Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hướng dẫn sử dụng logic pro x Đầy đủ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn sử dụng logic pro x Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-09 16:43:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Hướng dẫn sử dụng logic pro x Mới Nhất
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn sử dụng logic pro x được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-09 16:42:14 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể ghi âm vào ô, giống với việc ghi âm vùng trong khu vực Rãnh. Nếu hàng được kết phù thích phù thích hợp với rãnh âm thanh, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể ghi âm âm thanh vào ô. Nếu ô được kết phù thích phù thích hợp với rãnh nhạc cụ ảo, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể ghi âm MIDI vào ô. Khi bạn ghi âm vào ô, mọi ô đang phát trong những hàng khác sẽ tiếp tục phát. Sử dụng setup ô để tại vị độ dài của bản ghi âm cũng như điều sẽ xẩy ra khi bạn ghi âm xong.

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt setup ghi âm sau này cho ô:

  Chế độ: Xác định điều sẽ xẩy ra riêng với nội dung ô hiện có khi bạn ghi âm trong ô.

   Lượt: Mỗi bản ghi âm mới được thêm vào thư mục lượt trong ô. Sau khi ghi âm, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể xem trước lượt và chọn lượt sử dụng trong ô.

   Hợp nhất: Mỗi bản ghi mới hợp nhất với bản ghi âm trước đó. Tùy chọn này chỉ có sẵn cho nhạc cụ ảo.

   Thay thế: Mỗi bản ghi mới thay thế bản ghi âm trước đó.

  Độ dài: Xác định thời lượng của bản ghi âm. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt bản ghi âm để dừng ở cuối giá trị Độ dài ô hoặc dừng ở ô nhịp hoặc phách tiếp theo sau khi bạn dừng ghi âm Theo phong thái thủ công.

   Độ dài ô: Độ dài của bản ghi âm được xác lập theo giá trị Độ dài ô bên trong setup Phát từ.

   Ô nhịp: Bản ghi âm dừng ở ô nhịp tiếp theo sau khi bạn dừng ghi âm Theo phong thái thủ công.

   Phách: Bản ghi âm dừng ở phách tiếp theo sau khi bạn dừng ghi âm Theo phong thái thủ công.

  Tại điểm kết thúc ghi âm: Xác định điều sẽ xẩy ra khi quy trình ghi âm kết thúc. Theo mặc định, tùy chọn này được đặt để phát lại ngay nội dung bạn vừa ghi âm. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt tùy chọn đó để tiếp tục ghi âm nhiều lượt của buổi màn màn biểu diễn hoặc hợp nhất nhiều buổi màn màn biểu diễn nhạc cụ ảo, tùy thuộc vào setup chủ trương Ghi âm.

   Thay đổi Chế độ phát: Khi quy trình ghi âm tạm ngưng, ô sẽ ngay lập tức khởi đầu phát buổi màn màn biểu diễn được ghi âm.

   Tiếp tục ghi âm: Khi bản ghi âm tiến đến cuối độ dài bản ghi âm được xác lập, bản ghi âm này sẽ ghi đè bản ghi âm trước đó, tạo những lượt hoặc hợp nhất từng bản ghi âm tiếp Từ đó, tùy thuộc vào setup Chế độ.

Ghi chú: Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể ghi âm âm thanh và những ô MIDI, nhưng không vào những ô kiểu hoặc Drummer.

Chạm và giữ hình tượng rãnh của rãnh chứa ô, tiếp Từ đó kéo sang phải để hiển thị những điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh rãnh.

Chạm vào nút Cho phép ghi âm cho rãnh đó, nếu chưa hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

Nút Ghi âm hình tròn trụ trụ xuất hiện trong những ô trống trên rãnh.

Chạm vào nút Ghi âm trong ô bạn muốn ghi âm vào.

Ô đếm ngược về đầu bản ghi âm.

Ghi âm vào ô bằng phương pháp sử dụng micrô (cho những ô âm thanh), Nhạc cụ cảm ứng (cho những ô nhạc cụ ảo) hoặc đàn phím MIDI được link (cho những ô nhạc cụ ảo).

Khi bản ghi âm tiến đến phần cuối ô, ô tạm ngưng hoặc tiếp tục ghi âm tùy thuộc vào setup Ghi âm của ô đó.

Thực hiện một trong những tác vụ sau này:

Phương thức này hữu ích để ghi đè hoặc hợp nhất bản ghi âm mới với nội dung ô hiện có.

Chạm vào nút Sửa , chạm vào ô, tiếp Từ đó chạm vào Ghi âm.

Ghi âm vào ô bằng phương pháp sử dụng micrô (cho những ô âm thanh), Nhạc cụ cảm ứng (cho những ô nhạc cụ ảo) hoặc đàn phím MIDI được link (cho những ô nhạc cụ ảo).

Khi bản ghi âm tiến đến ô kết thúc, ô tạm ngưng hoặc tiếp tục ghi âm tùy thuộc vào setup Ghi âm của ô đó.

Thực hiện một trong những tác vụ sau này:

  Chạm vào nút Sửa , tiếp Từ đó chạm hai lần vào ô.

  Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau này:

   Để đặt chủ trương ghi âm cho ô: Chạm vào Chế độ, tiếp Từ đó chạm vào Thay thế, Hợp nhất hoặc Lượt.

   Để đặt độ dài bản ghi âm: Chạm vào Độ dài, tiếp Từ đó chạm vào Độ dài ô, Ô nhịp hoặc Phách.

   Để đặt tham số Kết thúc ghi âm: Chạm vào Tại điểm kết thúc ghi âm, tiếp Từ đó chạm vào Thay đổi Chế độ phát hoặc Tiếp tục ghi âm.

Trong Logic Pro, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt những giá trị mặc định của bản ghi âm cho những ô theo loại (âm thanh hoặc MIDI). Để biết thông tin, hãy xem chương Live Loops của Hướng dẫn sử dụng Logic Pro X. Bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể xem Trợ giúp thông minh cho Live Loops trong Logic Remote.

Page 2

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể ghi âm vào ô, giống với việc ghi âm vùng trong khu vực Rãnh. Nếu hàng được kết phù thích phù thích hợp với rãnh âm thanh, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể ghi âm âm thanh vào ô. Nếu ô được kết phù thích phù thích hợp với rãnh nhạc cụ ảo, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể ghi âm MIDI vào ô. Khi bạn ghi âm vào ô, mọi ô đang phát trong những hàng khác sẽ tiếp tục phát. Sử dụng setup ô để tại vị độ dài của bản ghi âm cũng như điều sẽ xẩy ra khi bạn ghi âm xong.

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt setup ghi âm sau này cho ô:

  Chế độ: Xác định điều sẽ xẩy ra riêng với nội dung ô hiện có khi bạn ghi âm trong ô.

   Lượt: Mỗi bản ghi âm mới được thêm vào thư mục lượt trong ô. Sau khi ghi âm, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể xem trước lượt và chọn lượt sử dụng trong ô.

   Hợp nhất: Mỗi bản ghi mới hợp nhất với bản ghi âm trước đó. Tùy chọn này chỉ có sẵn cho nhạc cụ ảo.

   Thay thế: Mỗi bản ghi mới thay thế bản ghi âm trước đó.

  Độ dài: Xác định thời lượng của bản ghi âm. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt bản ghi âm để dừng ở cuối giá trị Độ dài ô hoặc dừng ở ô nhịp hoặc phách tiếp theo sau khi bạn dừng ghi âm Theo phong thái thủ công.

   Độ dài ô: Độ dài của bản ghi âm được xác lập theo giá trị Độ dài ô bên trong setup Phát từ.

   Ô nhịp: Bản ghi âm dừng ở ô nhịp tiếp theo sau khi bạn dừng ghi âm Theo phong thái thủ công.

   Phách: Bản ghi âm dừng ở phách tiếp theo sau khi bạn dừng ghi âm Theo phong thái thủ công.

  Tại điểm kết thúc ghi âm: Xác định điều sẽ xẩy ra khi quy trình ghi âm kết thúc. Theo mặc định, tùy chọn này được đặt để phát lại ngay nội dung bạn vừa ghi âm. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt tùy chọn đó để tiếp tục ghi âm nhiều lượt của buổi màn màn biểu diễn hoặc hợp nhất nhiều buổi màn màn biểu diễn nhạc cụ ảo, tùy thuộc vào setup chủ trương Ghi âm.

   Thay đổi Chế độ phát: Khi quy trình ghi âm tạm ngưng, ô sẽ ngay lập tức khởi đầu phát buổi màn màn biểu diễn được ghi âm.

   Tiếp tục ghi âm: Khi bản ghi âm tiến đến cuối độ dài bản ghi âm được xác lập, bản ghi âm này sẽ ghi đè bản ghi âm trước đó, tạo những lượt hoặc hợp nhất từng bản ghi âm tiếp Từ đó, tùy thuộc vào setup Chế độ.

Ghi chú: Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể ghi âm âm thanh và những ô MIDI, nhưng không vào những ô kiểu hoặc Drummer.

Chạm và giữ hình tượng rãnh của rãnh chứa ô, tiếp Từ đó kéo sang phải để hiển thị những điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh rãnh.

Chạm vào nút Cho phép ghi âm cho rãnh đó, nếu chưa hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

Nút Ghi âm hình tròn trụ trụ xuất hiện trong những ô trống trên rãnh.

Chạm vào nút Ghi âm trong ô bạn muốn ghi âm vào.

Ô đếm ngược về đầu bản ghi âm.

Ghi âm vào ô bằng phương pháp sử dụng micrô (cho những ô âm thanh), Nhạc cụ cảm ứng (cho những ô nhạc cụ ảo) hoặc đàn phím MIDI được link (cho những ô nhạc cụ ảo).

Khi bản ghi âm tiến đến phần cuối ô, ô tạm ngưng hoặc tiếp tục ghi âm tùy thuộc vào setup Ghi âm của ô đó.


Thực hiện một trong những tác vụ sau này:

Phương thức này hữu ích để ghi đè hoặc hợp nhất bản ghi âm mới với nội dung ô hiện có.

Chạm vào nút Sửa , chạm vào ô, tiếp Từ đó chạm vào Ghi âm.

Ghi âm vào ô bằng phương pháp sử dụng micrô (cho những ô âm thanh), Nhạc cụ cảm ứng (cho những ô nhạc cụ ảo) hoặc đàn phím MIDI được link (cho những ô nhạc cụ ảo).

Khi bản ghi âm tiến đến ô kết thúc, ô tạm ngưng hoặc tiếp tục ghi âm tùy thuộc vào setup Ghi âm của ô đó.

Thực hiện một trong những tác vụ sau này:

  Chạm vào nút Sửa , tiếp Từ đó chạm hai lần vào ô.

  Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau này:

   Để đặt chủ trương ghi âm cho ô: Chạm vào Chế độ, tiếp Từ đó chạm vào Thay thế, Hợp nhất hoặc Lượt.

   Để đặt độ dài bản ghi âm: Chạm vào Độ dài, tiếp Từ đó chạm vào Độ dài ô, Ô nhịp hoặc Phách.

   Để đặt tham số Kết thúc ghi âm: Chạm vào Tại điểm kết thúc ghi âm, tiếp Từ đó chạm vào Thay đổi Chế độ phát hoặc Tiếp tục ghi âm.

Trong Logic Pro, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt những giá trị mặc định của bản ghi âm cho những ô theo loại (âm thanh hoặc MIDI). Để biết thông tin, hãy xem chương Live Loops của Hướng dẫn sử dụng Logic Pro X. Bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể xem Trợ giúp thông minh cho Live Loops trong Logic Remote.

Page 3

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể ghi âm vào ô, giống với việc ghi âm vùng trong khu vực Rãnh. Nếu hàng được kết phù thích phù thích hợp với rãnh âm thanh, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể ghi âm âm thanh vào ô. Nếu ô được kết phù thích phù thích hợp với rãnh nhạc cụ ảo, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể ghi âm MIDI vào ô. Khi bạn ghi âm vào ô, mọi ô đang phát trong những hàng khác sẽ tiếp tục phát. Sử dụng setup ô để tại vị độ dài của bản ghi âm cũng như điều sẽ xẩy ra khi bạn ghi âm xong.

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt setup ghi âm sau này cho ô:

  Chế độ: Xác định điều sẽ xẩy ra riêng với nội dung ô hiện có khi bạn ghi âm trong ô.

   Lượt: Mỗi bản ghi âm mới được thêm vào thư mục lượt trong ô. Sau khi ghi âm, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể xem trước lượt và chọn lượt sử dụng trong ô.

   Hợp nhất: Mỗi bản ghi mới hợp nhất với bản ghi âm trước đó. Tùy chọn này chỉ có sẵn cho nhạc cụ ảo.

   Thay thế: Mỗi bản ghi mới thay thế bản ghi âm trước đó.

  Độ dài: Xác định thời lượng của bản ghi âm. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt bản ghi âm để dừng ở cuối giá trị Độ dài ô hoặc dừng ở ô nhịp hoặc phách tiếp theo sau khi bạn dừng ghi âm Theo phong thái thủ công.

   Độ dài ô: Độ dài của bản ghi âm được xác lập theo giá trị Độ dài ô bên trong setup Phát từ.

   Ô nhịp: Bản ghi âm dừng ở ô nhịp tiếp theo sau khi bạn dừng ghi âm Theo phong thái thủ công.

   Phách: Bản ghi âm dừng ở phách tiếp theo sau khi bạn dừng ghi âm Theo phong thái thủ công.


  Tại điểm kết thúc ghi âm: Xác định điều sẽ xẩy ra khi quy trình ghi âm kết thúc. Theo mặc định, tùy chọn này được đặt để phát lại ngay nội dung bạn vừa ghi âm. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt tùy chọn đó để tiếp tục ghi âm nhiều lượt của buổi màn màn biểu diễn hoặc hợp nhất nhiều buổi màn màn biểu diễn nhạc cụ ảo, tùy thuộc vào setup chủ trương Ghi âm.

   Thay đổi Chế độ phát: Khi quy trình ghi âm tạm ngưng, ô sẽ ngay lập tức khởi đầu phát buổi màn màn biểu diễn được ghi âm.

   Tiếp tục ghi âm: Khi bản ghi âm tiến đến cuối độ dài bản ghi âm được xác lập, bản ghi âm này sẽ ghi đè bản ghi âm trước đó, tạo những lượt hoặc hợp nhất từng bản ghi âm tiếp Từ đó, tùy thuộc vào setup Chế độ.

Ghi chú: Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể ghi âm âm thanh và những ô MIDI, nhưng không vào những ô kiểu hoặc Drummer.

Chạm và giữ hình tượng rãnh của rãnh chứa ô, tiếp Từ đó kéo sang phải để hiển thị những điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh rãnh.

Chạm vào nút Cho phép ghi âm cho rãnh đó, nếu chưa hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

Nút Ghi âm hình tròn trụ trụ xuất hiện trong những ô trống trên rãnh.

Chạm vào nút Ghi âm trong ô bạn muốn ghi âm vào.

Ô đếm ngược về đầu bản ghi âm.

Ghi âm vào ô bằng phương pháp sử dụng micrô (cho những ô âm thanh), Nhạc cụ cảm ứng (cho những ô nhạc cụ ảo) hoặc đàn phím MIDI được link (cho những ô nhạc cụ ảo).

Khi bản ghi âm tiến đến phần cuối ô, ô tạm ngưng hoặc tiếp tục ghi âm tùy thuộc vào setup Ghi âm của ô đó.

Thực hiện một trong những tác vụ sau này:

Phương thức này hữu ích để ghi đè hoặc hợp nhất bản ghi âm mới với nội dung ô hiện có.

Chạm vào nút Sửa , chạm vào ô, tiếp Từ đó chạm vào Ghi âm.

Ghi âm vào ô bằng phương pháp sử dụng micrô (cho những ô âm thanh), Nhạc cụ cảm ứng (cho những ô nhạc cụ ảo) hoặc đàn phím MIDI được link (cho những ô nhạc cụ ảo).

Khi bản ghi âm tiến đến ô kết thúc, ô tạm ngưng hoặc tiếp tục ghi âm tùy thuộc vào setup Ghi âm của ô đó.

Thực hiện một trong những tác vụ sau này:

  Chạm vào nút Sửa , tiếp Từ đó chạm hai lần vào ô.

  Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau này:

   Để đặt chủ trương ghi âm cho ô: Chạm vào Chế độ, tiếp Từ đó chạm vào Thay thế, Hợp nhất hoặc Lượt.

   Để đặt độ dài bản ghi âm: Chạm vào Độ dài, tiếp Từ đó chạm vào Độ dài ô, Ô nhịp hoặc Phách.

   Để đặt tham số Kết thúc ghi âm: Chạm vào Tại điểm kết thúc ghi âm, tiếp Từ đó chạm vào Thay đổi Chế độ phát hoặc Tiếp tục ghi âm.

Trong Logic Pro, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể đặt những giá trị mặc định của bản ghi âm cho những ô theo loại (âm thanh hoặc MIDI). Để biết thông tin, hãy xem chương Live Loops của Hướng dẫn sử dụng Logic Pro X. Bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể xem Trợ giúp thông minh cho Live Loops trong Logic Remote.

Share Link Down Hướng dẫn sử dụng logic pro x miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn sử dụng logic pro x tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Hướng dẫn sử dụng logic pro x Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn sử dụng logic pro x
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn sử dụng logic pro x vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #sử #dụng #logic #pro

4371

Video Hướng dẫn sử dụng logic pro x Đầy đủ ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn sử dụng logic pro x Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Hướng dẫn sử dụng logic pro x Đầy đủ miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn sử dụng logic pro x Đầy đủ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn sử dụng logic pro x Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn sử dụng logic pro x Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #sử #dụng #logic #pro #Đầy #đủ