những bạn có thêm hiểu biết cũng như có thêm tài liệu chuyên ngành tiếng Nhật – Việt – Anh liên quan đến Xe nâng, ngày hôm nay tiengnhatkythuat xin chia sẻ đến những bạn series nội dung bài viết【フォークリフト ベトナム語用語集】Từ vựng tiếng Nhật -Việt chuyên ngành Xe nâng (Forklift Vietnamese Glossary)

Đây là tài liệu rất hay bao hàm toàn bộ những kiến thức và kỹ năng liên quan đến xe nâng thường dùng trong quy trình thao tác nhất là trong quy trình học và thi chứng từ điều khiển và tinh chỉnh xe nâng tại Nhật Bản.

英語(日本語)

ベトナム語

1ST-GEAR HOLD SWITCH (1 速固定スイッチ)

CÔNG TẮC CỐ ĐỊNH HỘP SỐ THỨ NHẤT

2-PEDAL BRAKE SYSTEM (2 ペダルブレーキ)

HỆ THỐNG PHANH 2 BÀN ĐẠP

3-PHASE FULL-WAVE RECTIFICATION (三相全波整流方式)

CHỈNH LƯU TOÀN SÓNG 3 PHA

3-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION (3 速オートミッション)

HỘP TRUYỀN ĐỘNG TỰ ĐỘNG 3 TỐC ĐỘ

A/D CONVERSION (A/D 変換)

CHUYỂN ĐỔI A/D

AC CONTROL (AC コントロール)

ĐIỀU KHIỂN AC

AC MOTOR (AC モータ)

ĐỘNG CƠ AC

ACCELERATOR (アクセル(加速装置))

CHÂN GA

ACCELERATOR LEVER (アクセルレバー)

CẦN GA

ACCELERATOR PEDAL (アクセルペダル)

BÀN ĐẠP CHÂN GA

ACCELERATOR PEDAL OUTPUT (走行アクセル出力)

ĐẦU RA BÀN ĐẠP CHÂN GA

ACCELERATOR PEDAL STOPPER (アクセルペダルストッパ)

CỮ CHẶN BÀN ĐẠP CHÂN GA

ACCESSORY (装備品)

PHỤ KIỆN

ADJUSTABLE STEERING COLUMN (ティルトハンドル)

TRỤC TAY LÁI CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH

AERATION (エアーレーション)

MÁY THÔNG GIÓ

AIR BLEEDING PLUG (エア抜きプラグ)

CHỐT XẢ KHÍ

AIR CLEANER ELEMENT (エアクリーナエレメント)

BỘ PHẬN LỌC KHÔNG KHÍ

AIR CLEANER WARNING LIGHT (エアクリーナ目詰り警告灯)

ĐÈN CẢNH BÁO CỦA BỘ LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ

ALARM BUZZER (警報ブザー)

CÒI BÁO ĐỘNG

ALTERNATOR (オルタネータ)

ĐẦU DAO ĐIỆN

AMOUNT OF DISCHARGE (放電量)

LƯỢNG THẢI RA

ANGLED TRAVEL (斜行走行)

DI CHUYỂN GÓC

ANTI-FREEZE (不凍液)

CHỒNG ĐÔNG

ANTI-ROLLBACK (アンチロールバック)

CHỐNG TRƯỢT

ARMREST (アームレスト)

TAY VỊN

ARMREST WITH ASSIST GRIP (アシストグリップ付きアームレスト)

TAY VỊN CÓ CẦN GẠT HỖ TRỢ

ASSIST GRIP (アシストグリップ)

CẦN GẠT HỖ TRỢ

ATTACHMENT (アタッチメント)

PHỤ TÙNG

ATTACHMENT LEVER (アタッチメントレバー)

CẦN NỐI LIỀN

AUTO-CHOKE (オートチョーク)

BƯỚM GIÓ TỰ ĐỘNG

AUTOMATIC DRIVE MOTOR TORQUE INCREASE (オートトルクアップ)

TĂNG MÔMEN XOẮN CỦA ĐỘNG CƠ TRUYỀN ĐỘNG TỰ ĐỘNG

AUTOMATIC EQUALIZING CHARGE (自動均等充電)

NẠP CÂN BẰNG TỰ ĐỘNG

AUTOMATIC GLOW PLUG UNIT (オートグロー)

BỘ PHẬN BUGI ĐÓT NÓNG TỰ ĐỘNG

AUTOMATIC GREASE LUBRICATOR (オートグリスタ)

BỘ TRA MỠ TỰ ĐỘNG

AUTOMATIC LIFTING STOP (自動揚高停止)

NGỪNG NÂNG TỰ ĐỘNG

AUTOMATIC TRANSMISSION (トルクコンバータ式トランスミッション)

HỘP TRUYỀN ĐỘNG TỰ ĐỘNG

AUTOMATIC TRANSMISSION TRUCK (トルコン車)

XE NÂNG DẪN ĐỘNG TỰ ĐỘNG

AUXILIARY CHARGE (補充電)

NẠP BỔ SUNG

AXLE (アクスル)

TRỤC

AXLE SHAFT (アクスルシャフト)

BÁN TRỤC CẦU XE

AXLE TYPE (車軸形式)

LOẠI CẦU

BACK TILT (後傾)

NGHIÊNG RA SAU

BACK TILT POSITION (後傾位置)

VỊ TRÍ NGHIÊNG RA SAU

BACKREST (背もたれ)

TỰA LƯNG

BACK-UP BUZZER (バックブザー)

CÒI LÙI XE

BACK-UP LIGHT (後退灯)

ĐÈN LÙI XE

BATTERY (バッテリ)

PIN

BATTERY CAPACITY (電力容量)

DUNG LƯỢNG PIN

BATTERY CAPACITY INDICATOR (バッテリ容量計)

ĐÈN BÁO DUNG LƯỢNG PIN

BATTERY CHARGER (充電器)

BỘ SẠC PIN

BATTERY ELECTROLYTE LEVEL (バッテリ液面)

MỨC ĐỘ CHẤT ĐIỆN PHÂN TRONG PIN

BATTERY ELECTROLYTE LEVEL WARNING LIGHT
(バッテリ液量警告灯)

ĐÈN CẢNH BÁO MỨC CHẤT ĐIỆN PHÂN TRONG PIN

BATTERY FOR COLD REGION (寒冷地用バッテリ)

PIN DÙNG CHO KHU VỰC LẠNH

BATTERY FORWARD-REMOVAL CHANGING SYSTEM
(バッテリ前方引き出し)

HỆ THỐNG THÁO VÀ CHUYỂN TIẾP PIN

BATTERY RECEPTACLE (バッテリリセプタクル)

HỘP ĐỰNG PIN

BATTERY SIDE-REMOVAL CHANGING SYSTEM
(バッテリ横引き出し)

HỆ THỐNG THAY ĐỔI VIỆC THÁO PIN HAI BÊN

BATTERY TERMINAL (バッテリ端子)

ĐIỂM CỰC PIN

BATTERY TIME (稼働時間(バッテリ車))

THỜI LƯỢNG PIN

BATTERY VOLTAGE (バッテリ電圧)

ĐIỆN ÁP PIN

BATTERY WARNING LIGHT (バッテリ警告灯)

ĐÈN CẢNH BÁO PIN

BATTERY-POWERED FORKLIFT TRUCK (COUNTERBALANCED TYPE)
(バッテリ式フォークリフト(カウンタ式))

XE NÂNG HÀNG CHẠY BẰNG PIN (LOẠI ĐỐI TRỌNG)

BLOW-BY GAS REDUCING DEVICE (ブローバイガス還元装置)

THIẾT BỊ GIẢM KHÍ THOÁT RA

BOLTLESS ONE-PIECE FLOORBOARD
(ボルトレス一体型フロアボード)

ĐINH TÁN VÁN SÀN ĐƠN

BOOM (ブーム)

CÁN TRỤC

BOOM CYLINDER (ブームシリンダ)

XYLANH NÂNG

BOOST PRESSURE (ブースト圧)

ÁP SUẤT TĂNG ÁP

BOOSTER (倍力装置)

BỘ TĂNG ÁP

BOOSTING RATIO (倍力比)

TỶ SỐ TĂNG ÁP

BRAKE CALIPERS (ブレーキキャリパ)

THƯỚC CẶP CHO PHANH

BRAKE COOLING OIL (ブレーキ冷却油)

DẦU LÀM MÁT PHANH

BRAKE COOLING OIL FILTER (ブレーキ冷却油フィルタ)

BỘ LỌC DẦU LÀM MÁT PHANH

BRAKE COOLING OIL TANK (ブレーキ冷却油タンク)

THÙNG CHỨA DẦU LÀM MÁT PHANH

BRAKE COOLING OIL TEMP. WARNING LIGHT
(ブレーキ冷却油温警告灯)

ĐÈN CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ DẦU LÀM MÁT PHANH

BRAKE DRUM & HUB ASSEMBLY (ブレーキドラム&ハブ)

TRỐNG PHANH VÀ KẾT CẤU TRỤC BÁNH XE

BRAKE DRUM (ブレーキドラム)

TRỐNG PHANH

BRAKE FLUID (ブレーキ液)

CHẤT LỎNG PHANH

BRAKE FLUID LEVEL INSPECTION SLOT (ブレーキ液量点検窓)

KHE KIỂM TRA MỨC CHẤT LỎNG PHANH

BRAKE FLUID RESERVOIR TANK (ブレーキ液リザーバタンク)

BỂ CHỨA CHẤT LỎNG PHANH

BRAKE LIGHT (制動灯)

ĐÈN PHANH

BRAKE LIGHT SWITCH (ブレーキランプスイッチ)

CÔNG TẮC ĐÈN PHANH

BRAKE LINING (ブレーキライニング)

LỚP LÓT PHANH

BRAKE LUBRICATION OIL (ブレーキ潤滑油)

DẦU BÔI TRƠN PHANH

BRAKE MASTER CYLINDER (ブレーキマスタシリンダ)

XYLANH PHANH CHÍNH

BRAKE OIL (ブレーキオイル)

DẦU PHANH

BRAKE OIL LEVEL WARNING LIGHT (ブレーキ油量警告灯)

ĐÈN CẢNH BÁO MỨC DẦU CHO PHANH

BRAKE OIL PRESSURE WARNING LIGHT (ブレーキ油圧警告灯)

ĐÈN CẢNH BÁO ÁP SUẤT DẦU CHO PHANH

BRAKE PEDAL
(ブレーキペダル)

BÀN ĐẠP PHANH

BRAKE PEDAL FORCE (ブレーキ踏力)

LỰC BÀN ĐẠP PHANH

BRAKE PERFORMANCE (ブレーキ性能)

ĐẶC TÍNH PHANH

BRAKE PUMP (ブレーキポンプ)

BƠM PHANH

BRAKE REGENERATION (ブレーキ回生)

TÁI TẠO PHANH

BRAKE SHOE (ブレーキシュー)

GUỐC PHANH

BRAKE SYSTEM (制動装置)

HỆ THỐNG PHANH

BRAKE VALVE (ブレーキバルブ)

VAN PHANH

BRAKING FORCE (制動力)

LỰC PHANH

BRAKING GRADIENT (制動勾配)

ĐỘ DỐC PHANH

BRUSH WEAR SENSOR (ブラシ摩耗センサ)

CẢM BIẾN ĂN MÒN DẠNG BÀN CHẢI

BRUSH WEAR WARNING LIGHT (ブラシ摩耗警告灯)

ĐÈN CẢNH BÁO ĂN MÒN DẠNG BÀN CHẢI

BUCKET (バケット)

GẦU XÚC

4196

Clip Xe nâng tiếng Nhật là gì ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Xe nâng tiếng Nhật là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Xe nâng tiếng Nhật là gì miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Xe nâng tiếng Nhật là gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Xe nâng tiếng Nhật là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Xe nâng tiếng Nhật là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#nâng #tiếng #Nhật #là #gì