Thủ Thuật về Sử việc nào sau này không phải là trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Sử việc nào sau này không phải là trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh được Update vào lúc : 2022-01-21 21:26:23 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

MẪU CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

1. Nguyên tắc nào sau này là nguyên tắc cơ bản của kế toán
a. Hoạt động liên tục
b. Trung thực
c. Đầy đủ
d. Khách quan
Đ/a: a

2. Ngày 1/9, DN X bán thành phẩm cho DN Y trị giá gồm có thuế GTGT 5% – thuế khấu trừ là 63.000.000 chưa thu tiền . Giá vốn của lô hàng 50.000.000 nhưng kế toán chỉ định khoản bút toán (Nợ TK 632: 50.000.000/Có TK 155: 50.000.000) mà không định khoản bút toán (Nợ TK 131: 63.000.000/Có TK 511: 60.000.000, Có TK 3331: 3.000.000). Ngày 5/9 DN Y thanh toán tiền hàng cho DN X bằng chuyển kho ản và thời gian hiện nay kế toán đ ịnh khoản bút toán lệch giá cả hàng. Vậy việc làm này vi phạm nguyên tắc nào trong những nguyên tắc sau này:

a. Cơ sở dồn tích
b. Hoạt động liên tục
c. Giá gốc
d. Thậ n trọng
Đ/a: a

3. Ngày 1/2, Công ty X bán thành phầm & hàng hóa cho Công ty Y giá lô hàng chưa thuế GTGT 80.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%- thuế phương pháp trực tiếp, thu 70% bằng tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí. Giá vốn lô hàng bán 50.000.000. Ngày 28/2, Công ty Y thanh toán phần còn sót lại bằng TGNH. Vậy Công ty X sẽ ghi nhận lệch giá và giá vốn vào thời gian:
a. Doanh thu và giá vốn ghi nhận vào trong ngày một/2
b. Doanh thu (ghi nhận 70% ngày một/2, 30% ngày 28/2) và giá vốn ghi nhận vào trong ngày một/2
c. Doanh thu và giá vốn ghivào ngày 28/2
d. Doanh thu ngày 28/2 và giá vốn ghi nhận vào trong ngày một/2
Đ/a: a

4. Giả sử, thời gian cuối kỳ, số dư và số phát sinh của những thông tin tài khoản trong kỳ được vào sổ cái. Khi lập bảng cân đối kế toán, kế toán sẽ vị trí căn cứ vào:
a. Số dư từ tài kho ản loại 1 đến loại 4 trên sổ cái
b. Số phát sinh từ Tài khoản loại 1 đến loại 9 trên sổ cái.
c. Số phát sinh từ Tài khoản loại 5 đến loại 9
d. Tài khoản 4 đến 9
Đ/a: a

5. Giả sử thời gian cuối kỳ, số dư và số phát sinh của những thông tin tài khoản trong kỳ được vào sổ cái. Khi lập bảng báo cáo kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, kế toán sẽ vị trí căn cứ vào:
a. Số liệu phát sinh từ thông tin tài khoản loại 5 đến loại 9 trên sổ cái
b. Số phát sinh từ Tài khoản loại 1 đến loại 9 trên sổ cái
c. Số dư thời gian cuối kỳ từ thông tin tài khoản loại 1 đến thông tin tài khoản loại 9
d. Tài khoản 4 đến 9
Đ/a: a

6. Công thức xác lập giá trị vật tư tồn kho thời gian cuối kỳ theo phương pháp kiểm kê định kỳ :
a. Kiểm kê thời gian cuối kỳ số lượng, định giá
b. Trị giá vật tư tồn kho = Trị giá vật tư tồn thời điểm đầu kỳ + Trị giá vật tư nhập trong kỳ + Trị giá vật li ệu xuất trong kỳ
c. Trị giá vật tư tồn kho = Trị giá vật tư tồn thời điểm đầu kỳ – Trị giá vật tư nhập trong kỳ + Trị giá vật li ệu xuất trong kỳ
d. Trị giá vật tư tồn kho = Trị giá vật tư tồn thời điểm đầu kỳ + Trị giá vật tư nhập trong kỳ – Trị giá vật tư xuất trong kỳ

Đ/a: a

7. Nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh (Nợ TK 111 : 50.000.000, Nợ TK 112 : 30.000.000/Có TK 341 : 60.000.000, Có TK 331 : 20.000.000) sẽ làm cho Số tổng số của Bảng cân đối kế toán :
a. Thay đổi theo khunh hướng tăng thêm và tỷ trọng của tài sản và nguồn vốn chịu ả nh hưởng có sự thay đ ổi
b. Không Thay đổi nhưng tỷ trọng của tài sản và nguồn vốn chịu ràng buộc có sự thay đổi
c. Thay đổi theo khunh hướng tăng thêm và tỷ trọng của toàn bộ tài sản ảnh hưởng có sự thay đổi
d. Thay đổi theo chi ều hướng tăng thêm và tỷ trọng của tài sản và nguồn vốn chịu ả nh hưởng không còn sự thay đổi
Đ/a: a

8. Ngày 10/03/2008 Doanh nghiệp M nhập khẩu tài sản cố định và thắt chặt, giá nhập khẩu theo Đk CIF là 20.000 USD, thuế NK thuế suất 10%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%- thuế khấu trừ. Ngày 31/12/2008, Tài sản cố định và thắt chặt đó ước tính trên thị trường khoảng chừng 25.000 USD. Kế toán đã kiểm soát và điều chỉnh giá tài sản cố định và thắt chặt từ 22.000 USD lên 25.000 USD. Việc này vi phạm vào nguyên tắc :

a. Giá gốc
b. Phù hợp
c. Thận trọng
d. Cơ sở dồn tích
Đ/a: a

9. Công ty M tại thời gian ngày 31/12/X như sau :
Số dư thông tin tài khoản 131 (bên nợ ) : 200.000.000, số dư thông tin tài khoản 131 (bên có) : 100.000.000.
Số dư thông tin tài khoản 331 (bên có) : 100.000.000, số dư bên nợ 50.000.000
Khi lập Bảng cân đối kế toán, Số liệu TK 131 và 331 sẽ tiến hành kế toán xử lý :
a. Không bù trừ mà lấy số dư bên nợ TK 131 số tiền 200.000.000 và số dư bên Nợ TK 331 50.000.000 ghi vào phần tài sản, số dư bên có TK 331 số tiền 100.000.000, và số dư bên có tài năng khoản 131 số tiền 100.000.000 sẽ ghi vào phần vốn.
b. TK 131 sẽ có được số dư 100.000.000 ghi bên tài sản, TK 331 : 50.000.000 sẽ ghi bên nguồn vốn
c. Không bù trừ mà lấy số dư bên nợ và bên có TK 131 ghi vào phần tài sản, số dư bên có và bên nợ TK 331 ghi vào phần vốn
d. Tất cả đều sai.

Đ/a: a

10. Tại ngày 31/07. Tổng tài sản : 500.000.000, Tổng nguồn vốn : 500.000.000. Ngày đầu Tiên/08 phát sinh trách nhiệm :
+ Nợ TK 111 : 10.000.000/Có TK 311 : 10.000.000
+ Nợ TK 331 : 20.000.000/Có TK 341 : 20.000.000
Vậy bảng cân đối kế toán tại ngày một/08 (sau khi phát sinh 2 trách nhiệm trên) sẽ có được Tổng tài sản và Tổng nguồn vốn là :
a. 510.000.000 và 510.000.000
b. 530.000.000 và 530.000.000
c. 520.000.000 và 520.000.000
d. 490.000.000 và 490.000.000
Đ/a: a

11. Tại ngày 31/07. Tổng tài sản : 500.000.000, Tổng nguồn vốn : 500.000.000. Ngày đầu Tiên/08 phát sinh trách nhiệm :
+ Nợ TK 111 : 10.000.000/Có TK 311 : 10.000.000
+ Nợ TK 331 : 20.000.000/Có TK 341 : 20.000.000
Vậy bảng cân đối kế toán tại ngày một/08 (sau khi phát sinh 2 trách nhiệm trên) sẽ

a. Thay đổ theo khunh hướng tăng thêm và tỷ trọng của tiền mặt, Nợ phải trả thay đổi
b. Không thay đổi nhưng tỷ trọng của tiền mặt, Nợ phải trả thay đổi.
c. Thay đổi theo khunh hướng tăng thêm và tỷ trọng của tiền mặt, Nợ phải trả không thay đổi
d. Thay đổi theo đà hạ xuống và tỷ trọng của tiền mặt, Nợ phải trả thay đổi.
Đ/a: a

12. Khoản nào sau này không được phản ánh trên bảng cân đối kế toán :
a. Vật tư nhận gia công trị giá 30.000.000
b. Người mua ứng trước tiền hàng 30.000.000 bằng tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí
c. Chi tiền mặt tạm ứng cho công nhân viên cấp dưới
d. Mua tài sản cố định và thắt chặt 30.000.000. bằng tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí
Đ/a: a (TB)

13. Phiếu thu số 20/08/09 nội dung thu tiền hàng theo hóa đơn số 0980989 của DNTN TM Bình Hải. Vậy theo bạn phiếu thu số 20/08/09 phải tàng trữ tối thiểu là
a. 10 năm
b. 5 năm
c. Vĩnh viễn
d. Tất cả đều sai
Đ/a: a

14. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ số 10/08 nội dung chuyển lô hàng số lượng 100 thành phầm cho Chi nhánh 2. Vậy theo bạn Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ số 10/08 là chứng từ :
a. Bắt buộc
b. Hướng dẫn
c. Mệnh lệnh
d. Chấp hành
Đ/a: a

15. Lệnh chi tiền số 20/09. Vậy theo bạn Lệnh chi tiền trên phải tàng trữ tối thiểu là
a. 5 năm
b. 10 năm
c. Vĩnh viễn
d. Tất cả đều sai
Đ/a: a

16. Nghiệp vụ kinh tế tài chính liên quan đến 3 đối tượng người dùng kế toán, 2 bên tài sản và 1 đối tượng người dùng kế toán bên nguồn vốn với số tiền tổng số 30.000.000. Vậy số liệu trên bảng cân đối kế toán sau khi phát sinh trách nhiệm trên sẽ:
a. Thay đổi theo khunh hướng tăng thêm hoặc hạ xuống
b. Không thay đổi
c. Thay đổi theo khunh hướng tăng thêm
d. Thay đổi theo đà hạ xuống
Đ/a: a

17. Không nhìn nhận thấp hơn giá trị những số tiền nợ phải trả và ngân sách là nội dung của nguyên tắc :
a. Thận trọng
b. Trọng yếu
c. Phù hợp
d. Tất cả đều sai
Đ/a: a

18. Phòng marketing thương mại Công ty M, thông báo đã nhận được được một chiếc máy lạnh do Công ty N biếu tặng, nguyên giá bên Công ty N thông báo ước tính khoảng chừng 20.000.000, nhưng giá trên thị trường 15.000.000. Vậy kế toán sẽ xác lập nguyên giá máy lạnh :
a. 15.000.000
b. 20.000.000
c. 17.500.000
d. Tất cả đều sai.
Đ/a: a

19. Năm 2007, Doanh nghiệp K marketing thương mại món đồ xe máy airblack của hãng sản xuất honda, giá nhập ban đầu 27.000.000, giá cả ra 30.000.000. Tuy nhiên do món đồ này thu hút được người tiêu dùng nên giá nhập và bán ra trên thị trường ngày càng tăng thêm. Nếu là kế toán của Công ty, khi tính giá xuất kho hàng tồn kho, phương pháp nào sau này sẽ mang lại hiệu suất cao nhât.

a. Nhập sau xuất trước (Lifo)
b. Thực tế đích danh
c. Nhập sau xuất trước (Fifo)
d. Bình quân gia quyền.
Đ/a: a

20. Doanh nghiệp H có tài năng sản 500.000.000 và Vốn chủ sở hữu 400.000.000. Trong cùng một kỳ kế tóan tổng tài sản tăng thêm 100.000.000 và vốn chủ sở hữu tăng thêm 20.000.000. Vậy Nợ phải trả của doanh nghiệp H sẽ là:
a. 180.000.000
b. 200.000.000
c. 80.000.000
d. 100.000.000
Đ/a: a

21. Tài sản thời hạn ngắn 300.000.000 và Tài sản dài hạn 400.000.000. Trong cùng một kỳ kế tóan nếu tổng nguồn vốn tăng thêm 30% và tài sản dài hạn tăng 10%. Vậy Tổng tài sản thời hạn ngắn sẽ là:
a. 470.000.000
b. 300.000.000
c. 310.000.000
d. 390.000.000
Đáp án: a

22. Đứng trên góc nhìn người bán, khoản chiết khấu thanh toán sẽ tiến hành kế toán ghi nhận vào thông tin tài khoản
a. 635
b. 515
c. 521
d. 641
Đáp án: a

23. Đứng trên góc nhìn người tiêu dùng, khoản chiết khấu thương mại sẽ tiến hành kế toán ghi nhận vào thông tin tài khoản
a. Giảm giá trị hàng mua (152,153,156,211,217)
b. 521
c. 635
d. 515
Đáp án: a

24. Công ty L có số liệu về thành phẩm K trong tháng 10/2009 như sau:
Tồn thời điểm đầu kỳ : 100sp, đơn giá 200.000 đ/thành phầm
Trong kỳ nhập kho ngày 2/10 nhập kho 50 sp, đơn giá 205.000đ/thành phầm
– ngày 10/10 nhập kho 20sp, đơn giá 190.000đ/thành phầm
– ngày 25/10 xuất kho 40 sp
– ngày 26/20 nhập kho 10 sp, đơn giá 210.000 đ/thành phầm
Trị giá vật tư xuất kho ngày 25/10 theo phương pháp trung bình gia quyền liên hoàn:
a. 8.011.765
b. 8.033.333
c. 8.000.000
d. 7.900.000
Đáp án : a

25. Công ty L có số li ệu về thành phẩm K trong tháng 10/2009 như sau:
Tồn thời điểm đầu kỳ : 100sp, đơn giá 200.000 đ/thành phầm
Trong kỳ nhập kho ngày 2/10 nhập kho 50 sp, đơn giá 205.000đ/thành phầm
– ngày 10/10 nhập kho 20sp, đơn giá 190.000đ/thành phầm
– ngày 25/10 xuất kho 40 sp
– ngày 26/20 nhập kho 10 sp, đơn giá 210.000đ/thành phầm
Trị giá vật tư xuất kho ngày 25/10 theo phương pháp nhập trước xuất trước (Fifo)

a. 8.000.000
b. 8.033.333
c. 8.011.765
d. 7.900.000
Đáp án : a

26. Phát biểu nào sau này là sai:
a. Kiểm kê từng phần là kiểm kê cho toàn bộ nhiều chủng loại tài sản của doanh nghiệp
b. Kiểm kê định kỳ là kiểm kê không xác lập thời hạn trước kiểm kê
c. Chứng từ b ắt bu ộc là ch ứng từ nhà n ước không tiêu chuẩn hóa về mẫu biểu, quy cách và phương pháp lập
d. Tất cả đều đúng
Đáp án: d

27. Nguyên tắc ghi chép vào thông tin tài khoản loại 0
a. Số dư thời điểm đầu kỳ, số dư thời gian cuối kỳ, số nhập ghi bên nợ, số xuất ghi bên có và luôn ghi đơn
b. Số dư thời điểm đầu kỳ, số dư thời gian cuối kỳ, số nhập ghi bên có, số xuất ghi bên nợ và luôn ghi đơn
c. Số dư thời điểm đầu kỳ, số dư thời gian cuối kỳ ghi bên nợ, số xuất, nhập ghi bên có và luôn ghi đơn
d. Số dư thời điểm đầu kỳ, số dư thời gian cuối kỳ, số nhập ghi bên nợ, số xuất ghi bên có và luôn ghi kép
Đáp án: a

28. Không nhìn nhận thấp hơn giá trị của những tài sản và những khoản thu nhập là nội dung của nguyên tắc:
a. Thậ n trọng
b. Trọng yếu
c. Phù hợp
d. Tấ t cả đ ều sai
Đáp án: d

29. Đối với TK lo ại 2 (trừ một vài trường hợp đặc biệt quan trọng) khi phát sinh
a. Số dư thời điểm đầu kỳ, số dư thời gian cuối kỳ, phát sinh tăng ghi bên nợ, số phát sinh giảm ghi bên có
b. Số dư thời điểm đầu kỳ, số dư thời gian cuối kỳ, phát sinh tăng ghi bên có, số phát sinh giảm ghi bên nợ
c. Số dư thời điểm đầu kỳ, phát sinh tăng ghi bên nợ, số phát sinh giảm, số dư thời gian cuối kỳ ghi bên có
d. Phát sinh tăng ghi bên nợ, số dư đ ầu kỳ, số dư thời gian cuối kỳ, số phát sinh giảm ghi bên có
Đáp án: a (TB)

30. Ngày 10/01 bán thành phầm & hàng hóa thu bằng tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí 100.000.000, giá vốn lô hàng 60.000.000. Nhưng do sơ sót, kế toán định khoản bút toán lệch giá (Nợ TK 112: 300.000.000/Có TK 511: 300.000.000) và định khoản bút toán giá vốn (Nợ TK 632: 60.000.000/Có TK 156: 60.000.000). Kế toán phát hiện ra ngay trong kỳ. Vậy phương pháp sửa sổ nào sau sẽ tiến hành vận dụng:
a. Ghi số âm
b. Ghi tương hỗ update
c. Cải chính
d. Tất cả đều đúng
Đáp án: a (K)

31. Ngày thứ 3/03 trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh (Nợ TK 112: 10.000.000/Có TK 111: 10.000.000). Khi vào sổ sách kế toán ghi (Nợ TK 112: 5.000.000/Có TK 111: 5.000.000). Sang tháng tiếp theo đó (cùng niên độ), kế toán phát hiện ra sai sót. Vậy phương pháp sửa sổ nào sau sẽ thích hợp:
a. Ghi tương hỗ update
b. Cải chính
c. Ghi số âm
d. Tất cả đều đúng
Đáp án: a

32. Cuối niên độ Số dư nợ TK 419: 200.000.000. Khi lập bảng cân đối kế toán, số dư này sẽ tiến hành ghi vào phần
a. Nguồn vốn (giá trị âm)
b. Tài sản (giá trị dương)
c. Nguồn vốn (giá trị dương)
d. Tài sản (giá trị âm)
Đáp án: a

33. Lập dự trữ giảm giá đàu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thời hạn ngắn 10.000.000. Kế toán định khoản :
a. Nợ TK 635: 10.000.000/Có TK 129: 10.000.000
b. Nợ TK 641: 10.000.000/Có TK 129: 10.000.000
c. Nợ TK 642: 10.000.000/Có TK 121: 10.000.000
d. Nợ TK 642: 10.000.000/Có TK 129: 10.000.000
Đáp án: a

34. Lập dự trữ phải thu khó đòi 10.000.000. Kế toán định khoản:
a. Nợ TK 642: 10.000.000/Có TK 139: 10.000.000
b. Nợ TK 641: 10.000.000/Có TK 139: 10.000.000
c. Nợ TK 632: 10.000.000/Có TK 139: 10.000.000
d. Nợ TK 635: 10.000.000/Có TK 139: 10.000.000
Đáp án: a

35. Lập dự trữ giảm giá hàng tồn kho 10.000.000. Kế toán định khoản:
a. Nợ TK 632: 10.000.000/Có TK 159: 10.000.000
b. Nợ TK 641: 10.000.000/Có TK 159: 10.000.000
c. Nợ TK 159: 10.000.000/Có TK 632: 10.000.000
d. Nợ TK 642: 10.000.000/Có TK 159: 10.000.000
Đáp án: a

36. Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thời gian cuối kỳ, kế toán vị trí căn cứ số thuế GTGT phải nộp:
a. Nợ TK 511/Có TK 3331
b. Nợ TK 521/Có TK 3331
c. Nợ TK 531/Có TK 3331
d. Nợ TK 133/Có TK 3331
Đáp án: a

37. Doanh nghiệp A marketing thương mại món đồ xuất khẩu phải nộp thuế. Kế toán định khoản bút toán thuế xuất khẩu phải nộp:
a. Nợ TK 511/Có TK 3333
b. Nợ TK 521/Có TK 3333
c. Nợ TK 531/Có TK 3333
d. Nợ TK 133/Có TK 3333
Đáp án: a

38. Doanh nghiệp A marketing thương mại món đồ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng. Kế toán định khoản bút toán thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng phải nộp:
a. Nợ TK 511/Có TK 3332
b. Nợ TK 521/Có TK 3332
c. Nợ TK 531/Có TK 3332
d. Nợ TK 133/Có TK 3332
Đáp án: a

39. Công ty B có số liệu tại thời gian 31/10/2009: Tổng tài sản : 1.000.000.000, Tổng nguồn vốn: 1.000.000.000. Khi phát sinh thêm trách nhiệm tháng 11/2009 thì trường hợp nào sau này không làm cho số tổng số bảng cân đối kế toán thay đổi nhưng tỷ trọng của tài sản và nguồn vốn chịu ràng buộc có sự thay đổi.
a. Chi tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí mua thành phầm & hàng hóa 10.000.000
b. Vay thời hạn ngắn tr ả n ợ cho những người dân bán 20.000.000
c. Chi tiền mặt tạ m ứng cho nhân viên cấp dưới 5.000.000
d. Tấ t cả đều đúng
Đáp án: d

40. Chứng từ nào sau này là chứng từ hướng dẫn
a. Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho
b. Phiếu thu, phiếu chi
c. Biên lai thu tiền
d. Phiếu xuấ t kho kiêm vận chuyển nội bộ
Đáp án: a

41. Chứng từ nào sau này là chứng từ bắt buộc
a. Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho
b. Phiếu thu, phiếu chi
c. Biên lai thu tiền
d. Câu b,c đúng
Đáp án: d

42. Đối với thông tin tài khoản cấp 1 có ký tự ở đầu cuối là 9 (trừ TK 419) như thông tin tài khoản 129, 139, 159, 229 khi lập bảng cân đối kế toán sẽ tiến hành ghi vào phần:
a. Tài sản (giá trị âm)
b. Tài sản (giá trị dương)
c. Nguồn vốn (giá trị dương)
d. Nguồn vốn (giá trị âm)
Đáp án: a

43. Nhóm thông tin tài khoản nào sau này là thông tin tài khoản lưỡng tính:
a. 131,136,138,331,333,334,338,336
b. 131,136,138,331,141,221, 333,334,338,336
c. 131,136,138,331,141,221, 333,334,338,336
d. 131,136,138,331,141,221, 333,334,338,336,337,151
Đáp án: a

44. Chọn phát biểu sai
a. Tài khoản kế toán dùng để phản ánh một cách tổng quát tài sản, nguồn vốn của cty.
b. Bảng cân đối kế toán phản ánh tài sản và nguồn vốn một cách tổng quát ở thuở nào điểm nhất định.
c. Tài khoản kế toán và báo cáo kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có cùng đối tượng người dùng phản ánh là tình hình và kết quả marketing thương mại của doanh nghiệp.
d. Tất cả đúng
Đáp án: a

45. Giả sử kế toán ghi sai
+ Quan hệ đối ứng Một trong những thông tin tài khoản + Ghi số tiền sai to nhiều hơn số tiền đúng.
+ Cùng một chứng từ ghi trùng nhiều bút toán
Vì thế kế toán hoàn toàn có thể vận dụng sửa sổ theo phương pháp nào dưới đây:
a. Ghi số âm
b. Ghi tương hỗ update
c. Cải chính
d. Tất cả đều đúng
Đáp án: a

46. Chi hoa hồng đại lý số tiền 10.000.000 bằng tiền mặt. Kế toán định khoản:
a. Nợ TK 641: 10.000.000/Có Tk 111: 10.000.000
b. Nợ TK 642: 10.000.000/Có Tk 111: 10.000.000
c. Nợ TK 635: 10.000.000/Có Tk 111: 10.000.000
d. Nợ TK 811: 10.000.000/Có Tk 111: 10.000.000
Đáp án: a

47. Hình thức tổ chức triển khai cỗ máy kế toán triệu tập là:
a. Tổ chức kế toán mà mọi việc làm ghi nhận, xử lý và báo cáo thông tin kế toán đều tậ p. trung tại khòng kế toán của Công ty, những chi nhánh, shop.. phụ thuộc Công ty chỉ hạch toán báo sổ như lập chứng từ, thu nhập chứng từ và tổng hợp chứng từ chuyển về phòng kế toán công ty
b. Tổ chức kế toán mà mọi việc làm ghi nhận, xử lý và báo cáo thông tin kế toán đều do những chi nhánh, shop.. phụ thuộc làm còn Công ty chỉ hạch toán báo sổ
c. Tổ chức kế toán mà mọi việc làm ghi nhận, xử lý và báo cáo thông tin kế toán đều do Công ty và những chi nhánh phụ thuộc làm
d. Tất cả đều sai.
Đáp án: a

48. Sổ Đk chứng từ ghi sổ được vận dụng trong hình thức kế toán nào sau này:
a. Chứng từ ghi sổ b. Nhật ký sổ cái
c. Nhật ký chứng từ d. Nhật ký chung
Đáp án: a

49. Sổ nhật ký Sổ cái là loại sổ kế toán:
a. Ghi phối hợp theo thứ tự thời hạn và theo khối mạng lưới hệ thống
b. Sổ tổng hợp
c. Sổ nhiều cột
d. Tất cả đều đúng
Đáp án: d

50. Hình thức chứng từ ghi sổ gồm có những sổ kế toán hầu hết nào:
a. Sổ cái
b. Sổ Đk chứng từ ghi sổ
c. Sổ hoặc thẻ kế toán rõ ràng
d. Tất cả đều đúng
Đáp án: d

://.youtube/watch?v=wcbStEGjglM

Reply
1
0
Chia sẻ

4227

Review Sử việc nào sau này không phải là trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Sử việc nào sau này không phải là trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Sử việc nào sau này không phải là trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Sử việc nào sau này không phải là trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh Free.

Giải đáp vướng mắc về Sử việc nào sau này không phải là trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sử việc nào sau này không phải là trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sử #việc #nào #sau #đây #không #phải #là #nghiệp #vụ #kinh #tế #phát #sinh