Thủ Thuật Hướng dẫn Thẻ ngân hàng nhà nước tiếng Anh là gì Hướng dẫn FULL Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Thẻ ngân hàng nhà nước tiếng Anh là gì Hướng dẫn FULL được Update vào lúc : 2022-12-01 22:16:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

You đang tìm kiếm từ khóa Thẻ ngân hàng nhà nước nhà nước tiếng Anh là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-01 22:16:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng nhà nước nhà nước

Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng nhà nước nhà nước Từ vựng về nhiều chủng loại ngân hàng nhà nước nhà nước

Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng nhà nước nhà nước Từ vựng về nhiều chủng loại thông tin thông tin tài khoản

Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàngTừ vựng về nhiều chủng loại thẻ

Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng nhà nước nhà nước Từ vựng khác

Các cụm động từ sử dụng trong ngân hàng nhà nước nhà nước

Từ vựng khi sử dụng máy rút tiền ATM

HOẶCĐỂ LẠI THÔNG TINĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

XEM THÊM CÁC KHÓA HỌC

Học tiếng Anh theo chủ đề là một trong những cách học tiếng Anh khá hiệu suất cao và được sử dụng bởi thật nhiều người. Bài viết dưới đây của Wow English sẽ tương hỗ những bạn tổng hợp từ vựng và những cấu trúc liên quan đến tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng nhà nước nhà nước. Hãy cùng đón xem nhé!

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng nhà nước nhà nước

Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng nhà nước nhà nước Từ vựng về nhiều chủng loại ngân hàng nhà nước nhà nước

Từ vựng

Phát âm

Dịch nghĩa

Commercial Bank

/kəˈmɜː.ʃəl bæŋk/

Ngân hàng thương mại

Investment Bank

/ɪnˈvest.mənt bæŋk/

Ngân số 1 tư

Retailed bank

/ˈriː.teɪld bæŋk/

Ngân hàng bán lẻ

Central Bank

/ˈsen.trəl bæŋk/

Ngân hàng TT

Internet Bank

/ˈɪn.tə bæŋk/

Ngân hàng trực tuyến

Regional Bank

/ˈriː.dʒən.əl bæŋk/

Ngân hàng khu vực

Supermarket Bank

/ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt bæŋk/

Ngân hàng siêu thị

Multinational Bank

/ˌmʌl.tiˈnæʃ.ən.əl bæŋk/

Ngân hàng đa vương quốc

Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng nhà nước nhà nước Từ vựng về nhiều chủng loại thông tin thông tin tài khoản

Từ vựng

Phát âm

Dịch nghĩa

Bank account

/bæŋk əˈkaʊnt/

Tài khoản ngân hàng nhà nước nhà nước

Personal account

/ˈpɜː.sən.əl əˈkaʊnt/

Tài khoản thành viên

Current account

Checking account

/ˈkʌr.əntəˈkaʊnt/

/tʃekɪŋ əˈkaʊnt/

Tài khoản vãng lai

Deposit account

/dɪˈpɒz.ɪt əˈkaʊnt/

Tài khoản tiền gửi

Saving account

/ˈseɪ.vɪŋ əˈkaʊnt/

Tài khoản tiết kiệm chi phí ngân sách

Fixed account

/fɪkst əˈkaʊnt/

Tài khoản có kỳ hạn

Business account

/ˈbɪz.nɪs əˈkaʊnt/

Tài khoản doanh nghiệp

Joint account

/dʒɔɪnt əˈkaʊnt/

Tài khoản chung

Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàngTừ vựng về nhiều chủng loại thẻ

Từ vựng

Phát âm

Dịch nghĩa

Credit card

/ˈkred.ɪt kɑːd/

Thẻ tín dụng thanh toán thanh toán

Debit card

/ˈdeb.ɪt kɑːd/

Thẻ tín dụng thanh toán thanh toán

Charge card

/tʃɑːdʒ kɑːd/

Thẻ thanh toán

Prepaid card

/ˌpriːˈpeɪd kɑːd/

Thẻ trả trước

Check guarantee card

/tʃek ˌɡær.ənˈtiː kɑːd/

Thẻ đảm bảo

Visa

Master card

/ˈviː.zə/

/ˈmɑː.stərkɑːd/

Thẻ visa / mastercard

Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng nhà nước nhà nước Từ vựng khác

Từ vựng

Phát âm

Dịch nghĩa

Accommodation bill

/əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən bɪl/

Hối phiếu khống

Accommodation finance

/əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən ˈfaɪ.næns/

Tài trợ khống

Additional service

/əˈdɪʃ.ən.əl ˈsɜː.vɪs/

Dịch Vụ TM tương hỗ update

Account holder

/əˈkaʊnt ˈhəʊl.dər/

Chủ thông tin thông tin tài khoản

Accumulated reserve

/əˈkjuː.mjə.leɪt rɪˈzɜːv/

Nguồn tiền được tích lũy

Adverse change

/ˈæd.vɜːs tʃeɪndʒ/

Thay đổi bất lợi

Analyse

/ˈæn.əl.aɪz/

Phân tích

Annual interest rate

/ˈæn.ju.əl ˈɪn.trəst reɪt/

Lãi suất thường niên

Asset

/ˈæs.et/

Tài sản

Asset finance

/ˈæs.et ˈfaɪ.næns/

Tài trợ cho vay vốn ngân hàng vốn ngân hàng nhà nước tài sản đảm bảo

Auditor

/ˈɔː.dɪt.ər/

Kiểm toán viên

Authorise

/ˈɔː.θər.aɪz/

Cấp phép

Bad debt

/bæd det/

Nợ xấu

Bank loan

/bæŋk ləʊn/

Khoản vay ngân hàng nhà nước nhà nước

Bankers draft

/ˈbæŋ.kər’sdrɑːft/

Hối phiếu ngân hàng nhà nước nhà nước

Banking market

/ˈbæŋ.kɪŋ ˈmɑː.kɪt/

Thị trường ngân hàng nhà nước nhà nước

Banking code

/ˈbæŋ.kɪŋkəʊd/

Mã ngân hàng nhà nước nhà nước

Bankrupt

/ˈbæŋ.krʌpt/

Phá sản

Bailout Package

/ˈbeɪl.aʊt ˈpæk.ɪdʒ/

Gói cứu trợ

Balance sheet

/ˈbæl.əns ʃiːt/

Bảng cân đối

Base rate

/beɪs reɪt/

Lãi suất cơ bản

Be in dept

/bɪ ɪn det/

Nợ

Bearer cheque

/ˈbeə.rər tʃek/

Séc vô danh

Book keeping

/bʊk ˈkiː.pɪŋ/

Kế toán

Bill

/bɪl/

Hóa đơn

Budget

/ˈbʌdʒ.ɪt/

Dự toán ngân sách

Cash

/kæʃ/

Tiền mặt

Card

/kɑːd/

Thẻ

Cheque

/tʃek/

Séc

Cheque book

/tʃek bʊk/

Sổ séc

Cheque clearing

/tʃekˈklɪə.rɪŋ/

Sự thanh toán séc

Counterfoil

/ˈkaʊn.tə.fɔɪl/

Cuống séc

Compensation

/ˌkɒm.penˈseɪ.ʃən/

Sự đền bù

Consumer banking

/kənˈsjuː.mər ˈbæŋ.kɪŋ/

Dịch Vụ TM cho những người dân tiêu dùng tiêu dùng

Counter

/ˈkaʊn.tər/

Quầy thu ngân

Code word

/ˈkəʊd ˌwɜːd/

Ký hiệu mật

Confidential

/ˌkɒn.fɪˈden.ʃəl/

Bí mật

Contract

/ˈkɒn.trækt/

Hợp đồng

Correspondent

/ˌkɒr.ɪˈspɒn.dənt/

Ngân hàng có quan hệ đại lý

Credit limit

/ˈkred.ɪt ˈlɪm.ɪt/

Hạn mức tín dụng thanh toán thanh toán

Cash flow

/kæʃ fləʊ/

Dòng tiền

Cash book

/kæʃ bʊk/

Sổ quỹ

Credit arrangement

/ˈkred.ɪt əˈreɪndʒ.mənt/

Dàn xếp cho nợ

Credit control

/ˈkred.ɪt kənˈtrəʊl/

Kiểm soát tín dụng thanh toán thanh toán

Credit management

/ˈkred.ɪt ˈmæn.ɪdʒ.mənt/

Quản lý tín dụng thanh toán thanh toán

Credit check

/ˈkred.ɪt tʃek/

Kiểm soát tín dụng thanh toán thanh toán

Credit crunch

/ˈkred.ɪt krʌntʃ/

Thắt chặt tín dụng thanh toán thanh toán

Credit history

/ˈkred.ɪt ˈhɪs.tər.i/

Lịch sử tín dụng thanh toán thanh toán

Credit period

/ˈkred.ɪt ˈpɪə.ri.əd/

Kỳ hạn tín dụng thanh toán thanh toán

Credit rating

/ˈkred.ɪt ˈreɪ.tɪŋ/

Đánh giá tín dụng thanh toán thanh toán

Credit status

/ˈkred.ɪt ˈsteɪ.təs/

Mức độ tin tưởng

Credit worthiness

/ˈkred.ɪt ˈwɜː.ði.nəs/

Thực trạng tín dụng thanh toán thanh toán

Cross cheque

/krɒs tʃek/

Séc thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước qua ngân hàng nhà nước nhà nước

Current cost

/ˈkʌr.əntkɒst/

Chi phí hiện thời

Debt

/det/

Khoản nợ

Debtor

/ˈdet.ər/

Con nợ

Decode

/diːˈkəʊd/

Giải mã

Default

/dɪˈfɒlt/

Trả nợ không đúng hạn

Discount market

/ˈdɪs.kaʊnt ˈmɑː.kɪt/

Thị trường chiết khấu

Draft

/drɑːft/

Hối phiếu

Draw

/drɔː/

Ký phát

Drawee

/drɔːˈiː/

Ngân hàng của người ký phát

Direct debit

/daɪˈrektˈdeb.ɪt/

Ghi nợ trực tiếp

Deposit

/dɪˈpɒz.ɪt/

Gửi tiền

Depositor

/dɪˈpɒz.ɪ.tər/

Người gửi tiền

Depreciation

/dɪˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/

Khấu hao

Entry

/ˈen.tri/

Bút toán

Equity

/ˈek.wɪ.ti/

Cổ tức

Exchange

/ɪksˈtʃeɪndʒ/

Traođổi

Exchange profit

/ɪksˈtʃeɪndʒ ˈprɒf.ɪt/

Lợi nhuận từ ngoại hối

Exchange risk

/ɪksˈtʃeɪndʒ rɪsk/

Rủi ro trong quy đổi

Export finance

/ɪkˈspɔːt ˈfaɪ.næns/

Tài trợ xuất khẩu

Export insurance

/ɪkˈspɔːt ɪnˈʃɔː.rəns/

Bảo hiểm xuất khẩu

Equity research report

/ˈek.wɪ.ti rɪˈsɜːtʃ rɪˈpɔːt/

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Estimated profit

/ˈes.tɪ.meɪ.tɪd ˈprɒf.ɪt/

Lợi nhuận ước tính

Foreign currency

/ˈfɒr.ən ˈkʌr.ən.si/

Ngoại tệ

Finance risk

/ˈfaɪ.nænsrɪsk/

Rủi ro tài chính

Financial policy

/ˈfaɪ.næns ˈpɒl.ə.si/

Chính sách tài chính

Gearing

/ˈɡɪə.rɪŋ/

Vốn vay

Generate

/ˈdʒen.ə.reɪt/

Phát sinh

Good risk

/ɡʊd rɪsk/

Rủi ro thấp

trang chủ market

/həʊm ˈmɑː.kɪt/

Thị trường trong nước

Interest

/ˈɪn.trəst/

Lãi

Interest rate

/ˈɪn.trəst reɪt/

Tỷ lệ lãi suất vay vay

Investor

/ɪnˈves.tər/

Nhà góp vốn góp vốn đầu tư

In word

/ɪnwɜːd/

Bằng chữ

In figure

/ɪnˈfɪɡ.ər/

Bằng số

Inflation

/ɪnˈfleɪ.ʃən/

Lạm phát

Lease

/li:s/

Cho thuê

Letter of hypothecation

/ˈlet.ər əv haɪˌpɒθəˈkeɪʃən/

Thư cầm đồ

Liability

/ˌlaɪ.əˈbɪl.ə.ti/

Khoản nợ

Leads

/liːdz/

Trả tiền trước tránh rủi ro không mong muốn không mong ước về tỷ giá tiền tệ

Lags

/læɡz/

Trả tiền sau kiếm lợi do tỷ giá quy đổi

Loan application form

/ləʊnˌæp.lɪˈkeɪ.ʃənfɔːm/

Giấy yêu cầu vay vốn ngân hàng ngân hàng nhà nước

Loan schedule

/ləʊnˈʃedʒ.uːl/

Kế hoạch thanh toán khoản vay

Mortgage

/ˈmɔː.ɡɪdʒ/

Tài sản cầm đồ

Open cheque

/ˈəʊ.pən tʃek/

Séc mở

Offset

/ˌɒfˈset/

Sự bù đắp thiệt hại

Personal loan

/ˈpɜː.sən.əl ləʊn/

Khoản vay thành viên

Portfolio management

/ˌpɔːtˈfəʊ.li.əʊˈmæn.ɪdʒ.mənt/

Quản lý góp vốn góp vốn đầu tư khuôn khổ

Potential investor

/pəˈten.ʃəl ɪnˈves.tər/

Nhà góp vốn góp vốn đầu tư tiềm năng

Proof of identify

/pruːf əv aɪˈden.tɪ.faɪ/

Bằng ghi nhận diện

Repayment

/rɪˈpeɪ.mənt/

Khoản tiền trả lại

Risk

/rɪsk/

Rủi ro

Staff movements

/stɑːf ˈmuːv.mənt/

Sự luân chuyển nhân sự

Stake

/steɪk/

Tiền góp vốn góp vốn đầu tư / Cp

Sight draft

/saɪt drɑːft/

Hối phiếu trả ngay

Sort code

/sɔːt kəʊd/

Mã chi nhánh ngân hàng nhà nước nhà nước

Surplus

/ˈsɜː.pləs/

Thặng dư

Toxic asset

/ˈtɒk.sɪk ˈæs.et/

Tài sản có tính thanh toán thấp

Treasuries

/ˈtreʒəriz/

Kho bạc

Voucher

/ˈvaʊ.tʃər/

Biên lai, chứng từ

Các cụm động từ sử dụng trong ngân hàng nhà nước nhà nước

  Check account: Kiểm tra thông tin thông tin tài khoản

  Open an account: Mở thông tin thông tin tài khoản

  Set up an account: Thành lập một thông tin thông tin tài khoản

  Make a deposit: Gửi tiền

  Make a withdraw: Rút tiền

  Check balance: Kiểm tra số dư

  Receive a statement: Nhận bảng sao kê

  Take out a loan: Vay nợ ngân hàng nhà nước nhà nước

  Deposit a cheque: Gửi tiền từ séc

  Cash a cheque: Rút tiền từ séc

  Write a cheque: Viết séc

  Cancel a cheque: Hủy séc

  Apply for a credit card: Đăng ký thẻ tín dụng thanh toán thanh toán

  Pay bills: Thanh toán hóa đơn

  Transfer money: Chuyển khoản

  Change money: Đổi tiền

  Make an appointment: Đặt lịch hẹn

Từ vựng khi sử dụng máy rút tiền ATM

  Insert your card: Đưa thẻ vào

  Enter your PIN: Nhập mã PIN

  Incorrect PIN: Mã PIN sai

  Enter: Nhập

  Correct: Đúng

  Cancel: Hủy

  Withdraw cash: Rút tiền

  Other amount: Số tiền khác

  Please wait: Vui lòng đợi

  Your cash is being counted: Đang đếm tiền của bạn

  Insufficient funds: Không đủ tiền

  Balance: Số dư

  On screen: Trên màn hình hiển thị hiển thị

  Printed: Đã in

  Another service: Dịch Vụ TM khác

  Would you like a receipt: Bạn có mong ước lấy giấy biên nhận khồn?

  Remove card: Rút thẻ

  Quit: Thoát

  Check balance: Kiểm tra số dư

  Transfer money: Chuyển tiền

ĐỌC THÊM:

Tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng

Tiếng Anh chuyên ngành y

Trên đấy là những từ vựng và một số trong những trong những cấu trúc được sử dụng trong tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng nhà nước nhà nước. Wow English kỳ vọng rằng những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng trên hoàn toàn hoàn toàn có thể giúp những bạn học tập và sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn. Nếu còn bất kể trở ngại vất vả gì trong quy trình học tiếng Anh, hãy điền vào link dưới đây để được tư vấn miễn phí nhé!

HOẶCĐỂ LẠI THÔNG TINĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chỉ cần điền khá khá đầy đủ thông tin phía dưới,tư vấn viên của WOWENGLISHsẽ gọi điện và tư vấn hoàn toàn miễn phícho bạn!

Đang tải

XEM THÊM CÁC KHÓA HỌC

[one_second][list icon=icon-lamp image= title=KHÓA E-TOTAL link=https://wowenglish.edu.vn/khoa-hoc-tieng-anh-giao-tiep-trong-vong-4-6-thang/ target=new_blank animate= relnofollow]GIAO TIẾP TỰ TIN[/list][/one_second] [one_second][list icon=icon-lamp image= title=LAZY ENGLISH link=https://wowenglish.edu.vn/hoc-tieng-anh-voi-lazy-english/ target=new_blank animate= relnofollow]PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY[/list][/one_second]

Reply

6

0

Chia sẻ

Share Link Tải Thẻ ngân hàng nhà nước nhà nước tiếng Anh là gì miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thẻ ngân hàng nhà nước nhà nước tiếng Anh là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Thẻ ngân hàng nhà nước nhà nước tiếng Anh là gì miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Thẻ ngân hàng nhà nước nhà nước tiếng Anh là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Thẻ ngân hàng nhà nước nhà nước tiếng Anh là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Thẻ #ngân #hàng #tiếng #Anh #là #gì

4171

Video Thẻ ngân hàng nhà nước tiếng Anh là gì Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thẻ ngân hàng nhà nước tiếng Anh là gì Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Thẻ ngân hàng nhà nước tiếng Anh là gì Hướng dẫn FULL miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Thẻ ngân hàng nhà nước tiếng Anh là gì Hướng dẫn FULL Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Thẻ ngân hàng nhà nước tiếng Anh là gì Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thẻ ngân hàng nhà nước tiếng Anh là gì Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thẻ #ngân #hàng #tiếng #Anh #là #gì #Hướng #dẫn #FULL