Mẹo về Tìm số tự nhiên biết nếu viết thêm chữ số 3 vào tận cùng bên phải thì số đó tăng thêm 246 cty 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tìm số tự nhiên biết nếu viết thêm chữ số 3 vào tận cùng bên phải thì số đó tăng thêm 246 cty được Update vào lúc : 2022-05-13 10:23:24 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 5
PHẦN 1: SỐ, CHỮ SỐ, DÃY SỐ
Sử dụng cấu trúc thập phân của số .
Ở dạng này ta thường gặp nhiều chủng loại toán sau:
Loại 1: Viết thêm một hay nhiều chữ số vào bên phải, bên trái hoặc xen giữa
một số trong những tự nhiên.
Bài 1: Tìm một số trong những tự nhiên có hai chữ số,biết rằng nếu viết thêm chữ số 9 vào bên
trái số đó ta được một số trong những lớn gấp 13 lần số đã cho .
Giải :
Gọi số phải tìm là ab. Viết thêm chữ số 9 vào bên trái ta dược số 9ab. Theo bài ra
ta có :
9ab = ab x 13
900 + ab = ab x 13 ( cấu trúc số)
900 + ab = ab x 13
900 + ab= ab x ( 12 + 1 )
900 + ab = ab x 12 + ab ( Nhân một số trong những với một tổng)
900 = ab x 12 ( Cùng bớt hai vế đi ab)
ab x 12 = 900
ab = 900 : 12
ab = 75
Bài 2 : Tìm một số trong những có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó
thì nó tăng thêm một 112 cty .
Giải :
Gọi số phải tìm là abc. Khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải ta dược số abc5.
Theo bài ra ta có :
abc5 = abc + 1 112
10 x abc + 5 = abc + 1 112
10 x abc = abc + 1 112 – 5
10 x abc = abc + 1 107
10 x abc – abc = 1 107
( 10 – 1 ) x abc = 1 107
9 x abc = 1 107
abc = 123
Bài 3: Tìm một số trong những tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng nếu viết chữ số 0 xen giữa chữ số
hàng trăm và hàng cty của số đó ta được số lớn gấp 10 lần số đã cho, nếu viết
thêm chữ số 1 vào bên trái số vừa nhận dược thì số này lại tăng thêm 3 lần.
Giải:
Gọi số phải tìm là ab. Viết thêm chữ số 0xen giữa chữ số hàng trăm và hàng cty
ta được số a0b. Theo bài ra ta có :
ab x 10 = a0b
Vậy b = 0 và số phải tìm có dạng a00. Viết thêm chữ số 1 vào bên trái số a00 ta
được số 1a00. Theo bài ra ta có :
1a00 = 3 x a00 1 Giải ra ta được a = 5 .Số phải tìm là 50
Loại 2 : Xoá bớt một chữ số của một số trong những tự nhiên
Bài 1: Cho số có 4 chữ số . Nếu ta xoá đi chữ số hàng trăm và hàng cty thì số
đó giảm sút 4455 cty. Tìm số đó.
Giải :
Gọi số phải tìm là abcd. Xoá đi chữ số hàng trăm và hàng cty ta được số
ab.
Theo đề bài ta có
abcd – ab = 4455
100 x ab + cd – ab = 4455
cd + 100 x ab – ab = 4455
cd + 99 x ab = 4455
cd = 99 x (45 – ab)
Ta nhận xét tích của 99 với cùng 1 số tự nhiên là một trong số tự nhiên nhỏ hơn 100. Cho
nên 45 – ab phải bằng 0 hoặc 1.
– Nếu 45 – ab = 0 thì ab = 45 và cd = 0.
– Nếu 45 – ab = 1 thì ab = 44 và cd = 99.
Số phải tìm là 4500 hoặc 4499. Loại 3 : Số tự nhiên và tổng, hiệu, tích những chữ số của nó
Bài 1 : Tìm một số trong những có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 5 lần tỏng những chữ số của nó.
Giải :
Cách 1 :
Gọi số phải tìm là ab. Theo bài ra ta có
ab = 5 x (a + b)
10 x a + b = 5 x a + 5 x b
10 x a – 5 x a = 5 x b – b
(10 – 5) x a = (5 – 1) x b
5xa=4xb
Từ đây suy ra b chia hết cho 5. Vậy b bằng 0 hoặc 5.
+ Nếu b = 0 thì a = 0 (loại)
+ Nếu b = 5 thì 5 x a = 20, vậy a = 4.
Số phải tìm là 45.
Cách 2 :
Theo bài ra ta có
ab = 5 x ( a + b)
Vì 5 x (a + b) có tận cùng bằng 0 hoăc 5 nên b bằng 0 hoặc 5.
+ Nếu b = 0 thay vào ta có :
a5 = 5 x (a + 5)
10 x a + 5 = 5 x a + 25
Tính ra ta được a = 4.
Thử lại : 45 : (4 + 5) = 5 . Vậy số phải tìm là 45. 2 Bài 2 : Tìm một số trong những có 2 chữ số, biết rằng số chia cho hiệu những chữ số của nó được
thương là 28 và dư 1
Giải :
Gọi số phải tìm là ab và hiệu những chữ số của nó bằng c.
Theo bài ra ta có :
ab = c x 28 + 1, vậy c bằng 1, 2 hoặc 3.
+ Nếu c = 1 thì ab = 29.
Thử lại : 9 – 2 = 7 1 (loại)
+ Nếu c = 2 thì ab = 57.
Thử lại : 7 – 5 = 2 ; 57 : 2 = 28 (dư 1)
+ Nếu c= 3 thì ab = 58.
Thử lại : 8 – 5 = 3 ; 85 : 3 = 28 (dư 1)
Vậy số phải tìm là 85 và 57.
Bài 3 : Tìm một số trong những tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng số đó gấp 5 lần tích những chữ số
của nó.
Giải :
Cách 1 :
Gọi số phải tìm là abc. Theo bài ra ta có
abc = 5 x a x b x c.
Vì a x 5 x b x c chia hết cho 5 nên abc chia hết cho 5. Vậy c = 0 hoặc 5,
nhưng c không thể bằng 0, vậy c = 5. Số phải tìm có dạng ab5. Thay vào ta có.
100 x a + 10 x b + 5 = 25 x a x b.
20 x a + 2 x b +1 = 5 x a x b.
Vì a x 5 x b chia hết cho 5 nên 2 x b + 1 chia hết cho 5. Vậy 2 x b có tận
cùng bằng 4 hoặc 9, nhưng 2 x b là số chẵn nên b = 2 hoặc 7.
– Trường hợp b = 2 ta có a25 = 5 x a x 2. Vế trái là số lẻ mà vế phải là số
chẵn. Vậy trường hợp b = 2 bị loại.
– Trường hợp b = 7 ta có 20 x a + 15 = 35 x a. Tính ra ta được a = 1.
Thử lại :
175 = 5 x 7 x 5.
Vậy số phải tìm là 175.
Cách 2 :
Tương tự cach 1 ta có :
ab5 = 25 x a x b
Vậy ab5 chia hết cho 25, suy ra b = 2 hoặc 7. Mặt khác, ab5 là số lẻ cho
nêna, b phải là số lẻ suy ra b = 7. Tiếp theo tương tự cách 1 ta tìm kiếm được a = 1. Số
phải tìm là 175. Loại 4 : So sánh tổng hoặc điền dấu
Bài 1 : Cho A = abc + ab + 1997
B = 1ab9 + 9ac + 9b 3 So sánh A và B
Giải :
Ta thấy : B = 1009 + ab0 + 900 + ac + 90 + b
= 1999 + ab0 + a0 + c + b
= 1999 + abc + ab
. . . a > B
Bài 2 : So sánh tổng A và B.
A = abc +de + 1992
B = 19bc + d1 + a9e
Giải :
Ta thấy : B = 1900 + bc + d0 + 1 + a00 + e + 90
= abc + de + 1991
Từ đó ta suy ra A > B.
bài 3 : Điền dấu
1a26 + 4b4 +5bc … abc + 1997
abc + m000 … m0bc + a00
x5 + 5x … xx +56
Kĩ thuật tính và quan hệ Một trong những phép tính.
Bài 1 : Tổng của hai số gấp hai số thứ nhất. Tìm thương của 2 số đó.
Giải :
Ta có : STN + ST2 = Tổng. Mà tổng gấp hai STN nên STN = ST2 suy ra
thương của 2 số đó bằng 1.
Bài 2 : Một phép chia có thương là 6 và số dư là 3, tổng của số bị chia, số chia và
số dư bằng 195. Tìm số bị chia và số chia.
Giải :
Gọi số bị chia là A, số chia là B
Ta có : A : B = 6 (dư 3) hay A = B x 6 + 3
Và : A + B + 3 = 195
 A + B = 1995 – 3 = 1992.
3
A: |
|
|
|
|
| | | |
192
B: |
|
B = (1992 – 3) : (6 + 1) = 27
A = 27 x 6 + 3 = 165.
Bài 3 : Hiệu của 2 số là 33, lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 3 và số dư là
3. Tìm 2 số đó.
Giải :
3
Số lớn :
|
|
|
| |
33
Số bé :
|
|
Số bé là :
(33 – 3) : 2 = 15
Số lớn là :
33 + 15 = 48 4 Đáp số : SL 48 ; SB 15.
Thành lập số và tính tổng.
Bài 1 : Cho 4 chữ số 0, 3, 8 và 9.
a, Viết được toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số rất khác nhau từ 4 chữ số đã cho.
b, Tìm số lớn số 1, số nhỏ nhất có 4 chữ số rất khác nhau được viết từ 4 chữ số đã
cho.
c, Tìm số lẻ lớn số 1, số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số rất khác nhau được viết từ 4 chữ số
đã cho.
Giải :
Chọn 3 làm chữ số hàng nghìn, ta có những số :
6 x 3 = 18 (số)
Bài 2 : Viết liên tục 15 số lẻ đầu tien để được một số trong những tự nhiên. Hãy xoá đi 15 chữ
số của số tự nhiên vừa nhận được mà vẫn không thay đổi thứ tự những chữ số còn sót lại đẻe
được :
a, Số lớn số 1.
b, Số nhỏ nhất.
Viết những số đó.
Giải :
Viết 15 số lẻ thứ nhất liên tục ta được số tự nhiên :
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Để sau khi xoá 15 chữ số ta nhận được số lớn số 1 thì chữ số giữ lại thứ nhất
Tính từ lúc bên trái phải là chữ số 9. Vậy trước hết ta xoá 4 chữ số thứ nhất của dãy 1, 3,
5, 7. Số còn sót lại là :
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Ta phải xoá tiếp 15 – 4 = 11 chữ số còn sót lại để được số lớn số 1. Để sau khi
xoá nhận được số lớn số 1 thì chữ số thứ hai Tính từ lúc bên trái phải là chữ số 9. Vậy
tiếp theo ta phải xoá tiếp những chữ số viết giữa hai chữ số 9 trong dãy, đó là 11
13 15 17 1. Số còn sót lại là :
992 123 252 729.
Ta phải xoá tiếp 11 – 9 = 2 chữ số từ số còn sót lại để được số lớn số 1. Chữ số
thứ ba còn sót lại Tính từ lúc bên trái phải là 2, vậy để được số lớn số 1 sau khi xoá 2 chữ số
ta phải xoá số 12 hoặc 21. Vậy số lớn số 1 phải là
9 923 252 729.
b, Lập luận tương tự câu a. số phải tìm là một trong 111 111 122
Bài 3 : Cho 3 chữ số 2, 3 và 5. Hãy lập toàn bộ những số có 3 chữ số mà mỗi số có đủ 3
chữ số đã cho. Hỏi :
a, Lập được mấy số như vậy
b, Mỗi chữ số đứng ở mỗi hàng mấy lần?
c, Tính tổng những số.
Giải :
a, Ta lập được 6 số sau
235
325
523
253
352
532
b, Mỗi chữ số đứng ở mỗi hàng 2 lần. 5 c, Tổng những số đó là :
(2 + 3 + 5) x 2 x 100 + (2 + 3 + 5) x 2 x 10 + (2 + 3 + 5) x 1
= 10 x 2 x (100 + 10 + 1)
= 10 x 2 x 111
= 2220
Bài 4 : Cho 4 chữ số 1, 2, 3, 4. Hãy lập toàn bộ những số có 4 chữ số mà ở mỗi số có đủ
4 chữ số đẫ cho. Tính tổng những số đó.
Giải :
Chọn chữ số 1 ở hàng nghìn ta lập được 6 số sau :
1234
1324
1423
1243
1342
1432
Ta thấy mỗi chữ số đứng ở mỗi hàng 6 lần. Vậy tổng những số lập được :
(1 + 2 + 3 + 4) x 1000 x 6 + (1 + 2 + 3 + 4) x 100 x 6 + (1 + 2 + 3 + 4) x 10 x 6 +
(1 + 2 + 3 + 4) x 1 x 6
= 10 x 6 x (1000 + 100 + 10 + 1)
= 60 x 1111
= 66660.
Bài 5 : Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Hãy lập toàn bộ những số có 5 chữ số mà ở mỗi số có
đủ 5 chữ số đã cho. Tính tổng
Giải :
Chọn chữ số 1 ở hàng trăm nghìn ta lập được 24 số
Tương tự nên ta lập được
24 x 5 = 120 (số)
Tổng là :
(1 + 2 + 3 + 4 + 5) x 10000 x 24 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5) x 1000 x 24 + (1 + 2 + + 3
+ 4 + 5) x 100 x 24 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5) x 10 x 24 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5) x x 1 x 24
= (1 + 2 + 3 + 4 + 5) x 24 x 11111
= 15 x 24 x 11111
= 3999960
Bài 6 : Cho 3 chữ số 3, 3, 4. Hãy lập toàn bộ những số có 3 chữ số mà mỗi số có đủ 3
chữ số đã cho mà mỗi chữ số trên chỉ viết 1 lần. Tính tổng những số đó.
Giải :
Ta lập được 3 số 334, 343, 433
Tổng những số :
(3 + 3 + 4) x 100 x 1 + (3 + 3 + 4) x 10 + (3 + 3 + 4) x 1
= 10 x (10 + 10 + 1)
= 10 x 111
= 1110.
Bài 7 : Cho 4 chữ số : 2, 2, 5, 1.
Hãy lập toàn bộ những số có 4 chữ số mà mỗi số có đủ 4 chữ số đã cho. Tính
tổng
Giải :
– Chọn chữ số 1 ở hàng nghìn ta lập được những số :
1225
1522
1252 6 – Chọn chữ số 5 ở hàng nghìn ta cũng lập được 3 số.
– Chọn chữ số 2 ở hàng nghìn ta lập được 6 số
2152
2251
2512
2125
2215
2521
Vậy ta lập được 12 số.
Tổng là :
(1 + 2 + 2 + 5) x 1000 x 3 + (1 + 2 + 2 + 5) x 100 x 3 + (1+ 2 + 2 + 5) x 1 x 3
= (1 + 2 + 2 + 5) x 3 x 1111
= 10 x 3 x 1111
= 33330
Bài 8 : Cho 3 chữ số 0, 3, 7. Hãy lập tất cảc những số có 3 chữ số sao cho từng số có
đủ 3 chữ số đã cho. Tính tổng những số vừa lập
Giải :
Ta lập được 4 số
307
703
370
730
Tổng
(3 + 7) x 100 x 2 + (3 + 7) x 10 + (3 + 7) x 1
= 10 x 100 x 2 + 10 x 10 + 10 x 1
= 20 x 100 + 100 + 10
= 2110.
DÃY SỐ
Dạng 1 . Quy luật viết dãy số.
Loại 1: Dãy số cách đều
Bài 1 : Viết tiếp 3 số :
a, 5, 10, 15, …
b, 3, 7, 11, …
Giải :
a, Vì : 10 – 5 = 5
15 – 10 = 5
Dãy số trên 2 số hạng liền nhau hơn kém nhau 5 cty. Vậy 3 số tiếp theo
là :
15 + 5 = 20
20 + 5 = 25
25 + 5 = 30
Dãy số mới là :
5, 10, 15, 20, 25, 30.
b,
7–3=4
11 – 7 = 4
Dãy số trên 2 số hạng liền nhau hơn kém nhau 4 cty. Vậy 3 số tiếp theo là :
11 + 4 = 15
15 + 4 = 19
19 + 4 = 23
Dãy số mới là : 7 3, 7, 11, 15, 19, 23.
Dãy số cách đều thì hiệu của mỗi số hạng với số liền trước luôn bằng nhau
Loại 2 : Dãy số khác
Bài 1 : Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau :
a, 1, 3, 4, 7, 11, 18, …
b, 0, 2, 4, 6, 12, 22, …
c, 0, 3, 7, 12, …
d, 1, 2, 6, 24, …
Giải
a, Ta nhận xét :
4=1+3
7=3+4
11 = 4 + 7
18 = 7 + 11

Từ đó rút ra quy luật của dãy số là : Mỗi số hạng (Kể từ số hạng thứ ba)
bằng tổng của hai số hạng đứng trước nó. Viết tiếp ba số hạng, ta được dãy số
sau :
1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76,…
b, Tương tự bài a, ta tìm ra quy luật của dãy số là : Mỗi số hạng (Tính từ lúc số hạng thứ
tư) bằng tổng của 3 số hạng đứng trước nó.
Viét tiếp ba số hạng, ta được dãy số sau.
0, 2, 4, 6, 12, 22, 40, 74, 136, …
c, ta nhận xét :
Số hạng thứ hai là :
3=0+1+2
Số hạng thứ ba là :
7=3+1+3
Số hạng thứ tư là :
12 = 7 + 1 + 4
Từ đó rút ra quy luật của dãy là : Mỗi số hạng (Tính từ lúc số hạng thứ hai) bằng
tổng của số hạng đứng trước nó cộng với cùng 1 và cộng với số thứ tự của số hạng ấy .
Viết tiếp ba số hạng ta được dãy số sau.
0, 3, 7, 12, 18, 25, 33, …
d, Ta nhận xét :
Số hạng thứ hai là
2=1×2
Số hạng thứ ba là
6=2×3
số hạng thứ tư là
24 = 6 x 4

Từ đó rút ra quy luật của dãy số là : Mỗi số hạng (Tính từ lúc số hạng thứ hai)
bằng tích của số hạng đứng liền trước nó nhân với số thứ tự của số hạng ấy.
Viết tiếp ba số hạng ta được dãy số sau : 8 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, …
Bài 2 : Tìm số hạng thứ nhất của những dãy số sau :
a, . . ., 17, 19, 21
b, . . . , 64, 81, 100
Biết rằng mỗi dãy có 10 số hạng.
Giải :
a, Ta nhận xét :
Số hạng thứ mười là
21 = 2 x 10 + 1
Số hạng thứ chín là :
19 = 2 x 9 + 1
Số hạng thứ tám là :
17 = 2 x 8 + 1

Từ đó suy ra quy luật của dãy số trên là : Mỗi số hạng của dãy bằng 2 x thứ
tự của số hạng trong dãy rồi cộng với cùng 1.
Vậy số hạng thứ nhất của dãy là
2×1+1=3
b, Tương tự như trên ta rút ra quy luật của dãy là : Mỗi số hạng bằng số thứ tự
nhân số thứ tự của số hạng đó.
Vậy số hạng thứ nhất của dãy là :
1×1=1
Bài 3 : Lúc 7 giờ sáng, Một người xuất phát từ A, đi xe đạp điện về B. Đến 11 giờ trưa
người đó tạm ngưng nghỉ ăn trưa một tiếng, tiếp theo này lại đi tiếp và 3 giờ chiều thì về
đến B. Do ngược gió, cho nen vận tốc của người đó sau mỗi giờ lại giảm sút 2 km.
Tìm vận tốc của người đó khi xuất phát, biết rằng tốc đọ đi trong tiếng cuối quãng
đường là 10 km/ giờ.
Giải :
Thời gian người đó đi trên đường là :
(11 – 7) + (15 – 12) = 7 (giờ)
Ta nhận xét :
Tốc độ người đó đi trong tiếng thứ 7 là :
10 (km/giờ) = 10 + 2 x 0
Tốc độ người đó đi trong tiếng thứ 6 là :
12 (km/giờ) = 10 + 2 x 1
Tốc độ người đó đi trong tiếng thứ 5 là :
14 (km/giờ) = 10 + 2 x 2

Từ đó rút ra vận tốc người đó lúc xuất phát (trong tiếng thứ nhất) là :
10 + 2 x 6 = 22 (km/giờ)
Bài 4 :Điền những số thích hợp vào ô trống, sao cho tổng những số ở 3 ô liên tục đều
bằng 1996 :
496
996
Giải :
Ta đánh số những ô theo thứ tự như sau 9 496
996
ô1
ô2
ô3
ô4
ô5
ô6
ô7
ô8
ô9
ô10
Theo Đk của đầu bài ta có :
496 + ô7 + ô 8 = 1996
ô7 + ô8 + ô9 = 1996
Vậy ô9 = 496. Từ đó ta tính được
ô8 = ô5 = ô2 = 1996 – (496 + 996) = 504;
ô7 = ô4 = ô1 = 996 và ô3 = ô6 = 496
Điền vào ta được dãy số :
996
504
496
996
504
496
996
504
496
996
Dạng 2 : Xác định số a có thuộc dãy đã cho hay là không
Cách giải :
– Xác định quy luật của dãy.
– Kiểm tra số a có thoả mãn quy luật đó hay là không.
Bài tập : Em hãy cho biết thêm thêm :
a, Các số 50 và 133 có thuộc dãy 90, 95, 100, … hay là không?
b, Số 1996 thuộc dãy 3, 6, 8, 11, … hay là không?
c, Số nào trong những số 666, 1000, 9999 thuộc dãy 3, 6, 12, 24, … ?
Giải thích tại sao?
Giải :
a, Cả 2 số 50 và 133 đều không thuộc dãy đã cho vì
– Các số hạng của dãy đã cho đều to nhiều hơn 50 ;
– Các số hạng của dãy đã cho đều chia hết cho 5 mà 133 không chia hết cho
5.
b, Số 1996 không thuộc dãy đã cho, Vì mọi số hạng của dãy khi chia cho đều dư 2
mà 1996 : 3 thì dư 1.
c, Cả 3 số 666, 1000, 9999 đều không thuộc dãy 3, 6, 12, 24, … , vì
– Mỗi sốhạng của dãy (Tính từ lúc số hạng thứ hai) bằng số hạng liền trước nhân với
2. Cho nên những số hạng (Tính từ lúc số hạng thứ 3) có số hạng đứng liền trước là số chẵn
mà 666 : 2 = 333 là số lẻ.
– Các số hạng của dãy đều chia hết cho 3 mà 1000 không chia hết cho 3
– Các số hạng của dãy (Tính từ lúc số hạng thứ hai) đều chẵn mà 9999 là số lẻ.
Dạng 3 : Tìm số số hạng của dãy số .
Số những số hạng của dãy = (Số cuối – số đầu) : K/c + 1
Bài 1: Viết những số lẻ liên tục từ 211. Số ở đầu cuối là 971. Hỏi viết được bao nhiêu
số ?
Giải:
Hai số lẻ liên tục hơn kém nhau 2 cty
Số cuối hơn số đầu số cty là :
971 – 211 = 760 (cty)
760 cty có số khoảng chừng cách là :
760 : 2 = 380 (K/ c)
Dãy số trên có số số hạng là :
380 +1 = 381 (số)
Đáp số :381 số hạng 10 Bài 2: Cho dãy số 11, 14, 17, … , 68.
a, Hãy xác lập dãy trên có bao nhiêu số hạng ?
b, Nếu ta tiếp tục kéo dãn những số hạng của dãy số thì số hạng thứ 1 996 là số mấy ?
Giải :
a,Ta có : 14 – 11 = 3
17 – 14 = 3
Vậy quy luật của dãy là : mỗi số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước cộng với
3.
Số những số hạng của dãy là :
( 68 – 11 ) : 3 + 1 = 20 (số hạng)
b, Ta nhận xét :
Số hạng thứ hai : 14 = 11 + 3 = 11 + (2 – 1) x 3
Số hạng thứ ba : 17 = 11 + 6 = 11 + (3 – 1) x 3
Số hạng thứ tư : 20 = 11 + 9 = 11 + (4 – 1) x 3
Vậy số hạng thứ 1 996 là : 11 + (1 996 – 1) x 3 = 5 996
Đáp số : 20 số hạng ; 5 996
Bài 3: Trong những số có ba chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 4 ?
Giải :
Ta có nhận xét :số nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 4là 100 và số lớn số 1 có ba
chữ số chia hết cho 4 là 996. Như vậy những số có ba chữ số chia hết cho 4 lập thành
một dãy số có số hạng đầu là 100, số hạng cuối là 996 và mỗi số hạng của dãy (Kể
từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng kề trước cộng với 4.
Vậy những số có 3 chữ số chia hết cho 4 là :
(996 – 100) : 4 + 1 = 225 (số)
Đáp số : 225 số
Dạng 4 : Tìm tổng những số hạng của dãy số
* Cách giải
Nếu những số hạng của dãy số cách đều nhau thì tổng của 2 số hạng cách đều
số hạng đầu và số hạng cuối trong dãy đó bằng nhau. Vì vậy :
Tổng những số hạng của dãy = tổng của một cặp 2 số hạng cách đều số hạng đầu
và cuối x số hạng của dãy : 2
* Bài tập vận dụng :
Bài 1 : Tính tổng của 100 số lẻ thứ nhất.
Giải :
Dãy của 100 số lẻ thứ nhất là :
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + . . . + 197 + 199.
Ta có :
1 + 199 = 200
3 + 197 = 200
5 + 195 = 200

Vậy tổng phải tìm là :
200 x 100 : 2 = 10 000
Đáp số 10 000.
Bài 2 : Cho 1 số tự nhiên gồm những số tự nhiên liên tục từ là 1 đến 1983 được viết
theo thứ tự liền nhau như sau : 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . . . 1980 1981 1982 1983
Hãy tính tổng toàn bộ những chữ số của số đó.
(Đề thi học viên giỏi toàn quốc năm 1983)
Giải :
Cách 1. Ta nhận xét :
* những cặp số :
– 0 và 1999 có tổng những chữ số là :
0 + 1 + 9 + 9 + 9 = 28
– 1 và 1998 có tổng những chữ số là :
1 + 1 + 9 + 9 + 8 = 28
– 2 và 1997 có tổng những chữ số là :
2 + 1 + 9 + 9 + 7 = 28
– 998 và 1001 có tổng những chữ số là :
9 + 9 + 8 + 1 + 1 = 28
– 999 và 1000 có tổng những chữ số là :
9 + 9 + 9 + 1 = 28
Như vậy trong dãy số
0, 1, 2, 3, 4, 5, . . . , 1997, 1998, 1999
Hai số hạng cách đều số hạng đầu và số hạng cuối đều phải có tổng bằng 28. Có 1000
cặp như vậy, do đó tổng những chữ số tạo ra dãy số trên là :
28 x 1000 = 28 000
* Số tự nhiên được tạo thành bằng phương pháp viết liên tục những số tự nhiên từ 1984
đến 1999 là
(1 + 9 + 8 + 4) + (1 + 9 + 8 + 5) +… +(1 + 9 + 8 + 9) + (1 + 9 + 9 + 0) + … +
22
23
27
19
(1 + 9 + 9 + 8) + (1 + 9 + 9 + 9) = 382
27
28
* Vậy tổng những chữ số của số tự nhiên đã cho là :
28 000 – 382 = 27 618.
Bài 3 : Viết những số chẵn liên tục :
2, 4, 6, 8, . . . , 2000
Tính tổng của dãy số trên
Giải :
Dãy số trên 2 số chẵn liên tục hơn kém nhau 2 cty.
Dãy số trên có số số hạng là :
(2000 – 2) : 2 + 1 = 1000 (số)
1000 số có số cặp số là :
1000 : 2 = 500 (cặp)
Tổng 1 cặp là :
2 + 2000 = 2002
Tổng của dãy số là :
2002 x 500 = 100100.
Dạng 5 : Tìm số hạng thứ n
Bài 1 : Cho dãy số : 1, 3, 5, 7, … 12 Hỏi số hạng thứ 20 của dãy là số nào?
Giải :
Dãy đã cho là dãy số lẻ nên những số liên tục trong dãy cách nhau 1 khoảng chừng
cách là 2 cty.
20 số hạng thì có số khoảng chừng cách là :
20 – 1 = 19 (khoảng chừng cách)
19 số có số cty là :
19 x 2 = 38 (cty)
Số ở đầu cuối là :
1 + 38 = 39
Đáp số : Số hạng thứ 20 của dãy là 39
Bài 2 : Viết 20 số lẻ, số ở đầu cuối là 2001. Số thứ nhất là số nào?
Giải :
2 số lẻ liên tục hơn kém nhau 2 cty
20 số lẻ có số khoảng chừng cách là :
20 – 1 = 19 (khoảng chừng cách)
19 khoảng chừng cách có số cty là :
19 x 2 = 38 (cty)
Số thứ nhất là :
2001 – 38 = 1963
Đáp số : số thứ nhất là 1963.
Công thức : a, Cuối dãy : n = Số đầu + khoảng chừng cách x (n – 1)
b, Đầu dãy : n = Số cuối – khoảng chừng cách x (n – 1)
Dạng 6 : Tìm số chữ số biết số số hạng
* Bài tập vận dụng
Bài 1 : Cho dãy số 1, 2, 3, 4, …, 150.
Dãy này còn có bao nhiêu chữ số
Giải :
Dãy số 1, 2, 3, …, 150 có 150 số.
Trong 150 số có
+ 9 số có một chữ số
+ 90 số có 2 chữ số
+ Các số có 3 chữ số là : 150 – 9 – 90 = 51 (chữ số)
Dãy này còn có số chữ số là :
1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 51 = 342 (chữ số)
Đáp số 342 chữ số
Bài 2 : Viết những số chẵn liên tục tữ 2 đến 1998 thì phải viết bao nhiêu chữ số?
Giải :
Dãy số : 2, 4, …, 1998 có số số hạng là :
(1998 – 2) : 2 + 1 = 999 (số)
Trong 999 số có :
4 số chẵn có một chữ số
45 số chẵn có 2 chữ số
450 số chẵn có 3 chữ số
Các số chẵn có 4 chữ số là : 13 999 – 4 – 45 – 450 = 500 (số)
Số lượng chữ số phải viết là :
1 x 4 + 2 x 45 + 3 x 450 + 4 x 500 = 3444 (chữ số)
đáp số : 3444 chữ số
Ghi nhớ :
Để tìm số chữ số ta :
+ Tìm xem trong dãy số có bao nhiêu số số hạng
+ Trong số những số đó có bao nhiêu số có một, 2, 3, 4, … chữ số
Dạng 7 :Tìm số số hạng biết số chữ số
Bài 1 : Một quyển sách coc 435 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?
Giải :
Để đánh số trang sách người ta khởi đầu đánh tữ trang số 1. Ta thấy để đánh
số trang có một chữ số người ta đánh mất 9 số và mất :
1 x 9 = 9 (chữ số)
Số trang sách có 2 chữ số là 90 nên để đánh 90 trang này mất :
2 x 90 = 180 (chữ số)
Đánh quyển sách có 435 chữ số như vậy chỉ đến số trang có 3 chữ số. Số
chữ số để đánh số trang sách có 3 chữ số là:
435 – 9 – 180 = 246 (chữ số)
246 chữ số thì đánh được số trang có 3 chữ số là :
246 : 3 = 82 (trang)
Quyển sách đó có số trang là :
9 + 90 + 82 = 181 (trang)
đáp số 181 trang.
Bài 2 : Viết những số lẻ liên tục bắt nguồn từ số 87. Hỏi nếu phải viết toàn bộ 3156 chữ
số thì viết đến số nào?
Giải :
Từ 87 đến 99 có những số lẻ là :
(99 – 87) : 2 + 1 = 7 (số)
Để viết 7 số lẻ cần :
2 x 7 = 14 (chữ số)
Có 450 số lẻ có 3 chữ số nên cần :
3 x 450 = 1350 (chữ số)
Số chữ số dùng để viết những số lẻ có 4 chữ số là :
3156 – 14 – 1350 = 1792 (chữ số)
Viết được những số có 4 chữ số là :
1792 : 4 = 448 (số)
Viết đến số :
999 + (448 – 1) x 2 = 1893
Dạng 8 : viết liên tục một nhóm chữ số hoặc vần âm
Bài 1 : Viết liên tục những vần âm A, N, L, Ư, U thành dãy AN LƯU, AN LƯU, …
Chữ cãi thứ 1998 là vần âm gì?
Giải :
Để viết 1 nhóm AN LƯU người ta phải viết 5 vần âm A, N, L, Ư, U.
Nếu xếp 5 vần âm ấy vào 1 nhóm ta có :
Chia cho 5 không dư là vần âm U 14 Chia cho 5 dư 1 là vần âm A
Chia cho 5 dư 2 là vần âm N
Chia cho 5 dư 3 là vần âm L
Chia cho 5 dư 4 là vần âm Ư
Mà : 1998 : 5 = 339 (nhóm) dư 3
Vậy vần âm thứ 1998 là vần âm L của nhóm thứ 400
Bài 2 : Một người viết liên tục nhóm chữ Tổ quốc việt nam thành dãy
Tổ quốc việt nam Tổ quốc việt nam …
a, Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ gì?
b, Người ta đếm được trong dãy có 50 chữ T thì dãy đó có bao nhiêu chữ Ô? bao
nhiêu chữ I
c, Bạn An đếm được trong dãy có 1995 chữ Ô. Hỏi bạn ấy đếm đúng hay sai? Giải
thích tại sao?
d, Người ta tô màu những vần âm trong dãy theo thứ tự : Xanh, đỏ, tím, vàng. xanh,
đỏ, … Hỏi vần âm thứ 1995 trong dãy tô màu gì?
Giải :
a, Nhóm chữ TỔ QUỐC VIỆT NAM có 13 vần âm. Mà 1996 : 13 = 153 (nhóm)
dư 7.
Như vậy Tính từ lúc vần âm thứ nhất đến vần âm thứ 1996 trong dãy người ta đã
viết 153 lần nhóm chữ TỔ QUỐC VIỆT NAM và 7 vần âm tiếp theo là : TỔ
QUỐC V. Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ V.
b, Mỗi nhóm chữ TỔ QUỐC VIỆT NAM có 2 chữ T và cũng luôn có thể có 2 chữ Ô và 1 chữ
I. vì vậy, nếu người ta đếm được trong dãy có 50 chữ T thì dãy này cũng phải có 50
chữ Ô và có 25 chữ I.
c, Bạn này đã đếm sai, vì số chữ Ô trong dãy phải là số chẵn
d, Ta nhận xét : những màu Xanh, đỏ, tím, vàng gồm có 4 màu.
Mà 1995 : 4 = 498 (nhóm) dư 3.
Những vần âm trong dãy có số thứ tự là số chia cho 4 dư 3 thì được tô màu
tím
Vậy vần âm thứ 1995 trong dãy được tô màu tím.
CÔNG VIỆC CHUNG
Bài 1 : An và Bình nhận làm chung một việc làm. Nếu một mình An làm thì sau 3
giờ sẽ xong việc, còn nếu Bình làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong việc đó. Hỏi cả
2 người cùng làm thì sau mấy giờ sẽ xong việc đó?
Giải :
Cách 1 :
Biểu thị việc làm thành 6 phần bằng nhau thì sau 1 giờ An làm được 2 phần
và Bình làm được một phần đó. Do đó, sau 1 giờ cả hai người cùng làm được
2 + 1 = 3 (phần)
1 giờ
| |
|
|
|
|
|
I
II
Thời gian để 2 người cùng làn xong việc đó là : 15 6 ; 3 = 2 (giờ)
Đáp số 2 giờ
Cách 2 :
Nếu An làm một mình thì sau 1 giờ làm được
mình thì sau 1 giờ làm được một
việc làm, nếu Bình làm 1
3 1
việc làm. Do đó, Nếu cả hai người cùng làm thì sau
6 1 giờ sẽ làm được số phần việc làm là :
1
1
1
+ = (việc làm)
3
6
2 Thời gian để 2 người cùng làm xong việc đó là :
1: 1
= 2 (giờ)
2 Đáp số 2 giờ.
Bài 2 : Ba người cùng làm một việc làm. Người thứ nhất hoàn toàn có thể hoàn thành xong trong
3 tuần; người thứ hai hoàn toàn có thể hoàn thành xong một việc làm nhiều gấp ba lần việc làm
đó trong 8 tuần; người thứ ba hoàn toàn có thể hoàn thành xong một việc làm nhiều gấp 5 công
việc đó trong 12 tuần. Hỏi nếu cả ba người cùng thao tác làm ban đầu thì sẽ hoàn
thành trong bao nhiêu giờ? nếu mỗi tuần làm 45 giờ?
Giải:
Theo bài ra ta có :
Người thứ hai làm xong việc làm ban đầu trong:
8:3= 8
(tuần)
3 Người thứ ba làm xong việc làm ban đầu trong :
12 : 5 = 12
(tuần)
5 Trong một tuần người thứ nhất làm được một
việc làm, người thứ hai làm
3 5
việc làm . Vậy cả ba người trong
12
1 3
5
9
+ + = (việc làm)
3 8 12 8 được 3/8 việc làm, người thứ ba làm dược
một tuần sẽ làm được: Thời gian để cả ba người làm xong việc làm là:
1: 9
8
= (tuần)
8
9 Số giờ cả ba người làm xong việc làm là:
45 x 8
= 40 (giờ)
9 Đáp số : 40 giờ
Bài 3 : Hai vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 1 giờ 12 phút sẽ đầy bể. Nếu một
mình vòi thứ nhất chảy thì sau 2 giờ sẽ đầy bể. Hỏi một mình vòi thứ hai chảy thì
mấy giờ sẽ đầy bể?
Giải :
Đổi : 1 giờ 12 phút = 72 phút
2 giờ = 120 phút 16 Cách 1:
Biểu thị lượng nước đầy bể là 360 phần bằng nhau thì sau một phút cả hai vòi cùng
chảy được số phần là :
360 : 72 = 5 (phần)
Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được số phần là:
360 : 120 = 3 (phần)
Do đó mỗi phút vòi thứ hai chảy được số phần là:
5 – 3 = 2 (phần)
Thời gian để vòi thứ hai chảy được đầy bể là :
360 : 2 = 180 (phút) = 3 giờ
Cách 2 :
Một phút cả hai vòi chảy được một
(bể nước)
72 Một phút một mình vòi thứ nhất chảy được một
bể nước.
120 Do đó một phút vòi thứ hai chảy một mình được :
1
1
1

=
(bể nước)
72 120 180 Thời gian để vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là:
1: 1
= 180 (phút)
180 = 3 giờ
Đáp số : 3 giờ
Bài 4 : Kiên và Hiền cùng làm một việc làm hoàn toàn có thể hoàn thành xong trong 10 ngày. Sau
7 ngày cùng làm thì Kiên nghỉ việc. Hiền phải làm nốt phần việc còn sót lại trong 9
ngày. Hỏi nếu làm riêng thì từng người làm trong bao lâu ?
Giải :
Cách 1: Kiên và Hiền cùng làm 1 ngày được một
việc làm
10 Sau 7 ngày cùng làm hai người đã làm được số phần việc làm là :
1
7
x 7 = (việc làm)
10
10 Phần việc còn sót lại là :
1– 7
3
= (việc làm)
10 10 Mỗi ngày Hiền làm được :
3
1
: 9 = (việc làm)
10
30 Số ngày Hiền làm một mình để xong việc làm là:
1: 1
= 30 (ngày)
30 Mỗi ngày Kiên làm được :
1
1
1
– = (việc làm)
10 30 15 Số ngày Kiên làm một mình để xong việc làm là: 17 1: 1
= 15 (ngày)
15 Đáp số : Kiên 15 ngày
Hiền 30 ngày
TỈ SỐ VÀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM.
Bài 1 : Một lớp có 22 nữ sinh và 18 nam sinh. Hãy tính tỉ số Phần Trăm của nữ sinh
so với tổng số học viên cả lớp, tỉ số Phần Trăm của nam sinh so với tổng số học viên
của toàn bộ lớp.
Giải :
Tổng số học viên của lớp là :
22 + 18 = 40 (học viên)
Tỉ số học viên nữ so với học viên của lớp là :
22 : 40 = 0,55 = 55% ( 22
55
=
= 55% )
40
100 Tỉ số học viên nam so với học viên của lớp là :
18 : 40 = 0,45 = 45%
Đáp số : 55% và 45%
Bài 2 : Một số sau khi giảm sút 20% thì phải tăng thêm bao nhiêu Phần Trăm số mới
để lại được số cũ.
Giải :
Một số giảm sút 20% tức là giảm sút
Số cũ :
Số mới : |
| |
| |
| |
| |
| Vậy phải tăng số mới thêm một
giá trị của số đó.
5 | 1
của nó tức là 25% thì được số ban đầu.
4 Bài 3 : Một số tăng thêm 25% thì phải giảm sút bao nhiêu Phần Trăm để lại được số
cũ.
Giải :
Một số tăng thêm 25% tức là tăng thêm
Số cũ :
Số mới : |
| |
| |
| Vậy số mới phải giảm sút |
| |
| 1
của nó
4 | 1
giá trị của nó tức là 20% của nó thì lai được số
5 ban đầu.
Bài 4 : Lượng nước trong cỏ tươi là 55%, trong cỏ khô là 10%. Hỏi phơi 100 kg cỏ
tươi ta được bao nhiêu ki lô gam cỏ khô.
Giải :
Lượng cỏ có trong cỏ tươi là :
100 – 55 = 45%
Hay 100 kg cỏ tươi có 45 kg cỏ.
Nhưng trong cỏ khô còn tồn tại 10% nước. Nên 45 kg cỏ là 90% khối lượng
trong cỏ khô. 18 Vậy 100 kg cỏ tươi thu được số cỏ khô là :
45×100
= 50 (kg) Đáp số 50 kg.
90 Bài 5 : Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào 400
gam nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%.
Giải :
Lượng nước muối có trong 400g nước biển là :
400 x 4 : 100 = 16 (g)
Dung dịch chứa 2 % muối là :
Cứ có 100 g nước thì có 2 g muối
16 g muối cần số lượng nước là :
100 : 2 x 16 = 800 (g)
Lượng nước phải thêm là :
800 – 400 = 400 (g)
Đáp số 400 g.
Bài 6 : Diện tích của một hình chữ nhật sẽ thay đổi thế nào nếu tăng chiều dài của nó
lên 10 % và bớt chiều rộng của nó đi 10 %
Giải :
Gọi số đo chiều dài là 100 x a
Số đo chiều rộng là 100 x b
Số đo diện tích s quy hoạnh là : 10 000 x a x b
Số đo chiều dài mới là : 110 x a
số đo chiều rộng mới là : 90 x b
Số đo diện tích s quy hoạnh mới là : 9900 x a x b
Số đo diện tích s quy hoạnh mới kém số đo diện tích s quy hoạnh cũ là :
10 000 x a x b – 9 900 x a x b = 100 x a x b
Tức là kém diện tích s quy hoạnh cũ là : 100 xaxb
= 10%
10000 xaxb Bài 7 : Lượng nước trong hạt tươi là 20%. Có 200 kg hạt tươi sau khi phơi khô
nhẹ đi 30 kg.
Tính tỉ số % nước trong hạt đã phơi khô.
Giải :
Lượng nước ban đầu chứa trong 200 g hạt tươi là :
200 : 100 x 20 = 40 (kg)
Số lượng hạt phơi khô còn :
200 – 30 = 170 (kg)
Lượng nước còn sót lại trong 170 kg hạt đã phơi khô là :
40 – 30 = 10 (kg)
Tỉ số % nước chứa trong hạt đã phơi khô là :
10 : 170 = 5,88%
Đáp số 5,88 %
Bài 8 : Giá hoa ngày tết tăng 20% so với tháng 11. Tháng giêng giá hoa lại hạ
20%. Hỏi
Giá hoa tháng giêng so với giá hoa tháng 11 thì tháng nào giá bán đắt hơn và giá bán đắt hơn
bao nhiêu Phần Trăm. 19 Giải :
Giá hoa ngày tết so với tháng 11 là :
100 + 20 = 120 (%)
Giá hoa sau tết còn là một : 100 – 20 = 80 (%
hoa sau tết so với tháng 11 là :
120
x
100 80
= 96 (%)
100 Giá hoa sau tết so với tháng 11 là :
100 – 96 = 4 (%)
Đáp số 4 %
Bài 9 : Một người tiêu dùng một kỳ phiếu loại 3 tháng với lãi xuất 1,9% 1 tháng và giá
trị kỳ phiếu 6000 000 đồng. Hỏi sau 3 tháng người đó lĩnh về bao nhiêu tiền cả vốn
lẫn lãi. Biết rằng, tiền vốn tháng trước nhập thành vốn của tháng sau.
Giải :
Vốn của tháng sau so với tháng liền trước là :
100 + 1,9 = 101,9 (%)
Tiền vốn thời điểm đầu tháng thứ hai là :
6000000×101,9
= 6 114 0000 (Đ)
100 Tiền vốn thời điểm đầu tháng thứ 3 là :
6114000×101,9
= 6230 166 (Đ)
100 Tiền vốn và lãi sau 3 tháng là :
6230166×101,9
= 6348539,154 (Đ)
100 Đáp số 6348539,154 đồng
Bài 10 : Giá nhiều chủng loại rau tháng 3 thường giá bán đắt hơn tháng hai là 10%. Giá rau tháng bốn
lại rẻ hơn tháng 3 là 10%. Giá rau tháng 2 đắt hay rẻ hơn giá rau tháng bốn?
Giải :
Nếu giá rau tháng 2 là 100%
Như vậy giá rau tháng 3 là :
100 + 10 = 110 (%) Giá rau tháng 2
Giá rau tháng bốn là :
100 – 10 = 90 (%) giá rau tháng 3 và bằng :
110
90
+
= 99% giá rau tháng 2
100
100 Như vậy rau tháng tư rẻ hơn rau tháng hai.
CÁC BÀI TOÁN VỀ DIỆN TÍCH CÁC HÌNH
Bài 1 : Cho tam giác ABC có diện tích s quy hoạnh là 150 cm2. Nếu kéo dãn đáy BC (về phía B)
5 cm thì diện tích s quy hoạnh sẽ tăng thêm 37,5 cm2 . Tính đáy BC của tam giác.
Giải :
A 20

4458

Review Tìm số tự nhiên biết nếu viết thêm chữ số 3 vào tận cùng bên phải thì số đó tăng thêm 246 cty ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tìm số tự nhiên biết nếu viết thêm chữ số 3 vào tận cùng bên phải thì số đó tăng thêm 246 cty tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Tìm số tự nhiên biết nếu viết thêm chữ số 3 vào tận cùng bên phải thì số đó tăng thêm 246 cty miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Tìm số tự nhiên biết nếu viết thêm chữ số 3 vào tận cùng bên phải thì số đó tăng thêm 246 cty miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tìm số tự nhiên biết nếu viết thêm chữ số 3 vào tận cùng bên phải thì số đó tăng thêm 246 cty

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm số tự nhiên biết nếu viết thêm chữ số 3 vào tận cùng bên phải thì số đó tăng thêm 246 cty vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #số #tự #nhiên #biết #nếu #viết #thêm #chữ #số #vào #tận #cùng #bên #phải #thì #số #đó #tăng #thêm #đơn #vị