Mẹo Hướng dẫn Which of the following can be the length of the third side of the triangle whose two side measure 18 cm and 14 cm? 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Which of the following can be the length of the third side of the triangle whose two side measure 18 cm and 14 cm? được Update vào lúc : 2022-10-22 05:25:26 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Getting Image
Please Wait…

Nội dung chính

    Related VideosWhich of the following can be the length of the third side of a triangle?Which of the following can be the length of the third side of a triangle whose two sides measure 15 cm and 9 cm?Which of the following can be the length of the third side of a triangle whose two sides measure 15 cm and 12 cm *?

Course

NCERT

Class
12Class 11Class 10Class 9Class
8Class 7Class 6

IIT JEE

Exam

JEE MAINSJEE ADVANCEDX BOARDSXII BOARDS

NEET

Neet Previous Year (Year Wise)Physics Previous YearChemistry Previous YearBiology Previous
YearNeet All Sample PapersSample Papers BiologySample Papers PhysicsSample Papers
Chemistry

Download PDF’s

Class 12Class
11Class 10Class 9Class
8Class 7Class 6

Exam CornerOnline
ClassQuizAsk Doubt on WhatsappSearch DoubtnutEnglish DictionaryToppers
TalkBlogJEE Crash CourseAbout
UsCareerDownloadGet AppTechnothlon-2022

Logout

Login

Register now for special offers

+91

trang chủ

>

English

>

Class 7

>

Maths

>

Chapter

>

Triangles

>

Which of the following can be

Updated On: 27-06-2022

UPLOAD PHOTO AND GET THE ANSWER NOW!

Text Solution

4cm3cm5cm32cm

Answer

Step by step solution by experts to help you in doubt clearance & scoring excellent marks in exams.

645011243

0

6.9 K

1:29

একটি ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য 18 সেমি এবং 14 সেমি হলে ত্রিভুজটির তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য হতে পারে

648114166

0

4.0 K

यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएँ 16 तथा 18 सेमी हैं तथा तीसरी भुजा की माध्यिका की लम्बाई 11 सेमी है, तो तीसरी भुजा की
लम्बाई होगी

643172704

0

6.2 K

3:44

यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएँ 16 तथा 18 सेमी है तथा तीसरी भुजा की माध्यिका 11 सेमी है, तो तीसरी भुजा की लम्बाई होगी

644938925

0

3.8 K

3:24

एक त्रिभुज की दो भुजाएँ `24` सेमी तथा `28` सेमी हैं। इस त्रिभुज का परिमाप `72` सेमी हैं। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी ?

644938976

0

5.6 K

2:25

एक त्रिभुज की दो भुजाएँ `12` सेमी तथा `14` सेमी है। इस त्रिभुज का परिमाप `36` सेमी है। इसकी तीसरी भुजा की लम्बाई होगी :

648027479

0

1.1 K

3:07

Two sides of a triangle are 12 cm and 14 cm. The perimeter of the triangle is 36 cm. What is the length of third side?

Show More

Comments

Add a public comment…

Follow Us:

Popular Chapters by Class:

Class 6

AlgebraBasic Geometrical IdeasData
HandlingDecimalsFractions

Class 7

Algebraic ExpressionsComparing
QuantitiesCongruence of TrianglesData
HandlingExponents and Powers

Class 8

Algebraic Expressions and IdentitiesComparing
QuantitiesCubes and Cube RootsData
HandlingDirect and Inverse Proportions

Class 9

Areas of Parallelograms and
TrianglesCirclesCoordinate
GeometryHerons FormulaIntroduction to Euclids Geometry

Class 10

Areas Related to CirclesArithmetic
ProgressionsCirclesCoordinate
GeometryIntroduction to Trigonometry

Class 11

Binomial TheoremComplex Numbers and Quadratic
EquationsConic SectionsIntroduction to Three Dimensional
GeometryLimits and Derivatives

Class 12

Application of DerivativesApplication of
IntegralsContinuity and
DifferentiabilityDeterminantsDifferential Equations

Privacy PolicyTerms And Conditions

Disclosure PolicyContact Us

Which of the following can be the length of the third side of a triangle?

The sum of the lengths of any two sides of a triangle is always greater than the length of the third side. The difference in the lengths of any two sides of a triangle is always smaller than the length of the third side. Therefore, 5 cm is the length of the 3rd side.

Which of the following can be the length of the third side of a triangle whose two sides measure 15 cm and 9 cm?

Therefore, the third side of a triangle can be 5cm.

Which of the following can be the length of the third side of a triangle whose two sides measure 15 cm and 12 cm *?

From the question, it is given that two sides of triangle are 12 cm and 15 cm. So, the third side length should be less than the sum of other two sides, 12 + 15 = 27 cm. So, the length of the third side falls between 3 cm and 27 cm.
Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Which of the following can be the length of the third side of the triangle whose two side measure 18 cm and 14 cm?

Reply
5
0
Chia sẻ

4366

Video Which of the following can be the length of the third side of the triangle whose two side measure 18 cm and 14 cm? ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Which of the following can be the length of the third side of the triangle whose two side measure 18 cm and 14 cm? tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Which of the following can be the length of the third side of the triangle whose two side measure 18 cm and 14 cm? miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Which of the following can be the length of the third side of the triangle whose two side measure 18 cm and 14 cm? miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Which of the following can be the length of the third side of the triangle whose two side measure 18 cm and 14 cm?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Which of the following can be the length of the third side of the triangle whose two side measure 18 cm and 14 cm? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#length #side #triangle #side #measure