Contents

Kinh Nghiệm về Số mol của 4,48 lít khí CO2 ở đktc là Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Số mol của 4,48 lít khí CO2 ở đktc là được Update vào lúc : 2022-07-04 14:30:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Số mol của 4,48 lít khí CO2 ở đktc là Mới Nhất
You đang tìm kiếm từ khóa Số mol của 4,48 lít khí CO2 ở đktc là được Update vào lúc : 2022-07-04 14:15:05 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tính nồng độ Phần Trăm của những dung dịch sau (Hóa học – Lớp 9)

5 vấn đáp

Nội dung chính

    Cho 4,48 lít CO2 [đktc] trải qua 190,48ml dung dịch NaOH 2% có khối lượng riêng là một trong,05g/ml. Khối lượng muối tạo thành là

Tính số mol và số g chất tan có trong (Hóa học – Lớp 9)

2 vấn đáp

Tính lượng đồng thu được sau phản ứng (Hóa học – Lớp 8)

3 vấn đáp

Hãy tính số mol và số gam chất tan có trong (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Tính % khối lượng của mỗi sắt kẽm sắt kẽm kim loại (Hóa học – Lớp 9)

2 vấn đáp

Tính khối lượng đinh sắt ban đầu định hòa tan (Hóa học – Lớp 8)

1 vấn đáp

Chứng minh a/x = b/y (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Cho 4,48 lít CO2 [đktc] trải qua 190,48ml dung dịch NaOH 2% có khối lượng riêng là một trong,05g/ml. Khối lượng muối tạo thành là

Câu 13990 Vận dụng

Cho 4,48 lít CO2 [đktc] trải qua 190,48ml dung dịch NaOH 2% có khối lượng riêng là một trong,05g/ml. Khối lượng muối tạo thành là

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+] Áp dụng công thức: mdd = D.V tính khối lượng dung dịch NaOH => mNaOH => nNaOH

+] Xét tỉ lệ: $fracn_NaOHn_CO_2 phản ứng chỉ tạo muối NaHCO3

=> số mol NaHCO3 tính theo số mol NaOH

Phương pháp giải bài tập oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm — Xem rõ ràng

Khối lượng của 4,48 lít NH3 ở đktc là

a. 34g

b. 1,7g

c. 3,4g

d.17g

Viết phương trình phản ứng [Hóa học – Lớp 9]

1 vấn đáp

Tính thể tích khí hiđro [đktc] thu được [Hóa học – Lớp 8]

4 vấn đáp

Viết những phương trình phản ứng xẩy ra [Hóa học – Lớp 9]

1 vấn đáp

Giải phương trình sau [Hóa học – Lớp 9]

3 vấn đáp

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Bài 1: cho 4,48 lít khí CO2 ở đktc tính :

a] số mol khí CO2

b] khối lượng khí CO2

c] số phân tử khí CO2

Bài 2 : tính khối lượng hỗn hợp chất gồm

a] 6,72 lit H2 và 10,08 lit CO2

b] 0,15 mol CuCl2 và 0,2 mol CuSO4

c] 3×1023 phân tử CaCO3 và 1,5 x1023 phân tử MgCO3

Các vướng mắc tương tự

a. Tính số mol của : 14g Fe, 25g CaCO3, 4gNaOH, 1,5.1023phân tử b. Tính khối lượng của: 0,25 mol ZnSO4,0,2 mol AICI3, 0,3 mol Cu; 0,35 mol Fe2[SO4]3

c. Tính thể tích của những chất khí ở đktc: 0,2 mol CO2; 0,15 mol CI2; 0,3 mol SO2

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Khối lượng 4,48 lít khí co2 ở đktc là bao nhiêu?Giups tớ với!!!!

Các vướng mắc tương tự

Đáp án+Giải thích tiến trình giải:

Câu 32: Tính số mol của 4,48 lit khí Cl2 ở Đk tiêu chuẩn?

A. 1 mol

B. 0,3 mol

C.0,2 mol

D. 0,125 mol

Câu 33:Tính số mol của 6,72 lit khí O2 ở Đk tiêu ?

A. 1 mol

B. 0,5 mol

C.0,2 mol

D. 0,125 mol

`->` Không có đáp án 

Câu 34: Số mol nguyên tử hiđro có trong 36 gam nước là:

A. 1 mol

B. 1,5 mol

C. 2 mol

D. 4 mol

Câu 35: Công thức đúng quy đổi giữa thể tích chất khí [đktc] và lượng chất là:

A. 22,4.n.V =1

B. V = n.22,4

C. n = 22,4.V

D. V=22,4.N

Câu 37: Số mol chứa trong 3.10 23 phân tử nước là:

A. 0,2 mol

B. 0,3 mol

C. 0,4 mol

D. 0,5 mol

`->` Không có đáp án 

Câu 38: Khối lượng của 0,1 mol khí H2S là:

A. 3,4 gam

B. 4,4 gam

C. 2,2 gam

D. 6,6 gam

Câu 39: Tính số mol phân tử có trong 50 gam CaCO3?

A. 1mol

B. 0,5mol

C. 1,2 mol

D. 1,5mol

`->` Không có đáp án 

Câu 40: Công thức liên hệ giữa mol, khối lượng chất và phân tử khối của một chất là:

A. m= M. n

B. m= M : n

C. m= n : M

D. m.n. M =1

Câu 41: Thành phần Phần Trăm theo khối lượng của nguyên tố Fe có trong hợp chất Fe2O3 là

A. 70%

B. 30%

C. 40%

D. 60%

Câu 42: Hợp chất A có khối lượng mol là 94, có thành phần những nguyên tố là: 82,98% K; còn sót lại là oxi. Công thức hoá học của hợp chất A là:

A. KO2

B. KO

C. K2O

D. KOH

Câu 43: Thành phần Phần Trăm về khối lượng của nguyên tố Fe trong hợp chất Fe3O4 là

A. 72,4%.

B. 68,8%.

C. 76%.

D. 62,5%.

Câu 44: Một hợp chất khí A có thành phần về khối lượng của những nguyên tố là 40% S và 60% O. Hãy xác lập công thức hóa học của hợp chất khí A biết A có tỉ khối so với khí H2 là 40?

A. SO.

B. SO2.

C. SO3.

D. H2SO4.

Câu 45: Xác định khối lượng mol của khí A có tỉ khối riêng với oxi là một trong,375:

A. 44g/mol

B. 46g/mol

C. 54g/mol

D.65g/mol

Câu 46: Xác định khối lượng mol của khí B có tỉ khối riêng với Cl2 là một trong,818:

A. 84 g/mol

B. 86 g/mol

C. 87g/mol

D.80g/mol

`->` Không có đáp án 

Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: H2O -> H2 + O2 [Hóa học – Lớp 8]

2 vấn đáp

Cho 6,721 lít H2 ở [đktc] trải qua 40g CuO [Hóa học – Lớp 8]

1 vấn đáp

Số mol phân tử  N2 có trong 280 gam khí Nitơ là

Trong 24 gam MgO có bao nhiêu phân tử MgO?

Số mol nguyên tử hiđro có trong 36 gam nước là:

Thể tích của 280 gam khí nitơ ở đktc là:

Phải lấy bao nhiêu lít khí CO2 ở đktc để sở hữu 3,01.1023 phân tử CO2?

Công thức đúng quy đổi giữa thể tích chất khí [đktc] và lượng chất là:

Số mol chứa trong 3.10 23 phân tử nước là:

Hỗn hợp X gồm 4 gam metan [CH4] và 7 gam etilen [C2H4] hoàn toàn hoàn toàn có thể tích là 

3,36 lít khí axetilen [C2H2] ở Đk tiêu chuẩn có khối lượng là

0,2 mol C2H5CHO có khối lượng là

4,48 lít khí X ở Đk tiêu chuẩn chiếm số mol là

Biết 0,125 mol X có khối lượng 20 gam. Khối lượng mol phân tử của chất X là

1 mol khí SO2 ở Đk tiêu chuẩn hoàn toàn hoàn toàn có thể tích là:

Trong 16g CuSO4 có chứa bao nhiêu gam đồng?

Tính khối lượng khí H2 có trong 6,72 lít khí H₂[đo ở đktc]?

Tính số mol phân tử  có trong 50 gam CaCO₃?

 0,75 mol phân tử hyđro[đo ở đktc] chiếm thể tích bao nhiêu lít?

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Bài 1: cho 4,48 lít khí CO2 ở đktc tính :

a] số mol khí CO2

b] khối lượng khí CO2

c] số phân tử khí CO2

Bài 2 : tính khối lượng hỗn hợp chất gồm

a] 6,72 lit H2 và 10,08 lit CO2

b] 0,15 mol CuCl2 và 0,2 mol CuSO4

c] 3×1023 phân tử CaCO3 và 1,5 x1023 phân tử MgCO3

Các vướng mắc tương tự

a. Tính số mol của : 14g Fe, 25g CaCO3, 4gNaOH, 1,5.1023phân tử b. Tính khối lượng của: 0,25 mol ZnSO4,0,2 mol AICI3, 0,3 mol Cu; 0,35 mol Fe2[SO4]3

c. Tính thể tích của những chất khí ở đktc: 0,2 mol CO2; 0,15 mol CI2; 0,3 mol SO2

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Số mol CO2 có trong 4,48 lít CO2 ở đktc là:

a]0,1 mol      b]0,2mol    c]0,3mol   d]0,4mol

những cậu giúp mk với

Các vướng mắc tương tự

a/ Tính khối lượng và thể tích ở đktc của hỗn hợp khí gồm: 1,2.1023 phân tử CH4, 0,25 mol O2, 22 gam khí CO2.

b/ Tính khối lượng của N phân tử những chất sau: H2O, CuSO4, C6H12O6, Ca[OH]2.

c/ Tính số mol nguyên tử H, P, O có trong 19,6 gam axit photphoric [H3PO4].

Câu1: Trong hợp chất XO3 nguyên tố X có hóa trị bằng : A. I B. II C. IV D. VI
Câu2: Trong những chất HCl , O2 , CO. Ca, Zn số đơn chất là : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu3: chất có phân tử khối bằng 100 đvc là : A. H2SO4 , B. NaNO3 C. Al2O3 D. CaCO3
Câu 4: Chất có phân tử khối bàng 102đvc là : A. MgO B. AlCl3 C. Al2O3
Câu 5: Trong 6,4g Cu có chứa số nguyên tử là: A 6.1023 nguyên tử B 6. 1022 nguyên tử C. 3.1023 nguyên tử D.6.1021 nguyên tử Câu 6: 3.1023 phân tử H2O có số mol là : A. 0,5mol B. 2mol C. 5mol D 0,05mol
Câu 7: Ở Đk tiêu chuẩn 6,72 lít khí CO2 có số mol là: A. 0,1mol B. 0,2mol C. 0,3mol D. 0,4mol
Câu 8: 0,2mol chất sau có khối lượng bằng 8g là: A. KOH B. Mg[OH]2 C. HCl D. NaOH
Câu 9: Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 106g , thành phần những nguyên tố :
43,4% Na ; 11,3%C ; 45,3%O Chất A có CTHH là: A. NaCO B. NaCO3 C . Na2CO D Na2CO3 Câu 10: Đốt cháy 3,2g Lưu huỳnh trong oxi sau phản ứng thu được 5,6g Lưu huỳnh tri oxit [tạo bởi S hóa trị VI vàO hóa trị II] Khối lượng o xi tham gia là :

A. 2,4g B . 8,8g C. 24g D. không tính được

Reply
7
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Số mol của 4,48 lít khí CO2 ở đktc là miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Số mol của 4,48 lít khí CO2 ở đktc là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Số mol của 4,48 lít khí CO2 ở đktc là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Số mol của 4,48 lít khí CO2 ở đktc là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Số mol của 4,48 lít khí CO2 ở đktc là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Số #mol #của #lít #khí #CO2 #ở #đktc #là

4239

Review Số mol của 4,48 lít khí CO2 ở đktc là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Số mol của 4,48 lít khí CO2 ở đktc là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Số mol của 4,48 lít khí CO2 ở đktc là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Số mol của 4,48 lít khí CO2 ở đktc là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Số mol của 4,48 lít khí CO2 ở đktc là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Số mol của 4,48 lít khí CO2 ở đktc là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Số #mol #của #lít #khí #CO2 #ở #đktc #là