Thủ Thuật Hướng dẫn Hướng dẫn thực thi thông tư 28 2009 tt bgdđt Chi tiết 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn thực thi thông tư 28 2009 tt bgdđt Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-24 02:38:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Hướng dẫn thực thi thông tư 28 2009 tt bgdđt Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn thực thi thông tư 28 2009 tt bgdđt được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-24 02:37:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

GDTX Sóc Trăng

Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chủ trương thao tác riêng với giáo viên phổ thông do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

Số: 28/2009/TT-BGDĐT

Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, ngày 21 tháng 10 năm 2009

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 trong trong năm 2007 của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai triển khai của cục, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy;

Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tuần thao tác 40 giờ;

Theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo quy định chủ trương thao tác riêng với giáo viên phổ thông như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định chủ trương thao tác riêng với giáo viên phổ thông.

Điều 2. Thông tư này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ 6 tháng 12 năm 2009 và thay thế Thông tư số 49/TT ngày 29 tháng 11 năm 1979 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy. Các quy định trước kia trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục, Thủ trưởng những cty có liên quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc những sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo phụ trách thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng TW;
– Ban tuyên giáo TW;
– Văn phòng và UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
– Các Sở GD&ĐT (để triển khai thực thi);
– Công báo, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
– Website Bộ GD&ĐT;

– Lưu VT, Cục NGCBQLGD, Vụ Pháp chế.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh

Văn bản này quy định chủ trương thao tác riêng với giáo viên giảng dạy tại những cơ sở giáo dục phổ thông, gồm có: trách nhiệm của giáo viên; thời hạn thao tác trong một năm; định mức tiết dạy; chủ trương giảm định mức tiết dạy và quy đổi những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt khác ra tiết dạy.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Văn bản này vận dụng riêng với giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác thao tác thao tác quản trị và vận hành ở những cơ sở giáo dục phổ thông thuộc khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân, gồm có: trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc bản địa bản địa nội trú, trường phổ thông dân tộc bản địa bản địa bán trú, trường chuyên, trường lớp dành riêng cho những người dân dân khuyết tật (sau này gọi chung là những trường phổ thông).

2. Quy định này sẽ không còn hề vận dụng với giáo viên giảng dạy ở cơ sở giáo dục phổ thông của quốc tế mở tại Việt Nam và giáo viên giảng dạy theo chủ trương thỉnh giảng tại những cơ sở giáo dục phổ thông.

Chương II

 NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN, ĐỊNH MỨC THỜI GIAN LÀM VIỆC

Điều 3. Nhiệm vụ của giáo viên

Nhiệm vụ của giáo viên thực thi theo quy định tại Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học.

Điều 4. Nhiệm vụ của giáo viên làm chủ nhiệm lớp

Ngoài những trách nhiệm riêng với giáo viên quy định tại Điều 3 của Quy định này, giáo viên làm chủ nhiệm lớp còn tồn tại những trách nhiệm sau:

1. Tìm hiểu và nắm vững học viên trong lớp về mọi mặt để sở hữu giải pháp tổ chức triển khai triển khai giáo dục sát với đối tượng người dùng người tiêu dùng nhằm mục đích mục tiêu thúc đẩy sự tiến bộ của từng học viên và của toàn bộ lớp;

2. Phối hợp ngặt nghèo với mái ấm mái ấm gia đình học viên, dữ thế dữ thế chủ động phối phù thích phù thích hợp với những giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, những đoàn thể và những tổ chức triển khai triển khai xã hội khác có liên quan trong hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giảng dạy và giáo dục học viên của lớp mình chủ nhiệm;

3. Nhận xét, nhìn nhận xếp loại học viên thời hạn thời gian cuối kỳ và thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm học, đề xuất kiến nghị kiến nghị khen thưởng và kỷ luật học viên, đề xuất kiến nghị kiến nghị list học viên được lên lớp, list học viên phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn hảo nhất nhất việc ghi vào sổ điểm và học bạ học viên;

4. Tham gia hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tập thể, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục và rèn luyện học viên do nhà trường tổ chức triển khai triển khai;

5. Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

Để tải toàn văn quy định của Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quý người tiêu dùng vui lòng click vào nút “Download Now” phía dưới:     

Tải văn bản tại đây

Bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm một số trong những trong những dịch vụ luật sư nổi trội của chúng tôi: 

– Luật sư tư vấn pháp lý trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại

– Luật sư tư vấn pháp lý trực tuyến qua email, bằng văn bản qua bưu điện

– Luật sư tư vấn pháp lý trực tiếp tại văn phòng và tại nơi người tiêu dùng yêu cầu

– Các dịch vụ Luật sư tư vấn – tranh tụng uy tín khác của Luật Dương Gia!

Trân trọng cám ơn! 

Share Link Down Hướng dẫn thực thi thông tư 28 2009 tt bgdđt miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn thực thi thông tư 28 2009 tt bgdđt tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Hướng dẫn thực thi thông tư 28 2009 tt bgdđt miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn thực thi thông tư 28 2009 tt bgdđt
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn thực thi thông tư 28 2009 tt bgdđt vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #thực #hiện #thông #tư #bgdđt

4119

Review Hướng dẫn thực thi thông tư 28 2009 tt bgdđt Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn thực thi thông tư 28 2009 tt bgdđt Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Hướng dẫn thực thi thông tư 28 2009 tt bgdđt Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn thực thi thông tư 28 2009 tt bgdđt Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn thực thi thông tư 28 2009 tt bgdđt Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn thực thi thông tư 28 2009 tt bgdđt Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #thực #hiện #thông #tư #bgdđt #Chi #tiết