Mẹo về Tư tưởng cách mạng không ngừng nghỉ là gì Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Tư tưởng cách mạng không ngừng nghỉ là gì được Update vào lúc : 2022-05-11 05:44:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

TÍNH BIỆN CHỨNG TRONG NGUYÊN TẮC VẬN DỤNG VÀ KẾ THỪA VIỆC KIÊN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN, VẬN DỤNG SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA  MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trong những thập niên đầu của thế kỷ XX, hành trình dài dạt dẹo tìm đường cứu nước đã đưa Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin. Người xác lập: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc như đinh nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”(1). Do đó, ngay từ trong năm 20 của thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam. Không chỉ có vậy, Người còn tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin bằng phương pháp vận dụng sáng tạo vào Đk, tình hình của Việt Nam trong mọi quy trình lịch nhất định. Bằng cách đó, Người đã đưa ra những tư tưởng chỉ huy cách mạng Việt Nam. Do đó, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đang trở thành “tiềm năng” cho mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí của cách mạng việt nam.

Trong thời hạn qua, nhất là từ khi thay đổi đến nay, Đảng ta đã luôn kiên trì, kiên định và nêu cao chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại Đại hội VI (12/1986), Đảng ta nhấn mạnh yếu tố: “Muốn thay đổi tư duy, Đảng ta phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, thừa kế di sản quý báu về tư tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”(2). Đến Đại hội VII (6/1991), Đảng tương hỗ update điểm mới: “Nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh”(3); đồng thời xác lập tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của yếu tố vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong Đk rõ ràng của Việt Nam và tư tưởng của Người đang trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc bản địa ta. Từ đây, chủ nghĩa Mác – Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh được xác lập nền tảng tư tưởng, tiềm năng cho hành vi của Đảng.

Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991) được thông qua tại Đại hội VII đã xác lập: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, tiềm năng cho mọi hành vi”(4). Đây là bước tăng trưởng lớn trong tư duy, nhận thức và hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn của Đảng về việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào Đk thực tiễn của Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ quan điểm nhất quán về mặt tư tưởng: chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận cơ bản cấu thành hệ tư tưởng, toàn thế giới quan, phương pháp luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này không riêng gì có bảo vệ sự thống nhất nhận thức trong toàn Đảng mà còn thể hiện rõ lập trường kiên định, ý chí quyết tâm của Đảng trong việc bảo vệ tính khoa học, tính cách mạng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn cảnh chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, sụp đổ trong năm đầu của thập kỷ 90.

Kế thừa tinh thần đó, trong Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (tương hỗ update, tăng trưởng năm 2011), Đảng ta cũng xác lập: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, tiềm năng cho hành vi”(5). Điều này tiếp tục được nhấn mạnh yếu tố hơn ở Đại hội XII (năm 2022): “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, tiềm năng cho hành vi của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc bản địa ta, mãi mãi soi đường cho việc nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”(6)

Với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 35 thay đổi giang sơn, tại Đại hội XIII (năm 2022), Đảng ta vẫn tiếp tục xác lập chủ nghĩa Mác – Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh là “tiềm năng” cho mọi hành vi của Đảng. Đai hội XIII đã nêu rõ quan điểm chỉ huy quy trình thay đổi và tăng trưởng ở Việt Nam. Đó là: “Tư tưởng chỉ huy xuyên thấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, tăng trưởng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”(7). Đây sẽ là một trong những yếu tố “mang tính chất chất nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn riêng với chính sách ta, là nền tảng vững chãi của Đảng ta, không được cho phép ai được ngả nghiêng, xấp xỉ”(8).

Đại hội XIII của Đảng xác lập “Kiên định và vận dụng, tăng trưởng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”

Trên cơ sở thừa kế quan điểm của những kỳ Đại hội qua, tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh yếu tố đến việc lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng chỉ huy quy trình tăng trưởng của cách mạng Việt Nam trong quy trình lúc bấy giờ. Do đó, nên phải “kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu và phân tích tăng trưởng, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam”(9). Có thể nhận thấy, ở Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta đã nêu rõ quan điểm, thái độ với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là kiên định, tăng trưởng và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam.

Sở dĩ trong quy trình lúc bấy giờ, Đảng ta nêu lên yếu tố này vì do xuất phát từ cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan, cả tình hình quốc tế, khu vực và những diễn biến trong nước. Trên toàn thế giới, chủ nghĩa dân tộc bản địa cực đoan, chủ nghĩa dân túy đang nổi lên, những yếu tố bảo mật thông tin an ninh phi truyền thống cuội nguồn vẫn đang tiếp nối. Trong nước, sự nghiệp thay đổi tuy được tăng cường toàn vẹn và tổng thể nhưng phải đương đầu với nhiều trở ngại vất vả, thử thách lớn như: “Sự chống phá của những thế lực thù địch, tổ chức triển khai phản động ngày càng tinh vi hơn; những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tình hình tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi… còn diễn biến phức tạp”(10). Nghiêm trọng hơn, Đảng ta còn chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, còn không tin, mơ hồ về tiềm năng, lý tưởng của Đảng và con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở việt nam; một số trong những ít hoang mang lo ngại, xấp xỉ, thiếu tin tưởng; riêng không liên quan gì đến nhau còn phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng”(11). Trong bài phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ: “Từ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí còn rất ngắn, nguy hiểm khôn lường”, hoàn toàn có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với những thế lực xấu, thù địch, thời cơ, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc bản địa”(12).

Cũng hoàn toàn có thể nhận thấy, ở Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, tính biện chứng được thể hiện rất rõ ràng trong quan điểm của Đảng về kiên định, tăng trưởng và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nếu “kiên định, tăng trưởng” là kiên trì tuân theo, đi theo những quan điểm, tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh; làm cho những quan điểm, tư tưởng ấy ngày càng sinh động, có thêm những nội hàm mới thì “vận dụng sáng tạo” là yếu tố chắt lọc những quan điểm của Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam, tránh sự máy móc, sơ cứng. Đây đó đó là yếu tố thừa kế, quán triệt những hướng dẫn có tính phương pháp luận của V.I.Lênin trong việc bảo vệ và tăng trưởng chủ nghĩa Mác: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như thể một chiếc gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, toàn bộ chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người dân xã hội chủ nghĩa nên phải tăng trưởng hơn thế nữa về mọi mặt, nếu họ không thích trở thành lỗi thời riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường”(13).

V.I. Lê-nin vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực trong Đk rõ ràng của nước Nga _Nguồn: Tư liệu

Quan điểm của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về kiên định, tăng trưởng và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vừa đã cho toàn bộ chúng ta biết sự vững vàng về lập trường tư tưởng, vừa đã cho toàn bộ chúng ta biết tính biện chứng trong nguyên tắc vận dụng và thừa kế. Thực tiễn hơn 92 năm Ra đời, tăng trưởng của Đảng và hơn 35 năm thay đổi giang sơn với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử làm cho “Đất việt nam chưa bao giờ đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày này”(14). Những thành tựu đó đã chứng tỏ sự kiên định, tăng trưởng và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, vừa phục vụ yêu cầu của thực tiễn, vừa phù phù thích hợp với xu thế khách quan đúng như Đảng ta nhận định: “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, xác lập con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội của việt nam là phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế tăng trưởng của thời đại; xác lập sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là tác nhân số 1 quyết định hành động thắng lợi của cách mạng Việt Nam”(15). Do đó, để quán triệt quan điểm chỉ huy của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta đã tương hỗ update thêm quy định liên quan trực tiếp đến lập trường tư tưởng, thái độ của đảng viên riêng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Đó là đảng viên không được “phản bác, phủ nhận, xuyên tạc, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”(16). Đây là yếu tố tương hỗ update kịp thời nhằm mục đích khắc phục triệt để những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị của đảng viên trong quy trình lúc bấy giờ.

THỰC HIỆN QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XIII

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thảo luận và phát hành Kết luận số 21-KL/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị; nhất quyết ngăn ngừa, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái và khủng hoảng về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm với nhiều điểm mới nổi trội.

Để thực thi những quan điểm chỉ huy của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về kiên định, tăng trưởng và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quy trình lúc bấy giờ, cần để ý quan tâm đến những giải pháp cơ bản như sau:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu và phân tích, tương hỗ update, tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam.

Vì toàn cảnh thực tiễn đã có nhiều thay đổi, nêu lên nhiều yếu tố mới cần xử lý và xử lý nên để tiếp tục kiên định, tăng trưởng và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết cần tăng cường những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nghiên cứu và phân tích lớn về những yếu tố cơ bản, nền tảng nhằm mục đích tiếp tục xác lập những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần chắt lọc, đề xuất kiến nghị những yếu tố cần tương hỗ update, tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù phù thích hợp với thực tiễn việt nam quy trình lúc bấy giờ. Đây không phải là “xét lại” chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như một số trong những học giả phi mácxít đã tận dụng sự tăng trưởng của thực tiễn để phẫu thuật, phê phán, phủ nhận chủ nghĩa Mác; mà là tiếp thu tinh thần biện chứng của những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác. Bản thân những ông không coi học thuyết của tớ là chìa khóa vạn năng, nhất thành không bao giờ thay đổi mà là một học thuyết mở cần phải tương hỗ update, tăng trưởng, cần phải “thêm da thêm thịt” bằng thực tiễn sinh động đúng như Ph.Ăngghen đã từng xác lập: “Lý luận của chúng tôi là lý luận của yếu tố tăng trưởng, chứ không phải là một giáo điều mà người ta phải học thuộc lòng và lắp lại một cách máy móc”(17). Do đó, kiên trì nhưng không bảo thủ, giáo điều; tương hỗ update, tăng trưởng nhưng không xa rời những lý luận nền tảng, những nguyên tắc cơ bản là phương pháp thiết yếu để kiên định, vận dụng và tăng trưởng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam quy trình lúc bấy giờ. 

Thứ hai, nhất quyết đấu tranh chống lại những thủ đoạn, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của những thế lực thù địch, phản động, thời cơ chính trị.

Bên cạnh việc xác lập, tương hỗ update, tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cần tiếp tục đấu tranh chống lại những thủ đoạn, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của những thế lực thù địch. Trước hết, cần khối mạng lưới hệ thống hóa những nội dung hiện giờ đang bị những thế lực chống phá, từ đó xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác trên từng yếu tố rõ ràng. Đồng thời, chuyển trọng tâm của việc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mặt trận tư tưởng, lý luận truyền thống cuội nguồn là hầu hết sang đấu tranh trên internet và social. Đây là một sự chuyển hướng thiết yếu nhằm mục đích tóm gọn xu thế tất yếu của thời đại. Đó là yếu tố chống phá ngày càng tinh vi, quyết liệt của những thế lực thù địch trên không khí mạng khiến social trở thành không khí tranh chấp chính trên trận tuyến đặc biệt quan trọng quan trọng này. Điều này cũng khá được Đảng ta chỉ rõ ở Đại hội XIII như sau: “Chủ động phục vụ thông tin kịp thời, đúng chuẩn, khách quan, đúng khuynh hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu độc trên internet và social”(18). Ngoài ra, cần vận dụng những quy định của pháp lý để xử lý nghiêm minh những đối tượng người dùng có hành vi xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dưới bất kỳ hình thức nào.

Thứ ba, tiếp tục thay đổi mạnh mẽ và tự tin nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân.

Tùy theo yêu cầu của mỗi cấp học, bậc học, cần thay đổi nội dung chương trình giảng dạy những môn chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo phía “khoa học, sáng tạo, tân tiến và gắn lý luận với thực tiễn”(19). Nội dung chương trình cần sắp xếp hợp lý giữa kiến thức và kỹ năng lý luận với những yếu tố thực tiễn, tăng cường tu dưỡng kỹ năng vận dụng những kiến thức và kỹ năng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xử lý và xử lý những yếu tố thực tiễn nêu lên. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII nêu rõ: “Đẩy mạnh công tác thao tác nghiên cứu và phân tích lý luận, tổng kết thực tiễn, tìm hiểu thêm kinh nghiệm tay nghề quốc tế để xây dựng cơ sở khoa học vững chãi cho việc hoạch định, thực thu chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước”(20). Ngoài ra, cần tăng cường thay đổi phương pháp giảng dạy theo phía tân tiến, vận dụng những phương pháp giảng dạy tích cực, phong phú hóa những hình thức kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập, ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến để kiểm tra, giám sát nhằm mục đích khắc phục những hạn chế trong công tác thao tác đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng lý luận chính trị ở việt nam thời hạn qua: “Kết hợp ngặt nghèo, hiệu suất cao giữa học tập với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị; khắc phục tình trạng ngài học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên”(21).

Thứ tư, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, tính sáng tạo trong việc học tập, nghiên cứu và phân tích chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục kiên định, tăng trưởng và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng nghỉ tự học tập, tự nghiên cứu và phân tích để nâng cao trình độ lý luận chính trị; có ý thức khắc phục triệt để bệnh “lười” học tập lý luận chính trị. Ngoài ra, cần quán triệt quan điểm biện chứng và nguyên tắc tăng trưởng khi tham gia học tập, nghiên cứu và phân tích chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là vừa không ngừng nghỉ củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng để tăng “sức khỏe”, kĩ năng “miễn dịch” trước những thủ đoạn, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của những thế lực thù địch tuy nhiên cũng vận dụng sáng tạo, không ngừng nghỉ tương hỗ update, tăng trưởng những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù phù thích hợp với Đk, tình hình lịch sử – rõ ràng; tránh tư duy dập khuôn, máy móc, giáo điều làm xơ cứng, nghèo nàn những quan điểm, tư tưởng của những bậc tiền bối.

Như vậy, kiên định, tăng trưởng và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nguyên tắc quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong công tác thao tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị ở Việt Nam lúc bấy giờ. Do đó, không được cho phép ai được ngả nghiêng, xấp xỉ. Đây tuy là một trách nhiệm rất quan trọng với nhiều trở ngại vất vả, thử thách tuy nhiên với niềm tin sắt son, bằng sự quyết tâm và tinh thần đồng sức, đồng lòng của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị, toàn bộ chúng ta sẽ vẫn tiếp tục vững vàng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là nền tảng tư tưởng, là tiềm năng cho Đảng ta, dân tộc bản địa ta trên đoạn đường thay đổi tiếp theo./.

TS. Lê Thị Chiên
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Nguồn Tại chí Ban Tuyên giáo Trung ương

—————–

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc – Sự thật, H, 2011, t.2, tr.289

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb. Sự Thật, H, 1987, tr.125.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb. Sự Thật, H, 1991, tr.127.

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb. Sự Thật, H, 1991, tr.21.

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị vương quốc Sự Thật, H, 2011, tr.88.

(6) (12) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H, 2022, tr.7-8, 135-136.

(7) (8) (14) (15) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị vương quốc Sự thật, H, 2022, t. I., tr.33, 33, 25, 104.

(9) (16) (20) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nxb. Chính trị vương quốc Sự thật, H, 2022, tr.94, 110, 94.

(10) (11) (18) (19) (21) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.II, tr.164, 168, 234, 235, 236.

(13) V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ Mátxcơva, 1974, t.4, tr.232.

(17) C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, H, 1999, t.36, tr.796.

Reply
0
0
Chia sẻ

4488

Video Tư tưởng cách mạng không ngừng nghỉ là gì ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tư tưởng cách mạng không ngừng nghỉ là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Tư tưởng cách mạng không ngừng nghỉ là gì miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Tư tưởng cách mạng không ngừng nghỉ là gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Tư tưởng cách mạng không ngừng nghỉ là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tư tưởng cách mạng không ngừng nghỉ là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tư #tưởng #cách #mạng #không #ngừng #là #gì