Mẹo về Viết chương trình nhập diện tích s quy hoạnh S cua hình vuông vắn xuất ra cạnh a 2022 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Viết chương trình nhập diện tích s quy hoạnh S cua hình vuông vắn xuất ra cạnh a 2022 được Update vào lúc : 2022-12-06 16:13:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Viết chương trình nhập diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh S cua hình vuông vắn vắn xuất ra cạnh a Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Viết chương trình nhập diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh S cua hình vuông vắn vắn xuất ra cạnh a được Update vào lúc : 2022-12-06 16:13:13 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài tập passcal lớp 8 có lời giaỉ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá khá đầy đủ của tài liệu tại đây (215.71 KB, 53 trang )

100 bài tập Turbo Pascal

BÀI TẬP TURBO PASCAL
I. Làm quen với chương trình Pascal Khai báo, sử dụng biến Các thủ tục vào ra.
Bài tập 1.1:
Viết chương trình tính chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình chữ nhật có chiều dài hai cạnh
là a, b (được nhập từ bàn phím).
a. Hướng dẫn:
– Nhập hai cạnh vào hai biến a, b.
– Chu vi hình chữ nhật bằng 2*(a+b); Diện tích hình chữ nhật bằng a*b.
b. Mã chương trình:
Program Chu_nhat;
uses crt;
Var a, b, S, CV: real;
Begin
Write(‘Nhap chieu dai:’); readln(a);
Write(‘Nhap chieu rong:’); readln(b);
S := a*b;
CV := (a+b)*2;
Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la:’,S);
Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat la:’,CV:10:2);
readln
end.

c. Nhận xét: Lệnh write được được cho phép in ra màn hình hiển thị hiển thị một hoặc nhiều mục. Có thể định
dạng được số in ra bằng phương pháp qui định khoảng chừng chừng dành riêng cho phần nguyên, khoảng chừng chừng dành
cho phần thập phân.
Bài tập 1.2:
Viết chương trình tính chu vi, diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn có cạnh a (được nhập từ bàn
phím).
a. Hướng dẫn:

– Nhập cạnh vào biến canh.
– Chu vi hình vuông vắn vắn bằng 4*canh; Diện tích hình vuông vắn vắn bằng canh*canh.
b. Mã chương trình:
Program HINH_VUONG;
uses crt;
Var canh: real;
Begin
clrscr;
Write(‘Nhap do dai canh:’);readln(canh);
Writeln(‘Chu vi hinh vuong la:’,4*canh:10:2);
Writeln(‘Dien tich hinh vuong la:’,canh*canh:10:2);
readln
end.

Trang 1

100 bài tập Turbo Pascal

c. Nhận xét: Bài tập 1.2 tiết kiệm chi phí ngân sách được hai biến là CV và S vì lệnh write được được cho phép in
một biểu thức. Trong lập trình việc tiết kiệm chi phí ngân sách biến là thiết yếu nhưng đôi lúc gây khó
hiểu khi đọc, kiểm tra chương trình.
Bài tập 1.3:
Viết chương trình tính chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ có bán kính r (được nhập từ
bàn phím).
a. Hướng dẫn:
– Nhập bán kính vào biến r.
– Chu vi đường tròn bằng 2**r.
– Diện tích hình tròn trụ trụ bằng *r*r.
b. Mã chương trình:

Program HINH_TRON;
uses crt;
Var r: real;
Begin
clrscr;
Write(‘Nhap ban kinh:’); readln(r);
Writeln(‘Chu vi duong tron la:’,2*pi*r:10:2);
Writeln(‘Dien tich hinh tron la:’,pi*r*r:10:2);
readln
end.

c. Nhận xét: pi là hằng số. Một hằng số hoàn toàn hoàn toàn có thể được người tiêu dùng khai báo hoặc do
Pascal tự tạo. Pi là hằng do Pascal tự tạo ra người tiêu dùng không cần khai báo.
Bài tập 1.4:
Viết chương trình tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của tam giác có ba cạnh là a,b,c (được nhập từ bàn
phím)
a. Hướng dẫn:
– Nhập ba cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c.
– Nửa chu vi của tam giác p.. = (a+b+c)/2.
– Diện tích của tam giác: s
p.. ( p.. a )( p.. b)( p.. c)
=.
b. Mã chương trình:
Program TAM_GIAC;
uses crt;
Var a,b,c,p..,S: real;
Begin
clrscr;
Write(‘Nhap canh a:’);readln(a);
Write(‘Nhap canh b:’);readln(b);

Write(‘Nhap canh c:’);readln(c);
p..:=(a+b+c)/2;
S:= sqrt(p..*(p..-a)*(p..-b)*(p..-c));
Write(‘Dien tich tam giac la:’,s:10:2);
readln
end.

Trang 2

100 bài tập Turbo Pascal

b. Nhận xét: Ở đây ta lại hai lần dùng biến trung gian p.., s để chương trình sáng sủa,
dễ theo dõi.
Bài tập 1.5:
Viết chương trình được được cho phép tính trung bình cộng của bốn số.
a. Hướng dẫn:
– Nhập bốn số vào bốn biến a, b, c, d
– Trung bình cộng của a, b, c, d bằng (a + b + c + d)/4.
b. Mã chương trình:
Program TB_Cong_4_So;
uses crt;
Var a, b, c, d: real;
Begin
Clrscr;
Write(‘Nhap so thu nhat:’);readln(a);
Write(‘Nhap so thu hai:’);readln(b);
Write(‘Nhap so thu ba:’);readln(c);
Write(‘Nhap so thu tu:’);readln(d);
Writeln(‘Trung binh cong: ‘,(a+b+c+d)/4):10:2;

Readln
end.
Bài tập 1.6:
Viết chương trình được được cho phép tính trung bình cộng của bốn số với Đk chỉ được
sử dụng hai biến.
a. Hướng dẫn:
– Dùng một biến S có mức giá trị ban đầu bằng 0.
– Dùng một biến để nhập số.
– Sau khi nhập một số trong những trong những cộng ngay vào biến S.
b. Mã chương trình:
Program TB_Cong_4_So;
uses crt;
Var s,a: real;
Begin
Clrscr;
S:=0;
Write(‘Nhap so thu nhat:’);readln(a); S:=S+a;
Write(‘Nhap so thu hai:’);readln(a); S:= S+a;
Write(‘Nhap so thu ba:’);readln(a); S:=S+a;
Write(‘Nhap so thu tu:’);readln(a); S:=S+a;
Writeln(‘Trung binh cong: ‘,S/4:10:2);
readln
end.

Trang 3

100 bài tập Turbo Pascal

b. Nhận xét: Câu lệnh gán S:= S+a thực thi việc thêm vào đó a vào biến S. Thực chất là

thực thi tiến trình: lấy giá trị của S cộng với a rồi ghi đè vào lại biến S. Ở đây ta đã và đang sử
dụng biến a như thể một biến tạm để chứa trong thời gian trong thời điểm tạm thời giá trị được nhập từ bàn phím.

Bài tập 1.7:
Viết chương trình được được cho phép tính trung bình nhân của bốn số với Đk chỉ được
sử dụng hai biến.
a. Hướng dẫn:
– Dùng một biến S có mức giá trị ban đầu bằng 1.
– Dùng một biến để nhập số.
– Sau khi nhập một số trong những trong những nhân ngay vào biến S.
– Trung bình nhân bốn số là căn bậc 4 tích của chúng (Dùng hai lần căn bậc hai).
b. Mã chương trình:
Program TB_nhan;
uses crt;
Var a, S: real;
Begin
clrscr;
S:=1;
Write(‘Nhap so thu nhat: ‘); readln(a); S:=S*a;
Write(‘Nhap so thu hai: ‘); readln(a); S:=S*a;
Write(‘Nhap so thu ba: ‘); readln(a); S:=S*a;
Write(‘Nhap so thu tu: ‘); readln(a); S:=S*a;
Write(‘Trung binh nhan cua bon so la:’,sqrt(sqrt(s)));
readln
End.

b. Nhận xét: Ta đã dùng hai lần khai phương để lấy căn bậc 4 của một số trong những trong những. Để cộng
dồn giá trị vào một trong những trong những biến thì biến đó có mức giá trị ban đầu là 0. Để nhân dồn giá trị ban
nguồn vào biến thì biến đó nên phải có mức giá trị ban đầu là một trong.
Bài tập 1.8:

Viết chương trình nhập hai số, đổi giá trị hai số rồi in ra hai số.
a. Hướng dẫn:
– Dùng những biến a, b để lưu hai số được nhập từ bàn phím;
– Gán cho biến tam giá trị của a.
– Gán giá trị của b cho a. (Sau lệnh này a có mức giá trị của b).
– Gán giá trị của tạm cho cho b (Sau lệnh này b có mức giá trị của tam = a).
b. Mã chương trình:
Program Doi_Gia_Tri;
uses crt;
var a, b, tam:real;
Begin
clrscr;
write(‘nhap a: ‘); readln(a);
write(‘nhap b: ‘); readln(b);
writeln(‘Truoc khi doi a=”,a,” va b= ‘,b);
readln;
tam:=a;
a:=b;
Trang 4

100 bài tập Turbo Pascal

b:=tam;
writeln(‘Sau khi doi a=”,a,” va b= ‘,b);
readln
end.
Nhận xét:Nếu thực thi hai lệnh a:= b; b:=a để đổi giá trị hai biến thì sau hai lệnh
này hai biến có mức giá trị bằng nhauvà bằng b. Thực chất sau lệnh thứ nhất hai biến đã
có mức giá trị bằng nhau và bằng b rồi! Trong thực tiễn để đổi chỗ số dầu ở hai bình cho

nhau ta phải dùng thêm một bình phụ.
Bài tập 1.9
Giải bài tập 1.8 mà chỉ được sử dụng hai biến (Tức không được sử dụng thêm biến
tạm).
a. Hướng dẫn:
– Cộng thêm b vào a. (Giá trị hai biến sau lệnh này là: a+b, b)
– Gán b bằng tổng trừ đi b (Sau lệnh này b có mức giá trị bằng a);
– Gán giá trị a bằng tổng trừ đi b mới (Sau lệnh này a có mức giá trị bằng b).
b. Mã chương trình:
Program Doi_Gia_Tri;
uses crt;
var a, b:real;
Begin
clrscr;
write(‘nhap a: ‘); readln(a);
write(‘nhap b: ‘); readln(b);
writeln(‘Truoc khi doi a=”,a,” va b= ‘,b);
readln;
a:=a+b;
b:=a-b;
a:=a-b;
writeln(‘Sau khi doi a=”,a,” va b= ‘,b);
readln
end.
Nhận xét:Giống sang dầu giữa hai bình nhưng rất khác hoàn toàn!!!Kỹ thuật đổi
giá trị biến lẫn nhau sẽ tiến hành sử dụng nhiều trong phần sắp xếp.
Bài tập 1.10:
Viết chương trình cho biết thêm thêm thêm thêm chữ số hàng trăm, hàng trăm, hàng cty của một số trong những trong những
có ba chữ số. Ví dụ khi nhập số 357 thì máy in ra:
– Chữ số hàng trăm: 3.

– Chữ số hàng trăm: 5.
– Chữ số hàng cty: 7.
a. Hướng dẫn:
Sử dụng hàm mov để lấy số dư. Khi chia cho 10 để lấy số dư ta được chữ số hàng
cty. Sử dụng DIV để lấy phần nguyên. Khi chia cho 10 để lấy phần nguyên ta đã bỏ đi
chữ số hàng cty để số có ba chữ số còn số có hai chữ số.
b. Mã chương trình:
Program CHU_SO;
Trang 5

100 bài tập Turbo Pascal

uses crt;
var n:integer;
begin
clrscr;
write(‘Nhap so n: ‘);readln(n);
writeln(‘Chu so hang don vi: ‘,n mod 10);
n:=n div 10;
writeln(‘Chu so hang chuc: ‘,n mod 10);
n:=n div 10;
writeln(‘Chu so hang tram: ‘,n mod 10);
readln
end.
c. Nhận xét:
Hãy sửa chương trình để sở hữu kết quả là hàng trăm, hàng trăm, hàng cty.
Mã chương trình:
Program CHU_SO;
uses crt;

var n:integer;
begin
clrscr;
write(‘Nhap so n: ‘);readln(n);
writeln(‘Chu so hang trm: ‘,n div 100);
n:=n mov 100;
writeln(‘Chu so hang chuc: ‘,n div 10);
n:=n div 10;
writeln(‘Chu so hang tram: ‘,n);
readln
end.

II.Cấu trúc lựa chọn: if then else
Trang 6

100 bài tập Turbo Pascal

Case … of …
Bài tập 2.1:
Viết chương trình in ra số to nhiều hơn nữa trong hai số (được nhập từ bàn phím).
a. Hướng dẫn:
– Nhập hai số vào hai biến a, b.
– Nếu a > b thì in a. Nếu a <= b thì in b.
– Hoặc: Nếu a > b thì in a. trái lại thì in b.
b. Mã chương trình:
Program SO_SANH1;
uses crt;
var a,b: real;
begin

clrscr;
write(‘nhap so thu nhat: ‘); readln(a);
write(‘nhap so thu hai: ‘); readln(b);
if a> b then writeln(‘ So lon la:’,a);
if a<= b then writeln(‘ So lon la:’,b:10:2);
readln
end.

Hoặc:
Program SO_SANH2;
uses crt;
var a,b: real;
begin
clrscr;
write(‘nhap so thu nhat: ‘); readln(a);
write(‘nhap so thu hai: ‘); readln(b);
if a> b then writeln(‘ So lon la:’,a:10:2)
else writeln(‘ So lon la:’,b:10:2);
readln
end.

Bài tập 2.2:
Viết chương trình in ra số lớn số 1 trong bốn số nhập từ bàn phím.
a. Hướng dẫn:
Nếu a b và a c và a d thì a là số lớn số 1.
Tương tự như vậy xét những trường hợp còn sót lại để tìm số lớn số 1.
b. Mã chương trình:
Program So_Lon_Nhat_1;
Uses crt;
Var a,b,c,d: real;

Begin
Clrscr;
Write(‘Nhap so thu nhat:’);readln(a);
Write(‘Nhap so thu hai:’);readln(b);
Trang 7

100 bài tập Turbo Pascal

lon

Write(‘Nhap so thu ba:’);readln(c);
Write(‘Nhap so thu tu:’);readln(d);
if (a>=b) and (a>=c) and (a>= d) then
nhat la:’,a:10:2);
if (b>=a) and (b>=c) and (b>= d) then
nhat la:’,b:10:2);
if (c>=a) and (c>=b) and (c>= d) then
nhat la:’,c:10:2);
if (d>=a) and (d>=b) and (d>= c) then
nhat la:’,d:10:2);
readln

lon
lon
lon

writeln(‘So
writeln(‘So
writeln(‘So

writeln(‘So

end.

Bài tập 2.3:
Viết chương trình in ra số lớn số 1 trong bốn số nhập từ bàn phím với Đk
chỉ được sử dụng hai biến.
a. Hướng dẫn:
Sử dụng một biến max và một biến a để chứa số vừa nhập. Cho max bằng số đầu
tiên. Sau khi nhập một số trong những trong những thực thi so sánh nếu số vừa nhập to nhiều hơn nữa max thì lưu số vừa
nhập vào max. Sau khi nhập xong ta có max là số lơn nhất
(Giải thuật này gọi là kỹ thuật lính canh).
b. Mã chương trình:
Program So_Lon_Nhat_2;
Uses crt;
Var a,max: real;
Begin
Clrscr;
Write(‘Nhap so thu nhat:’);readln(a);Max:=a;
Write(‘Nhap so thu hai:’);readln(a);if a>=Max
then Max:=a;
Write(‘Nhap so thu ba:’);readln(a);if a>=Max
then Max:=a;
Write(‘Nhap so thu tu:’);readln(a);if a>=Max
then Max:=a;
Write(‘So lon nhat la:’,Max:10:2);
readln
end.
Bài tập 2. 4
Viết chương trình xét xem một tam giác có là tam giác đều hay là không lúc biết ba

cạnh của tam giác.
a. Hướng dẫn:
– Nhập ba cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c.
– Nếu a = b và b = c thì tam giác là tam giác đều và ngược lại tam giác không là tam
giác đều.
Trang 8

100 bài tập Turbo Pascal

b. Mã chương trình:
Program Tam_giac_deu;
uses crt;
var a,b,c: real;
begin
clrscr;
write(‘Nhap a=”); readln(a);
write(“Nhap b = ‘); readln(b);
write(‘Nhap c=”); readln(c);
if (a = b) and (b = c) then writeln(“La tam
giac deu’)
else
writeln(‘Khong phai la tam giac deu’);
readln
end.
Bài tập 2. 5
Viết chương trình xét xem một tam giác có là tam giác cân hay là không lúc biết ba
cạnh của tam giác.
a.Hướng dẫn:
– Nhập ba cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c.

– Nếu a = b hoặc b = c hoặc a = c thì tam giác là tam giác cân và ngược lại tam giác
không là tam giác cân.
b.Mã chương trình:
Program Tam_giac_can;
uses crt;
var a,b,c: real;
begin
clrscr;
write(‘Nhap a=”); readln(a);
write(“Nhap b = ‘); readln(b);
write(‘Nhap c=”); readln(c);
if (a = b) or (b = c) or (a = c) then
writeln(“La tam giac can’)
else
writeln(‘Khong phai la tam giac can’);
readln
end.
Bài tập 2. 6
Viết chương trình xét xem một tam giác có là tam giác vuông hay là không lúc biết
ba cạnh của tam giác.
a.Hướng dẫn:
– Nhập ba cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c.
– Nếu a2 = b2 + c2 hoặc b2 = c2 + a2 hoặc c2 = a2+b2 thì tam giác là tam giác vuông và
ngược lại tam giác không là tam giác vuông.
b.Mã chương trình:
Trang 9

100 bài tập Turbo Pascal

Program Tam_giac_can;
uses crt;
var a,b,c: real;
begin
clrscr;
write(‘Nhap a=”); readln(a);
write(“Nhap b = ‘); readln(b);
write(‘Nhap c=”); readln(c);
if (a*a = b*b+c*c) or (b*b = c*c+a*a) or (c*c=
a*a+b*b) then writeln(“La tam giac vuong’)
else
writeln(‘Khong phai la tam giac vuong’);
readln
end.
Bài tập 2.7:
Viết chương trình giải phương trình ax + b = 0 (Các thông số a, b được nhập từ bàn
phím).
a.Hướng dẫn:
b nghiệm x =
– Nếu a 0 thì phương trình có
– Nếu a = 0 và b = 0 thì phương trình a có vô số nghiệm
– Nếu a = 0 và b 0 thì phương trình vô nghiệm
Hoặc:
– Nếu a = 0 thì xét b. Nếu b = 0 thì
0) thì phương trình vô nghiệm
=.
a. Mã chương trình:

b phương trình có vô số nghiệm ngược lại (b
a ngược lại (a 0) phương trình có nghiệm x

Program Phuong_trinh_2;
uses crt;
var a,b:real;
begin
clrscr;
Writeln(‘
CHUONG TRINH GIAI PT ax + b = 0′);
Write(‘Nhap he so a=”);readln(a);
Write(“Nhap he so b = ‘);readln(b);
if (a0) then writeln(‘phuong trinh’,a:10:2,’x +
‘,b:10:2,’= 0′,’ co nghiem x =;’,-b/a:10:2);
if (a=0) and (b=0) then writeln(‘Phuong trinh co vo
so nghiem’);
if (a=0) and (b0) then writeln(‘Phuong trinh vo
nghiem’);
readln
end.

Trang 10

100 bài tập Turbo Pascal

Hoặc:
Program Phuong_trinh_2;
uses crt;
var a,b:real;
begin
clrscr;

Writeln(‘
CHUONG TRINH GIAI PT ax + b = 0′);
Write(‘Nhap he so a=”);readln(a);
Write(“Nhap he so b = ‘);readln(b);
if (a0) then writeln(‘phuong trinh’,a:10:2,’x +
‘,b:10:2,’= 0′,’ co nghiem x =;’,-b/a:10:2)
else
if (b=0) then writeln(‘Phuong trinh co vo so nghiem’)
else
writeln(‘Phuong trinh vo nghiem’);
readln
end.

Bài tập 2.8:
Viết chương trình giải phương trình ax2 + bx + c = 0 Với những thông số a,b,c được nhập
từ bàn phím.
a. Hướng dẫn:
– Nhập những số những thông số vào những biến a,b,c.
– Tính delta = b2 4ac.
– Nếu delta > 0 thì phương trình có hai nghiệm x1 = (-b + sqrt(delta))/(2a)
x2 = (-b – sqrt(delta))/(2a)
– Nếu delta = 0 thì phương trình co nghiệm kép x = -b/(2a)
– Nếu delta < 0 thì phương trình vô nghiệm.
b. Mã chương trình:
Program Phuong_trinh_Bac_hai;
uses crt;
var a,b,c,delta,x1,x2:real;
begin
clrscr;
write(‘Nhap a=”); readln(a);

write(“Nhap b = ‘); readln(b);
write(‘Nhap c=”); readln(c);
delta:=b*b-4*a*c;
if delta > 0 then
begin
x1:= -b+sqrt(delta)/(2*a);
x2:= -b-sqrt(delta)/(2*a);
writeln(“Phuong trinh co hai nghiem phan
biet’);
writeln(‘x1=’,x1:10:2);
writeln(‘x2=’,x2:10:2);
end;
Trang 11

100 bài tập Turbo Pascal

if delta = 0 then
begin
x1:= -b/(2*a);
writeln(‘Phuong trinh co nghiem kep’);
writeln(‘x1=x2=’,x1:10:2);
end;
if delta <0 then write(‘Phuong trinh vo nghiem’);
readln
end.
Bài tập 2.9:
Viết chương trình dịch những ngày trong tuần sang tiếng anh
2
3

4
5
6
7
8
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Saturday Sunday
a.
b.

Hướng dẫn:
Dùng biến a kiểu byte để chứa thứ (2 đến 8)
Trường hợp a = 2: Monday
Trường hợp a = 3: Thursday

Trường hợp a = 8: Sunday
Ngoài ra không hề thứ nào.
Mã chương trình:
Program dich;
uses crt;
Var thu:byte;
begin
clrscr;
write(‘nhap thu can dich 28: ‘); readln(thu);
case thu of
2: Write(‘–> Monday’);
3: Write(‘–> Tuesday’);
4: Write(‘–> Wednesday’);
5: Write(‘–> Thursday’);
6: Write(‘–> Friday’);

7: Write(‘–> Saturday’);
8: Write(‘–> Sunday’);
else
Write(‘ Khong co thu nay’);
end;
readln
end.

Bài tập 2.10
Trang 12

100 bài tập Turbo Pascal

Viết chương trình được được cho phép tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh những hình: Hình vuông; Hình chữ nhật;
Hình tròn; Tam giác; Hình thang. Người dùng chọn hình cần tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh từ bảng chọn,
tiếp Từ đó khai báo những thông số liên quan và nhận được diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình:
MOI BAN CHON HINH CAN TINH DIEN TICH
A. Hình vuông.
B. Hình chữ nhật.
C. Hình tròn
D. Tam giác
E. Hình thang.
Muốn tình diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác, người tiêu dùng gõ D và khai báo đường cao, đáy. Chương trình
tính và thông diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đến người tiêu dùng.
a. Hướng dẫn:
– Dùng cấu trúc chọn Case chon of với chon có kiểu Char để tạo bảng chọn.
– Dùng 3 biến a,b,c để lưu những thông số của hình; Biến S để lưu diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình.
– Thực hiện chung câu thông báo diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh (Nằm ngoài Case . . . of) để gọn chưong
trình.

b. Mã chương trình:
Program Dien_Tich_cac_hinh;
uses crt;
var chon: byte;
a,b,c,S: real;
Begin
clrscr;
writeln(‘CHUONG TRINH TINH DIEN TICH CAC HINH’);
Writeln(‘
————‘);
writeln(‘1.
DIEN TICH HINH TAM GIAC’);
writeln(‘2.
DIEN TICH HINH VUONG’);
writeln(‘3.
DIEN TICH HINH CHU NHAT’);
writeln(‘4.
DIEN TICH HINH THANG’);
writeln(‘5.
DIEN TICH HINH TRON’);
write(‘Moi ban chon hinh can tinh dien tich:
‘);readln(chon);
(case upcase chon) of
1 : Begin
Write(‘Cho biet canh day: ‘); readln(a);
Write(‘Cho biet chieu cao: ‘); readln(b);
S:=(a*b)/2;
end;
2:Begin
Write(‘Cho biet chieu dai canh: ‘);

readln(a);
S:=a*a;
end;
3:Begin
Write(‘Cho biet chieu dai: ‘); readln(a);
Trang 13

100 bài tập Turbo Pascal

Write(‘Cho biet chieu rong: ‘); readln(b);
S:=a*b;
end;
4:Begin
Write(‘Cho biet day lon: ‘); readln(a);
Write(‘Cho biet day nho: ‘); readln(b);
Write(‘Cho biet chieu cao: ‘);
readln(c);
S:=(a+b)*c/2;
End;
5:Begin
Write(‘Cho biet ban kinh: ‘); readln(a);
S:=a*a*pi;
End;
else
Writeln(‘Chon sai roi!!!’);
end;
Writeln(‘Dien tich cua hinh la: ‘,S:8:2);
readln
end.

III. Cấu trúc lặp với số lần lặp đã biết: For to do
Bài tập 3.1:
Viết chương trình in ra những số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng n ( Với n được nhập).
a. Hướng dẫn:
Trang 14

100 bài tập Turbo Pascal

– Cho biến i chạy từ là một trong đến n.
– Nếu i chẵn ( i chia 2 dư 0) thì in ra số n.
b. Mã chương trình:
Program In_So_Le;
Uses crt;
var i,n: integer;
Begin
Clrscr;
Write(‘Nhap so n =’); readln(n);
For i:=1 to n do if i mod 2 =1 then
Write(i:3,’,’);
readln
end.

Bài tập 3.2:
Viết chương trình in ra những số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng n ( Với n được nhập). Sao cho
15 số lẻ được in trên một dòng.
a. Hướng dẫn:
– Cho j =0.
– Cho biến I chạy từ là một trong đến n.

– Nếu I chẵn ( I chia 2 dư 0) thì in ra số n và tăng j lên 1
– Nếu j chia hết cho 15 thì thực thi xuống dòng (Dùng Writeln).
b. Mã chương trình:
Program In_So_Le;
Uses crt;
var Dem,i,n: integer;
Begin
Clrscr;
Write(‘Nhap so n =’); readln(n);
Dem:= 0;
For i:=1 to n do if i mod 2 =1 then
Begin Write(i:3,’,’);
Dem:= Dem + 1;
if Dem mod 15 = 0 then Writeln;
end;
readln
end.
Bài tập 3.3:
Viết chương trình in ra tổng những số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng n ( Với n được nhập).
a. Hướng dẫn:
– Cho S = 0.
Trang 15

100 bài tập Turbo Pascal

– Cho biến i chạy từ là một trong đến n.
– Nếu i chẵn ( I chia 2 dư 0) thì thêm vào đó I vào S.
– In ra S.
b. Mã chương trình:

Program In_So_Le;
Uses crt;
var S,i,n: integer;
Begin
Clrscr;
Write(‘Nhap so n =’); readln(n);
For i:=1 to n do if i mod 2 =1 then S:= S+i;
Writeln(‘Tong cac so le nho hon ‘,n,’ la: ‘,S);
readln
end.
Bài tập 3.4:
Viết chương trình in ra toàn bộ những ước của một số trong những trong những n (Với n được nhập từ bàn phím)
a. Hướng dẫn:
– Cho biến i chạy từ là một trong đến n.Nếu n chia hết cho i thì in ra i.
b. Mã chương trình:
Program Tim_uoc;
uses crt;
Var n, i: integer;
Begin
clrscr;
Write(‘Nhap so n =’); readln(n);
For i:=1 to n do if n mod i = 0 then
write(i:3,’,’);
readln
end.
Bài tập 3.5:
Một số có tổng những ước nhỏ hơn nó bằng chính nó được gọi là số hoàn hảo nhất nhất.
Ví dụ: 6 có những ước nhỏ hơn nó là một trong, 2, 3. Tổng là một trong + 2 + 3 = 6.
Viết chương trình xét xem một số trong những trong những n được nhập từ bàn phím liệu liệu có phải là số hoàn
chỉnh không.

a. Hướng dẫn:
– Dùng biến n lưu số cần xét.
– Biến S có mức giá trị ban đầu bằng 0.
– Cho i chạy từ là một trong đến n-1. nếu i là ước của n thì thêm vào đó i vào S.
– Nếu S = n thì S là số hoàn hảo nhất nhất.
b. Mã chương trình:
Program So_Hoan_Chinh;
Trang 16

100 bài tập Turbo Pascal

uses crt;
var n, i, s: integer;
begin
write(‘nhap so n: ‘);readln(n);
s:=0;
for i:= 1 to n -1 do if n mod i = 0 then s:=s+i;
if s = n then write(n, ‘ la so hoan chinh’)
else writeln(n, ‘ khong phai la so hoan chinh’);
readln
end.
Bài tập 3.6:
Viết chương trình tìm những số hoàn hảo nhất nhất nhỏ hơn n (Với n được nhập từ bàn
phím).
a. Hướng dẫn:
Cho biến i chạy từ là một trong đến n. Xét i. Nếu nó là số hoàn hảo nhất nhất thì in ra.
b. Mã chương trình:
Program Tim_uoc_2;
uses crt;

Var S, n, i,j: longint;
Begin
clrscr;
Write(‘Nhap so n =’); readln(n);
For i:=1 to n do
Begin
S:=0;
For j:=1 to i do if i mod j = 0 then S:=S+j;
if S = 2*i then write(i:6,’,’);
end;
readln
end.

Bài tập 3.7
In bảng cửu chương n (Với n nhập từ bàn phím)
a.Hướng dẫn :
b. Mã chương trình:
Program Cuu_Chuong_1;
uses crt;
var n, i : integer;
begin
clrscr;
write(‘Nhap n: ‘); readln(n);
for i:= 1 to 9 do writeln(n,’ x ‘, i, ‘ = ‘,
n*i);
Trang 17

100 bài tập Turbo Pascal

readln
end.
Bài tập 3.8
Lần lượt in những bảng cửu chương.
a.Hướng dẫn :
– Cho biến i chạy từ 2 đến 9
– In bảng cửu chương i.
b. Mã chương trình:
Program Cuu_Chuong_1;
uses crt;
var i,j : integer;
begin
clrscr;
for i:= 2 to 9 do
Begin
Writeln(‘Bang cuu chuong ‘,i);
For j := 1 to 9 do writeln(i,’ x ‘, j, ‘ = ‘,
j*i);
readln
end;
readln
end.
Bài tập 3.9
Viết chương trình xét xem một số trong những trong những n liệu liệu có phải là số nguyên tố không?
a.Hướng dẫn:
– Cho biến i chạy từ 2 đến n 1 nếu n không chia hết mọi số i thì thì n là số
nguyên tố.
– Sử dụng biến ok có kiểu boolean và có mức giá trị ban đầu là true. Cứ mỗi lần xét
phép chia n cho i thì
b.Mã chương trình:

Program Nguyen_to_1;
uses crt;
var n, i: integer;
ok: boolean;
begin
ok:=true;
write(‘Nhap n: ‘);readln(n);
for i:= 2 to n – 1 do if n mod i = 0 then ok :=ok
and false;
if ok then write(n,’ la so nguyen to’)
else write(n, ‘ khong la so nguyen to’);
readln
Trang 18

100 bài tập Turbo Pascal

end.
Bài tập 3.10
Viết chương trình in ra toàn bộ những số nguyên tố bé nhiều hơn nữa thế nữa hoặc bằng n?
a. Hướng dẫn:
b. Mã chương trình:
Program Nguyen_to_1;
uses crt;
var n, i, j: integer;
ok: boolean;
begin
clrscr;
write(‘Nhap n: ‘); readln(n);
for i := 2 to n do

begin
ok:=true;
for j:= 2 to i – 1 do if i mod j = 0 then ok :=ok
and false;
if ok then write(i,’;’)
end;
readln
end.

IV. Cấu trúc lặp với số lần lặp chưa chắc như đinh
Bài tập 4.1:
Viết chương trình in ra những số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng n ( Với n được nhập).
a. Hướng dẫn:
Trang 19

100 bài tập Turbo Pascal

– Sử dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng số lẻ thứ nhất bằng 1. Số lẻ sau bằng số trước cộng với 2.
– Cho biến i có mức giá trị ban đầu bằng 1.
– Dùng vòng lặp while do với Đk i < n và việc làm bên trong là in i và tăng
i lên 2.
b. Mã chương trình:
Program In_So_Le;
uses crt;
var i,n:integer;
begin
clrscr;
write(‘Nhap so n: ‘);readln(n);
i:=1;

while i<=n do
begin
write(i:3,’, ‘);
i:=i+2;
end;
readln
end.
Nhận xét:
– Mọi vòng lặp For … to … do đều hoàn toàn hoàn toàn có thể thay thế bằng vòng lặp while … do.
– Trong vòng lặp while nhất thiết phải có một câu lệnh làm thay đổi Đk lặp.
Ở đấy là i:=i+2. Nếu không hề sẽ dẫn đến trường hợp lặp vô hạn. Chương trình chạy mãi
mà không hề lối ra (Không thoát thoát khỏi vòng lặp được).
Bài tập 4.2:
Viết chương trình tính n! với n! được định nghĩa như sau:
– n! = 1 với n = 0
– n! = 1.2.3…n (Tích của n số từ là một trong đến n).
Yêu cầu: Sử dụng vòng lặp với số lần chưa chắc như đinh trước:
a. Hướng dẫn:
– Có thể viết lại: n! = n.(n-1)… 3.2.1.
– Lặp gt = gt*n; n = n-1 với Đk n>0.
b. Mã chương trình:
Program Giai_Thua_while;
uses crt;
var n, gt:longint;
begin
clrscr;
write(‘Nhap n: ‘);readln(n);
gt:=1;
while n>0 do
begin

gt:=gt*n;
n:=n-1;
Trang 20

100 bài tập Turbo Pascal

end;
writeln(‘Giai thua cua n la: ‘,gt);
readln
end.
c. Nhận xét: Tiết kiệm được một biến i để chạy nhưng làm thay đổi n nên lúc xuất ra chỉ
hoàn toàn hoàn toàn có thể xuất một câu chung chung Giai thua cua n la:
Bài tập 4.3:
Viết chương trình tính n! với n! được định nghĩa như sau:
– n!! = 1 với n = 0
– n!! = 1.3.5..n với n lẻ.
– n!! = 2.4.6..n với n chẵn.
Yêu cầu: Sử dụng vòng lặp với số lần chưa chắc như đinh trước:
a. Hướng dẫn:
– Hai số chẵn liên tục hơn kém nhau 2. Hai số lẻ liên tục cũng vậy.
– Thực hiện tính như giai thừa đơn tuy nhiên với bước nhảy là 2.
b. Mã chương trình:
Program Giai_thua_kep;
uses crt;
var n,gt:longint;
begin
write(‘Nhap n: ‘);readln(n);
gt:=1;
while n>0 do

begin
gt:=gt*n;
n:=n-2;
end;
write(‘Giai thua la: ‘,gt);
readln
end.
c. Nhận xét:
– Với thuật toán trên ta không cần xét n là chẵn hay lẻ.
Bài tập 4.4:
Viết chương trình được được cho phép tính tổng của nhiều số (Chưa biết bao nhiêu số). Nhập
số 0 để kết thúc quy trình nhập.
a. Hướng dẫn:
b. Mã chương trình:
Program Tong_Repeat;
uses crt;
var i: byte;
so, tong: real;
begin
Trang 21

100 bài tập Turbo Pascal

write(‘NHAP CAC SO – NHAP 0 DE NGUNG ‘);
readln;
repeat
clrscr;
write(‘Nhap so thu ‘,i,’: ‘);
readln(so);

tong:=tong+so;
i:=i+1;
until so=0;
write(‘Tong la: ‘,tong:6:1);
readln
end.
Bài tập 4.5
Viết chương trình tìm ước chung lớn số 1 (UCLN) của hai số với yêu cầu sử dụng
thuật toán Euclid.
Thuật toán Euclid: Nếu a chia hết cho b (a chia b dư 0) thì UCLN(a,b) bằng b
Nếu a chia b dư r thì UCLN(a,b) = UCLN(b,r)
a.Hướng dẫn:
– Nhập a, b và gán r = a mod b.
– Lặp với Đk r 0: b = r, a = b, r = a mod b.
b.Mã chương trình:
Program UCLN;
uses crt;
var a,b,r:byte;
begin
clrscr;
writeln(‘CHUONG TRINH TIM UCLN CUA HAI SO’);
write(‘Nhap a: ‘);readln(a);
write(‘Nhap b: ‘);readln(b);
r:=a mod b;
while r 0 do
begin
b:=r;
a:=b;
r:=a mod b;
end;

write(‘UCLN cua hai so la: ‘,b);
readln
end.
Bài tập 4.6
Dãy Fibonacy có hai thành phần đầu là một trong, 1. Các thành phần sau bằng tổng hai thành phần
đứng ngay trước nó: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …
Trang 22

100 bài tập Turbo Pascal

Viết chương trình in ra dãy Fibonacy có thành phần lớn số 1 nhỏ hơn n?
a.Hướng dẫn:
b.Mã chương trình:
V.Dữ liệu kiểu mảng
Bài tập 5.1
Viết chương trình được được cho phép nhập n số và in ra theo thứ tự ngược lại. Ví dụ nhập 3,
5, 7 thì in ra 7, 5, 3.
a.Hướng dẫn:
– Dùng biến n để lưu lượng số cần nhập.
– Dùng mảng để lưu những số vừa nhập.
– Cho i chạy từ n về 1 để in những số vừa nhập.
b.Mã chương trình:
Program mang_1;
uses crt;
var n, i: integer;
M: array[1..100] of real;
Begin
write(‘Nhap so n: ‘);readln(n);
for i:=1 to n do

Begin
write(‘M[‘,i,’]=’); readln(M[i]);
end;
for i:= n downto 1 do write(m[i], ,);
readln
end.
Bài tập 5.2
Viết chương trình nhập dãy n số và in ra tổng những số lẻ trong dãy số vừa nhập.
a. Hướng dẫn:
b. Mã chương trình:
Program Mang_Tong_Le;
uses crt;
var i,n:byte;
M:array[1..100] of integer;
tong:longint;
begin
write(‘Nhap so phan tu cua day: ‘);readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write(‘M[‘,i,’]’); readln(M[i]);
end;
tong:=0;
Trang 23

100 bài tập Turbo Pascal

for i:=1 to n do if M[i] mod 2 =1 then
tong:=tong+M[i];
write(‘Tong cac so le trong day la: ‘,tong);

readln
end.
Bài tập 5.3
Viết chương trình nhập n số, xoá số thứ k trong n số vừa nhập.In ra n-1 số còn sót lại.
n= 10 (Nhập 10 thành phần)
Ví dụ: Nhập 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 6, 5, 4.
k= 8 (Xoá thành phần thứ 8).
In ra: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 5, 4.
a. Hướng dẫn:
Xoá thành phần k bằng phương pháp ghi đè thành phần thứ k+1 lên nó.
b. Mã chương trình:
Program Xoa_mang;
uses crt;
var m:array[1..100] of integer;
n,i,k:byte;
begin
Write(‘So phan tu cua day: ‘);readln(n);
for i:=1 to n do
Begin
write(‘M[‘,i,’]=’);
readln(M[i]);
end;
write(‘Nhap phan tu can xoa: ‘);readln(k);
for i:=k to n-1 do m[i]:=m[i+1];
for i:=1 to n-1 do write(m[i],’, ‘);
readln
end.

Bài tập 5.4
Viết chương trình được được cho phép nhập nhập một dãy gồm n số nguyên. Nhập thêm một

số và chèn thêm vào dãy sau thành phần k.
a. Hướng dẫn:
– Dời những thành phần từ vị trí k về sau một bước.
– Nhập giá trị cần chèn vào vị trí k.
b. Mã chương trình:
Program Mang_chen;
uses crt;
var M: array[1..100] of integer;
i,n,k:integer;
begin
clrscr;
write(‘Nhap : ‘);readln(n);
for i:=1 to n do
Trang 24

100 bài tập Turbo Pascal
begin
write(‘M[‘,i,’]=’); readln(M[i]);
end;
write(‘Vi tri chen: ‘);readln(k);
for i:=n+1 downto k+1 do M[i]:=M[i-1];
write(‘Nhap so can chen: ‘); readln(M[k]);
for i:=1 to n+1 do write(M[i],’, ‘);
readln
end.

Bài tập 5.5
Viết chương trình được được cho phép nhập n số và cho biết thêm thêm thêm thêm số nhỏ nhất trong những số vừa
nhập là số thứ mấy.

a.Hướng dẫn:
– Dùng biến n để lưu lượng số cần nhập.
– Dùng mảng để lưu những số vừa nhập.
– Cho Min = M[1], j = 1 (Xem thành phần thứ nhất là nhỏ nhất)
– So sánh Min với n-1 số còn sót lại. Trong quy trình so sánh nếu Min > M[i] thì gán
Min = M[i], j=i và tiếp tục so sánh .
b.Mã chương trình:
Program TIM_NHO_NHAT;
uses crt;
var n,i,nhonhat:integer;
m: array[1..100] of real;
min:real;
begin
write(‘Nhap n: ‘); readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write(‘M[‘,i,’]=’);
readln(m[i]);
end;
min:=m[1];
nhonhat:=1;
for i:=2 to n do if m[i] < min then
begin
min:=m[i];
nhonhat:=i;
end;
writeln(‘phan tu nho nhat la phan tu thu’,nhonhat);
readln
end.

Bài tập 5.6
Viết chương trình được được cho phép nhập n số sắp xếp và in ra những số đã nhập theo thứ tự
tăng dần.
a. Hướng dẫn:
Trang 25

Chia Sẻ Link Tải Viết chương trình nhập diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh S cua hình vuông vắn vắn xuất ra cạnh a miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Viết chương trình nhập diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh S cua hình vuông vắn vắn xuất ra cạnh a tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Viết chương trình nhập diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh S cua hình vuông vắn vắn xuất ra cạnh a Free.

Thảo Luận vướng mắc về Viết chương trình nhập diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh S cua hình vuông vắn vắn xuất ra cạnh a

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Viết chương trình nhập diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh S cua hình vuông vắn vắn xuất ra cạnh a vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Viết #chương #trình #nhập #diện #tích #cua #hình #vuông #xuất #cạnh

4505

Clip Viết chương trình nhập diện tích s quy hoạnh S cua hình vuông vắn xuất ra cạnh a 2022 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Viết chương trình nhập diện tích s quy hoạnh S cua hình vuông vắn xuất ra cạnh a 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Viết chương trình nhập diện tích s quy hoạnh S cua hình vuông vắn xuất ra cạnh a 2022 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Viết chương trình nhập diện tích s quy hoạnh S cua hình vuông vắn xuất ra cạnh a 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Viết chương trình nhập diện tích s quy hoạnh S cua hình vuông vắn xuất ra cạnh a 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết chương trình nhập diện tích s quy hoạnh S cua hình vuông vắn xuất ra cạnh a 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #chương #trình #nhập #diện #tích #cua #hình #vuông #xuất #cạnh