Thủ Thuật về Trung hòa 0 2 lít dung dịch H2SO4 0 3m bằng 0 8 lít dung dịch NaOH aM giá trị của a là Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trung hòa 0 2 lít dung dịch H2SO4 0 3m bằng 0 8 lít dung dịch NaOH aM giá trị của a là được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-06 17:23:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi số mol H2SO4 theo công thức: nH2SO4 = VH2SO4 × CM H2SO4

Bước 2: Viết PTHH xẩy ra, tính số mol NaOH theo số mol H2SO4

Bước 3: Tính VNaOH = nNaOH : CM NaOH = ?

Lời giải rõ ràng:

200 ml = 0,2 (lít) ⟹ nH2SO4 = VH2SO4 × CM H2SO4 = 0,2 × 1,5 = 0,3 (mol)

PTHH: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Theo PTHH: nNaOH = 2nH2SO4 = 2.0,3 = 0,6 (mol)

⟹ VNaOH = nNaOH : CM NaOH = 0,6 : 1,0 = 0,6 (lít) = 600 (ml)

⟹ V = 600 ml

Đáp án A

Trộn 3 dung dịch có cùng thể tích được 0,3 lít X —> Mỗi dung dịch hoàn toàn có thể tích 0,1 lít.

nHCl = 0,03; nH2SO4 = 0,02 và nH3PO4 = 0,01

Dung dịch Y chứa NaOH (0,1V), Ba(OH)2 (0,2V)

Trung hòa vừa đủ nên:

0,03.1 + 0,02.2 + 0,01.3 = 0,1V.1 + 0,2V.2

—> V = 0,2 lít = 200 ml

– Phản ứng trung hòa vừa đủ nên ta có: nH+ = nOH-

=> 0,2.(0,15 + 0,05.2) = V.(0,2 + 0,1.2)

=> V = 0,125 lít

– Phản ứng tạo kết tủa: Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

Ta có: nBa2+ = 0,0125 mol > nSO4 2- = 0,01 mol

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một mẫu nước có pH = 3,82 thì nồng độ mol /l của ion H+ trong số đó là

Tính pH của 300ml dung dịch (gồm 100 ml Ba(OH)2 0,1M và 200 ml NaOH 0,05M)

Dung dịch bazo mạnh Ba(OH)2 có [Ba2+] = 5.10-4. pH của dung dịch này là:

Dung dịch HCl 0,1M có pH là:

Có những bazơ sau: NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2.

Để nhận ra những dung dịch sau: H2SO4, NaOH, HCl, người ta dùng

Trung hòa 300 ml dung dịch H2SO4 1,5M bằng dung dịch NaOH 40%

Phản ứng hoá học nào sau này tạo ra oxit bazơ ?

Cho những chất dưới đây, dãy chất nào toàn là dung dịch kiềm?

Dung dịch nào sau này làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

Nhiệt phân sắt (III) hiđroxit thu được thành phầm là:

Hiện tượng khi nhúng quỳ tím vào dung dịch NaOH là:

Bazơ nào bị nhiệt phân hủy ?

Có những bazơ: NaOH, Al(OH)3, Zn(OH)2, KOH. Nhóm bazơ làm quỳ hóa xanh là:

Cho 0,1 lít dd hỗn hợp gồm H2SO4 0,05 M và HCl 0,1M trung hòa vừa đủ với V lít dd hỗn gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M.

a) Viết PTHH.

b) Tính V

Cho 0,1 lít dd hỗn hợp gồm H2SO4 0,05 M và HCl 0,1M trung hòa vừa đủ với V lít dd hỗn gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. a) Viết PTHH. b) Tính V – Hóa học Lớp 9 – Bài tập Hóa học Lớp 9 – Giải bài tập Hóa học Lớp 9 | Lazi – Cộng đồng Tri thức & Giáo dục đào tạo và giảng dạy Link này làm mình không hiểu nhé, những bạn giải theo kiến thức và kỹ năng lớp 8 với 9 thôi nha

Những vướng mắc liên quan

Trộn 3 dung dịch axit thành dung dịch X gồm có H2SO4 0,1M, HCl 0,2M và HNO3 0,3M. Cho 300 ml dung dịch X tác dụng với V lít dung dịch Y chứa NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1M được dung dịch Z có pH=1. Giá trị của V là

A. 0,24 lít.

B. 0,36 lít.

C. 0,16 lít.

D. 0,32 lít.

Dung dịch A chứa H2SO4 0,2M và HCl 0,1M, dung dịch B chứa KOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M. Cho dung dịch A trung hòa với 0,5 lít dung dịch B, sau phản ứng thấy có m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 46,60     

B. 5,825      

C. 11,65      

D. 10,304

Dung dịch A chứa H2SO4 0,2M và HCl 0,1M, dung dịch B chứa KOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M. Cho dung dịch A trung hòa với 0,5 lít dung dịch B, sau phản ứng thấy có m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 46,60

B. 5,825

C. 11,65

D. 10,304

Trộn hai dung dịch H2SO4 0,1M và HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Lấy 450ml dung dịch X cho tác dụng với V (lít) dung dịch Y (gồm NaOH 0,15M và KOH 0,05M), thu được dung dịch Z có pH = 1. Giá trị của V là:

A. 0,225

B.  0,155

C.  0,450

D. 0,650

Hòa tan m gam hỗn hợp chứa Zn và Al vào 500ml dung dịch chứa HCl 0,4M và H2SO4 0,3M thu được dung dịch Y. Cho V lít NaOH 1M vào Y thu được lượng kết tủa lớn số 1. Giá trị của V là:

A. 0,5.

B. 0,6.

C. 0,7.

D. 0,8.

Cho dung dịch A chứa H2SO4 0,1M; HNO30,2M và HCl 0,3M. Trộn 300 ml dung dịch A với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch C có pH = 2. Giá trị của V là

A. 0,424

B. 0,134

C. 0,441

D. 0,414

Cho dung dịch A chứa H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M và HCl 0,3M. Trộn 300 ml dung dịch A với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch C có pH = 2. Giá trị của V là

A. 0,134

B. 0,424

C. 0,441

D. 0,414

Cho dung dịch A chứa H2SO4 0,1M; HNO30,2M và HCl 0,3M. Trộn 300 ml dung dịch A với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch C có pH = 2. Giá trị của V là

A. 0,424

B. 0,134

C. 0,441

D. 0,414

Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M; HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch A. Lấy 300ml dung dịch A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch C có pH= 2. Giá trị V là

A.0,214 lít

B. 0,424 lít

C. 0,134 lít

D. 0,414 lít

4551

Review Trung hòa 0 2 lít dung dịch H2SO4 0 3m bằng 0 8 lít dung dịch NaOH aM giá trị của a là ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trung hòa 0 2 lít dung dịch H2SO4 0 3m bằng 0 8 lít dung dịch NaOH aM giá trị của a là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Trung hòa 0 2 lít dung dịch H2SO4 0 3m bằng 0 8 lít dung dịch NaOH aM giá trị của a là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Trung hòa 0 2 lít dung dịch H2SO4 0 3m bằng 0 8 lít dung dịch NaOH aM giá trị của a là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trung hòa 0 2 lít dung dịch H2SO4 0 3m bằng 0 8 lít dung dịch NaOH aM giá trị của a là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trung hòa 0 2 lít dung dịch H2SO4 0 3m bằng 0 8 lít dung dịch NaOH aM giá trị của a là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trung #hòa #lít #dung #dịch #H2SO4 #bằng #lít #dung #dịch #NaOH #giá #trị #của #là