Thủ Thuật về Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, yếu tố nào sau này là sai mặt trái chiều Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, yếu tố nào sau này là sai mặt trái chiều được Update vào lúc : 2022-03-26 01:01:23 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

a. Độ c. Chuyển hoá

b. Bước nhảy (b) d. Tiệm tiến

Câu 469: Trong một quan hệ nhất định cái gì xác lập sự vật?

a. Tính quy định về lượng

b. Tính quy định về chất (b)

c. Thuộc tính của yếu tố vật.

Câu 470: Tính quy định nói lên sự vật trong một quan hệ nhất định đó, gọi là gì?

a. Chất (a) c. Độ

b. Lượng d. Bước nhảy

Câu 471: Tính quy định nói lên quy mô trình độ tăng trưởng của yếu tố vật được gọi là gì?

a. Chất c. Độ

b. Lượng (b) d. Điểm nút

Câu 472: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng yếu tố nào sau này là sai

a. Trong số lượng giới hạn của độ sự thay đổi của lượng chưa làm cho chất của yếu tố vật biến hóa.

b. Trong số lượng giới hạn của độ sự thay đổi của lượng đều đưa tới sự thay đổi về chất của yếu tố vật. (b)

c. Chỉ khi số lượng đạt đến số lượng giới hạn của độ mới làm cho chất của yếu tố vật thay đổi.

Câu 473: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng yếu tố nào sau này là sai?

a. Không phải mọi sự biến hóa của lượng đều đưa tới sự biến hóa của chất.

b. Sự thay đổi của lượng phải đạt đến một số trong những lượng giới hạn nhất định mới làm cho chất của yếu tố vật thay đổi.

c. Mọi sự thay đổi của lượng đều đưa tới sự thay đổi về chất của yếu tố vật (c)

Câu 474: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng yếu tố nào sau này là đúng?

a. Sự biến hóa về chất là kết quả sự biến hóa về lượng của yếu tố vật. (a)

b. Không phải sự biến hóa về chất nào thì cũng là kết quả của yếu tố biến hóa về lượng.

c. Chất không còn tác động gì đến việc thay đổi của lượng.

Câu 475: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng yếu tố nào sau này là đúng?

a. Phát triển của yếu tố vật chỉ bao hàm sự thay đổi về lượng.

b. Phát triển của yếu tố vật chỉ bao hàm sự thay đổi về chất.

c. Quá trình tăng trưởng của yếu tố vật là quy trình chuyển hoá từ sự thay đổi từ từ về lượng sang sự thay đổi về chất và ngược lại. (c)

Câu 476: Câu ca dao: Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao,

Thể hiện nội dung quy luật nào của phép biện chứng duy vật

a. Quy luật xích míc

b. Quy luật phủ định của phủ định

c. Quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến việc thay đổi về chất và ngược lại. (c)

Câu 477: Trong hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn sai lầm không mong muốn của yếu tố chủ quan, nóng vội là vì không tôn trọng quy luật nào?

a. Quy luật xích míc

b. Quy luật phủ định của phủ định

c. Quy luật lượng – chất (c)

Câu 478: Trong hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn sai lầm không mong muốn của trì trệ bảo thủ là vì không tôn trọng quy luật nào của phép biện chứng duy vật?

a. Quy luật lượng – chất. (a)

b. Quy luật phủ định của phủ định.

c. Quy luật xích míc.

Câu 479: Lênin nói quy luật mâu thẫn có vị trí ra làm sao trong phép biện chứng duy vật?

a. Là hạt nhân của phép biện chứng duy vật, vạch ra nguồn gốc bên trong của yếu tố vận động và tăng trưởng. (a)

b. Vạch ra xu vị trí hướng của yếu tố tăng trưởng.

c. Vạch ra phương pháp của yếu tố tăng trưởng.

Câu 480: Trong lý luận về xích míc người ta gọi hai cực dương và âm của thanh nam châm hút là gì?

a. Hai mặt c. Hai mặt trái chiều (c)

b. Hai thuộc tính d. Hai yếu tố.

Câu 481: Trong lý luận về xích míc người ta gọi quy trình đồng hoá và dị hoá trong khung hình sống là gì?

a. Những thuộc tính c. Hai yếu tố

b. Những sự vật d. Hai mặt trái chiều. (d)

Câu 482: Trong quy luật xích míc tính quy định về chất và tính quy định về lượng được gọi là gì

a. Hai sự vật c. Hai thuộc tính

b. Hai quy trình d. Hai mặt trái chiều (d)

Câu 483: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, yếu tố nào sau này là sai?

a. Mặt trái chiều là những mặt có điểm lưu ý trái ngược nhau.

b. Mặt trái chiều tồn tại khách quan trong những sự vật

c. Mặt trái chiều không nhất thiết phải gắn sát với việc vật (c)

d. Mặt trái chiều là vốn có của những sự vật, hiện tượng kỳ lạ

Câu 484: Theo quan điểm của CNDVBC những mặt trái chiều do đâu mà có?

a. Do ý thức cảm hứng của con người tạo ra.

b. Do ý niệm tuyệt đối sinh ra

c. Vốn có của toàn thế giới vật chất, không do ai sinh ra. (c)

Câu 485: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, yếu tố nào sau này là sai?

a. Các mặt trái chiều nằm trong sự liên hệ với nhau, không xuất hiện trái chiều nào tồn tại khác lạ.

b. Không phải lúc nào những mặt trái chiều cũng liên hệ với nhau. (b)

c. Các mặt trái chiều liên hệ, tác động qua lại với nhau một cách khách quan.

Câu 486: Luận điểm nào sau này là không đúng

a. Hai mặt trái chiều biện chứng của yếu tố vật liên hệ với nhau tạo thành xích míc biện chứng

b. Ghép hai mặt trái chiều lại với nhau là được xích míc biện chứng (b)

c. Không phải ghép bất kỳ hai mặt trái chiều lại với nhau là được xích míc biện chứng.

Câu 487: Hai mặt trái chiều ràng buộc nhau, tạo tiền đề tồn tại lẫn nhau triết học gọi là gì?

a. Sự đấu tranh của hai mặt trái chiều

b. Sự thống nhất của hai mặt trái chiều. (b)

c. Sự chuyển hoá của hai mặt trái chiều.

Câu 488: Theo quan điểm của CNDVBC sự thống nhất của những mặt trái chiều có những biểu lộ gì?

a. Sự cùng tồn tại, nương tựa nhau.

b. Sự giống hệt, có những điểm chung giữa hai mặt trái chiều

c. Sự tác động ngang bằng nhau.

d. Sự diệt trừ phủ định nhau.

g. Gồm a, b và c. (g)

Câu 489: Luận điểm sau này thuộc lập trường triết học nào: “Sự thống nhất của những mặt trái chiều loại trừ sự đấu tranh của những mặt trái chiều”.

a. Chủ nghĩa duy vật siêu hình (a)

b. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

c. Chủ nghĩa duy tâm biện chứng.

Câu 490: Sự tác động theo Xu thế nào thì được gọi là yếu tố đấu tranh của những mặt trái chiều?

a. Ràng buộc nhau.

b. Nương tựa nhau

c. Phủ định, diệt trừ nhau. (c)

Câu 491: Lập trường triết học nào nhận định rằng xích míc tồn tại là vì tư duy, ý thức của con người quyết định hành động?

a. Chủ nghĩa duy vật siêu hình.

b. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan (b)

c. Chủ nghĩa duy tâm khách quan

d. Chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Câu 492: Quan điểm triết học nào nhận định rằng xích míc và quy luật xích míc là yếu tố vận động của ý niệm tuyệt đối?

a. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan

b. Chủ nghĩa duy tâm khách quan. (b)

c. Chủ nghĩa duy vật siêu hình

Câu 493: Quan điểm nào sau này là của CNDVBC?

a. Mâu thuẫn tồn tại khách quan trong mọi sự vật, hiện tượng kỳ lạ, quy trình của tự nhiên, xã hội và tư duy. (a)

b. Mâu thuẫn chỉ tồn tại trong tư duy.

c. Mâu thuẫn chỉ tồn tại trong một số trong những hiện tượng kỳ lạ.

Câu 494: Trong xích míc biện chứng những mặt trái chiều quan hệ với nhau ra làm sao?

a. Chỉ thống nhất với nhau.

b. Chỉ xuất hiện đấu tranh với nhau

c. Vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau. (c)

Câu 495: Trong hai Xu thế tác động của của những mặt trái chiều Xu thế nào quy định sự ổn định tương đối của yếu tố vật?

a. Thống nhất của những mặt trái chiều (a)

b. Đấu tranh của những mặt trái chiều

c. Cả a và b.

Câu 496: Trong hai Xu thế tác động của những mặt trái chiều xu hương nào quy định sự biến hóa thường xuyên của yếu tố vật?

a. Thống nhất của những mặt trái chiều.

b. Đấu tranh của những mặt trái chiều. (b)

c. Cả a và b.

Câu 497: theo quan điểm của CNDVBC yếu tố nào sau này là sai?

a. Trong xích míc biện chứng thống nhất và đấu tranh của những mặt trái chiều là không thể tách rời nhau.

b. Sự vận động và tăng trưởng của yếu tố vật chỉ do một mình sự đấu tranh của những mặt trái chiều quyết định hành động. (b)

c. Sự vận động và tăng trưởng của yếu tố vật là vì sự thống nhất và đấu tranh của những mặt trái chiều quyết định hành động

Câu 498: Mâu thuẫn quy định bản chất của yếu tố vật, thay đổi cùng với việc thay đổi cơ bản về chất của yếu tố vật, được gọi là xích míc gì?

a. Mâu thuẫn hầu hết.

b. Mâu thuẫn bên trong

c. Mâu thuẫn cơ bản. (c)

Câu 499: Mâu thuẫn nổi lên số 1 ở một quy trình tăng trưởng nhất định của yếu tố vật, chi phối những xích míc khác trong quy trình này được gọi là xích míc gì?

a. Mâu thuẫn cơ bản c. Mâu thuẫn thứ yếu.

b. Mâu thuẫn hầu hết (b) d. Mâu thuẫn đối kháng

Câu 500: Luận điểm nào thể hiện quan điểm siêu hình trong những yếu tố sau

a. Sự phân biệt giữa xích míc bên trong và xích míc bên phía ngoài chỉ là tương đối

b. Giải quyết xích míc bên trong liên hệ ngặt nghèo với việc xử lý và xử lý xích míc bên phía ngoài.

c. Giải quyết xích míc bên trong không quan hệ với việc xử lý và xử lý xích míc bên phía ngoài. (c)

Câu 501: Mâu thuẫn đối kháng tồn tại ở đâu?

a. Trong cả tự nhiên, xã, hội và tư duy.

b. Trong mọi xã hội.

c. Trong xã hội có giai cấp đối kháng (c)

Câu 502: Trong quy luật phủ định của phủ định sự thay thế sự vật này bằng sự vật kia (thí dụ: nụ thành hoa, hoa thành quả v.v.) được gọi là gì?

a. Mâu thuẫn c. Tồn tại

b. Phủ định (b) d. Vận động

Câu 503: Sự tự thay thế sự vật này bằng sự vật kia không tùy từng ý thức con người trong phép biện chứng duy vật được gọi là gì?

a. Vận động c. Phủ định biện chứng (c)

b. Phủ định d. Phủ định của phủ định

Câu 504: Tôi nói “bông hoa hồng đỏ”. Tôi lại nói “bông hoa hồng không đỏ” để phủ nhận câu nói trước của tôi. Đây liệu có phải là phủ định biện chứng không?

a. Không (a) c. Vừa phải vừa không phải

b. Phải

Câu 505: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng yếu tố nào sau này là sai?

a. Phủ định biện chứng có tính khách quan

b. Phủ định biện chứng là kết quả xử lý và xử lý những xích míc bên trong sự vật

c. Phủ định biện chứng tùy từng ý thức của con người (c)

Câu 506: Theo quan điểm của CNDVBC yếu tố nào sau này là sai?

a. Phủ định biện chứng xoá bỏ cái cũ hoàn toàn (a)

b. Phủ định biện chứng không đơn thuần và giản dị là xoá bỏ cái cũ.

c. Phủ định biện chứng vô hiệu những yếu tố không thích hợp của cái cũ

d. Phủ định biện chứng giữ lại và cải biến những yếu tố còn thích hợp của cái cũ.

Câu 507: Luận điểm sau này thuộc lập trường triết học nào: “Cái mới Ra đời trên cơ sở phá huỷ hoàn toàn cái cũ”

a. Quan điểm siêu hình (a)

b. Quan điểm biện chứng duy vật

c. Quan điểm biện chứng duy tâm

Câu 508: Luận điểm sau này thuộc lập trường triết học nào: “Cái mới Ra đời trên cơ sở không thay đổi cái cũ”.

a. Quan điểm biện chứng duy vật

b. Quan điểm biện chứng duy tâm

c. Quan điểm siêu hình, phản biện chứng. (c)

Câu 509: Luận điểm sau này thuộc lập trường triết học nào: “Triết học Mác Ra đời trên cơ sở phủ định hoàn toàn những khối mạng lưới hệ thống triết học trong lịch sử”.

a. quan điểm duy tâm siêu hình. (a)

b. Quan điểm biện chứng duy vật.

c. Quan điểm biện chứng duy tâm.

Câu 510: Sự tự phủ định để lấy sự vật dường như quay trở lại điểm xuất phát ban đầu trong phép biện chứng được gọi là gì?

a. Phủ định biện chứng.

b. Phủ định của phủ định (b)

c. Chuyển hoá

Câu 511: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng yếu tố nào sau này là sai?

a. Phủ định của phủ định có tính khách quan và thừa kế

b. Phủ định của phủ định hoàn toàn lặp lại cái ban đầu (b)

c. Phủ định của phủ định lặp lại cái ban đầu trên cơ sở mới cao hơn

Câu 512: Con đường tăng trưởng của yếu tố vật mà quy luật phủ định của phủ định vạch ra là con phố nào?

a. Đường thẳng tăng trưởng

b. Đường tròn khép kín

c. Đường xoáy ốc tăng trưởng (c)

Câu 513: theo quan điểm của CNDVBC yếu tố nào sau này là sai?

a. Phủ định của phủ định kết thúc một chu kỳ luân hồi tăng trưởng của yếu tố vật

b. Phủ định của phủ định kết thúc sự tăng trưởng của yếu tố vật. (b)

c. Phủ định của phủ định mở đầu một chu kỳ luân hồi tăng trưởng mới của yếu tố vật

Câu 514: Vị trí của quy luật phủ định của phủ định trong phép biện chứng duy vật?

a. Chỉ ra nguồn gốc của yếu tố tăng trưởng

b. Chỉ ra phương pháp của yếu tố tăng trưởng

c. Chỉ ra xu vị trí hướng của yếu tố tăng trưởng (c)

d. Cả a, b và c

Câu 515: Trường phái triết học nào cho nhận thức là yếu tố phối hợp những cảm hứng của con người

a. Chủ nghĩa duy tâm khách quan c. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

b. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan (b) d. Chủ nghĩa duy vật siêu hình

Câu 516: Luận điểm sau này thuộc lập trường triết học nào: “Chúng ta chỉ nhận thức được những cảm hứng của toàn bộ chúng ta thôi”.

a. Chủ nghĩa duy tâm khách quan

b. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan (b)

c. Chủ nghĩa duy vật siêu hình

d. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Câu 517: Trường phái triết học nào cho nhận thức là “sự hồi tưởng” của linh hồn về toàn thế giới ý niệm?

a. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan

b. Chủ nghĩa duy tâm khách quan (b)

c. Chủ nghĩa duy vật siêu hình

d. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Câu 518: Trường phái triết học nào cho nhận thức là yếu tố tự ý thức về phần mình của ý niệm tuyệt đối

a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

b. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan

c. Chủ nghĩa duy tâm khách quan (c) Câu 519: Theo quan điểm của CNDVBC yếu tố nào sau này là sai?

a. Chủ nghĩa duy vật đều thừa nhận nhận thức là yếu tố phản ánh hiện thực khách quan vào đầu óc con ngươì.

b. CNDV đều thừa nhận nhận thức là yếu tố phản ánh sáng tạo hiện thực khách quan vào trong đầu óc con người nhờ vào cơ sở thực tiễn. (b)

c. CNDVBC thừa nhận nhận thức là quy trình phản ánh sáng tạo hiện thực khách quan vào trong đầu óc con người trên cơ sở thực tiễn.

Câu 520: Trường phái triết học nào cho thực tiễn là cơ sở hầu hết và trực tiếp nhất của nhận thức?

a. Chủ nghĩa duy tâm khách quan

b. Chủ nghĩa duy vật siêu hình

c. Chủ nghĩa duy vật biện chứng (c)

Câu 521: Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa phạm trù thực tiễn: “Thực tiễn là toàn bộ những ……….. của con người nhằm mục đích tái tạo tự nhiên và xã hội”

a. Hoạt động.

b. Hoạt động vật hoang dã chất

c. Hoạt động có mục tiêu

d. Hoạt động vật hoang dã chất có mục tiêu, mang tính chất chất lịch sử – xã hội (d)

Câu 522: Hoạt động nào sau này là hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn

a. Mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí vật chất của con người

b. Hoạt động tư duy sáng tạo ra những ý tưởng

c. Hoạt động quan sát và thực nghiệm khoa học. (c)

Câu 523: Hình thức hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn cơ bản nhất quy định đến những hình thức khác là hình thức nào?

a. Hoạt động sản xuất vật chất (a)

b. Hoạt động chính trị xã hội.

c. Hoạt động quan sát và thực nghiệm khoa học.

Câu 524: Theo quan điểm của CNDVBC tiêu chuẩn của chân lý là gì?

a. Được nhiều người thừa nhận.

b. Đảm bảo không xích míc trong suy luận

c. Thực tiễn (d)

Câu 525: Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tiêu chuẩn chân lý

a. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý có tính chất tương đối.

b. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý có tính chất tuyệt đối

c. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý vừa có tính chất tương đối vừa có tính chất tuyệt đối. (c)

Câu 526: Giai đoạn nhận thức trình làng trên cơ sở sự tác động trực tiếp của những sự vật lên những giác quan của con người là quy trình nhận thức nào?

a. Nhận thức lý tính c. Nhận thức khoa học

b. Nhận thức lý luận d. Nhận thức cảm tính (d)

Câu 527: Nhận thức cảm tính được thực thi dưới những hình thức nào?

a. Khái niệm và phán đoán

b. Cảm giác, tri giác và khái niệm

c. Cảm giác, tri giác và hình tượng (c)

Câu 528: Sự phản ánh trừu tượng, khái quát những điểm lưu ý chung, bản chất của những sự vật được gọi là quy trình nhận thức nào?

a. Nhận thức cảm tính

b. Nhận thức lý tính (b)

c. Nhận thức kinh nghiệm tay nghề

Câu 529: Nhận thức lý tính được thực thi dưới hình thức nào?

a. Cảm giác, tri giác và hình tượng

b. Khái niệm, phán đoán, suy luận (b)

c. Tri giác, hình tượng, khái niệm

Câu 530: Khái niệm là hình thức nhận thức của quy trình nào?

a. Nhận thức cảm tính.

b. Nhận thức lý tính (b)

c. Nhận thức kinh nghiệm tay nghề

Câu 531: Giai đoạn nhận thức nào gắn với thực tiễn?

a. Nhận thức lý luận

b. Nhận thức cảm tính (b)

c. Nhận thức lý tính

Câu 532: Luận điểm sau này thuộc lập trường triết học nào: “Cảm giác là hình ảnh chủ quan của toàn thế giới khách quan”.

a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng (a)

b. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan

c. Chủ nghĩa duy tâm khách quan

Câu 533: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng yếu tố nào sau này là sai?

a. Nhận thức cảm tính gắn sát với thực tiễn

b. Nhận thức cảm tính chưa phân biệt được cái bản chất với cái không bản chất

c. Nhận thức cảm tính phản ánh sai sự vật (c) d. Nhận thức cảm tính chưa phản ánh khá đầy đủ và thâm thúy sự vật.

Câu 534: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng yếu tố nào sau này là sai?

a. Nhận thức lý tính phản ánh những mối liên hệ chung, bản chất của yếu tố vật.

b. Nhận thức lý tính phản ánh sự vật thâm thúy, khá đầy đủ và đúng chuẩn hơn nhận thức cảm tính.

c. Nhận thức lý tính luôn đạt đến chân lý không mắc sai lầm không mong muốn. (c)

Câu 535: Luận điểm sau này là của người nào và thuộc trường phái triết học nào: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, đó là con phố biện chứng của yếu tố nhận thức chân lý, nhận thức thực tại khách quan”

a. Phoi-ơ-bắc; chủ nghĩa duy vật siêu hình.

b. Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng. (b)

c. Hêghen; chủ nghĩa duy tâm khách quan.

Câu 536: theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, yếu tố nào sau này là sai?

a. Thực tiễn không còn lý luận là thực tiễn mù quáng.

b. Lý luận không còn thực tiễn là lý luận suông

c. Lý luận hoàn toàn có thể tăng trưởng không cần thực tiễn. (c)

Câu 537: Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được khái niệm về chân lý: “Chân lý là những …(1) … phù phù thích hợp với hiện thực khách quan và được …(2) … kiểm nghiệm”

a. 1- cảm hứng của con người; 2- ý niệm tuyệt đối

b. 1- Tri thức ; 2- thực tiễn (b)

c. 1- ý kiến; 2- nhiều người .

Câu 538: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng yếu tố nào sau này là sai

a. Chân lý có tính khách quan

b. Chân lý có tính tương đối

c. Chân lý có tính trừu tượng (a)

d. Chân lý có tính rõ ràng

Câu 539: Theo quan điểm của CNDVBC, yếu tố nào sau này là sai?

a. Nhận thức kinh nghiệm tay nghề tự nó không chứng tỏ được xem tất yếu

b. Nhận thức kinh nghiệm tay nghề tự nó chứng tỏ được xem tất yếu (b)

c. Lý luận không tự phát xuất hiện từ kinh nghiệm tay nghề

Câu 540: Trong hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn không coi trọng lý luận thì sẽ thế nào?

a. Sẽ rơi vào chủ nghĩa kinh viện giáo điều

b. Sẽ rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm tay nghề hẹp hòi. (b)

c. Sẽ rơi vào ảo tưởng.

Câu 541: Chọn phương án đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật?

a. Vật chất là tính thứ nhất, ý thức là tính thứ hai.

b. Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định hành động ý thức.

c. ý thức tồn tại độc lập tách khỏi vật chất.

Đáp án: a, b

Câu 542: Các hình thức nào dưới đấy là hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật?

Đáp án: Cả a, b và c

a. Chủ nghĩa duy vật chất phác

b. Chủ nghĩa duy vật siêu hình

c. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Câu 543: Ai là nhà duy vật tiêu biểu vượt trội trong lịch sử triết học được kể dưới đây?

a. Đê mô crít

b. Cantơ

c. Ph. Bê cơn

d. Hi-um

Đáp án a, c

Câu 544: Quan điểm nào thuộc chủ nghĩa duy tâm?

a. Vật chất quyết định hành động ý thức.

b. ý thức có trước, vật chất có sau; ý thức quyết định hành động vật hoang dã chất.

c. Vật chất và ý thức tuy nhiên tuy nhiên tồn tại, không cái nào phụ thuộc cái nào.

d. ý thức là tính thứ nhất, vật chất là tính thứ hai.

Каталог: books -> khoa-hoc-xa-hoi-nhan-van
books -> Nguyễn Thị Hồng Ngát BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
books -> Quản lý bộ nhớ trong dos
books -> Thế kỷ 21, cùng với việc tăng trưởng nh­ vũ bão của khoa học kỹ thuật, của công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin. Sự tăng trưởng kinh tế tài chính tác động đến toàn bộ mọi mặt đời sống kinh tế tài chính xã hội
books -> VIỆN ĐẠi học mở HÀ NỘi khoa công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin đỒ Án tốt nghiệP ĐẠi họC
books -> Bài tập kế toán hành chính vì sự nghiệP
khoa-hoc-xa-hoi-nhan-van -> Có một ngành cn được gọi là ngành cn “không khói”. Đó là ngành nào?
khoa-hoc-xa-hoi-nhan-van -> Câu 1 Cơ sở hình thành và thành tựu cơ bản của văn minh Ai Cập Cơ sở hình thành
khoa-hoc-xa-hoi-nhan-van -> Con người là thước đo của vạn vật trong thời kỳ Phục Hưng

tải về 0.74 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:

://.youtube/watch?v=SFmgg-uF6XE

4570

Video Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, yếu tố nào sau này là sai mặt trái chiều ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, yếu tố nào sau này là sai mặt trái chiều tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, yếu tố nào sau này là sai mặt trái chiều miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, yếu tố nào sau này là sai mặt trái chiều miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, yếu tố nào sau này là sai mặt trái chiều

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, yếu tố nào sau này là sai mặt trái chiều vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Theo #quan #điểm #của #chủ #nghĩa #duy #vật #biện #chứng #luận #điểm #nào #sau #đây #là #sai #mặt #đối #lập