Thủ Thuật Hướng dẫn So sánh nhất của bore Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa So sánh nhất của bore được Update vào lúc : 2022-03-19 14:36:16 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN2. Cấu trúc so sánh hơn3. Chú ý khi so sánh hơnII. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

– So sánh hơn trong tiếng Anh là gì và được vận dụng ra làm sao trong tiếng Anh?

– Và cần lưu ý điều gì khí sử dung dạng so sánh hơn!

Tất cả những thắc này Anh ngữ Ms Hoa sẽ hỗ trợ những bạn giải đáp thông qua nội dung bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm dạng bài so sánh trong TOEIC

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh hơn được hiểu là cấu trúc so sánh giữa 2 hay nhiều vật/người với nhau về 1 hay là một trong vài tiêu chuẩn, trong số có một vật đạt được tiêu chuẩn được đưa ra cao nhất so với những vật còn sót lại.

So sánh hơn thường được sử dụng cho việc so sánh 2 hay nhiều vật/người với nhau (với những trường hợp so sánh 1 vật với tổng thể ta dùng so sánh nhất).

2. Cấu trúc so sánh hơn

So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:

Cấu trúc:      

  S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V
  S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong số đó:      

  S-adj-er: là tính từ được thêm đuôi “er”
  S-adv-er: là trạng từ được thêm đuôi “er”
  S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)
  S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng người dùng 1)
  Axiliary V: trợ động từ
  (object): tân ngữ
  N (noun): danh từ
  Pronoun: đại từ

Ví dụ:

– This book is thicker than that one.

– They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài:

Cấu trúc:

  S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V
  S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong số đó:      

  L-adj: tính từ dài
  L-adv: trạng từ dài

Ví dụ:

– He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

– My friend did the test more carefully than I did = My friend did the test more carefully than me.

Lưu ý

So sánh hơn được nhấn mạnh yếu tố bằng phương pháp thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

>> Xem thêm: So sánh nhất trong tiếng Anh

3. Chú ý khi so sánh hơn

Short adj (Tính từ ngắn)

– Với tính từ có một âm tiết: long, short, tall,…
=> Nếu từ đó kết thúc bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp hai phụ âm

Ví dụ: Big => bigger; hot => hotter

– Với tính từ có 2 âm tiết kết thúc bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager dùng với most vì là tính từ dài).
=> Nếu từ đó kết thúc bằng phụ âm y –> ta đổi y thành i.

Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ họ niềm sung sướng hơn trước kia kia.)

Ta thấy “happy” là một tính từ có 2 âm tiết nhưng khi sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn.

+ Một số tính từ và trạng từ biến hóa đặc biệt quan trọng khi sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất

Long adj (Tính từ dài)

Là tính từ có nhiều hơn nữa một âm tiết (trừ trường hợp 2 âm tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (trở ngại vất vả), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

 (Mới + HOT) – Inbox nhận tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

Các trường hợp bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng chừng cách)
Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)
Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

>>> Tất tần tật về những cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn đáp án đúng

1. I think Tp New York is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của những tính từ và trạng từ sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. beautiful

2. hot

3. crazy

4. slowly

5. few

6. little

7. bad

8. good

9. attractive

10. big

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

1. beautifully

beautifully

the most beautifully

2. hot

hotter

the hottest

3. crazy

crazier

the craziest

4. slowly

more slowly

the most slowly

5. few

fewer

the fewest

6. little

less

the least

7. bad

worse

the worst

8. good

better

the best

9. attractive

more attractive

the most attractive

10. big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong những câu sau.

1. He is ……. singer I’ve ever met.

A. worse                     B. bad                      C. the worst                      D. badly

2. Mary is ……. responsible as Peter.

A. more                      B. the most                      C. much                       D. as

3. It is ……. in the city than it is in the country.

A. noisily                   B. more noisier                  C. noisier                     D. noisy

4. He sings ……….. among the singers I have known.

A. the most beautiful                          B. the more beautiful

C. the most beautifully                       D. the more beautifully

5. He is ……. student in my class.

A. most hard-working                            B. more hard-working

C. the most hard-working                       D. as hard-working

6. The English test was ……. than I thought it would be.

A. the easier                     B. more easy                     C. easiest                     D. easier

7. Physics is thought to be ……. than Math.

A. harder                  B. the more hard                 C. hardest                   D. the hardest

8. Jupiter is ……. planet in the solar system.

A. the biggest                    B. the bigger                    C. bigger                     D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest              B. the most slow           C. the slowly              D. the most slowly

10. My house is ……. hers.

A. cheap than                 B. cheaper              C. more cheap than            D. cheaper than

11. My office is ……. away than mine.

A. father                      B . more far                       C. farther                       D. farer

12. Lana is ……. than David.

A. handsome                       B. the more handsome

C. more handsome                       D. the most handsome

13. She did the test ……….. I did.

A. as bad as                       B. badder than                      

C. more badly than                       D. worse than

14. A boat is ……. than a plane.

A. slower                     B. slowest                     C. more slow                     D. more slower

15. Her new house is ……. than the old one.

A. more comfortable                      B. comfortably

C. more comfortabler                      D. comfortable

16. Her sister dances ……….. than me.

A. gooder                      B. weller                      C. better                       D. more good

17. Her bedroom is ……. room in her house.

A. tidier than                       B. the tidiest

C. the most tidy                       D. more tidier

18. This road is ……. than that road.

A. narrower                B. narrow              C. the most narrow             D. more narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. more careful than                       B. more carefully

C. more carefully than                       D. as careful as

20. It was ……. day of the year.

A. the colder                       B. the coldest                      C. coldest                      D. colder

Đáp án

1. C
2. D
3. C
4. C
5. C
6. D
7. A
8.A
9.D
10.D
11.C
12.C
13. D
14.A
15.A
16.C
17.B
18.A
19.C
20.B

Excercise 5: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. student in my group. 
2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.
3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.
4. Well, the place looks (clean) …………………….now.
5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one. 
6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….
7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.
8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa
9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen.
10. He runs ( fast )………………….of all.
11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.
12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun?
13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….
14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.
15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.
16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 
17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.
18. French is considered to be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult)  …………………….language.

19. It’s the (large)……………………. company in the country.

Đáp án

1. the cleverest
2. longer
3. the best
4. cleaner
5. more expensive
6. more quickly
7. more dangerous
8. more sweetly
9. the most exciting
10. the fastest
11. the most popular
12. the closest 
13. beautifully – most beautifully
14. hotter
15. worse
16. better 
17. big – bigger
18. more difficult – the most difficult

19. largest

Cấu trúc so sánh hơn cũng khá được sử dụng nhiều trong những bài thi tiếng anh. Và nếu bạn không nắm vững cách dùng so sánh hơn trong tiếng anh thì rất hoàn toàn có thể sẽ có được những nhầm lẫn không mong muốn ảnh hưởng đến kết quả làm bài của bạn. Vậy nên hãy ôn luyện kĩ càng, và để lại những comment, vướng mắc mà bạn đang gặp phải nhé.

Nếu bạn đã từng đến Cơ sở Khánh Hội, chắc như đinh bạn đã gặp “cặp bài trùng” Ms Thanh Trúc và Ms Yến Nhi. Hôm nay, toàn bộ chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện để hiểu sâu hơn về hai cô nhé!

CÀNG CHƠI THÂN CÀNG GIỐNG NHAU

MS THANH TRÚC VS MS YẾN NHI

Với cô, tình yêu của cô dành riêng cho ngôn từ này ngày một lớn dần là nhờ vào những em, cô thực sự mong ước sự nhiệt huyết trong mọi bài giảng của từng sứ giả của Ms Hoa sẽ thổi lửa vào tâm hồn những em, khiến những em một phần nào đó giảm sút được nỗi lo ngại khi đi học tiếng Anh.

Ms.Tạ Hòa

Smiling Messenger

Hơn ai hết cô hiểu sự trở ngại vất vả vất vả của một người mới khởi đầu tiếp cận một ngôn từ mới. Nhưng những em ạ, đề thi TOEIC không còn gì quá đánh đố, chỉ là vì toàn bộ chúng ta chưa tồn tại kế hoạch làm bài thích hợp thôi. Cô tin rằng, với kinh nghiệm tay nghề giảng dạy nhiều năm cũng như lửa nhiệt huyết của cô cũng như đội ngũ sứ giả tại Anh ngữ Ms Hoa, những em sẽ dần dần đã có được khuynh hướng cũng như phương pháp tốt nhất để hoàn toàn có thể chinh phục TOEIC.

Ms Nguyễn Bình

a Caring Messenger

4570

Review So sánh nhất của bore ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review So sánh nhất của bore tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down So sánh nhất của bore miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download So sánh nhất của bore miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về So sánh nhất của bore

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh nhất của bore vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #nhất #của #bore