Mẹo Hướng dẫn Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm để ab=3ab Đầy đủ Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm để ab=3ab Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-12-08 07:58:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm để ab=3ab 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm để ab=3ab được Update vào lúc : 2022-12-08 07:58:14 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

36/ Một thấu kính quy tụ có độ tụ 4 điop, tiêu cự của thấu kính bằng :

A. -25cm.

B. 25cm.

C. -2,5cm.

D. 2,5cm.

37/ Một vật phẳng nhỏ đặt vng góc với trục chính trước một thấu kính quy tụ tiêu cự 30cm một khoảng chừng chừng 60cm.

Ảnh của vật nằm

A. sau kính 20 cm.

B. trước kính 20 cm.

C. sau kính 60 cm.

D. trước kính 60 cm.

38/ Đặt một vật phẳng nhỏ vng góc trước một thấu kính phân kì tiêu cự 20cm một khoảng chừng chừng 60cm. ảnh của vật

nằm

A. trước kính 15 cm.

B. sau kính 15 cm.

C. trước kính 30 cm.

D. sau kính 30 cm.

39/ Một vật đặt trước một thấu kính 40 cm cho một ảnh trước thấu kính 20 cm. Đây là

A. thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm.

B. thấu kính quy tụ có tiêu cự 20 cm.

C. thấu kính quy tụ có tiêu cự 40 cm.

D. thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

40/Qua một thấu kính có tiêu cự 20cm một vật thật thu được một ảnh cùng chiều, bé nhiều hơn nữa thế nữa vật cách kính 15 cm. Vật

phải để

A. trước kính 90 cm.

B. trước kính 60 cm.

C. trước 45 cm.

D. trước kính 30 cm.

41/ Qua một thấu kính quy tụ tiêu cự 20 cm, một vật đặt trước kính 60 cm sẽ cho ảnh cách vật

A. 30 cm.

B. 60 cm.

C. 80 cm.

D. 90 cm.

42/ Đặt một vật phẳng nhỏ vng góc với trục chính của thấu kính quy tụ tiêu cự 20 cm cách kính 100 cm. Ảnh

của vật

A. ngược chiều và bằng 1/4 vật.

B. cùng chiều và bằng 1/4 vật.

C. ngược chiều và bằng 1/3 vật.

D. cùng chiều và bằng 1/3 vật.

43/ Đặt một điểm sáng nằm trên trục chính của một thấu kính cách kính 0,2 m thì chùm tia ló thoát khỏi thấu kính là

chùm tuy nhiên tuy nhiên. Đây là

A. thấu kính quy tụ có tiêu cự 20 cm.

B. thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm.

C. thấu kính quy tụ có tiêu cự 200 cm.

D. thấu kính phân kì có tiêu cự 200 cm.

44/ Thấu kính phân kì có tiêu cự 30cm, vật sáng AB cao 6cm đặt vuông góc trục chính tại A và cách TK

10cm cho ảnh:

A. Ở vô cực.

B. o, cao 1cm, cùng chiều vật, cách TK 15cm.

C. o, cao 4,5cm, cùng chiều vật, cách TK 7,5cm.

D. Cao 4,5cm, ngược chiều vật, cách TK 7,5cm.

45/Một vật sáng AB = 3cm nằm vuông góc với trục chính và cách TKHT 1 khoảng chừng chừng 30cm. TK có tiêu cự

20cm. Kết luận nào sau này về vò trí , tính chất và độ phóng đại của ảnh ABlà đúng:

A. d’ = -60cm, ảnh ảo, k = -2.

B. d’ = 60cm, ảnh thật , k = 2.

C. d’ = 60cm, ảnh thật, k = -2.

D. Tất cả đều đúng.

46/Một vật sáng AB = 3cm nằm vuông góc với trục chính và cách thấu kính quy tụ một khoảng chừng chừng 30cm. Thấu

kính có tiêu cự 20cm.Kết luận nào sau này là đúng thời cơ nói về vò trí, t/chất và độ phóng đại của ảnh ?

A. d = 60cm , ảnh ảo, k = -2.

B. d = 60cm , ảnh thật, k = 2.

C. d = 60cm , ảnh thật, k = -2.

D. d = 60cm , ảnh thật, k = 1/2.

47/Một vật sáng AB nằm vuông góc với trục chính và cách thấu kính quy tụ một khoảng chừng chừng 30cm. Thấu kính có

tiêu cự 15cm. Kết luận nào sau này là đúng thời cơ nói về vò trí, tính chất và độ phóng đại ảnh ?

A. d = 30 cm, ảnh thật, k = -1.

B. d = 30 cm, ảnh thật, k = 1/2.

C. d = 30 cm, ảnh thật, k = 1.

D. d = 30 cm, ảnh ảo, k = -1.

48/Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = -30cm. Vật AB đặt vuông góc trục chính và trước thấu kính. Ta thu

được ảnh AB cách thấu kính 15cm. Vò trí của vật được xác đònh bởi:

A. d = 30cm.

B. d = -30cm.

C. d = 10cm.

D. d = -10cm.

49/Một TKHT có tiêu cự 6cm, vật sáng AB đặt trên trục chính và thẳng góc trục chính có ảnh thật AB cách

vật 25cm. Vò trí của vật và ảnh là:

A. d = 10cm, d = 15cm.

B. d = 20cm, d = -25cm.

C. d = 30cm, d = 60cm.

D. d = 45cm, d = 90cm.

50/*Vật ảo AB vuông góc trục chính của thấu kính quy tụ có tiêu cự f và cách thấu kính /d/ = f. Ta có:

A. nh ABthật và cao gấp đôivật.

B. nh ABở vô cực.

C. nh ABảo và bằng nửa vật.

D. nh ABthật và bằng nửa vật.

51/ Đặt một vật phẳng nhỏ vng góc với trục chính trước một thấu kính một khoảng chừng chừng 40 cm, ảnh của vật hứng

được trên một màn chắn và cao bằng 3 vật. Thấu kính này là

A. thấu kính quy tụ tiêu cự 40 cm.

B. thấu kính quy tụ tiêu cự 40 cm.

C. thấu kính quy tụ tiêu cự 30 cm.

D. thấu kính phân kì tiêu cự 30 cm.

52/ Ảnh và vật thật bằng nó của nó cách nhau 80 cm. Thấu kính này

A. là thấu kính quy tụ có tiêu cự 40 cm.

B. là thấu kính quy tụ có tiêu cự 20 cm.

C. là thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm.

D. là thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

53/ Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 36 cm. Đây là thấu kính

A. quy tụ có tiêu cự 24 cm.

B. phân kì có tiêu cự 8 cm.

C. quy tụ có tiêu cự 8 cm.

D. phân kì có tiêu cự 24 cm.

54/ Đặt một vật phẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hột tụ, cách thấu kính một khoảng chừng chừng

20cm. nhìn qua thấu kính ta thấy có một ảnh cùng chiều với AB cao gấp 2 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là:

A. f = 20cm.

B. f = 40cm.

C. f = 45cm.

D. f = 60cm.

55/ Cho thấu kính quy tụ có tiêu cự 24cm. Một vật sáng AB đặt vuông góc trục chính cho ảnh thật AB có độ

lớn bằng 2/3 vật . Vò trí của ảnh được xác đònh là :

A. d’ = -8cm.

B. d’ = -40cm.

C. d’ = 40cm.

D. d’ = 8cm.

56/ Cho thấu kính quy tụ có tiêu cự 36cm. Một vật sáng AB đặt vuông góc trục chính cho ảnh thật AB có độ

lớn bằng 3/2 vật . Vò trí của vật được xác đònh là :

A. d = 24cm.

B. d = 12cm.

C. d = 36cm.

D. d = 60cm.

57/ Một vật sáng AB đặt vuông góc trục chính của một thấu kính , cách thấu kính 40cm. Qua thấu kính ta thu

được ảnh AB cùng chiều và bằng ½ AB. Thấu kính trên là:

A. Thấu kính quy tụ.

B. Thấu kính phân kỳ.

C. Có thể là TK quy tụ hay phân kỳ.

D. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính gấp 2 lần khoảng chừng chừng cách từ vật đến thấu kính.

58/ Vật sáng AB với trục chính của một TKHT có tiêu cự f = 20cm cho ảnh AB=3AB. Khi ảnh ảo thì:

A. AB cách TK là 40/3 cm, AB cách TK là 40 cm.

B. AB cách TK là 40/3 cm, AB cách TK là -40 cm.

C. AB cách TK là 40/3 cm, AB cách TK là 40 cm.

D. AB cách TK là 30 cm, AB cách TK là 10 cm.

59/ Vật sáng AB với trục chính của một TKHT có tiêu cự f = 20cm cho ảnh AB=3AB. Khi ảnh thật thì:

A. Vật cách TK là 60 cm, ảnh cách TK là 120 cm.

B. Vật cách TK là 30 cm, ảnh cách TK là 90 cm.

C. Vật cách TK là 80/3 cm, ảnh cách TK là 80 cm.

D. Vật cách TK là 80 cm, ảnh cách TK là 80/3 cm.

60/ Vật sáng AB cao 2cm được thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm cho ảnh thật AB cao 4cm. Tìm vò trí của vật

và ảnh:

A. d = 10cm; d= -20cm.

B. d = 20cm; d= -40cm.

C. d = 15cm; d= 30cm.

D. d = 30cm; d= 60cm.

61/ Vật AB được TKPK có tiêu cự 30cm cho ảnh cùng chiều gấp 3 lần vật. Tìm vò trí và tính chất của vật:

A. Vật ảo, d = -20cm.

B. Vật ảo, d = 15cm.

C. Vật thật , d = 30cm.

D. Vật thật, d = 10cm.

62/ Đặt 1 vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một TKHT cách TK 20cm ta thu được ảnh AB cùng

độ cao gấp 2 lần AB. Tiêu cự của TK là:

A. f= 20cm

B. f= 40cm

C. f= 45cm

D. f= 60cm

63/ Một vật phẳng AB cao 4cm đặt vuông góc với trục chính của một TKPK, ảnh của vật qua TK cao 2cm và

cách TK 40cm. Tiêu cự của TK là :

A. f = -60cm.

B. f = -90cm.

C. f = -80cm.

D. f = 80cm.

64/ Đặt một vật AB trước thấu kính quy tụ có f = 12cm cho ảnh AB to nhiều hơn nữa gấp 2 lần AB. Vò trí của AB cách

thấu kính một khoảng chừng chừng:

A. 6cm.

B. 12cm.

C. 18cm.

D. 6cm và 18cm.

65/ Một vật AB đặt vuông góc trục chính của một thấu kính phân kỳ và ở trước thấu kính cho một ảnh ở cách thấu

kính 12cm và lớn bằng ½ vật. Tiêu cự của thấu kính bằng:

A. -8cm.

B. 8cm.

C. -24cm.

D. 24cm.

66/*Vật sáng AB vuông góc với trục chính của TK sẽ đã có được ảnh ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB

100cm. Tiêu cự của TK là:

A. 16cm.

B. 20cm.

C. 25cm.

D. 40cm.

67/*Vật sáng AB với trục chính của một TK cho ảnh cùng độ cao bằng ½ vật AB cách AB 10cm. Độ tụ của

TK là :

A. -2đp.

B. 2đp.

C. -5đp.

D. 5đp.

68/*Một điểm sáng A trên trục trục chính của một TK cho ảnh A . Biết A xa TK gấp 4 lần A và AA = 125cm.

Tiêu cự của TK là :

A. 10cm.

B. 20cm.

C. 30cm.

D. 40cm.

69/*Một TKHT có tiêu cự 6cm, vật sáng AB đặt trên trục chính và thẳng góc trục chính có ảnh thật AB

cách vật 25cm. Vò trí của vật và ảnh là:

A. d = 10cm, d = 15cm.

B. d = 20cm, d = -25cm.

C. d = 30cm, d = 60cm.

D. d = 45cm, d = 90cm.

70/*Một vật phẳng AB cao 4cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ, ảnh của vật qua

thấu kính cao 2cm và cách vật 40cm. Kết quả nào sau này là đúng với vò trí của vật và ảnh ?

A. d = 80 cm, d = 40cm

B. d = 80 cm, d = 40cm

C. d = 80 cm, d = 40cm

D. d = 40cm, d = 80 cm

71/*Một vật phẳng AB cao 4cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ, ảnh của vật qua

thấu kính cao 2cm và cách vật 40cm. Tiêu cự của thấu kính có mức giá trò là:

A. f = -60cm.

B. f = -90cm.

C. f = -80cm.

D. f = 80cm.

72/*Một vật đặt cách màn ảnh 54cm. đặt 1 thấu kính quy tụ trong mức chừng vật và màn thì được một ảnh cao gấp 2

lần vật. Tiêu cự của thấu kính bằng:

A. 12cm.

B. 18cm.

C. 24cm.

D. 36cm.

73A/ Thấu kính có chiết suất n = 1,5 số lượng số lượng giới hạn bởi 1 mặt lõm và 1 mặt lồi có bán kính lần lựơt là 20cm và

10cm. Tiêu cự f của TK là:

A. f = -40cm.

B. f = 40cm.

C. f = 25cm.

D. f = 40/3cm.

74A/ Thuỷ tinh làm TK có chiết suất n = 1,5. Tính tiêu cự của TK có 2 mặt lồi có bk là 10cm và 30cm.

A. f = 10cm.

B. f = 15cm.

C. f = 20cm.

D. f = 25cm.

75A/ Một TK 2 mặt lồi bằng thuỷ tinh có cùng bán kính R, tiêu cự 10cm và chiết suất n = 1,5. Bán kính R có

giá trò đúng là:

A. 10cm.

B. 20cm.

C. 40cm.

D. 60cm.

76A/ Một thấu kính phẳng lõm có bán kính mặt lõm là 15cm, chiết suất n = 1,5. Tiêu cự f của thấu kính bằng:

A. -15cm.

B. 15cm.

C. 30cm.

D. -30cm.

77A/ Thấu kính có chiết suất 1,5 được số lượng số lượng giới hạn bởi 1 mặt lồi có bán kính lần lượt là 12cm và 24cm. Tiêu cự f

của thấu kính là:

A. -16cm.

B. 16cm.

C. 12cm.

D. -12cm.

78A/*Một thấu kính quy tụ làm bằng thuỷ tinh có c/s n = 1,5 và tiêu cự f = 30cm. TK có một mặt lồi và 1 mặt

lõm. Biết bán kính của mặt nọ gấp hai bán kính mặt kia. Bán kính 2 mặt của TK có mức giá trò đúng là:

A. 5cm và 10cm.

B. 5cm và -10cm.

C. -5cm và 10cm.

D. Kết quả khác.

79A/Một TK 2 mặt lồi bằng thuỷ tinh có cùng bán kính R tiêu cự 10cm. Biết chiết suất của thuỷ tinh riêng với

a/s đỏ và tím lần lượt là nđ = 1,495 và nt = 1,510 . Khoảng cách Một trong những tiêu điểm của TK ứng với những a/s đỏ

và tím :

A. 1,278mm.

B. 2,971mm.

C. 4,984mm.

D. 5,942mm.

80A/*Một TK bằng thuỷ tinh chiết suất 1,5 có 2 mặt lồi cùng bán kính 20cm. Đặt vật ở đâu để thu được ảnh

ảo cao gấp 2 vật.

A. d = 10cm.

B. d = 15cm.

C. d = 20cm.

D. d = 30cm.

81A/*Đặt vật AB trước thấu kính quy tụ có một mặt phẳng, một mặt lồi, tiêu cự f và cách TK 24cm, cho ảnh

ảo A1 B1 bằng hai lần vật. Nếu chiết suất của thấu kính là một trong,5 thì tiêu cự và bán kính cong của thấu kính lần

lượt là:

A. f = 44cm, R = 22cm.

B. f = 24cm, R = 48cm.

C. f = 48cm, R = -24cm.

D. f = 48cm, R = 24cm.

82A/ Thấu kính có chiết suất n = 1,6 khi ở trong không khí có độ tụ là D, Khi ở trong nước có chiết suất n =

4/3 thì độ tụ là D:

A. D = -3D.

B. D = -D/3

C. D = D/3.

D. D = D/3.

83A/ Một thấu kính bằng thuỷ tinh có c/s n = 1,5 khi để trong kk có độ tụ là 4đp. Khi nhúng vào nước có c/s

n = 4/3 thì tiêu cự của thấu kính là:

A. f = 100cm.

B. f = 120cm.

C. f = 80cm.

D. f = 60cm.

84A/ Một thấu kính làm bằng thuỷ tinh có chiết suất 1,5 khi để trong không khí có độ tụ 8đp. Khi nhúng vào

trong một chất lỏng nó trở thành thấu kính phân kì có tiêu cự -1m. Chiết suất n’ của chất lỏng đó là:

A. 0,6.

B. 1,4.

C. 1,6.

D. 1,8.

..

85/*Một TKHT có độ tụ 5đp. Điểm sáng S ở trên trục chính có ảnh thật S. Khi S vào gần TK thêm 5cm thì

ảnh dời 40cm và vẫn là ảnh thật. Vò trí của S và S là:

A. d = 20cm, d = 10cm.

B. d = 24cm, d = 12cm.

C. d = 30cm, d = 15cm.

D. d = 40cm, d = 20cm.

86/*Vật sáng AB với trục chính của một TK cho ảnh cùng độ cao gấp 3 lần vật AB. Di chuyển AB ra xa

thấu kính thêm 8cm thì ảnh ngược chiều và gấp 3 lần vật AB. Tiêu cự của TK là:

A. 12cm.

B. 18cm.

C. 24cm.

D. 48cm.

87/*Vật sáng AB với trục chính của một TK cho ảnh ngược độ cao bằng ½ AB . Di chuyển AB về phía

thấu kính thêm 42cm thì ảnh ngược chiều và gấp 4 lần vật AB. Tiêu cự của TK là:

A. 18cm.

B. 24cm.

C. 10cm.

D. 36cm.

88/*Đặt 1 vật phẳng nhỏ AB trước 1 TKPK ta thu được ảnh AB. Nếu dòch chuyển vật ra xa TK thêm 30cm

thì ảnh di tán 1cm. nh lúc đầu cao bằng 1,2 lần ảnh lúc sau. Tiêu cự của thấu kính là:

A. f = -25cm.

B. f = -30cm.

C. f = -36cm.

D. f = -32cm.

89/*Vật sáng AB với trục chính của một TK cho ảnh cùng độ cao bằng0,3AB . Di chuyển AB về phía thấu

kính thêm 25cm thì ảnh cùng chiều và gấp 2 lần ảnh trước. Tiêu cự của TK là:

A. -30cm.

B. -40cm.

C. -15cm.

D. -20cm.

90/**Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của một TK cho một ảnh thật cách vật một khoảng chừng chừng cách

nào đó. Nếu cho vật dòch lại gần thấu kính một khoảng chừng chừng 30cm thì ảnh cuả AB vẫn là ảnh thật nằm cách vật

một khoảng chừng chừng như củ và lớn gấp 4 lần ảnh cũ . Tiêu cự của thấu kính, vò trí ban đầu của vật AB và ảnh của nó

lần lượt nhận những giá trò:

A. f = 20cm, d = 30cm, d = 60cm.

B. f = 20cm, d = 60cm, d = 30cm.

C. f = 30cm, d = 60cm, d = 20cm.

D. Một kết quả khác.

91/*Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của một thầu kính cho một ảnh thật cách vật một khoảng chừng chừng

cách nào đó. Nếu cho vật dòch lại gần thấu kính một khoảng chừng chừng 30cm thì ảnh cuả AB vẫn là ảnh thật nằm cách

vật một khoảng chừng chừng như củ và lớn gấp 4 lần ảnh cũ . Để ảnh cao bằng vật thì phải dòch chuyển vật :

A. Lại gần thấu kính một khoảng chừng chừng 20cm,

B. Lại gần thấu kính một khoảng chừng chừng 20cm.

C. Lại gần thấu kính một khoảng chừng chừng 40cm.

D. Ra xa thấu kính một khoảng chừng chừng 60cm.

92/*Đặt một vật phẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ, cách thấu kính một khỏang

15cm. Ta thu được ảnh của vật AB trên màn ảnh đặt sau thấu kính. Dòch chuyển vật một đoạn 3cm lại gần

thấu kính . Ta phải dòch chuyển màn ảnh ra xa thấu kính để thu được ảnh. nh sau cao gấp hai ảnh trước.

Tiêu cự của thấu kính là:

A. f = 9cm.

B. f = 12cm.

C. f = 15cm.

D. f = 18cm.

93/*Đặt một vật phẳng nhỏ AB trước một thấu kính phân kỳ ta thu được ảnh AB . Nếu dòch chuyển vật ra xa

thấu kính thêm 30cm thì ảnh dòch chuyển 1cm. nh lúc đầu cao bằng 1,2 lần ảnh lúc sau. Tiêu cự của thấu

kính có mức giá trò:

A. f = -25cm.

B. f = -30cm.

C. f = -36cm.

D. f = -48cm.

94/*Một vật phẳng nhỏ AB đặt trước một thấu kính quy tụ, cho một ảnh thật cách thấu kính 80cm. Nếu thay

thấu kính quy tụ bằng thấu kính phân kỳ có cùng độ lớn tiêu cự và đặt đúng vào chổ thấu kính hột tụ thì ảnh

của AB sẽ nằm cách thấu kính 20cm. Tiêu cự của những thấu kính nói trên lần lượt là:

A. f 1 = 32cm, f 2 = 32cm.

B. f 1 = 32cm, f 2 = 32cm.

C. f 1 = 36cm, f 2 = 36cm.

D. f 1 = 30cm, f 2 = 30cm.

95/*Một thấu kính quy tụ khi dòch chuyển vò trí giữa điểm sáng và màn thì có 2 vò trí của thấu kính cách nhau

khoảng chừng chừng cho ảnh rõ ràng trên màn. Biết điểm sáng và màn cách nhau khoảng chừng chừng L. Tiêu cự của thấu kính là:

L2 2

f =

4L .

A.

B.

f =

L2 2

2L .

L2 2

4 .

C.

L2 2

f =

2 .

D.

96/ Hai điểm sáng S1 và S2 đặt trên trục chính và ở cả hai bên của thấu kính cách nhau 40cm. S 1 cách thấu kính

10cm. Hai ảnh của chúng qua thấu kính trùng nhau. Tiêu cự của thấu kính là:

A. 30cm.

B. 25cm.

C. 16cm.

D. 15cm.

f =

GIẢI BÀI TỐN VỀ HỆ THẤU KÍNH

I. Ơn tập lí thuyết:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Bài tập 1 :

1/ Nếu có 2 thấu kính đồng trục ghép sát thì hai kính trên hoàn toàn hoàn toàn có thể coi như một kính tương tự có độ tụ thỏa mãn nhu cầu nhu yếu

cơng thức

A. D = D1 + D2.

B. D = D1 D2.

C. D = D1 + D2. D.D = D1+D2.

2/ Hệ 2 thấu kính khi tạo ảnh thì ảnh cuối qua hệ có độ phóng đại là:

A. k = k1/k2.

B. k = k1.k2.

C. k = k1 + k2.

D. k = k1+k2.

3/ Đặt một điểm sáng trước một hệ thấu kính đồng trục thấy chùm tia sáng ló thoát khỏi hệ là chùm sáng phân kì. Kết

luận nào sau này về ảnh của điểm sáng tạo bởi hệ là đúng?

A. ảnh thật;

B. ảnh ảo;

C. ảnh ở vơ cực;

D. ảnh nằm sau kính ở đầu cuối.

4/ Hai thấu kính mỏng dính dính có tiêu cự lần lượt là 10cm và -20cm ghép sát nhau sẽ tương tự với cùng 1 thấu kính duy

nhất có độ tụ:

A. 5điôp.

B. 10điôp.

C. -5điôp.

D. -10điôp.

5/ Khi ghép sát một thấu kính quy tụ có tiêu cự 30 cm đồng trục với một thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm ta có

được thấu kính tương tự với tiêu cự là

A. 50 cm.

B. 20 cm.

C. 15 cm.

D. 15 cm.

6/Một thấu kính phân kì có tiêu cự – 50 cm nên phải ghép sát đồng trục với một thấu kính có tiêu cự bao nhiêu để

thu được một kính tương tự có độ tụ 2 dp?

A. Thấu kính quy tụ có tiêu cự 25 cm.

B. Thấu kính phân kì tiêu cự 25 cm.

C. Thấu kính quy tụ có tiêu cự 50 cm.

D. thấu kính phân kì có tiêu cự 50 cm.

7/ Một thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm được ghép đồng trục với một thấu kính quy tụ có tiêu cự 40 cm, đặt

cách thấu kính thứ nhất 50 cm. Đặt một vật phẳng nhỏ vng góc với trục chính và trước thấu kính một 20 cm.

Ảnh ở đầu cuối

A. thật và cách kính hai 120 cm.

B. ảo và cách kính hai 120 cm.

C. thật và cách kính hai 40 cm.

D. ảo và cách kính hai 40 cm.

8/ Hai thấu kính L1 có tiêu cự f1 = 30cm và L2 có tiêu cự f2 = 20cm có cùng trục chính đặt cách nhau 15cm.

Một vật sáng AB cao 0,5cm đặt vuông góc với trục chính trước L 1 một khoảng chừng chừng 10cm. Xác đònh vò trí của ảnh

tạo bởi hệ so với L2.

A. 60cm.

B. 30cm.

C. 15cm.

D. 10cm.

9/Hệ 2 thấu kính L1 và L2 ghép đồng trục có tiêu cự f 1 = 40cm và f2 = -20cm. Muốn cho chùm tia sáng // sau

khi qua hệ 2 thấu kính cho chùm tia ló // thì khoảng chừng chừng cách giữa 2 thấu kính là bao nhiêu?

A. 10cm.

B. 20cm.

C. 40cm.

D. 60cm.

10/ Hệ 2 thấu kính L1 và L2 ghép đồng trục có tiêu cự f 1 = 10cm và f2 = 20cm. Vật sáng AB đặt trước L 1 một

đoạn là 15cm qua hệ cho ảnh ở vô cực thì khoảng chừng chừng cách giữa 2 thấu kính là bao nhiêu?

A. 15cm.

B. 30cm.

C. 35cm.

D. 50cm.

11/Cho một hệ thấu kính gồm thấu kính phân kì (1) đặt đồng trục với thấu kính quy tụ (2) tiêu cự 40 cm cách kính

một là a. Để ảnh tạo bởi hệ kính là ảnh thật với mọi vị trí đặt vật trước kính (1) thì a phải

A. to nhiều hơn nữa 20 cm.

B. nhỏ hơn 20 cm.

C. to nhiều hơn nữa 40 cm.

D. nhỏ hơn 40 cm.

MẮT.

I. Ơn tập lí thuyết:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Bài tập 1 :

1/ Bộ phận của mắt in như thấu kính là

A. thủy dịch.

B. dịch thủy tinh.

C. thủy tinh thể.

D. giác mạc.

2/ Con ngươi của mắt có tác dụng

A. trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh cường độ sáng vào mắt.

B. để bảo vệ những bộ phận phía trong mắt.

C. tạo ra ảnh của vật cần quan sát.

D. để thu nhận tín hiệu ánh sáng và truyền tới não.

3/Chọn câu sai. Về cấu trúc của máy ảnh và mắt có sự tương tự giữa :

A. Giác mạc và phim ảnh.B. Con ngươi và màn chắn có lỗ.

C. Mi mắt và cửa sập.D. Thuỷ tinh thể và vật kính.

4/ Sự điều tiết của mắt là

A. thay đổi độ cong của thủy tinh thể để ảnh của vật quan sát hiện rõ ràng trên màng lưới.

B. thay đổi đường kính của con ngươi để thay đổi cường độ sáng chiếu vào mắt.

C. thay đổi vị trí của vật để ảnh của vật hiện rõ ràng trên màng lưới.

D. thay đổi khoảng chừng chừng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới để ảnh của vật hiện rõ ràng trên võng mạc.

5/ Mắt nhìn được xa nhất lúc

A. thủy tinh thể điều tiết cực lớn.

B. thủy tinh thể khơng điều tiết.

C. đường kính con ngươi lớn số 1. D. đường kính con ngươi nhỏ nhất.

6/Khi điều tiết để quan sát vật ở những khoảng chừng chừng cách rất rất khác nhau, thuỷ tinh thể mắt có:

A. Tiêu cự lớn số 1 khi vật nằm ở vị trí vị trí cực cận của mắt.B. Tiêu cự nhỏ nhất lúc vật nằm ở vị trí vị trí cực cận của mắt.

C. Tiêu cự nhỏ nhất lúc vật nằm ở vị trí vị trí cực viễn của mắt.

D. nh của vật cần q/ sát qua thuỷ tinh thể hiện trên màng lưới mắt là ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

7/ Sự điều tiết của mắt tạo ra ( những ) tác dụng nào?

A. tăng độ tụ của mắt.B. giảm tiêu cự của mắt.

C. tạo ảnh của vật ở ngay trên màn lưới.D. Tất cả đều đúng.

8/Khi quan sát 1 vật ở điểm cực cận, mắt có điểm lưu ý và trạng thái nào?

A. có tiêu cự nhỏ nhất và không điều tiết.B. có tiêu cự nhỏ nhất và điều tiết tối đa.

C. có tiêu cự lớn số 1 và không điều tiết.D. có tiêu cự lớn số 1 và điều tiết tối đa.

9/ Khi qua sát 1 vật ở điểm cực viễn, mắt có điểm lưu ý và trạng thái nào?

A. có tiêu cự nhỏ nhất và điều tiết tối đaB. có tiêu cự lớn số 1 và không điều tiết.

C. có tiêu cự nhỏ nhất và không điều tiết.D. có tiêu cự lớn số 1 và điều tiết tối đa.

10/ Khi quan sát 1 vật ở trong mức chừng nhìn rõ, mắt có điểm lưu ý và ở trạng thái nào?

A. có tiêu cự f < fmaxd và không điều tiết.B. có tiêu cự f < fmaxd và điều tiết 1 phần.

C. có tiêu cự f < fmaxd và điều tiết tối đa.D. Khác với A,B,C.

11/ Muốn cho mắt nhìn thấy một vật , Đk nào kể sau phải được nghiệm?

A. vật ở gần mắt hơn điểm cực viễn.B. vật phải ở xa mắt hơn điểm cực cận.

C. Vật có góc trông to nhiều hơn nữa năng suất phân li của mắt.D. nh của vật phải hiện rõ ở võng mạc.

12/Đại lượng nào thay đổi khi mắt điều tiết:

A. độ tụ của mắt.B. tiêu cự của mắt.C. cả độ tụ và tiêu cự của mắt.D. không hề đại lượng nào cả.

13/ Đại lượng nào không thay đổi khi mắt điều tiết?

A. vò trí điểm cực viễn.B. vò trí điểm cực cận.C. khoảng chừng chừng nhìn rõ.D. Tất cả những đại lượng nêu trên.

14/Vật có vò trí nào kể sau thì ảnh của vật được tạo ra tại điểm vàng V?

A. tại CV nếu mắt điều tiết tối đa.B. tại CC nếu mắt không điều tiết.

C. tại điểm bất kỳ trong đoạn CCCV nếu mắt điều tiết thích hợp.D. Tại những vò trí khác A,B,C.

15/ Đối với mắt:

A. nh của một vật qua thuỷ tinh thể của mắt là ảnh thật.

B. Tiêu cự của thuỷ tinh thể thay đổi được.

C. Khoảng cách từ thuỷ tinh thể đến võng mạc là một trong hằng số.

D. Tất cả đều đúng:

16/ Thuỷ tinh thể của mắt tạo ra ảnh trên võng mạc. nh đó là:

A. o, cùng chiều với vật.

B. Thật, ngược chiều với vật.

C. o, ngược chiều với vật. D. Thật, cùng chiều với vật.

17/ Chọn câu đúng:

A. Thuỷ tinh thể của mắt coi như một TKHT mềm, trong suốt, có tiêu cự thay đổi được.

B. Thuỷ tinh thể ở giữa 2 môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên trong suốt là thuỷ dòch và dòch thuỷ tinh.

C. Màng mống mắt không trong suốt, có màu đen, hay xanh, hay nâu ở sát mặt trước của thuỷ tinh thể.

D. Tất cả đều đúng.

18/ Mắt hoàn toàn hoàn toàn có thể phân biệt được 2 điểm A và B khi:

A. A và B ở trong số lượng số lượng giới hạn nhìn rõ của mắt.

B. Góc trông vật phải to nhiều hơn nữa năng suất phân li của mắt.

C. A và B phải đủ xa để những ảnh Avà B tối thiểu phải nằm trên 2 tế bào nhạy sáng kề nhau trên võng mạc.

D. Tất cả đều đúng.

19/ Chọn câu sai.

A. Khi mắt điều tiết thì tiêu cự của thuỷ tinh thể thay đổi.

B. Mắt chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể điều tiết khi vật ở trong số lượng số lượng giới hạn thấy rõ của mắt.

C. Khi mắt điều tiết thì khoảng chừng chừng cách giữa thuỷ tinh thể và võng mạc thay đổi.

D. Sự điều tiết là yếu tố thay đổi độ cong những mặt số lượng số lượng giới hạn của thuỷ tinh thể để ảnh hiện rõ trên võng mạc.

20/ Khi mắt điều tiết thì ảnh của điểm cực cận được tạo ra:

A. Trước điểm vàng.

B. Sau điểm vàng. C. Tại điểm vàng. D. Không xác đònh được vì không hề ảnh.

21/ Điểm cực viễn là yếu tố:

A. Khi quan sát vật đặt tại đó thì độ tụ của mắt là nhỏ nhất.

B. Khi quan sát vật đặt tại đó thì tiêu cự của mắt là nhỏ nhất.

C. Khi đặt vật tại đó hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy rõ vật với Đk điều tiết tối đa.

D. Nằm trên trục chính của mắt, khi vật đặt tại đó mắt không hề tồn tại thể nhìn thấy rõ được.

22/ Chọn câu sai. Điểm cực cận là yếu tố:

A. Khi quan sát vật đặt tại đó, độ tụ của mắt là lớn số 1.

B. Khi quan sát vật đặt tại đó, tiêu cự của mắt là lớn số 1.

Share Link Download Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm để ab=3ab miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm để ab=3ab tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm để ab=3ab Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm để ab=3ab

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm để ab=3ab vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Vật #sáng #đặt #vuông #góc #với #trục #chính #của #một #thấu #kính #hội #tụ #có #tiêu #cự #20cm #để #ab3ab

4365

Video Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm để ab=3ab Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm để ab=3ab Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm để ab=3ab Đầy đủ miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm để ab=3ab Đầy đủ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm để ab=3ab Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm để ab=3ab Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vật #sáng #đặt #vuông #góc #với #trục #chính #của #một #thấu #kính #hội #tụ #có #tiêu #cự #20cm #để #ab3ab #Đầy #đủ