Thủ Thuật Hướng dẫn Thông tư 48/2011/tt-bgdđt quy định chính sách thao tác riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Thông tư 48/2011/tt-bgdđt quy định chính sách thao tác riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-14 07:49:55 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 03/HD-SGDĐT
V/v: Hướng dẫn thực thi Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT về chính sách thao tác riêng với GV mần nin thiếu nhi.

An Giang, ngày 17 tháng 01 thời gian năm 2012

Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy những huyện, thị, thành phố,
– Hiệu trưởng những trường Mầm non, Mẫu giáo, Nhà trẻ .

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc Quy định chính sách thao tác của giáo viên mần nin thiếu nhi;

Để phục vụ yêu cầu thực tiễn về quản trị và vận hành của ngành và phù phù thích hợp với những văn bản pháp quy lúc bấy giờ, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo hướng dẫn thêm một số trong những yếu tố cần lưu ý khi thực thi Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT như sau:      

I. Phạm vi và đối tượng người dùng vận dụng:

Thực hiện theo quy định tại Điều 1 của Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

II. Nguyên tắc chung:

1. Thủ trưởng những cty không tự nêu lên những chức vụ trái với những quy định tại Thông tư 48/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo. Nếu cty không đủ biên chế một số trong những chức vụ nhân viên cấp dưới văn phòng thì phải đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền được cho phép tuyển dụng trong thời điểm tạm thời người dân có đủ Đk, để hoàn toàn có thể tuyển dụng chính thức sau này. Không được sắp xếp giáo viên kiêm nhiệm công tác thao tác văn phòng.

2. Đối với những chức vụ kiêm nhiệm, Hiệu trưởng nhà trường vị trí căn cứ khối lượng việc làm, hiệu suất cao công tác thao tác của giáo viên để xác lập số giờ được giảm, đảm bảo công minh công khai minh bạch, hợp lý; tuyệt đối không được phân công chức vụ nhưng không làm mà vẫn được hưởng quyền lợi.

III. Quy định thời hạn thao tác, thời hạn nghỉ thường niên của giáo viên:

Thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

IV. Định mức giờ dạy của giáo viên :

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

V. Chế độ giảm giờ dạy và quy đổi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ khác ra giờ dạy:

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

VI. Một số vấn đề cần lưu ý:

1) Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phải tham gia giảng dạy hoặc dự giờ đủ định mức quy định. Nếu không thực thi thì sẽ không còn hưởng chính sách ưu đãi cũng như phụ cấp thâm niên giáo dục.

2) Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 2 buổi/ngày (chỉ sắp xếp 1 giáo viên giảng dạy/1 lớp) hoặc giáo viên nhà trẻ, được xem thừa giờ là 2 giờ/ngày. Không tính chính sách đi sớm về muộn theo công văn hướng dẫn trước kia.

3) Giáo viên dạy lớp 1 buổi/ngày nếu phân công dạy-thêm một, lớp (ngoài lớp được phân công) thì mỗi buổi dạy thêm được xem 4 giờ/ngày.

4) Về chính sách giảm giờ và qui đổi một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ ra giờ dạy phải đảm bảo đúng nguyên tắc:

– Các chức vụ kiêm nhiệm được giảm giờ phải có quyết định hành động của cấp có thẩm quyền.

– Không được kiêm nhiệm quá 2 chức vụ. Nếu kiêm nhiệm 2 chức vụ thì cũng chỉ được giảm giờ cho chức vụ có số giờ được giảm cao nhất.

– Giáo viên được lôi kéo làm cộng tác viên thanh tra, hướng dẫn, tu dưỡng, tập huấn…được qui đổi theo quy định của Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo thì những cty quản trị và vận hành không thanh toán chính sách cho đối tượng người dùng này theo quy định của tỉnh.

VII. Tổ chức thực thi:

1. Trưởng phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Hiệu trưởng những trường mần nin thiếu nhi, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập vị trí căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT và văn bản Hướng dẫn này, tổ chức triển khai triển khai, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, giáo viên thuộc quyền quản trị và vận hành.

2. Chế độ thao tác của giáo viên mần nin thiếu nhi quy định tại Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 12 tháng 12 năm 2011.

Trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những cty phản ánh về Sở ( Phòng TCCB), Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo để thống nhất xử lý và xử lý./.

Nơi nhận:
– Như trên; – UBND tỉnh; – Sở Nội vụ; – Sở Tài chính; – UBND huyện, thị, TP; – Kho bạc nhà nước; – Website Sở;

– Lưu TCCB, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình

Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành. Thông tư quy định chính sách thao tác riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi, gồm có: thời hạn thao tác, thời hạn nghỉ hằng năm, quy định về giờ dạy, chính sách giảm giờ dạy và quy đổi một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ khác ra giờ dạy. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm. Xem thêm những thông tin về Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT tại đây

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số: 48/2011/TT-BGDĐT

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 25 tháng 10 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 trong năm 2007 của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy; Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tuần thao tác 40 giờ;

Theo thỏa thuận hợp tác tại văn bản số 3199/BNV-TCBC ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nội vụ về dự thảo Thông tư quy định chính sách thao tác riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quy định chính sách thao tác riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi như sau:

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Thông tư này quy định chính sách thao tác riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi, gồm có: thời hạn thao tác, thời hạn nghỉ hằng năm, quy định về giờ dạy, chính sách giảm giờ dạy và quy đổi một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ khác ra giờ dạy.

2. Thông tư này vận dụng riêng với giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác thao tác quản trị và vận hành ở những trường mần nin thiếu nhi, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Mục đích

1. Làm cơ sở để giáo viên mần nin thiếu nhi xây dựng kế hoạch giảng dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ; kế hoạch học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm.

2. Làm vị trí căn cứ để người đứng góp vốn đầu tư mạnh sở giáo dục mần nin thiếu nhi phân công, sắp xếp, sử dụng, tăng cường hiệu lực hiện hành quản trị và vận hành và nâng cao chất lượng, hiệu suất cao lao động riêng với giáo viên.

3. Làm vị trí căn cứ để người đứng góp vốn đầu tư mạnh sở giáo dục mần nin thiếu nhi nhìn nhận, xếp loại giáo viên hằng năm, đảm bảo tính công khai minh bạch, công minh, dân chủ trong việc thực thi chính sách, chủ trương, quyền lợi và trách nhiệm và trách nhiệm của giáo viên.

4. Giúp những cty quản trị và vận hành giáo dục có vị trí căn cứ để kiểm tra, thẩm định, nhìn nhận và xây dựng chủ trương, chương trình giáo dục, tu dưỡng giáo viên mần nin thiếu nhi.

Điều 3. Thời gian thao tác, thời hạn nghỉ hằng năm của giáo viên

1. Thời gian thao tác trong một năm của giáo viên mần nin thiếu nhi là 42 tuần, trong số đó:

a) 35 tuần làm công tác thao tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ (sau này gọi chung là dạy trẻ);

b) 04 tuần dành riêng cho học tập, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm;

c) 02 tuần dành riêng cho việc sẵn sàng sẵn sàng năm học mới;

d) 01 tuần dành riêng cho việc tổng kết năm học.

2. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mần nin thiếu nhi gồm: nghỉ hè và những ngày nghỉ khác, rõ ràng như sau:

a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 08 tuần, được hưởng nguyên lương và những phụ cấp, trợ cấp (nếu có);

b) Các ngày nghỉ khác thực thi theo quy định của Bộ Luật lao động và những quy định hiện hành.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, điểm lưu ý, Đk rõ ràng của từng trường, Hiệu trưởng sắp xếp thời hạn nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo như đúng quy định.

Điều 4. Giờ dạy của giáo viên

1. Đối với giáo viên dạy những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực thi những việc làm sẵn sàng sẵn sàng cho giờ dạy trên lớp cũng như những việc làm khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo thao tác 40 giờ/tuần.

2. Đối với giáo viên dạy những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 04 giờ/ngày và thực thi những việc làm sẵn sàng sẵn sàng cho giờ dạy trên lớp cũng như những việc làm khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo thao tác 40 giờ/tuần.

3. Đối với giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, mỗi giáo viên dạy đủ số giờ theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này; trong số đó, cứ có 01 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên được xem thêm 0,5 giờ dạy/ngày.

4. Đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, ngoài việc thực thi trách nhiệm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo quy định tại Điều lệ trường mần nin thiếu nhi, hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục (dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường) 02 giờ trong một tuần; phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục 04 giờ trong một tuần.

Điều 5. Chế độ giảm giờ dạy và quy đổi một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ khác ra giờ dạy

1. Chế độ giảm giờ dạy riêng với giáo viên làm công tác thao tác kiêm nhiệm

a. Giáo viên kiêm nhiệm công tác thao tác bí thư chi bộ nhà trường, quản trị công đoàn giáo dục nhà trường, quản trị Hội đồng trường, thư ký Hội đồng trường, bí thư Đoàn thanh niên được giảm 02 giờ dạy/tuần;

b. Giáo viên kiêm nhiệm công tác thao tác trưởng phòng ban thanh tra nhân dân được giảm 02 giờ dạy/tuần;

c. Giáo viên kiêm nhiệm công tác thao tác tổ trưởng trình độ được giảm 03 giờ dạy/tuần;

d. Mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 02 chức vụ và được hưởng chính sách giảm giờ dạy ở chức vụ cao nhất.

2. Chế độ giảm giờ dạy riêng với giáo viên nữ: giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 05 giờ dạy/tuần.

3. Quy đổi một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ khác ra giờ dạy

Ngoài trách nhiệm giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên còn phải thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động và sinh hoạt giải trí này ra giờ dạy để tính số giờ dạy cho từng giáo viên được thực thi như sau:

a) Đối với giáo viên được lôi kéo làm cộng tác viên thanh tra thì thời hạn thao tác một buổi được xem bằng 04 giờ dạy;

b) Đối với giáo viên được lôi kéo tham gia công tác thao tác hướng dẫn, tu dưỡng, tập huấn trình độ, trách nhiệm do phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo tổ chức triển khai thì 01 tiết giảng dạy thực tiễn được xem bằng 01 giờ dạy.

Điều 6. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ huy sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy, sở tài chính, sở nội vụ, những cty có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, theo thẩm quyền được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực thi chính sách thao tác của giáo viên mần nin thiếu nhi quy định tại Thông tư này.

Điều 7. Trách nhiệm của sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo

Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo có trách nhiệm chỉ huy thực thi, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách thao tác của giáo viên mần nin thiếu nhi được quy định tại Thông tư này.

Điều 8. Trách nhiệm của Hiệu trưởng trường mần nin thiếu nhi

Hiệu trưởng trường mần nin thiếu nhi phụ trách tổ chức triển khai thực thi chính sách thao tác, những chính sách, chủ trương liên quan đến chính sách thao tác và tạo Đk cho giáo viên thực thi chính sách thao tác theo quy định tại Thông tư này.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 9 tháng 12 năm 2011. Bãi bỏ những quy định trước kia về chính sách thao tác riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi trái với quy định tại Thông tư này.

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội; – VP Chính phủ; – Hội đồng vương quốc Giáo dục đào tạo và giảng dạy; – Ban Tuyên giáo Trung ương; – Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; – Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ; – Công báo; – Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); – Website Chính phủ; – Website Bộ GD&ĐT; – UBND những tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; – Các sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

– Lưu: VT, Cục NGCBQLGD, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghĩa

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Thông tư 48/2011/tt-bgdđt quy định chính sách thao tác riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi

4078

Video Thông tư 48/2011/tt-bgdđt quy định chính sách thao tác riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thông tư 48/2011/tt-bgdđt quy định chính sách thao tác riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Thông tư 48/2011/tt-bgdđt quy định chính sách thao tác riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Thông tư 48/2011/tt-bgdđt quy định chính sách thao tác riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Thông tư 48/2011/tt-bgdđt quy định chính sách thao tác riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thông tư 48/2011/tt-bgdđt quy định chính sách thao tác riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thông #tư #482011ttbgdđt #quy #định #chế #độ #làm #việc #đối #với #giáo #viên #mầm