Mẹo về Video hướng dẫn giải – language – trang 49 unit 10 sgk tiếng anh 10 mới Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – language – trang 49 unit 10 sgk tiếng anh 10 mới được Update vào lúc : 2022-01-14 09:02:15 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

5. If there werent so many tourists visiting the national parks, the environment there would not be badly polluted. (Nếu không còn quá nhiều khách du lịch thăm, khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên vương quốc, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ở này sẽ ít bị ô nhiễm.)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=nw0D1NZOldg

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  Vocabulary
  Bài 2
  Pronun
  P2
  Grammar
  Bài 2
  Bài 3
  Bài 4
  Từ vựng

Vocabulary

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=nw0D1NZOldg

1. How do we form adjectives from nouns or verbs? Use a dictionary and complete the table.

(Chúng ta tạo tính từ từ danh từ và động từ ra làm sao? Sử dụng từ điển và hoàn thành xong bảng sau.)

Phương pháp giải:

Tra cứu nghĩa trong từ điển

Một số đuôi của tính từ: -al, -ical, -ing, -ed, -able

Lời giải rõ ràng:

Nouns/Verbs

(Danh từ/Động từ)

+ suffixes

(+ hậu tố)

Adjective

(Tính từ)

1. culture (n)

+ -al

cultural

2. nature (n)

+ -al

natural

3. environment (n)

+ -al

environmental

4. ecology (n)

+ -(i)al

ecological

5. interest (v)

+ -ing/-ed

interesting/interested

6. sustain (v)

+ -able

sustainable

7.relax (v)

+ -ing/-ed

relaxing/relaxed

Bài 2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=nw0D1NZOldg

2. Complete the following sentences, using the adjectives in 1.

(Hoàn thành những câu sau, sử dụng tính từ ở phần 1.)

Lời giải rõ ràng:

1. sustainable

2. relaxing

3. cultural, natural

4. ecological

5. environmental

6. interested

1. sustainable (adj): thân thiện với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, bền vững

A sustainableforest is a forest where trees that are cut are replanted and the wildlife is protected.

(Một khu rừng rậm bền vững là một khu rừng rậm mà cây cối bị chặt đi thì được trồng lại và thú hoang dã được bảo vệ.)

2. relaxing (adj): vui chơi

It was quite relaxingto. spend a week on a camping trip with friends in the open air.

(Thật hoàn toàn tự do khi dành một tuần đi cắm trại với bạn bè trong không khí thông thoáng.)

3. cultural (adj): thuộc về văn hóa truyền thống

natural (adj): thuộc về vạn vật thiên nhiên

When you take part in an eco tour, you learn more about the cultural traditions of the local people and thenaturalhabitat of some rare animals.

(Khi bạn tham gia một chuyến du lịch sinh thái xanh, bạn học được nhiều về những truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống của con người địa phương và nơi môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của những động vật hoang dã quý và hiếm.)

4. ecological (adj): thuộc về sinh thái xanh

Cutting down trees or hunting wild animals may upset the ecological balance of an area.

(Đốn hạ cây hoặc săn thú hoang dã hoàn toàn có thể làm mất đi cân đối sinh thái xanh của một khu vực.)

5. environmental (adj): thuộc về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Mass tourism may cause environmentalproblems such as pollution, water shortages, or an increase of waste.

(Du lịch ồ ạt hoàn toàn có thể gây ra những yếu tố môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên như ô nhiễm, thiếu nước, hoặc tăng rác thải.)

6. interested (adj): thích, hứng thú

l am very much interested in learning more about ecotourism and its benefits.

(Tôi rất quan tâm đến việc học hỏi nhiều hơn nữa về du lịch sinh thái xanh và quyền lợi của nó.)

Pronun

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=nw0D1NZOldg

1. Listen and put a mark (‘) before the syllable with the primary stress.

(Nghe và ghi lại (‘) trước những âm chính.)

Lời giải rõ ràng:

a. su’stainable

b. preservation

c. enVironement

d. environmental

e. e’cology

f. ecological

g. relaxation

h. ‘scubadiving

i. ‘ecotourism

j. eco-‘friendly

P2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=nw0D1NZOldg

2. Listen again and repeat the words in 1.

(Nghe và lặp lại những từ trong mục 1. )

Grammar

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=nw0D1NZOldg

Conditional sentences Type 1(Câu Đk Loại 1)

1. Complete the sentences, using the correct forms of the verbs in the box. You can use a modal verb in the main clause if necessary.

(Hoàn thành những câu sau, sử dụng dạng đúng của những động từ trong khung. Em hoàn toàn có thể sử dụng một động từ đặc biệt quan trọng trong mệnh để chính nếu cần.)

Phương pháp giải:

Cấu trúc câu Đk loại I: If S + V(hiện tại đơn), S + will/can/may + V

Lời giải rõ ràng:

1. leaves

2. will/may/might not get

3. fail

4. will/may/might get

5. pay

6. will/may/might eat

7. will/may/might call

8. will/might/may go

1. If Alice leaves for Ha Noi 3 o’clock, she’ll be there by 10.30.

(Nếu Alice đến Tp Hà Nội Thủ Đô lúc 3 giờ, cô ấy sẽ ở đó vào lúc chừng 10:30.)

2. We will/may/might not get to school on time if the bus is late again.

(Chúng ta sẽ không còn đi đến trường đúng giờ nếu xe buýt lại trễ.)

3. My parents might be sad if I fail the exam.

(Ba mẹ tôi có lẽ rằng buồn nếu tôi trượt kỳ thi.)

4. You will/may/might get a discount if you pay for the trip in advance.

(Bạn sẽ tiến hành giảm nếu bạn trả tiền trước chuyến du ngoạn.)

5. If you pay for an eco tour, part of your money will be used for wildlife protection.

(Nếu bạn trả tiền cho một chuyến du lịch sinh thái xanh, một phần tiền của bạn sẽ tiến hành sử dụng cho việc bảo vệ thú hoang dã.)

6. If it doesn’t rain, we will/may/might eat in the garden.

(Nếu trời không mưa, toàn bộ chúng ta sẽ ăn ở trong vườn.)

7. I’m sure he will/may/might call you if he doesn’t see you the party.

(Tớ chắc chắn là anh ấy sẽ gọi cậu nếu anh ấy không thấy cậu trong buổi tiệc.)

8. You will/might/may go out with your friends if you finish your homework before 7 o’clock.

(Con sẽ đi ra ngoài chơi với bạn bè của con nếu con hoàn thành xong bài tập về nhà trước 7 giờ.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=nw0D1NZOldg

2. Put the verbs in brackets in the correct form.

(Đặt những dộng từ trong ngoặc đơn vào dạng đúng của chúng.)

Phương pháp giải:

Câu Đk loại I: If + S + V (hiện tại đơn), S + will/can + V

Lời giải rõ ràng:

1. will be; fail

2. will help; have

3. will feel; comes

4. need; will you lend

5. throw; may/will eat; die

6. will cause; make; leave

7. will be scared; fly; make

8. will take; do not know

1. I will be surprised if you fail the exam. You’re working so hard.

(Tôi sẽ ngạc nhiên nếu bạn rớt kỳ thi. Bạn học chăm chỉ mà.)

2. We will help you to do the housework if we have time.

(Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thao tác nhà nếu chúng tôi có thời hạn.)

3. John and Ann will feel disappointed if nobody comes to their party.

(John và Ann sẽ cảm thấy vô vọng nếu không còn ai đến buổi tiệc.)

4. If I need money to buy a dictionary, will you lend me some?

(Nếu tôi cần tiền mua một cuốn từ điển, bạn sẽ cho tôi mượn một ít chứ?)

5. If you throw plastic bags into the sea, the fish will /may eat them and die.

(Nếu bạn ném túi nhựa xuống biển, cá sẽ ăn chúng và chết.)

6. You will cause a forest fire if you make a campfire and then leave it unattended.

(Bạn sẽ gây nên cháy rừng nếu bạn đốt lửa trại và để nó tự tắt.)

7. The birds will be scared and fly away if the birdwatchers make loud noises.

(Chim sẽ sợ và bay đi nếu người ngắm chim gây ra tiếng ồn quá rộng.)

8. I will take the máy tính back to the shop if you do not know how to fix it.

(Tôi sẽ mang máy tính xách tay trở về shop nếu bạn không biết phương pháp sửa.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=nw0D1NZOldg

Conditional sentences Type 2(Câu Đk Loại 2)

3. Match the first part in column A with the second part in column B to complete the unreal conditional sentences (Type 2). Put the verbs in brackets in the correct form.

(Nối phần đầu trong cột A với phần 2 trong cột B để hoàn thành xong câu Đk không còn thực (Loại 2).Đặt những động từ trong ngoặc đơn ở dạng đúng của chúng.)

Phương pháp giải:

Câu Đk loại II: If + S + V(quá khứ đơn), S + would/could + V

Lời giải rõ ràng:

1 – d: lived; would work/could work

2 – a: were; would tell

3 – f: did not start; would be

4 – b: used; would be

5 – g: would change; had

6 – c: were; would travel

7 – h: would go; were/ was

8 – e: would be; stopped

1. If Kim lived in the countryside, she would work / could work on a farm with a lot of animals.

(Nếu Kim sống ở miền quê, cô ấy sẽ thao tác trên cánh đồng với nhiều loại động vật hoang dã.)

2. If I were you, I would tell him the truth

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ kể cho anh ấy nghe thực sự.)

3. If people didnt start wars, the world would be a better place to live

(Nếu người ta không khởi đầu trận chiến tranh, toàn thế giới sẽ là một nơi tốt hơn để sông.)

4. If more people used more public transport, there would be less air pollution

(Nếu càng có nhiều người tiêu dùng phương tiện đi lại công cộng, sẽ ít có ô nhiễm không khí.)

5. Would you change your appearance, if you had a chance?

(Bạn sẽ thay đổi ngoại hình của tớ, nếu bạn có thời cơ chứ?)

6. If I were 10 years older, I would travel abroad on my own

(Nếu tôi to nhiều hơn 10 tuổi, tôi sẽ tự đi du lịch quốc tế.)

7. We would go to the beach, if the weather were fine

(Tôi sẽ đi biển; nếu thời tiết tốt.)

8. Life on Earth would be impossible, if the sun stopped shining

(Cuộc sống trên trái đất sẽ không còn thể, nếu mặt trời ngừng chiếu sáng.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=nw0D1NZOldg

4. Read the situations and make conditional sentences. You can use could where possible.

(Đọc những trường hợp và làm những câu Đk. Em hoàn toàn có thể sử dụng could ở đoạn hoàn toàn có thể.)

Phương pháp giải:

Câu Đk loại II: If + S + V(quá khứ đơn), S + would/could + V

Lời giải rõ ràng:

1. If Victor could speak English, he could get a good job.

(Nếu Victor hoàn toàn có thể nói rằng được tiếng Anh, anh ấy hoàn toàn có thể đã có được một việc làm tốt.)

2. If Nancy lived near the park, she would/could go running there every morning.

(Nếu Nancy sống gần khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, sô ấy sẽ/hoàn toàn có thể chạy bộ ở đó mỗi buổi sáng.)

3. If Nam could swim, he would/could go to the swimming pool alone.

(Nếu Nam hoàn toàn có thể bơi được, anh ấy hoàn toàn có thể đi đến hồ bơi một mình.)

4. If Tom had a passport, he would/could travel abroad.

(Nếu Tom có một hộ chiếu, anh ấy sẽ/hoàn toàn có thể đi du lịch quốc tế.)

5. If there werent so many tourists visiting the national parks, the environment there would not be badly polluted. (Nếu không còn quá nhiều khách du lịch thăm, khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên vương quốc, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ở này sẽ ít bị ô nhiễm.)

6. If tourists didt throw litter in the river, the water would not be polluted.

(Nếu hành khách không ném rác xuống sông, nước sẽ không còn biến thành ô nhiễm.)

7. If these students worked hard, they would pass the exam.

(Nếu học viên học chăm chi, chúng sẽ đậu kỳ thi thôi.)

8. If Hoa didnt have so much homework, she would/could go out with her friends tonight.

( Nếu Hoa không còn nhiều bài tập về nhà quá, cô ấy sẽ/hoàn toàn có thể đi ra ngoài với bạn cô ấy tối nay. )

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

://.youtube/watch?v=6p1q7ChA4iU

Reply
6
0
Chia sẻ

4251

Video Video hướng dẫn giải – language – trang 49 unit 10 sgk tiếng anh 10 mới ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Video hướng dẫn giải – language – trang 49 unit 10 sgk tiếng anh 10 mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Video hướng dẫn giải – language – trang 49 unit 10 sgk tiếng anh 10 mới miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Video hướng dẫn giải – language – trang 49 unit 10 sgk tiếng anh 10 mới miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Video hướng dẫn giải – language – trang 49 unit 10 sgk tiếng anh 10 mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – language – trang 49 unit 10 sgk tiếng anh 10 mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #language #trang #unit #sgk #tiếng #anh #mới