Mẹo về tiếng anh lớp 5 tập 1 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa tiếng anh lớp 5 tập 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-27 10:28:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về tiếng anh lớp 5 tập 1 – unit 4 lesson 2 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa tiếng anh lớp 5 tập 1 – unit 4 lesson 2 được Update vào lúc : 2022-11-27 10:28:12 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Soạn tiếng Anh 6 Unit 4 Lesson 2 Festivals and không lấy phí time

Nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 theo từng Unit, Hướng dẫn giải tiếng Anh Lesson 2 Unit 4 lớp 6 Friends dưới đây do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh Unit 4 lớp 6 Lesson 2 Festivals and Free time gồm có đáp án những phần bài tập tiếng Anh trong SGK i-Learn Smart World trang 33 – 35. Mời những em tìm hiểu thêm & tải về tài liệu.

Nội dung chính

  Soạn tiếng Anh 6 Unit 4 Lesson 2 Festivals and không lấy phí time
  New Words Lesson 2 Unit 4 Festivals and Free time Tiếng Anh 6
  Reading Lesson 2 Unit 4 Tiếng Anh 6 Smart World
  Grammar Lesson 2 Unit 4 Festivals and Free time i-Learn Smart World 6
  Pronunciation Lesson 2 Unit 4 lớp 6 Festivals and Free time
  Practice unit 4 Festivals and Free time lớp 6 lesson 2
  Speaking unit 4 Festivals and Free time lesson 2 lớp 6

  Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do VnDoc biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

  New Words Lesson 2 Unit 4 Festivals and Free time Tiếng Anh 6

  a. Number the pictures. Listen and repeat. Đánh số những bức tranh. Nghe và nhắc lại.

  Click để nghe

  Đáp án

  2 – F; 3 – B; 4 – C; 5 – E; 6 – D;

  b. Draw the table. Add more adjectives and talk about some festival activities. Kẻ bảng. Thêm những tính từ và nói về một số trong những trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi lễ hội.

  Gợi ý

  Positive (good)Negative (bad)

  – open-air

  – fruitful

  – joyful

  – interesting

  – colorful

  – busy

  – amazing

  – relaxing

  – exciting

  – noisy

  – dirty

  – crowded

  -polluted

  Reading Lesson 2 Unit 4 Tiếng Anh 6 Smart World

  Read the text messages between Amy and Jim and answer the questions. Đọc tin nhắn văn bản giữa Amy và Jim và vấn đáp những vướng mắc.

  Đáp án

  1 – The festival is in the park.

  2 – The festival starts 10 a.m.

  3 – They can play a tug of war and watch a fashion show.

  4 – The food stands open 10:30 am.

  5 – The bus leaves 9:30 a.m.

  Grammar Lesson 2 Unit 4 Festivals and Free time i-Learn Smart World 6

  a. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

  Click để nghe

  Nội dung bài nghe

  Girl: What time does the talent show start?

  Boy: It starts 4 p…m.

  Girl: OK. What time does it end?

  Boy: It ends 6 p…m.

  b. Fill in the blanks using the Present Simple. Điền vào chỗ trống sử dụng thì Hiện tại đơn.

  Đáp án

  2 – open

  3 – leaves

  4 – close

  5 – ends

  6 – leave

  c. Answer the questions. Trả lời những vướng mắc.

  Đáp án

  1 – It starts 11 a.m.

  2 – It ends 10 p…m.

  3 – They open 12:30 p…m.

  4 – It leaves in ten minutes.

  d. Now, practice the conversation with your partner. Giờ thì, thực hành thực tiễn thực tiễn bài hội thoại với bạn của em.

  Pronunciation Lesson 2 Unit 4 lớp 6 Festivals and Free time

  a. “What time ?” often sounds like /wʌt aɪm/.“What time?” thường nghe có vẻ như như in như /wʌt aɪm/.

  b. Listen. Notice the sound changes of the underlined words. Nghe. Chú ý sự thay đổi âm của những từ được gạch dưới.

  Click để nghe

  What time does the bus leave?

  What time does the festival start?

  c. Listen and cross out the one with the wrong sound changes. Nghe và vô hiệu câu có sự thay đổi âm sai.

  Click để nghe

  Câu sai: What time does it end?

  d. Read the sentences with the correct sound changes to a partner. Cùng một người bạn đọc những câu có sự chuyển âm đúng.

  Practice unit 4 Festivals and Free time lớp 6 lesson 2

  a. Practice the conversation. Swap roles and repeat. Thực hành bài hội thoại. Đổi vai và lặp lại.

  Jim: What can we do?

  Amy: There’s a fashion show. It starts 2 p…m.

  Jim: What time does it end?

  Amy: It ends 3:30 p…m.

  Jim: What else can we do?

  Amy: The restaurants open 10 a.m.

  Jim: What time do they close?

  Amy: They close 9 p…m.

  b. Practice with your own idea. Thực hành với ý kiến của riêng em.

  Speaking unit 4 Festivals and Free time lesson 2 lớp 6

  Let’s Go to the Festival!

  a. You’re going to a festival. Work in pairs. Student B, turn to page 120 File 2. Look the schedule for the festival. Take turns asking about the activities. Choose least three things to do. Em định đến một lễ hội. Làm việc theo cặp. Học sinh B, chuyển đến trang 120 File 2. Nhìn lịch trình của lễ hội. Luân phiên hỏi về những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt. Chọn tối thiểu ba việc để làm.

  Gợi ý

  A: What can we do?

  B: There’s a Arts and Crafts stand. It starts 10 a.m.

  A: Great! What else can we do?

  B: Theres a dance performance. It starts 1 p…m.

  A: Cool! What another activity can we do?

  B: Well, we can play baseball. The trò chơi is from 2.30 to 3.30 p…m.

  A: Wonderful!

  b. Join another pair. Did you choose the same activities? Tham gia vào cặp khác. Các em có chọn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giống nhau không?

  Trên đấy là Soạn Unit 4 lớp 6 lesson 2 Festivals and Free time trang 33 34 35 SGK i-Learn Smart World khá khá đầy đủ. Xem thêm Tài liệu tiếng Anh 6 Unit 4 Festivals and Free time khác tại:

  Từ vựng Unit 4 lớp 6 Festivals and Free time

  Ngữ pháp unit 4 lớp 6 Festivals and Free time

  Bài tập Unit 4 lớp 6 Festivals and Free time

  Reply

  7

  0

  Chia sẻ

  Chia Sẻ Link Download tiếng anh lớp 5 tập 1 – unit 4 lesson 2 miễn phí

  Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip tiếng anh lớp 5 tập 1 – unit 4 lesson 2 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down tiếng anh lớp 5 tập 1 – unit 4 lesson 2 miễn phí.

  Thảo Luận vướng mắc về tiếng anh lớp 5 tập 1 – unit 4 lesson 2

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết tiếng anh lớp 5 tập 1 – unit 4 lesson 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

  #tiếng #anh #lớp #tập #unit #lesson

Related posts:

4380

Review tiếng anh lớp 5 tập 1 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip tiếng anh lớp 5 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down tiếng anh lớp 5 tập 1 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download tiếng anh lớp 5 tập 1 Free.

Thảo Luận vướng mắc về tiếng anh lớp 5 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết tiếng anh lớp 5 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#tiếng #anh #lớp #tập