Yêu nhau từ những ngày còn chưa tồn tại gì trong tay nhưng ông bà ta nói cấm có sai ‘đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn”