Thủ Thuật về Văn hóa là gì trách nhiệm của văn hóa truyền thống Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Văn hóa là gì trách nhiệm của văn hóa truyền thống được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-16 01:10:21 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Vì văn hóa truyền thống là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội; vừa là tiềm năng vừa là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, nên trong tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa truyền thống phải soi đường cho quốc dân đi, soi đường cho việc tăng trưởng, tiến bộ của xã hội, của mỗi vương quốc, dân tộc bản địa trong hành trình dài xây dựng và tăng trưởng.

“Văn hóa là một thượng tầng kiến trúc”

Năm 1988, khi bàn về văn hóa truyền thống, Tổng Giám đốc Tổ chức UNESCO Federico Mayor xác lập rằng: Văn hóa là tổng thể sống động những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sáng tạo (của những thành viên và những hiệp hội) trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Qua những thế kỷ, hoạt động và sinh hoạt giải trí sáng tạo ấy đã tạo nên nên khối mạng lưới hệ thống những giá trị, những truyền thống cuội nguồn và những thị hiếu – những yếu tố xác lập đặc tính riêng của mỗi dân tộc bản địa[1].

Ngược dòng lịch sử, trước đó 45 năm – năm 1943, trong phần cuối của bản thảo cuốn Nhật ký trong tù, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Vì lẽ sống sót cũng như mục tiêu của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, loài người mới sáng tạo và ý tưởng sáng tạo ra ngôn từ, chữ viết, đạo đức, pháp lý, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và những phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và ý tưởng sáng tạo đó tức là văn hoá[2].

Với nhận định này, hoàn toàn có thể thấy trong ý niệm của Người, văn hóa truyền thống đó đó là toàn bộ những sáng tạo vật chất và sáng tạo tinh thần của con người nên “văn hóa truyền thống là một kiến trúc thượng tầng”[3]; văn hóa truyền thống là yếu tố sáng tạo của ngôn từ, đạo đức, lối sống, giáo dục, khoa học, pháp lý, tôn giáo, văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp…

Vì thế, về bản chất, dù ở nghĩa rộng hay nghĩa hẹp, thì văn hóa truyền thống đó đó là yếu tố sáng tạo, ý tưởng sáng tạo của con người vì mục tiêu sống sót và tăng trưởng. Văn hóa là cơ sở tạo ra đời sống xã hội, là đặc trưng của xã hội loài người; trong số đó, con người vừa là chủ thể của văn hóa truyền thống vừa là thành phầm của văn hóa truyền thống..

Bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị văn hóa truyền thống toàn quốc lần thứ hai. Ảnh tư liệu

Từ 2 ý niệm nêu trên, hoàn toàn có thể thấy cả Chủ tịch Hồ Chí Minhvà Tổ chức UNESCO đều xác lập vai trò của văn hóa truyền thống riêng với việc tăng trưởng của tiến trình lịch sử loài người nói chung và sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội nói riêng; đều nhận định rằng văn hóa truyền thống là một khối mạng lưới hệ thống những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo, tích lũy thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn.

Với ý nghĩa đó, văn hóa truyền thống đó đó là linh hồn của một xã hội, là sức mạnh vĩnh cửu của một vương quốc/dân tộc bản địa, đồng thời cũng đó đó là sức sống vươn lên của thời đại. Mỗi vương quốc/dân tộc bản địa muốn tăng trưởng ổn định và bền vững tất yếu phải xây dựng, tăng trưởng văn hóa truyền thống và con người gắn sát với tăng trưởng kinh tế tài chính và ổn định chính trị xã hội; phải để văn hóa truyền thống trong quan hệ ngặt nghèo với chính trị, kinh tế tài chính, xã hội.

Đồng thời, coi trọng vai trò của nền văn hóa truyền thống cổ truyền dân tộc bản địa trong tiến trình tăng trưởng của giang sơn, cũng trong phần cuối của bản thảo cuốn Nhật ký trong tù, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Năm điểm lớn xây dựng nền văn hóa truyền thống cổ truyền dân tộc bản địa. 1. Xây dựng tâm ý: Tinh thần độc lập tự cường. 2. Xây dựng luân lý: Biết quyết tử mình, làm lợi cho quần chúng. 3. Xây dựng xã hội: Mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội. 4. Xây dựng chính trị: Dân quyền. 5. Xây dựng kinh tế tài chính[4].

Có thể thấy, “Năm điểm lớn” này thể hiện rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa truyền thống cổ truyền dân tộc bản địa Việt Nam, gồm có toàn bộ những mặt: Tâm lý con người, đạo đức, xã hội, chính trị, kinh tế tài chính; chú trọng xây dựng con người Việt Nam với hệ giá trị: Có tinh thần độc lập, ý thức tự cường, có đạo đức, biết quyết tử mình vì mọi người.

Trong nền văn hóa truyền thống cổ truyền đó, mọi giá trị và hoạt động và sinh hoạt giải trí đều hướng tới quyền lợi của nhân dân; mọi người dân đều được thụ hưởng những quyền chính đáng của con người và tiềm năng làm lợi cho quần chúng, phúc lợi của nhân dân trong xã hội đó đó là ý nghĩa và giá trị nhân văn mà nền văn hóa truyền thống cổ truyền dân tộc bản địa mang lại.

“Năm điểm lớn” này thể hiện rõ quan hệ biện chứng trong xây dựng nền văn hóa truyền thống cổ truyền của dân tộc bản địa; trong số đó, con người vừa là chủ thể của xã hội, nhưng cũng vừa là thành phầm của xã hội và xã hội vừa mới được xây dựng bởi con người, tuy nhiên cũng vừa là nền tảng để xây dựng con người. Cho nên, chỉ con người dân có văn hóa truyền thống mới hoàn toàn có thể xây dựng một xã hội có văn hóa truyền thống và chỉ một xã hội có văn hóa truyền thống mới tạo nên Đk để con người văn hóa truyền thống Ra đời, tăng trưởng.

Đảm nhận thiên chức lịch sử lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng trong năm 1943, Đề cương về văn hóaViệt Nam của Đảng Cộng sản Đông Dương (Đảng Cộng sản Việt Nam) Ra đời đang không riêng gì có nhìn nhận đúng vị trí, vai trò của văn hóa truyền thống riêng với việc tăng trưởng của dân tộc bản địa mà còn xác lập: “Quan hệ giữa văn hóa truyền thống và kinh tế tài chính, chính trị: Nền tảng kinh tế tài chính của một xã hội và chính sách kinh tế tài chính dựng trên nền tảng ấy quyết định hành động toàn bộ văn hóa truyền thống của xã hội kia[5] và a) Mặt trận văn hóa truyền thống là một trong ba mặt trận (kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa truyền thống) ở đó người cộng sản phải hoạt động và sinh hoạt giải trí. b) Không phải chỉ làm cách mạng chính trị mà còn phải làm cách mạng văn hóa truyền thống nữa[6].

Đồng thời, Đề cương cũng nêu 3 nguyên tắc vận động xây dựng nền văn hóa truyền thống cổ truyền Việt Nam, thể hiện tính khoa học và tính cách mạng thâm thúy. Đó là: “a) Dân tộc hóa (chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa làm cho vǎn hóa Việt Nam tăng trưởng độc lập); b) Đại chúng hóa (chống mọi chủ trương hành vi làm cho vǎn hóa phản lại phần đông quần chúng hoặc xa phần đông quần chúng); c) Khoa học hóa (chống lại toàn bộ những cái gì làm cho vǎn hóa trái khoa học, phản tiến bộ)”[7].

Theo dòng lịch sử, nền văn hóa truyền thống cổ truyền Việt Nam được hun đúc suốt chiều dài dựng nước và giữ nước đang không riêng gì có nuôi dưỡng, đắp bồi tinh thần đoàn kết dân tộc bản địa, lòng vị tha, cởi mở, tinh thần khoan dung tôn giáo, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, khát vọng độc lập, tự do, tự cường của nhân dân Việt Nam mà còn khơi dậy và phát huy, nhân nguồn sức mạnh đó trong hành trình dài đấu tranh cho độc lập, tự do, niềm sung sướng của dân tộc bản địa hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Những giá trị văn hóa truyền thống tinh thần quý giá của dân tộc bản địa, của con người Việt Nam – nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc bản địa đã góp thêm phần làm ra thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bản địa mùa Thu năm 1945, sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – mở đầu một kỷ nguyên mới cho giang sơn Việt Nam, nhân dân Việt Nam trên hành trình dài xây dựng và tăng trưởng.

Bác Hồ với những nghệ sĩ sau buổi màn biểu diễn văn nghệ Tết Kỷ Dậu, 1969. Ảnh tư liệu

Ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đã chú trọng xây dựng và tăng trưởng nền văn hóa truyền thống cổ truyền Việt Nam, con người Việt Nam mới đúng như V.I.Lênin đã chỉ rõ: “Sau khi người ta đã hoàn thành xong cuộc cách mạng chính trị lớn số 1 trước đó chưa từng thấy trên toàn thế giới, thì những trách nhiệm khác lại nêu lên cho toàn bộ chúng ta, những trách nhiệm về văn hóa truyền thống” và “nâng cao trình độ văn hóa truyền thống là một trong những trách nhiệm bức thiết nhất[8] mà những người dân cộng sản phải làm sau khi đã giành được cơ quan ban ngành thường trực.

Vì thế, ngày 13-9-1945, chỉ 11 ngày sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nhà nước Việt Nam mới, trong buổi tiếp ông Nguyễn Tường Phượng (Tạp chí Tri Tân), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh yếu tố: Có chính trị mới có văn hóa truyền thống, xưa kia chính trị bị đàn áp, nền văn hóa truyền thống cổ truyền của ta vì thế không phát sinh được. Nay việt nam đã độc lập, tinh thần được giải phóng, nên phải có một nền văn hóa truyền thống cổ truyền hòa phù thích hợp với khoa học và hợp cả với nguyện vọng của dân[9]. Tiếp đó, phát biểu trong buổi khai mạc phòng triển lãm văn hóa truyền thống ngày 7-10-1945, Người cũng xác lập: “Trong công cuộc thiết kế nước nhà có bốn yếu tố để ý quan tâm đến, cùng phải coi trọng ngang nhau: Chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội[10].

Đặc biệt, thấu hiểu thâm thúy rằng, để một vương quốc, dân tộc bản địa nói chung, Việt Nam nói riêng tăng trưởng bền vững sau hơn 80 năm trời nô lệ, thì văn hóa truyền thống phải thật sự thấm sâu, link ngặt nghèo với chính trị và kinh tế tài chính; để sự link này là yếu tố kiện quan trọng để củng cố và xây dựng cơ quan ban ngành thường trực trong sáng vững mạnh, thật sự là cơ quan ban ngành thường trực của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân nhằm mục đích thực thi tiềm năng cao cả là: “dân quyền”, lợi cho quần chúng, phúc lợi của nhân dân”, trong diễn văn khai mạc Hội nghị văn hóa truyền thống toàn quốc ngày 24-11-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập: Số phận dân ta là ở trong tay dân ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi[11].

Văn hóa, con người Việt Nam – nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Để văn hóa truyền thống đảm nhiệm đúng, đủ, tốt trọng trách “phải soi đường cho quốc dân”, theo phía dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nền văn hóa truyền thống cổ truyền dân tộc bản địa và con người mới nên phải được xây dựng và tăng trưởng, phù phù thích hợp với thời đại. Lịch sử quả đât đã và đang đã cho toàn bộ chúng ta biết giá trị của văn hóa truyền thống riêng với mỗi vương quốc, dân tộc bản địa trong hành trình dài tăng trưởng là không thể phủ nhận.

Vì thế, trong quy trình thiết kế và bảo vệ nền cộng hòa dân chủ, dù phải triệu tập cho trách nhiệm lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trường kỳ, gian truân, tuy nhiên Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam) vẫn đặc biệt quan trọng quan tâm, chăm sóc xây dựng và tăng trưởng nền văn hóa truyền thống cổ truyền Việt Nam, con người Việt Nam mới.

Theo hướng dẫn của Người, trước hết “phải làm cho dân tộc bản địa toàn bộ chúng ta trở nên một dân tộc bản địa dũng cảm, yêu lao động, một dân tộc bản địa xứng danh với Việt Nam độc lập” bằng phương pháp tăng cường thực thi công cuộc tiêu diệt “giặc dốt”, nâng cao dân trí để từng người dân hiểu được quyền lợi và bổn phận của tớ; bằng phương pháp xây dựng nền văn hóa truyền thống cổ truyền, văn nghệ chân chính phục vụ nhân dân; bằng phương pháp xây dựng đời sống mới, diệt trừ những hủ tục lỗi thời; xây dựng con người mới; đồng thời, phải “sửa soạn thiết kế xây dựng cho giang sơn một nền văn hóa truyền thống cổ truyền mới”[12]; trong số đó, “văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp cũng như mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế tài chính và chính trị”[13].

Tư tưởng của Người không riêng gì có nhấn mạnh yếu tố vai trò quan trọng của văn hóa truyền thống, ngang với những nghành trọng yếu khác; chú ý, phê phán bệnh coi nhẹ nghành văn hóa truyền thống, coi văn hóa truyền thống như nghành phụ, ăn theo những nghành khác, không thấy vai trò nền tảng, vai trò sáng tạo, dẫn dắt, “soi đường” của văn hóa truyền thống mà còn đã cho toàn bộ chúng ta biết kinh tế tài chính, chính trị cũng phải nằm trong văn hóa truyền thống, chịu sự tác động của văn hóa truyền thống.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.Ảnh: TRỌNG HẢI.

Cụ thể, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nền văn hóa truyền thống cổ truyền mới của dân tộc bản địa có mối liên hệ mật thiết với chính trị, cho nên vì thế trong quy trình xây dựng nền cộng hòa dân chủ, thực thi trách nhiệm vừa kháng chiến vừa kiến quốc, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước về xây dựng nền văn hóa truyền thống cổ truyền của dân tộc bản địa đều phải góp thêm phần xác lập giá trị cốt lõi của một nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; đều phải hướng tới tiềm năng vì con người – coi con người vừa là chủ thể vừa là TT của yếu tố tăng trưởng

Đặc biệt, nền văn hóa truyền thống cổ truyền dân tộc bản địa mới được xây dựng phải hoàn thành xong trọng trách “làm thế nào cho văn hóa truyền thống vào sâu trong tâm ý của quốc dân, nghĩa là văn hóa truyền thống phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng luôn có thể có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do. Đồng thời, văn hóa truyền thống phải làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì quyền lợi chung mà quên quyền lợi riêng mình”[14].

Cùng với đó, phải: “Xúc tiến công tác thao tác văn hóa truyền thống để đào tạo và giảng dạy con người mới và cán bộ mới cho công cuộc kháng chiến kiến quốc. Phải triệt để tẩy trừ mọi di tích lịch sử thuộc địa và ảnh hưởng nô dịch của văn hóa truyền thống đế quốc. Đồng thời, tăng trưởng những truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của văn hóa truyền thống dân tộc bản địa và hấp thụ những cái mới của văn hóa truyền thống tiến bộ toàn thế giới, để xây dựng một nền văn hóa truyền thống cổ truyền Việt Nam có tính chất dân tộc bản địa, khoa học và đại chúng”[15].

Đây đó đó là tiềm năng xây dựng nền văn hóa truyền thống cổ truyền dân tộc bản địa và con người Việt Nam mới xã hội chủ nghĩa, thích hợp Đk rõ ràng của Việt Nam. Đây cũng đó đó là trách nhiệm quan trọng của cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa truyền thống ở Việt Nam.

Bước vào thời kỳ toàn nước cùng đồng thời thực thi hai trách nhiệm kế hoạch: Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải tăng trưởng kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống. Vì sao không nói tăng trưởng văn hóa truyền thống và kinh tế tài chính? Tục ngữ ta có câu: Có thực mới vực được đạo; vì thế kinh tế tài chính phải đi trước. Phát triển kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống để nâng cao đời sống vật chất và văn hóa truyền thống của nhân dân[16], để văn hóa truyền thống vừa “phải soi đường cho quốc dân đi” vừa “phải thiết thực phục vụ nhân dân”.

Cụ thể, Người nhấn mạnh yếu tố yêu cầu phải xây dựng văn hóa truyền thống dân tộc bản địa mà trong số đó, “nội dung văn hóa truyền thống phải có ý nghĩa giáo dục, phải giáo dục thế nào là đời sống mới, thế nào là đạo đức cách mạng. Văn hóa phải gắn sát với lao động sản xuất. Tóm lại, để phục vụ sự nghiệp cách social chủ nghĩa thì văn hóa truyền thống phải xã hội chủ nghĩa về nội dung và dân tộc bản địa về hình thức”[17]. Đồng thời, Người cũng chỉ rõ yêu cầu muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa và có tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Phải vượt mặt những tư tưởng công thần, vị thế, danh lợi của chủ nghĩa thành viên, phát huy tinh thần cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo về của công, chống tham ô, tiêu tốn lãng phí”[18].

Những con người xã hội chủ nghĩa có tư tưởng và đạo đức xã hội chủ nghĩa; có trí tuệ và bản lĩnh để làm chủ bản thân, mái ấm gia đình, xã hội và vạn vật thiên nhiên; có tác phong xã hội chủ nghĩa và lòng nhân ái, vị tha, độ lượng đó đó là chủ thể sáng tạo xây dựng chủ nghĩa xã hội; đồng thời cũng là chủ thể sáng tạo văn hóa truyền thống xã hội chủ nghĩa.

Đó là những người dân phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, thực thi cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và không ngừng nghỉ học tập ở trong nhà trường, trong sách vở và học lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị, văn hóa truyền thống, kỹ thuật nhằm mục đích phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tăng trưởng văn hóa truyền thống gắn với chính trị, kinh tế tài chính và ổn định xã hội đã cho toàn bộ chúng ta biết, vật chất và tinh thần là hai mặt của đời sống xã hội nói chung và đời sống mỗi con người nói riêng. Một vương quốc, dân tộc bản địa không thể tăng trưởng ổn định và bền vững nếu chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế tài chính mà bỏ quên, thậm chí còn quyết tử những giá trị văn hóa truyền thống.

Cho nên, trong lúc chú trọng tăng trưởng kinh tế tài chính để xây dựng nền tảng vật chất của xã hội, phục vụ nhu yếu không ngừng nghỉ nâng cao đời sống vật chất của nhân dân, Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng luôn chú trọng xây dựng và tăng trưởng nền văn hóa truyền thống cổ truyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người Việt Nam mới xã hội chủ nghĩa.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa truyền thống, xây dựng nền văn hóa truyền thống cổ truyền dân tộc bản địa và con người Việt Nam phục vụ yêu cầu của tình hình và trách nhiệm, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc kết thúc thắng lợi, toàn nước cùng tăng trưởng chủ nghĩa xã hội, Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị khóa VI ngày 28-11-1987 đã xác lập văn hóa truyền thống là bộ phận trọng yếu của cách mạng tư tưởng và văn hóa truyền thống là một động lực mạnh mẽ và tự tin đồng thời là tiềm năng lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội góp thêm phần thực thi những trách nhiệm cách mạng, giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa[19].

Tiếp đó, Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và tăng trưởng nền văn hóa truyền thống cổ truyền Việt Nam tiên tiến và phát triển, đậm đà bản sắc dân tộc bản địa” ngày 16-7-1998 đã xác lập: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là tiềm năng vừa là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội”. Vì thế, “xây dựng và tăng trưởng kinh tế tài chính phải nhằm mục đích tiềm năng văn hóa truyền thống, vì xã hội công minh văn minh, con người tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể. Văn hóa là kết quả của kinh tế tài chính đồng thời là động lực của yếu tố tăng trưởng kinh tế tài chính. Các tác nhân văn hóa truyền thống phải link ngặt nghèo với đời sống và hoạt động và sinh hoạt giải trí xã hội trên mọi phương diện chính trị, kinh tế tài chính, xã hội, luật pháp, kỷ cương, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của tăng trưởng.

Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, tăng trưởng năm 2011) của Đảng tại Đại hội XI đã tiếp tục xác lập yêu cầu xây dựng nền văn hóa truyền thống cổ truyền tiên tiến và phát triển, đậm đà bản sắc dân tộc bản địa, tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể, thống nhất trong phong phú và đó là một nền văn hóa truyền thống cổ truyền thấm nhuần thâm thúy tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa truyền thống link ngặt nghèo và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chãi, sức mạnh nội sinh quan trọng của tăng trưởng[20].

Để đưa giang sơn tăng trưởng nhanh và bền vững, Nghị quyết số 33 NQ/TW về Xây dựng và tăng trưởng văn hóa truyền thống, con người Việt Nam phục vụ yêu cầu tăng trưởng bền vững giang sơn ngày 9-6-2014 đã nêu rõ yêu cầu phải tăng cường lôi kéo những nguồn lực xã hội cho tăng trưởng văn hoá, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến và phát triển, đậm đà bản sắc dân tộc bản địa trên tinh thần vừa thừa kế, phát huy những truyền thống cuội nguồn văn hoá tốt đẹp của hiệp hội những dân tộc bản địa Việt Nam vừa tiếp thu tinh hoa văn hoá quả đât, để văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội

Cùng với đó, phải tăng trưởng văn hóa truyền thống vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để tăng trưởng văn hóa truyền thống. Trong xây dựng văn hóa truyền thống, trọng tâm là chăm sóc xây dựng con người dân có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với những đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần mẫn, sáng tạo.

Trong toàn cảnh thay đổi hội nhập toàn vẹn và tổng thể, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu quan điểm “tăng trưởng văn hóa truyền thống là nền tảng tinh thần”[21]; nêu trách nhiệm trọng tâm của nhiệm kỳ là khơi dậy khát vọng tăng trưởng giang sơn phồn vinh, niềm sung sướng; phát huy giá trị văn hóa truyền thống, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường và chỉ số niềm sung sướng của con người Việt Nam[22]; đồng thời, nhấn mạnh yếu tố yêu cầu “tăng trưởng con người toàn vẹn và tổng thể và xây dựng nền văn hóa truyền thống cổ truyền Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc bản địa để văn hóa truyền thống, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực tăng trưởng giang sơn và bảo vệ Tổ quốc”[23].

Vậy là, hoàn toàn có thể thấy, 75 năm tiếp theo khi Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập rằng “số phận dân ta là ở trong tay dân ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền văn hóa truyền thống cổ truyền dân tộc bản địa Việt Nam và hệ giá trị con người Việt Nam đã được chăm sóc xây dựng và tăng trưởng trên tinh thần bồi tụ, tích hợp, tăng trưởng cùng chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc bản địa; được thừa kế, phát huy giá trị tích cực, tốt đẹp của truyền thống cuội nguồn dân tộc bản địa và tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống quả đât, thời đại.

Trước thời cơ, thuận tiện và thử thách do toàn cảnh toàn thế giới hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, bản sắc, cốt cách, bản lĩnh của chiều sâu văn hóa truyền thống dân tộc bản địa và con người Việt Nam vừa truyền thống cuội nguồn vừa tân tiến, luôn tiếp biến và hoàn thiện nhân cách, luôn làm giàu tri thức, năng động, sáng tạo, thay đổi đã thực sự trở thành nền tảng, nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng riêng với việc tăng trưởng bền vững giang sơn.

Nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam. Ảnh minh họa: Trọng Hải.

75 năm được chú trọng xây dựng và tăng trưởng, con người Việt Nam có trí tuệ và bản lĩnh, có văn hóa truyền thống và đạo đức, được nuôi dưỡng trên nền tảng truyền thống cuội nguồn lịch sử và văn hóa truyền thống Hàng trăm năm của dân tộc bản địa, được giác ngộ, tổ chức triển khai và phát huy đang trở thành động lực của cách mạng; đồng thời cũng là chủ thể sáng tạo ra nền văn hóa truyền thống cổ truyền Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc bản địa.

Cùng với thời hạn, những yếu tố văn hóa truyền thống trong mọi con người, mỗi hiệp hội dân tộc bản địa và của toàn bộ vương quốc, dân tộc bản địa như: Chủ nghĩa yêu nước và những giá trị chân-thiện-mỹ; tinh thần đoàn kết, cố kết hiệp hội, bao dung nhân ái và sự tự lực, tự cường, ý chí vươn lên khi trái chiều cùng trở ngại vất vả, thử thách tiếp tục được đắp bồi, được phát huy, xác lập trong từng quy trình lịch sử đã góp thêm phần làm ra những thắng lợi của yếu tố nghiệp cách mạng.

Tiếp tục để hướng dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “văn hóa truyền thống phải soi đường cho quốc dân đi” sát cánh cùng dân tộc bản địa Việt Nam, nhân dân Việt Nam trên hành trình dài tăng trưởng chủ nghĩa xã hội, cả khối mạng lưới hệ thống chính trị cùng phải nâng cao hơn thế nữa nhận thức về vị trí, vai trò, vai trò của văn hóa truyền thống, xây dựng nền văn hóa truyền thống cổ truyền và con người Việt Nam trong thời kỳ thay đổi và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong triển khai thực thi, những cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực, ban, ngành hiệu suất cao cần chăm sóc xây dựng văn hóa truyền thống trong Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị gắn với xây dựng con người và hệ giá trị con người Việt Nam mới; gắn xây dựng văn hóa truyền thống với xây dựng kinh tế tài chính và xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sáng, vững mạnh. Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên văn hóa truyền thống lành mạnh, tăng trưởng văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa truyền thống dân tộc bản địa gắn với tăng cường hợp tác quốc tế về văn hóa truyền thống đồng điệu với việc tăng trưởng nhanh, bền vững của kinh tế tài chính – xã hội; phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt xấu đi của những tác nhân khách quan và chủ quan, của Đk bên trong và bên phía ngoài, nhằm mục đích tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội hòa giải và hợp lý và cân đối.

Tiếp tục tăng cường những nguồn lực, phương tiện đi lại cho hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, bảo vệ tăng trưởng văn hóa truyền thống đồng điệu với tăng trưởng kinh tế tài chính, hình thành nền tảng tinh thần vững chãi cho xã hội, làm cho văn hóa truyền thống thấm sâu trong đời sống xã hội; làm cho đạo đức, lối sống và những giá trị của con người Việt Nam mới xã hội chủ nghĩa hiển hiện sinh động tại mỗi địa phương, cơ quan, cty nói chung, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành, người đứng đầu và những tầng lớp nhân dân nói riêng, góp thêm phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

TS VĂN THỊ THANH MAI –TS VŨ VĂN TUẤN

[1] Thập kỷ toàn thế giới tăng trưởng văn hóa truyền thống, Bộ văn hóa truyền thống tin tức và thể thao, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1992, tr.23

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc-Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, t.3, tr. 458

[3] Hồ Chí Minh: Về văn hóa truyền thống, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1997, tr.11

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc-Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, t.3, tr.458

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2000, t.7, tr.316

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2000, t.7, tr.316

[7] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2000, t.7, tr.319

[8] V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Matxcơva, 1978, t.44, tr 211-212

[9] Hồ Chí Minh: Về văn hóa truyền thống, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1997, tr.10

[10] Hồ Chí Minh: Về văn hóa truyền thống, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1997, tr.11

[11] Hồ Chí Minh: Về văn hóa truyền thống, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1997, tr.11

[12] Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1993, t.3, tr.13

[13] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc-Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, t.7, tr.246

[14] Hồ Chí Minh: Về văn hóa truyền thống, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1997, tr.320

[15] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc-Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, t.7, tr.40

[16] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc-Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, t.12, tr.470

[17]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc-Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, t.12, tr.470-471

[18] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc-Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, t.12, tr.604

[19] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2000, t.48, tr.479

[20] Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, tăng trưởng năm 2011), Nxb. Chính trị vương quốc-Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, tr.19

[21] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị vương quốc-Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2022, t.I, tr.110

[22] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị vương quốc-Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2022, t.II, tr.336

[23] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị vương quốc-Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2022, t.I, tr.115-116

://.youtube/watch?v=AFhlHKQWK50

Reply
3
0
Chia sẻ

4355

Video Văn hóa là gì trách nhiệm của văn hóa truyền thống ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Văn hóa là gì trách nhiệm của văn hóa truyền thống tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Văn hóa là gì trách nhiệm của văn hóa truyền thống miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Văn hóa là gì trách nhiệm của văn hóa truyền thống Free.

Giải đáp vướng mắc về Văn hóa là gì trách nhiệm của văn hóa truyền thống

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Văn hóa là gì trách nhiệm của văn hóa truyền thống vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Văn #hóa #là #gì #nhiệm #vụ #của #văn #hóa