Mẹo về Viết đoạn văn tiếng Anh về khoảng chừng cách thế hệ 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Viết đoạn văn tiếng Anh về khoảng chừng cách thế hệ được Update vào lúc : 2022-11-04 21:51:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Câu 1 Task 1. Read a text about the generation gap quickly and choose the best title for it. (Đọc nhanh văn bản về khoảng chừng cách thế hệ và chọn tiêu đề tốt nhất.) A. Generation Gap Consequences (Hệ quả của khoảng chừng cách thế hệ) B. How to Solve Generation Gap Conflicts (Làm thế nào để xử lý và xử lý xung đột khoảng chừng cách thế hệ) C. Causes of Generation Gap (Nguyên nhân của khoảng chừng cách thế hệ) The generation gap refers to the difference in attitudes or behaviour between a younger generation and the older one. In my opinion, different attitudes towards life, different views about certain problems, and a lack of communication can cause a generation gap in most societies. The first factor is that parents and children generally see things from different perspectives. Choosing a career is a good example for this. Many parents try to impose certain careers they favour on their children, based on their own perceptions. However, young people don’t always understand their parents’ points of views. Instead, they prefer to be không lấy phí to make their own decisions on their future career. Another factor lies in differences in musical tastes, fashion, and political views between young people and their parents. For example, having a pierced nose might be viewed as fashionable by some teens, but for many parents, it is considered to be an act of rebellion against social norms. Some parents may also find their children’s behaviour unacceptable and disrespectful to traditional values. The major factor causing the generation gap is the lack of communication between parents and their children. Parents tend to be dominant and not to trust their children to giảm giá with crises. Also, they keep talking too much about certain problems. That is the reason why young people seldom reveal their feelings to their parents. When facing problems, young people prefer to seek help from their classmates or friends. The above mentioned factors could lead to a generation gap. In order to bridge the gap between the old generation and the younger one, mutual understanding is the vital key. The wisest solution would be for parents and their children to treat each other as friends. Tạm dịch nội dung bài viết: Khoảng cách thế hệ đề cập đến việc khác lạ về thái độ hoặc hành vi giữa thế hệ trẻ và thế hệ cũ. Theo tôi, thái độ rất khác nhau riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, quan điểm rất khác nhau về một số trong những yếu tố nhất định và thiếu tiếp xúc hoàn toàn có thể gây ra khoảng chừng cách thế hệ trong hầu hết những xã hội. Yếu tố thứ nhất là cha mẹ và con cháu thường nhìn mọi thứ từ những quan điểm rất khác nhau. Chọn nghề nghiệp là một ví dụ tốt cho việc này. Nhiều bậc cha mẹ nỗ lực áp đặt một số trong những nghề nghiệp mà người ta ủng hộ con cháu, nhờ vào nhận thức của chính họ. Tuy nhiên, những người dân trẻ không phải lúc nào thì cũng hiểu quan điểm của cha mẹ họ. Thay vào đó, họ thích được tự do quyết định hành động cho việc nghiệp tương lai của tớ. Một yếu tố khác nằm ở vị trí sự khác lạ về thẩm mĩ âm nhạc, thời trang và quan điểm chính trị Một trong những người dân trẻ tuổi và cha mẹ của tớ. Ví dụ, có một mũi xỏ hoàn toàn có thể sẽ là hợp thời trang riêng với một số trong những thanh thiếu niên, nhưng riêng với nhiều phụ huynh, nó được xem như là một hành vi nổi loạn chống lại những quy tắc xã hội. Một số cha mẹ cũng hoàn toàn có thể thấy hành vi của con cháu họ không được đồng ý và thiếu tôn trọng những giá trị truyền thống cuội nguồn. Yếu tố chính gây ra khoảng chừng cách thế hệ là yếu tố thiếu tiếp xúc giữa cha mẹ và con cháu họ. Cha mẹ có Xu thế chiếm ưu thế và không tin tưởng con cháu để đối phó với khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ. Ngoài ra, họ tiếp tục nói quá nhiều về một số trong những yếu tố nhất định. Đó là nguyên do tại sao những người dân trẻ tuổi hiếm khi tiết lộ tình cảm của tớ với cha mẹ. Khi gặp yếu tố, những người dân trẻ thích tìm kiếm sự giúp sức từ bạn cùng lớp hoặc bạn bè của tớ. Các yếu tố được đề cập ở trên hoàn toàn có thể dẫn đến một khoảng chừng cách thế hệ. Để thu hẹp khoảng chừng cách giữa thế hệ cũ và thế hệ trẻ, sự hiểu biết lẫn nhau là chìa khóa quan trọng. Giải pháp khôn ngoan nhất là bố mẹ và con cháu coi nhau như những người dân bạn.Lời giải rõ ràng:Đáp án: C. Causes of Generation Gap Giải thích: Nội dung của toàn bài nằm trong câu 2 đoạn 1 “In my opinion, different attitudes towards life, different views about certain problems, and a lack of communication can cause a generation gap in most societies.” Trong đoạn 2, 3, 4 lần lượt đề cập đến những nguyên nhân ‘different attitudes towards life, different views about certain problems, and a lack of communication’. Đoạn cuối câu 1 đã tổng kết lại nội dung một lần nữa “The above mentioned factors could lead to a generation gap.” Câu 2 Task 2. Read the text again and answer the following questions. (Đọc lại văn bản và vấn đáp những vướng mắc dưới đây.) 1. How many causes of the generation gap are mentioned? A. 2 B. 3 C. 4 => B Tạm dịch: Có bao nhiêu nguyên nhân dẫn đến khoảng chừng cách thế hệ được đề cập? Giải thích: – Nguyên nhân 1: được đề cập trong đoạn 2 ‘The first factor is that parents and children generally see things from different perspectives.’ (Yếu tố thứ nhất là cha mẹ và con cháu thường nhìn mọi thứ từ những quan điểm rất khác nhau.) – Nguyên nhân 2: được đề cập trong đoạn 3 ‘Another factor lies in differences in musical tastes, fashion, and political views between young people and their parents.’ (Một yếu tố khác nằm ở vị trí sự khác lạ về thẩm mĩ âm nhạc, thời trang và quan điểm chính trị Một trong những người dân trẻ tuổi và cha mẹ của tớ.) – Nguyên nhân 3: được đề cập trong đoạn 4 ‘The major factor causing the generation gap is the lack of communication between parents and their children.’ (Yếu tố chính gây ra khoảng chừng cách thế hệ là yếu tố thiếu tiếp xúc giữa cha mẹ và con cháu họ.) 2. How do young people usually react when their parents impose career choices on them? A. They want to make their own decisions. B. They follow their parents’advice. C. They try to understand their parents’goodwill. => A Tạm dịch: Những người trẻ tuổi thường phản ứng ra làm sao khi cha mẹ áp đặt lựa chọn nghề nghiệp cho họ? A. Họ muốn quyết định hành động của riêng mình. B. Họ theo cha mẹ của tớ. C. Họ nỗ lực để hiểu cha mẹ của tớ. Giải thích: dẫn chứng nằm trong 2 câu cuối đoạn 2 “However, young people don’t always understand their parents’ points of views. Instead, they prefer to be không lấy phí to make their own decisions on their future career.” (Tuy nhiên, những người dân trẻ không phải lúc nào thì cũng hiểu quan điểm của cha mẹ họ. Thay vào đó, họ thích được tự do quyết định hành động cho việc nghiệp tương lai của tớ.) 3. What do parents often think about nose piercing? A.They think that it is acceptable. B.They think that it is fashionable. C. They think that it is against social norms. => C Tạm dịch: Cha mẹ thường nghĩ gì về việc xỏ khuyên mũi? A. Cha mẹ nghĩ rằng hoàn toàn có thể hoàn toàn có thể đồng ý được. B.Cha mẹ nghĩ rằng hợp thời trang. C.Cha mẹ nghĩ rằng nó đi ngược lại với chuẩn mực xã hội. Giải thích: dẫn chứng nằm trong câu 2 đoạn 3 “For example, having a pierced nose might be viewed as fashionable by some teens, but for many parents, it is considered to be an act of rebellion against social norms.” (Ví dụ, có một mũi xỏ hoàn toàn có thể sẽ là hợp thời trang riêng với một số trong những thanh thiếu niên, nhưng riêng với nhiều phụ huynh, nó được xem như là một hành vi nổi loạn chống lại những quy tắc xã hội.) 4. What do young people often do when they face problems? A.They share the problems with their parents. B.They ask their classmates or friends for help. C. They ask their parents for help. => B Tạm dịch: Những người trẻ tuổi thường làm gì khi đương đầu với yếu tố? A. Họ chia sẻ với cha mẹ. B. Họ hỏi sự trợ giúp từ bạn cùng lớp hoặc bạn bè. C. Họ hỏi sự giúp sức từ cha mẹ. Giải thích: dẫn chứng trong câu cuối đoạn 4 “When facing problems, young people prefer to seek help from their classmates or friends.” (Khi gặp yếu tố, những người dân trẻ thích tìm kiếm sự giúp sức từ bạn cùng lớp hoặc bạn bè của tớ.) 5. What would be the best way to narrow the generation gap? A.Parents and children should try to be friends and understand each other. B.Parents should be tolerant and let children do what they want. C. Children should follow their parents’advice. => A Tạm dịch: Cách tốt nhất để thu hẹp khoảng chừng cách thế hệ là gì? A. Cha mẹ và con cháu nên nỗ lực là những người dân bạn và thấu hiểu lẫn nhau. B. Cha mẹ nên kiên trì và để những đứa trẻ làm những gì chúng muốn. C. Con cái nên nghe theo lời khuyên của bố mẹ. Giải thích: dẫn chứng nằm trong câu cuối bài “The wisest solution would be for parents and their children to treat each other as friends.” (Giải pháp khôn ngoan nhất là bố mẹ và con cháu coi nhau như những người dân bạn.) Câu 3 Task 3. Read the text about the generation gap and answer the questions that follow. (Đọc văn bản về khoảng chừng cách thế hệ sau và vấn đáp những vướng mắc) THE GENERATION GAP IS DISAPPEARING Despite complaints about the widening generation gap in modern society, in an increasing number of households the generation gap is shrinking or disappearing thanks to changes in parents’attitudes and behaviour. Parents also want to be closer to their teenage children. A lot of parents have changed their approach to discipline. Instead of forcing their children to do things in a very controlling way, parents try to reason with their children and explain what they expect them to do and why. It is also true that family members have become more open to each other. Topics such as sex and drugs, which used to be avoided in family conversations, are now more common. In addition, parents nowadays are more youthful in appearance and attitudes. It is common to see parents joining in activities such as rollerblading or in-line skating with their children. Moreover, the most important factor is that more and more parents and teenagers have found some common interests. They may share the same tastes in music, films, or other forms of entertainment. Some people worry that when the generation gap is disappearing, children may have less respect for their parents and the older generations. This may happen; that is why parents always need to be alert and interfere if they notice any danger signs. Dịch nội dung bài viết: KHOẢNG CÁCH THẾ HỆ ĐANG BIẾN MẤT Mặc dù có nhiều phàn nàn về việc khoảng chừng cách thế hệ ngày càng mở rộng trong xã hội tân tiến, nhưng ngày càng nhiều hộ mái ấm gia đình khoảng chừng cách thế hệ bị thu hẹp hoặc biến mất nhờ những thay đổi trong thái độ và hành vi của cha mẹ. Cha mẹ cũng muốn thân thiện hơn với con cháu của tớ. Rất nhiều phụ huynh đã thay đổi phương pháp kỷ luật. Thay vì ép buộc con cháu họ làm mọi thứ một cách rất trấn áp, cha mẹ nỗ lực lý luận với con cháu và lý giải những gì họ mong đợi chúng làm và tại sao. Cũng đúng là những thành viên trong mái ấm gia đình đã trở nên cởi mở hơn với nhau. Các chủ đề như tình dục và ma túy, trước kia thường được tránh trong những cuộc trò chuyện mái ấm gia đình thì giờ đây phổ cập hơn. Ngoài ra, phụ huynh ngày này tươi tắn hơn về hình thức và thái độ. Người ta thường thấy những bậc cha mẹ tham gia vào những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt như trượt patin với con cháu họ. Hơn nữa, yếu tố quan trọng nhất là ngày càng nhiều phụ huynh và thanh thiếu niên đã tìm thấy một số trong những sở trường chung. Họ hoàn toàn có thể chia sẻ cùng sở trường về âm nhạc, phim ảnh hoặc những hình thức vui chơi khác. Một số người lo ngại rằng khi khoảng chừng cách thế hệ biến mất, trẻ con hoàn toàn có thể ít tôn trọng cha mẹ và thế hệ cũ hơn. Điều này hoàn toàn có thể xẩy ra; đó là nguyên do tại sao cha mẹ luôn cần cảnh giác và can thiệp nếu nhận thấy bất kỳ tín hiệu nguy hiểm nào. 1. Why is the generation gap disappearing in many families? =>Because many parents have changed their attitudes and behaviour and want to be closer to the teenage children. Tạm dịch: Tại sao khoảng chừng cách thế hệ đang biến mất trong nhiều mái ấm gia đình? =>Bởi vì nhiều bậc cha mẹ đã thay đổi thái độ và hành vi của tớ và muốn được thân thiện hơn với trẻ vị thành niên. Giải thích:thông tin trong đoạn 1 “in an increasing number of households the generation gap is shrinking or disappearing thanks to changes in parents’attitudes and behaviour. Parents also want to be closer to their teenage children.” (ngày càng nhiều hộ mái ấm gia đình khoảng chừng cách thế hệ bị thu hẹp hoặc biến mất nhờ những thay đổi trong thái độ và hành vi của cha mẹ. Cha mẹ cũng muốn thân thiện hơn với con cháu của tớ.) 2. What do parents often do when asking their children to do something? =>They try to reason with their children and explain what they expect them to do and why. Tạm dịch: Cha mẹ thường làm gì khi yêu cầu con cháu làm gì đó? => Họ nỗ lực lý luận với con cháu và lý giải những gì họ mong đợi chúng làm và tại sao. Giải thích:thông tin trong câu 2 đoạn 2 “Instead of forcing their children to do things in a very controlling way, parents try to reason with their children and explain what they expect them to do and why.” (Thay vì ép buộc con cháu họ làm mọi thứ một cách rất trấn áp, cha mẹ nỗ lực lý luận với con cháu và lý giải những gì họ mong đợi chúng làm và tại sao.) 3. What is an example that shows more open communication among family members? => They talk about topics such as sex and drugs, which were avoided in family conversations in the past. Tạm dịch: Ví dụ nào đã cho toàn bộ chúng ta biết tiếp xúc Một trong những thành viên trong mái ấm gia đình cởi mở hơn? => Họ nói về những chủ đề như tình dục và ma túy, những điều bị tránh trong những cuộc đối thoại trong mái ấm gia đình trong quá khứ. Giải thích: thông tin trong đoạn 3 4. What is the most important factor for the disappearance of the generation gap? =>More and more parents and children have found some common interests. Tạm dịch: Yếu tố quan trọng nhất cho việc biến mất của khoảng chừng cách thế hệ là gì? => Ngày càng có nhiều cha mẹ và trẻ con đã tìm thấy một số trong những sở trường chung. Giải thích: thông tin trong đoạn 5 5. Why do people worry that the generation gap is disappearing? => Because children may have less respect for their parents and the older generations. Tạm dịch: Vì sao mọi người lo ngại về việc khoảng chừng cách thế hệ đang biến mất? => Bởi vì trẻ con hoàn toàn có thể ít tôn trọng cha mẹ và những thế hệ lớn tuổi hơn. Giải thích: thông tin trong câu 1 đoạn cuối “Some people worry that when the generation gap is disappearing, children may have less respect for their parents and the older generations.” (Một số người lo ngại rằng khi khoảng chừng cách thế hệ biến mất, trẻ con hoàn toàn có thể ít tôn trọng cha mẹ và thế hệ cũ hơn.) Loigiaihay

4099

Video Viết đoạn văn tiếng Anh về khoảng chừng cách thế hệ ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Viết đoạn văn tiếng Anh về khoảng chừng cách thế hệ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Viết đoạn văn tiếng Anh về khoảng chừng cách thế hệ miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Viết đoạn văn tiếng Anh về khoảng chừng cách thế hệ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Viết đoạn văn tiếng Anh về khoảng chừng cách thế hệ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết đoạn văn tiếng Anh về khoảng chừng cách thế hệ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #đoạn #văn #tiếng #Anh #về #khoảng chừng #cách #thế #hệ