Mẹo Hướng dẫn tập nghiệm của bất phương trình 2x-1 0 2022 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa tập nghiệm của bất phương trình 2x-1 0 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-23 10:26:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn tập nghiệm của bất phương trình 2x-1 0 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa tập nghiệm của bất phương trình 2x-1 0 được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-23 10:26:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

  Giải Toán Lớp 8
  Đề Kiểm Tra Toán Lớp 8
  Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 1
  Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 2
  Sách Giáo Viên Toán Lớp 8 Tập 1
  Sách Bài Tập Toán Lớp 8 Tập 2

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 4: Bất phương trình bạc nhất một ẩn giúp bạn giải những bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 8 sẽ tương hỗ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Bài 40 trang 56 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Áp dụng quy tắc chuyển vế để giải những bất phương trình sau:

a. x 2 > 4

b. x + 5 < 7

c. x 4 < -8

d. x + 3 > 6

Lời giải:

a. Ta có: x 2 > 4 x > 4 + 2 x > 6

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

b. Ta có: x + 5 < 7 x < 7 5 x < 2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x < 2

c. Ta có: x 4 < -8 x < -8 + 4 x < -4

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x < -4

d. Ta có: x + 3 > -6 x > -6 3 x > -9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x > -9

Bài 41 trang 56 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Áp dụng quy tắc chuyển vế, giải những bất phương trình sau:

a. 3x < 2x + 5

b. 2x + 1 < x + 4

c. -2x > -3x + 3

d. -4x 2 > -5x + 6

Lời giải:

a. Ta có: 3x < 2x + 5 3x 2x < 5 x < 5

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x < 5

b. Ta có: 2x + 1 < x + 4 2x x < 4 1 x < 3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

c. Ta có: -2x > -3x + 3 -2x + 3x > 3 x > 3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

d. Ta có: -4x 2 > -5x + 6 -4x + 5x > 6 + 2 x > 8

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x > 8

Bài 42 trang 56 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Áp dụng quy tắc nhân để giải những bất phương trình sau:

a. 1/2 x > 3

b. -1/3 < -2

c. 2/3 x > -4

d. 3/5 x > 6

Lời giải:

a. Ta có: 1/2 x > 3 1/2 x.2 > 3.2 x > 6

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x > 6

b. Ta có: -1/3 (-2).(-3) x > 6

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x > 6

c. Ta có: 2/3 x > -4 2/3 x. 3/2 > -4. 3/2 x > -6

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

d. Ta có: -3/5 x > 6 -3/5 x.(-5/3 ) < 6.(-5/3 ) x < -10

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x < -10

Bài 43 trang 56 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Áp dụng quy tắc nhân, giải những bất phương trình sau:

a. 3x < 18

b. -2x > -6

c. 0,2x > 8

d. -0,3x < 12

Lời giải:

a. Ta có: 3x < 18 3x. 13 < 18. 13 x < 6

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x < 6

b. Ta có: -2x > -6 -2x.(- 12 ) < -6.(- 12 ) x < 3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

c. Ta có: 0,2x > 8 0,2x.5 > 8.5 x > 40

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x > 40

d. Ta có: -0,3x 12.(- 103 ) x > -40

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

Bài 44 trang 56 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Giải thích sự tương tự:

a. 2x < 3 3x < 4,5

b. x 5 < 12 x + 5 < 22

c. -3x -18

Lời giải:

a. Nhân hai vế của bất phương trình 2x < 3 với cùng 1,5.

b. Cộng hai vế của bất phương trình x 5 < 12 với 10.

c. Nhân hai vế của bất phương trình -3x < 9 với -2.

Bài 45 trang 56 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Cho hình vẽ:

Bạn An nhận định rằng, hình vẽ đó màn màn biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình 2x 16, còn bạn Bình lại xác lập hình vẽ đó màn màn biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x + 2 10. Theo em bạn nào đúng?

Lời giải:

Ta có: 2x 16 x 8

x + 2 10 x 8

Như vậy cả hai bạn đều phát biểu đúng.

Bài 46 trang 57 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Giải những bất phương trình và màn màn biểu diễn tập nghiệm trên trục số

a. 2x 4 < 0

b. 3x + 9 > 0

c. x + 3 < 0

d. -3x + 12 > 0

Lời giải:

a. Ta có: 2x 4 < 0 2x < 4 x < 2

b. Ta có: 3x + 9 > 0 3x > -9 x > -3

c. Ta có: -x + 3 < 0 -x 3

d. Ta có: -3x + 12 > 0 -3x > -12 x < 4

Bài 47 trang 57 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Giải những bất phương trình:

a. 3x + 2 > 8

b. 4x 5 < 7

c. -2x + 1 < 7

d. 13 2x > -2

Lời giải:

a. Ta có: 3x + 2 > 8 3x > 8 2 3x > 6 x > 2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

b. Ta có: 4x 5 < 7 4x < 7 + 5 4x < 12 x < 3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

c. Ta có: -2x + 1 < 7 -2x < 7 1 -2x -3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

d. Ta có: 13 2x > -2 -3x > -2 13 -3x > -15 x < 5

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

Bài 48 trang 57 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Giải những bất phương trình:

a. 3/2 x < -9

b. 5 + 2/3 x > 3

c. 2x + 4/5 > 9/5

d. 6 3/5 x < 4

Lời giải:

a. Ta có: 32 x < -9 3/2 x. 2/3 < -9.(2/3 ) x < -6

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x < -6

b. Ta có: 5 + 2/3 x > 3 2/3 x > 3 5 2/3 x. 3/2 > -2. 3/2 x > -3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x > -3

c. Ta có: 2x + 4/5 > 95 2x > 9/5 4/5 2x > 1 x > 1/2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

d. Ta có: 6 3/5 x < 4 -3/5 x -2.(-5/3 ) x > 10/3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

Bài 49 trang 57 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Giải những bất phương trình:

a. 7x 2,2 < 0,6

b. 1,5 > 2,3 4x

Lời giải:

a. Ta có: 7x 2,2 < 0,6

7x < 0,6 + 2,2

7x < 2,8

x < 0,4

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x < 0,4

b. Ta có: 1,5 > 2,3 4x

4x > 2,3 1,5

4x > 0,8

x > 0,2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x > 0,2

Bài 50 trang 57 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Viết bất phương trình số 1 một ẩn có tập nghiệm màn màn biểu diễn bởi hình vẽ.

Lời giải:

a. Bất phương trình số 1 một ẩn có tập nghiệm màn màn biểu diễn bởi hình vẽ là:

2x 8 0

b. Bất phương trình số 1 một ẩn có tập nghiệm màn màn biểu diễn bởi hình vẽ là:

3x 15 < 0

Bài 51 trang 57 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Giải những bất phương trình:

Lời giải:

a. Ta có:

3x 1 > 8

3x > 8 + 1

3x > 9 x > 3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

b. Ta có:

2x + 4 < 9

2x < 9 4

2x < 5 x < 2,5

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x < 2,5

c. Ta có:

1 2x > 12

-2x > 12 1

-2x > 11 x < -5,5

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x < -5,5

d. Ta có:

6 4x < 5

-4x < 5 6

-4x 1/4

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

Bài 52 trang 57 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Giải những bất phương trình:

a. (x 1)2 < x(x 3)

b. (x 2)(x + 2) > x(x 4)

c. 2x + 3 < 6 (3 4x)

d. -2 7x > (3 + 2x) (5 6x)

Lời giải:

a. Ta có: (x 1)2 < x(x 3) x2 2x + 1 < x2 3x

x2 2x + 1 x2 + 3x < 0

x + 1 < 0 x < -1

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

b. Ta có: (x 2)(x + 2) > x(x 4) x2 4 > x2 4x

x2 4 x2 + 4x > 0

4x 4 > 0 x > 1

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

c. Ta có: 2x + 3 < 6 (3 4x) 2x + 3 < 6 3 + 4x

2x 4x < 3 3

-2x 0

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x > 0

d. Ta có: -2 7x > (3 + 2x) (5 6x) -2 7x > 3 + 2x 5 + 6x

-7x 2x 6x < 3 5 + 2

-15x > 0 x < 0

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x < 0

Bài 53 trang 57 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Với những giá trị nào của x thì:

a. Giá trị phân thức (5 2x)/6 to nhiều hơn nữa giá trị phân thức (5x 2)/3

b. Giá trị phân thức (1,5 x)/5 nhỏ hơn giá trị phân thức (4x + 5)/2

Lời giải:

5 2x > 10x 4

-2x 10x > -4 5 -12x > -9 x < 3/4

Vậy với x < 3/4 thì giá trị phân thức (5 2x)/6 to nhiều hơn nữa giá trị phân thức (5x 2)/3

3 2x < 20x + 25 -2x 20x < 25 3

-22x -1

Vậy với x > -1 thì giá trị phân thức (1,5 x)/5 nhỏ hơn giá trị phân thức 4x + 5)/2 .

Bài 54 trang 58 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Hãy cho biết thêm thêm thêm thêm số nào trong những số 2/3 ; 2/7 ; -4/5 là nghiệm của bất phương trình 5 3x < (4 + 2x) 1

Lời giải:

Ta có: 5 3x < (4 + 2x) 1 5 3x < 4 + 2x 1

-3x 2x < 4 1 5 -5x 2/5

Vậy chỉ có mức giá trị 2/3 > 2/5 nên trong những số đã cho thì số 2/3 là nghiệm của bất phương trình.

Bài 55 trang 58 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Hai quy tắc biến hóa tương tự của bất phương trình cũng như hai quy tắc biến hóa tương tự của phương trình. Điều đó có đúng không ạ ạ?

Lời giải:

Ta có, quy tắc chuyển vế của phương trình giống quy tắc chuyển vế của bất phương trình, nhưng quy tắc nhân hai vế của phương trình với cùng một số trong những trong những khác 0 không thể chuyển thành quy tắc nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số trong những trong những khác 0, chính bới bất phường trình sẽ đổi chiều khi ta nhân hai vế của nó với một số trong những trong những âm.

Bài 56 trang 58 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Cho bất phương trình ẩn x: 2x + 1 > 2(x + 2).

a. Chứng tỏ những giá trị -5; 0; -8 đều không phải là nghiệm của nó.

b. Bất phương trình này hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận giá trị nào của x là nghiệm?

Lời giải:

a. Thay giá trị của x vào từng vế của bất phương trình:

x = -5 vế trái: 2.(-5) + 1 = -10 + 1 = -9

vế phải: 2.[(-5) + 1] = 2.(-4) = -8

Vì -9 < -8 nên x = -5 không phải là nghiệm của bất phương trình.

x = 0 vế trái: 2.0 + 1 = 1

vế phải: 2.(0 + 1) = 2

Vì 1 < 2 nên x = 0 không phải là nghiệm của bất phương trình.

x = -8 vế trái: 2.(-8) + 1 = -16 + 1 = -15

vế phải: 2.[(-8) + 1] = 2.(-7) = -14

Vì -15 < -14 nên x = -8 không là nghiệm của bất phương trình.

b. Ta có: 2x + 1 > 2(x + 2)

2x + 1 > 2x + 2

0x > 1

Vậy bất phương trình vô nghiệm.

Bài 57 trang 58 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Bất phương trình aane x: 5 + 5x < 5(x + 2). Có thể nhận giá trị nào của x là nghiệm?

Lời giải:

Ta có: 5 + 5x < 5(x + 2)

5 + 5x < 5x + 10

5x 5x < 10 5

0x < 5

Bất kì giá trị nào của x cũng thỏa mãn nhu cầu nhu yếu vế trái nhỏ hơn vế phải.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là tập số thực R.

Bài 58 trang 58 sách bài tập Toán 8 Tập 2: So sánh số a và số b nếu:

a. x < 5 (a b)x < 5(a b)

b. x > 2 (a b)x < 2(a b)

Lời giải:

a. Ta có: x < 5 (a b)x < 5(a b)

a b > 0 a > b

b. Ta có: x > 2 (a b)x < 2(a b)

a b < 0 a < b

Bài 59 trang 58 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Tìm số nguyên x lớn số 1 thỏa mãn nhu cầu nhu yếu mỗi bất phương trình sau:

a. 5,2 + 0,3x < 0,5

b. 1,2 (2,1 0,2x) < 4,4

Lời giải:

a. Ta có: 5,2 + 0,3x < 0,5

0,3x < 0,5 5,2

0,3x < 5,7

x < -19

Vậy số nguyên lớn số 1 cần tìm là -20

b. Ta có: 1,2 (2,1 0,2x) < 4,4

1,2 -2,1 + 0,2x < 4,4

0,2x < 4,4 1,2 + 2,1

0,2x < 5,3

x < 53/2

Vậy số nguyên lớn số 1 thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk là số 26.

Bài 60 trang 58 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Tìm số nguyên x nhỏ nhất thỏa mãn nhu cầu nhu yếu mỗi bất phương trình sau:

a. 0,2x + 3,2 > 1,5

b. 4,2 (3 0,4x) > 0,1x + 0,5

Lời giải:

a. Ta có: 0,2x + 3,2 > 1,5

0,2x > 1,5 3,2

0,2x > 1,7

x > 17/2

Vậy số nguyên nhỏ nhất cần tìm là 8.

b. Ta có: 4,2 (3 0,4x) > 0,1x + 0,5

4,2 3 + 0,4x > 0,1x + 0,5

0,4x 0,1x > 0,5 1,2

0,3x > 0,7

x > 7/3

Vậy số nguyên nhỏ nhất cần tìm là -2.

Bài 61 trang 58 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Với giá trị nào của m thì phương trình ẩn x:

a. x 3 = 2m + 4 có nghiệm dương?

b. 2x 5 = m + 8 có nghiệm số âm?

Lời giải:

a. Ta có x 3 = 2m + 4

x = 2m + 4 + 3

x = 2m + 7

Phương trình có nghiệm số dương khi 2m + 7 > 0 m > 7/2

b. Ta có: 2x 5 = m + 8

2x = m + 8 + 5

2x = m + 13

x = -(m + 13)/2

Phương trình có nghiệm số âm khi -(m + 13)/2 < 0 m + 13 < 0 m < -13

Bài 62 trang 58 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Giải những bất phương trình:

a. (x + 2)2 < 2x(x + 2) + 4

b. (x + 2)(x + 4) > (x 2)(x + 8) + 26

Lời giải:

a. Ta có: (x + 2)2 < 2x(x + 2) + 4

x2 + 4x + 4 < 2×2 + 4x + 4

x2 + 4x 2×2 4x < 4 4

-x2 < 0

x2 > 0

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

b. Ta có: (x + 2)(x + 4) > (x 2)(x + 8) + 26

x2 + 4x + 2x + 8 > x2 + 8x 2x 16 + 26

x2 + 6x x2 < 10 8

0x > 2

Vậy bất phương trình vô nghiệm.

Bài 63 trang 58 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Giải những bất phương trình:

Lời giải:

2 4x 16 < 1 5x

-4x + 5x < 1 2 + 16

x < 15

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

3x 3 12 > 4x + 4 + 96

3x 4x > 4 + 96 + 3 + 12

-x > 115 x < -115

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: x

Bài 64 trang 58 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Tìm những số tự nhiên n thỏa mãn nhu cầu nhu yếu mỗi bất phương trình sau:

a. 3(5 4n) + (27 + 2n) > 0

b. (n + 2)2 (n 3)(n + 3) 40

Lời giải:

a. Ta có: 3(5 4n) + (27 + 2n) > 0

15 12n + 27 + 2n > 0

-10n + 42 > 0

-10n > -42

n < 4,2

Vậy những số tự nhiên cần tìm là 0; 1; 2; 3; 4.

b. Ta có: (n + 2)2 (n 3)(n + 3) 40

n2 + 4n + 4 n2 + 9 40

4n < 40 13

n < 27/4

Vậy những số tự nhiên cần tìm là 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Bài 4.1 trang 59 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Khoanh tròn vào vần âm trước xác lập đúng.

Bất phương trình x 2 < 1 tương tự với bất phương trình sau:

A. x > 3

B. x 3

C. x1 >2

D. x 1 < 2

Lời giải:

Chọn D

Bài 4.2 trang 59 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Khoanh tròn vào vần âm trước hình đúng.

Bất phương trình số 1 2x 1 > 1 có tập nghiệm màn màn biểu diễn bởi hình vẽ sau:

Lời giải:

Chọn B

Bài 4.3 trang 59 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Với giá trị nào của m thì phương trình ẩn x:

a. x 2 = 3m + 4 có nghiệm to nhiều hơn nữa 3

b. 3 2x = m 5 có nghiệm nhỏ hơn -2

Lời giải:

a. x 2 = 3m + 4

x = 3m + 6

Phương trình x 2 = 3m + 4 có nghiệm to nhiều hơn nữa 3 khi và chỉ khi: 3m + 6 > 3.

Giải: 3m + 6 > 3 có m > -1

Vậy với m > -1 thì phương trình ẩn x là x 2 = 3m + 4 có nghiệm to nhiều hơn nữa 3.

b. Với m > 12 thì phương trình ẩn x là 3 2x = m 5 có nghiệm nhỏ hơn -2

Bài 4.4 trang 59 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Chứng minh hai bất phương trình sau không tương tự

a. 2x + 1 > 3 và |x| > 1

b. 3x 9 < 0 và x2 < 9

Lời giải:

a. Giải bất phương trình 2x + 1 > 3 ta tìm tìm kiếm được tập nghiệm là x > 1

Ta kiểm tra được x = -2 là nghiệm của bất phương trình nhưng không là nghiệm của 2x + 1 > 3 (không thuộc tập nghiệm x > 1)

Vậy hai bất phương trình 2x + 1 > 3 và

|x| > 1 không tương tự.

b. Kiểm tra giá tốt trị x = -4 là nghiệm của 3x 9 < 0 nhưng không là nghiệm của x2 < 9.

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Tải tập nghiệm của bất phương trình 2x-1 0 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review tập nghiệm của bất phương trình 2x-1 0 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down tập nghiệm của bất phương trình 2x-1 0 Free.

Thảo Luận vướng mắc về tập nghiệm của bất phương trình 2x-1 0

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết tập nghiệm của bất phương trình 2x-1 0 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#tập #nghiệm #của #bất #phương #trình #2×1

4597

Clip tập nghiệm của bất phương trình 2x-1 0 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip tập nghiệm của bất phương trình 2x-1 0 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật tập nghiệm của bất phương trình 2x-1 0 2022 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down tập nghiệm của bất phương trình 2x-1 0 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về tập nghiệm của bất phương trình 2x-1 0 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết tập nghiệm của bất phương trình 2x-1 0 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#tập #nghiệm #của #bất #phương #trình #2×1