Thủ Thuật Hướng dẫn Xác định khoảng chừng cách giữa 2 xe lúc 7h Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Xác định khoảng chừng cách giữa 2 xe lúc 7h được Update vào lúc : 2022-05-22 11:30:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Xác định khoảng chừng chừng cách giữa 2 xe lúc 7h Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Xác định khoảng chừng chừng cách giữa 2 xe lúc 7h được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-22 11:15:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của hai vật:Khoảng cách giữa hai vậtDạng bài tập viết phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng đều, tìm vị trí, thời hạn gặp nhau, khoảng chừng chừng cách

Trang chủ Diễn đàn > VẬT LÍ > LỚP 10 > Chương 1: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM >

Tóm tắt:

txp1=7htxp1=7h

txp2=7,5htxp2=7,5h

v1=40kmv1=40km/h

v2=50kmv2=50km/h

S=110kmS=110km

——————————————–

Bài làm:

a) Lúc 8h:

Lúc 8h xe thứ nhất đi được quãng đường là:

S1=v1⋅(t−txp1)=40⋅(8−7)=40(km)S1=v1⋅(t−txp1)=40⋅(8−7)=40(km)

Lúc 8h xe thứ hai đã đi được quãng đường là:

S2=v2⋅(t−txp2)=50⋅(8−7,5)=25(km)S2=v2⋅(t−txp2)=50⋅(8−7,5)=25(km)

Khoảng cách giữa hai xe là:

S3=S−S1−S2=110−40−25=45(km)S3=S−S1−S2=110−40−25=45(km)

Vậy khoảng chừng chừng cách giữa hai xe lúc 8h là:45km

Lúc 9h:

Lúc 9h xe thứ nhất đi được quãng đường là:

S1=v1⋅(t−txp1)=40⋅(9−7)=80(km)S1=v1⋅(t−txp1)=40⋅(9−7)=80(km)

Lúc 9h xe thứ hai đi được quãng đường là:

S2=v2⋅(t−txp2)=50⋅(9−7,5)=75(km)S2=v2⋅(t−txp2)=50⋅(9−7,5)=75(km)

Vì thời hạn lúc bấy giờ hai xe đã gặp nhau nên

Khoảng cách giữa hai xe là:

S3=S1+S2−S=80+75−110=45(km)S3=S1+S2−S=80+75−110=45(km)

Vậy khoảng chừng chừng cách giữa hai xe lúc 9h là:45km

b) Gọi thời hạn hai xe gặp nhau là: t(t>0)t(t>0)

Thời gian xe thứ nhất gặp xe thứ hai là:

Δt=t+(txp2−txp1)=t+(7,5−7)=t+0,5(h)Δt=t+(txp2−txp1)=t+(7,5−7)=t+0,5(h)

Quãng đường xe thứ nhất đi được là:

S1=v1⋅Δt=v1⋅(t+0,5)=40⋅(t+0,5)(km)S1=v1⋅Δt=v1⋅(t+0,5)=40⋅(t+0,5)(km)

Quãng đường xe thứ hai đi được là:

S2=v2⋅t=50tS2=v2⋅t=50t

Thời gian hai xe gặp nhau là:

S1+S2=SS1+S2=S

⇒40(t+0,5)+50t=110⇒40(t+0,5)+50t=110

⇒t=1(h)⇒t=1(h)

Vị trí gặp gặp nhau cách A một khoảng chừng chừng là:

S1=v1⋅(t+0,5)=40⋅(1+0,5)=60(km)S1=v1⋅(t+0,5)=40⋅(1+0,5)=60(km)

Vậy hai xe gặp nhau lúc 9h30 và cách A một khoảng chừng chừng là: 60km

Đáp án:

 a)  PTCĐ:   x₁ = 36 (t -7 )  (km-h) 

                    x₂ = 96 – 28 (t -7 ) (km-h) 

 b)  Lúc 9h 2 xe cách nhau 32 km

       Cách A : 72 km

       Cách B : 40 km

 c)  2 xe gặp nhau lúc 8h30′ 

      Cách A : 54 km

CHÚC BẠN HỌC TỐT 👍👍9

Giải thích tiến trình giải:

 Chọn chiều (+)  là chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

hướng từ A—> B 

 Gốc toạ độ tại A

 a)  PTCĐ 

      x₁ = x₀₁ + v₁.( t – t₀ ) 

x₁= 0    + 36 ( t – 7 ) 

x₁ = 36 (t -7 )   (km-h)  

       x₂ = x₀₂ + v₂. ( t – t₀ ) 

x₂ = 96 – 28 (t -7 ) (km-h) 

b)  Lúc 9h 2 xe cách nhau là : 

x₁ = 36 . ( 9 -7 ) 

x₁ = 72 km

x₂ = 96 – 28 (9-7) 

x₂ = 40 km

Khoảng cách 2 xe thời hạn lúc bấy giờ là : 

∆x = 72 – 40 = 32 km

Vậy lúc 9 h 2 xe cách nhau 32 km

c)  Để 2 xe gặp nhau thì : x₁ = x₂ 

36 ( t – 7 )  = 96 -28. (t-7 ) 

t = 8,5 h = 8h 30′ 

2 xe gặp nhau cách A : 

x₁ = 36 .( 8,5 – 7) 

=> x₁ = 54 km 

Vậy 2 xe gặp nhau lúc 8h30′ cách A 54km

Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của hai vật:

x1 = xo1 + v1(t – to1)

x2 = xo2 + v2(t – to2)

Hai vật gặp nhau → giải phương trình x1 = x2

→ thời hạn hai xe gặp nhau = t

→ thời hạn hai xe gặp nhau = t + tgốc

→ vị trí hai xe gặp nhau: thay t vào x1 hoặc x2

Khoảng cách giữa hai vật

[left| x_1-x_2 right|=bRightarrow left| beginmatrix
& x_1-x_2=b
& x_2-x_1=b
endmatrix right.

]

Dạng bài tập viết phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng đều, tìm vị trí, thời hạn gặp nhau, khoảng chừng chừng cách

Câu 1: Ta có A cách B 72km. Lúc 7h30 sáng, Xe xe hơi một khởi hành từ A hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng đều về B với[36km/h]. Nửa giờ sau, xe xe hơi hai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng đều từ B đến A và gặp nhau lúc 8 giờ 30 phút.

a/ Tìm vận tốc của xe xe hơi thứ hai.

b/ Lúc hai xe hơi cách nhau 18km là mấy giờ.

a/ Chọn chiều dương là từ A đến B ,gốc toạ độ tại A, gốc thời hạn lúc xe xe hơi một khởi hành.

Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi [x=x_0+vleft( t-t_0 right)]

Xe xe hơi một: [x_01=0km,v_1=36km/hRightarrow x_1=36t]

Xe xe hơi hai : [x_02=72km,v_2=?Rightarrow x_2=72-v_2(t-0,5)]

Khi hai xe gặp nhau t = 1h nên x1 = x2

$Leftrightarrow $36t = 72 – v2 ( t – 0,5 ) $Rightarrow $v2 = 72km/h

b/ Khi hai xe cách nhau 13,5km

TH1 : x2 – x1 = 54 $Rightarrow 72-72(t-0,5)-36t=54Rightarrow t=0,5h$tức là lúc 8h

TH2 : x1 – x2 = 54$Rightarrow 36t-72+72(t-0,5)=54Rightarrow t=1,5h$tức là lúc 9h

Câu 2: Cho hai khu vực A và B cách nhau 144km, Cho hai xe hơi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi cùng chiều, cùng lúc từ A đến B, xe một xuất phát từ A, xe hai xuất phát từ B. Vật từ A có v1, vật từ B có [v_2=dfracv_12] . Biết rằng sau 90 phút thì 2 vật gặp nhau. Tính vận tốc mỗi vật.

Chọn chiều dương từ A đến B, gốc tọa độ tại A, gốc thời hạn là lúc hai xe xuất phát.

Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi [x=x_0+vt]

Với xe xuất phát từ A: [x_01=0;v_1=?Rightarrow x_1=v_1t]

Với xe xuất phát từ B: [x_01=72km;v_2=dfracv_12=?Rightarrow x_2=144+v_2t=144+dfracv_12t]

Khi hai vật gặp nhau: x1 = x2 $Rightarrow v_1t=72+dfracv_12t$

Sau 90 phút thì hai xe gặp nhau tức là t=1,5h

[v_1.1,5=144+dfracv_12.1,5Rightarrow v_1=64km/hRightarrow v_2=32km/h]

Câu 3: Lúc 7h15 phút giờ sáng, một người đi xe máy khởi hành từ A hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi với vận tốc không đổi 36km/h để đuổi theo một người đi xe đạp điện điện hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi với v = 5m/s đã đi được 36km Tính từ lúc A. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ.

Chọn chiều dương là chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của ha ixe, gốc toạ độ tại vị trí A, gốc thời hạn lúc xe máy hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi : [x=x_0+vt]

Xe máy có: [x_0=0;v_m=36km/hRightarrow x_m=36t]

Xe đạp có :[x_0d=36km;v_d=5m/s=18km/hRightarrow x_d=36+18t]

Khi hai xe đuổi kịp nhau: xm = xĐ

$Rightarrow 36t=36+18tRightarrow t=2h$$Rightarrow $ Hai xe gặp nhau lúc 9h15phút

Câu 4: Lúc 7h15 phút sáng, một người đi xe máy khởi hành từ A hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi với v = 10m/s đi về B. Cùng lúc một người đi xe đạp điện điện hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi với vkđ xuất phát từ B đến A. Khoảng cách AB = 108km. Hai xe gặp nhau lúc 9h45 phút. Tìm vận tốc của xe đạp điện điện.

Chọn chiều dương là chiều từ A đến B, gốc tọa độ tại A, gốc thời hạn là lúc hai xe xuất phát

Hai xe xuất phát từ lúc 7h15 phút và gặp nhau lúc 9h15 phút $Rightarrow $t = 2h

Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của xe máy : [x_m=36t=72]

Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của xe đạp điện điện: [x_0=108km;v_dRightarrow x_d=108-2v_d]

Khi hai xe gặp nhau: xm = xĐ $Rightarrow 72=108-2v_dRightarrow v_d=18km/h=5m/s$

Câu 5: Một người đi xe đạp điện điện và một người đi xe máy hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng đều từ Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô lên Hà Nam cách nhau 60km. xe đạp điện điện có vận tốc 15km/h và đi liên tục không nghỉ. Xe máy khởi hành sớm hơn một giờ nhưng dọc đường nghỉ 3 giờ. Tìm vận tốc xe máy để hai xe đến cùng một lúc.

Chọn chiều dương là chiều từ Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô lên Hà Nam, gốc tọa độ tại Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, gốc thời hạn là lúc hai xe xuất phát

Đối với xe đạp điện điện: [x_01=0;v_d=15km/hRightarrow x_d=15t][Rightarrow 60=15tRightarrow t=4h]

Đối với xe máy: [x_02=0;v_m=?]

Khởi hành sớm hơn 1h nhưng trong quy trình nghỉ 3h [x_m=v_m(t+1-3)]

Cùng đến B một lúc

[Rightarrow x_d=x_mRightarrow 15t=v_m(t-2)Rightarrow 15.4=v_m(4-2)Rightarrow v_m=30km/h]

Vậy xe máy hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi với vận tóc 30km/h thì xe máy và xe đạp điện điện hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi đến B cùng một lúc.

Câu 6: Cho hai khu vực AB cách nhau 60 km. Có hai xe hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi cùng chiều và xuất phát cùng một lúc, Xe đi từ A với vận tốc 30 km/h, Xe đi từ B với vận tốc 40 km/h. Sau k hi xuất được một giờ 30 phút, xe xuát phát từ A đột ngột tăng tốc chạy với vận tốc 50 km/h. Xác định thời hạn hai xe gặp nhau Tính từ lúc lúc xuất phát?

Sau 1 giờ 30 phút = 1,5h

Quãng đường xe đi từ A trong một,5h là: [S_1=v_1.t=30.1,5=45km]

Quãng đường xe đi từ B trong một,5h là: [S_2=v_2.t=40.1,5=60km]

Sau 1,5h hai xe cách nhau 60 + 60 – 45 = 75 km

Gọi t là thời hạn hai xe gặp nhau Tính từ lúc thời hạn xe đi từ A tăng tốc.

[v_1^/.t-75=v_2.tRightarrow 50t-75=40tRightarrow t=7,5h]

Kể từ lúc xuất phát hai xe gặp nhau sau 7,5h + 1,5h = 9h

Câu 7: Lúc 8h, một ôtô khởi hành từ Trung Tâm A cầu giấy Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô đến Bắc Giang với v1 = 46km/h để là từ thiện. Cùng lúc đó, xe khách đi từ Bắc Kạn đến Hà nội với v2 = 44km/h, biết khoảng chừng chừng cách từ Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô đến Bắc Giang là 180km. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

Chọn chiều dương là chiều từ Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô đến Bắc Giang, gốc tọa độ tại Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, gốc thời hạn lúc 8h. Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi[x=x_0+vt]

Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi xe một : [x_01=0;v_1=46km/hRightarrow x_1=46t]

Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi xe hai :

[x_02=180km;v_2=-44km/hRightarrow x_2=180-44t]

Khi hai xe gặp nhau: [x_1=x_2Rightarrow 46t=180-44tRightarrow t=2h]

Vậy hai xe gặp nhau lúc 10 giờ

Câu 8: Cho hai ôtô cùng lúc khởi hành ngược chiều nhau từ 2 điểm A, B cách nhau 120km. Xe chạy từ A với v = 60km/h, xe chạy từ B với v = 40km/h.

a; Lập phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của 2 xe.
b; Xác định thời hạn và vị trí 2 xe gặp nhau.
c; Tìm khoảng chừng chừng cách giữa 2 xe sau khi khởi hành được một giờ.

d; Nếu xe đi từ A khởi hành trễ hơn xe đi từ B nửa giờ, thì sau bao lâu chúng gặp nhau.

Chọn chiều dương là chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi từ A đến B, gốc tọa độ tại A, gốc thời hạn là lúc xe từ A xuất phát

a; Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi có dạng [x=x_0+vt]

Với xe một : [x_01=0;v_1=60km/hRightarrow x_1=60t]

Với xe hai : [x_02=120km;v_2=-40km/hRightarrow x_2=120-40t]

b; Vi hai xe gặp nhau: x1 = x2 $Rightarrow 60t=120-40tRightarrow t=1,2h$

Toạ độ khi hai xe gặp nhau: x1 = 60. 1,2 = 72km cách B là 48km

c ; Sau khi hai xe khởi hành được một giờ thì t = 1h ta có

Đối với xe môt : [x_1=60.1=60km]

Đói với xe hai :[x_2=120-40.1=80km]

$Rightarrow Delta x=left| x_1-x_2 right|=20km$ Sau 1h khoảng chừng chừng cách hai xe là 20km

d; Nếu xe A xuất phát trễ hơn nửa giờ: [x_1=60(t-0,5)]

Khi hai xe gặp nhau: x1 = x2 $Rightarrow 60(t-0,5)=120-40tRightarrow t=1,5h$t = 1,5h

Câu 9: Xe máy đi từ A đến B mất 4 giờ, xe thứ hai đi từ B đến A mất 3 giờ. Nếu 2 xe khởi hành cùng một lúc từ A và B để đến gần nhau thì sau 1,5 giờ 2 xe cách nhau 15km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu.

Chọn chiều dương là chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của xe máy đi từ A đến B, gốc tọa độ tại A, gốc thời hạn là lúc hai xe xuất phát.

Vận tốc của hai xe [v_A=dfracS4;V_B=dfracS3Rightarrow v_A=dfrac34v_B]

Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của hai xe:

Xe một: [x_1=v_At=dfrac34v_B.t]

Xe hai: [x_2=S-v_Bt=3v_B-v_Bt]

Sau 1,5 giờ hai xe cách nhau 15km

$x=left| x_1-x_2 right|=15Rightarrow left| dfrac34v_B.1,5-3v_B-v_B.1,5 right|=15Rightarrow v_B=40km/h$

$Rightarrow $S = 3.vB = 120km.

Vậy quãng đường dài 120km

Câu 10: Lúc 6h20ph hai bạn chở nhau đi học bằng xe đạp điện điện với vận tốc v1 = 12km/h. Sau khi đi được 10 phút, một bạn chợt nhớ mình bỏ quên viết ở trong nhà nên quay trở lại và đuổi theo với vận tốc như cũ.Trong lúc đó bạn thứ hai tiếp tục đi dạo đến trường với vận tốc v2 = 6km/h và hai bạn đến trường cùng một lúc.

a/ Hai bạn đến trường lúc mấy giờ ? chậm học hay đúng giờ ? Biết 7h vào học.

b/ Tính quãng đường từ nhà đến trường.

c/ Để đến nơi đúng giờ học, bạn trở lại bằng xe đạp điện điện phải đi với vận tốc bao nhiêu ?

Sauk hi đi được 10 phút tức là [t_1=dfrac16hRightarrow S_1=v_1.t_1=12.dfrac16=2km]

Chọn chiều dương là chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi từ nhà tới trường, gốc tọa độ tại vị trí quay trở lại gốc thời hạn là lúc 6h30 phút.

Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của bạn đi dạo[x_1=6t]

Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của bạn quay trở lại và đuổi theo, khi tới vị trí quay trở lại nhà lấy vở thì bạn kia muộn so với gốc thời hạn là 20 phút [x_2=12(t-dfrac13)]

Vì hai người cùng đến trường một lúc nên ta có

[x_1=x_2Rightarrow 6t=12(t-dfrac13)Rightarrow t=dfrac23h=40phut]

Vậy hai bạn đến trường lúc 7 giờ 10 phút

Vì vào học lúc 7h nên hai bạn đến trường muộn mất 10 phút.

b; Quãng đường từ vị trí trở lại lấy vở đến trường là [x_1=6.dfrac23=4km]

Quãng đường từ nhà đến trường là 2+4=6km

c; Để đến trường đúng giờ thì [t=dfrac12h]

Vậy quãng đường bạn quay trở lại phải đi là 4+2+2=8km

[Rightarrow v_2=dfrac8dfrac12=16(km/h)]

Câu 11: Một xe khách chạy với v = 90km/h phía sau một xe tải đang hoạt động và sinh hoạt giải trí với v = 72km/h. Nếu xe khách cách xe tải 18km thì sau bao lâu nó sẽ bắt kịp xe tải ?. Khi đó xe tải phải chạy một quãng đường bao xa.

Chọn chiều dương là chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của hai xe, gốc toạ độ tại vị trí xe khách chạy, gốc thời hạn là lúc xét xe khách cách xe tải 18km. Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi [x=x_0+vt]

Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi xư khách : [x_0xk=0;v_xk=90kmRightarrow x_1=90t]

Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi xe tải : [x_0xt=18km;v_xt=72km/hRightarrow x_2=18+72t]

Khi hai xe gặp nhau: x 1 = x2[Rightarrow 90t=18+54tRightarrow t=0,5h]

S2 = v2.t = 72.0,5=36km

Vậy sau 0,5h=30 phút ha ixe gặp nhau và xe tải đã hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi được 36km.

Câu 12: Một người đứng ở điểm A cách đường quốc lộ h = 100m nhìn thấy một xe xe hơi vừa đến B cách A d = 500m đang hoạt động và sinh hoạt giải trí trên đường với vận tốc [v_1=50km/h] Như hình vẽ. Đúng lúc nhìn thấy xe thì người đó đuổi theo phía ACbieets [(BhatAC=alpha )] với vậ tốc [v_2] .

a/ Biết [v_2=dfrac20sqrt3(km/h)]. Tính [alpha ]

b/ [alpha ]bằng bao nhiêu thì [v_2] cực tiểu ? Tính vận tốc cực tiểu ấy.

a/ Gọi thời hạn để ngườ và xe cùng đến C là t

ta có :[AC=v_2.t;BC=v_1t]

Xét tam giác ABC [Rightarrow dfracACsin beta =dfracBCsin alpha Rightarrow dfracv_2tsin beta =dfracv_1tsin alpha ]

[Rightarrow sin alpha =dfracv_1v_2sin beta ] (1)

Xét tam giác ABH:

[sin beta =dfracAHAB=dfrachd] (2)

Từ (1) và (2) ta có [sin alpha =dfracv_1v_2.dfrachd=dfrac50dfrac20sqrt3.dfrac100500=dfracsqrt32]

[Rightarrow alpha =60^0 ; alpha =120^0 ]

b/ Từ ( 3 ) ta có [v_2=dfracv_1sin alpha .dfrachd]

vì [v_1;h;d] không đổi nên dể [v_2mim] thì ta có [sin alpha =1Rightarrow alpha =90^0]

[v_2mim=v_1.dfrachd=50.dfrac100500=10km/h]

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Xác định khoảng chừng chừng cách giữa 2 xe lúc 7h miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Xác định khoảng chừng chừng cách giữa 2 xe lúc 7h tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Xác định khoảng chừng chừng cách giữa 2 xe lúc 7h Free.

Thảo Luận vướng mắc về Xác định khoảng chừng chừng cách giữa 2 xe lúc 7h
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Xác định khoảng chừng chừng cách giữa 2 xe lúc 7h vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Xác #định #khoảng chừng chừng #cách #giữa #lúc

4161

Review Xác định khoảng chừng cách giữa 2 xe lúc 7h ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Xác định khoảng chừng cách giữa 2 xe lúc 7h tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Xác định khoảng chừng cách giữa 2 xe lúc 7h miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Xác định khoảng chừng cách giữa 2 xe lúc 7h miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Xác định khoảng chừng cách giữa 2 xe lúc 7h

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Xác định khoảng chừng cách giữa 2 xe lúc 7h vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Xác #định #khoảng chừng #cách #giữa #lúc