Mẹo về Smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20 Python 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20 Python được Update vào lúc : 2022-10-10 08:07:14 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

View Discussion

Nội dung chính

    What is the smallest number divisible by 1 20?What is the smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20 answer?What is the smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20 in node JS?What is the smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from A to B?

Improve Article

Save Article

ReadDiscuss

View Discussion

Improve Article

Save Article

Given a number n find the smallest number evenly divisible by each number 1 to n.
Examples: 
 

Input : n = 4
Output : 12
Explanation : 12 is the smallest numbers divisible
by all numbers from 1 to 4
Input : n = 10
Output : 2520
Input : n = 20
Output : 232792560

If you observe carefully the ans must be the LCM of the numbers 1 to n
To find LCM of numbers from 1 to n – 
 

Initialize ans = 1. 
 Iterate over all the numbers from i = 1 to i = n. 
At the i’th iteration ans = LCM(1, 2, …….., i). This can be done easily as LCM(1, 2, …., i) = LCM(ans, i)
Thus i’th iteration we just have to do – 
 
ans = LCM(ans, i)
= ans * i / gcd(ans, i) [Using the below property,
a*b = gcd(a,b) * lcm(a,b)] 

Note : In C++ code, the answer quickly exceeds the integer limit, even the long long limit.
Below is the implementation of the logic. 
 

C++

#include

using namespace std;

long long lcm(long long n)

    long long ans = 1;   

    for (long long i = 1; i <= n; i++)

        ans = (ans * i)/(__gcd(ans, i));

    return ans;

int main()

    long long n = 20;

    cout << lcm(n);

    return 0;

Java

 class GFG

static long gcd(long a, long b)

   if(a%b != 0)

      return gcd(b,a%b);

   else

      return b;

static long lcm(long n)

    long ans = 1;   

    for (long i = 1; i <= n; i++)

        ans = (ans * i)/(gcd(ans, i));

    return ans;

public static void main(String []args)

    long n = 20;

    System.out.println(lcm(n));

C#

using System;

public class
GFG

    static long gcd(long a, long b)

if(a%b != 0)

    return gcd(b,a%b);

else

    return b;

static long lcm(long n)

    long ans = 1;    

    for (long i = 1; i <= n; i++)

        ans = (ans * i)/(gcd(ans, i));

    return ans;

    static public void Main ()

        long
n = 20;

        Console.WriteLine(lcm(n));

    

Python3

import math

def lcm(n):

    ans = 1

    for i in range(1, n + 1):

        ans = int((ans * i)/math.gcd(ans, i))        

    return ans

n = 20

print (lcm(n))

PHP

<?php

function lcm($n)

    $ans = 1;

    for ($i = 1; $i <= $n; $i++)

        $ans = ($ans * $i) / (gmp_gcd(strval(ans),

                                      strval(i)));

    return $ans;

$n = 20;

echo lcm($n);

?>

Javascript

function gcd(a, b)

   if(a%b != 0)

      return gcd(b,a%b);

   else

      return b;

function lcm(n)

    let ans = 1;   

    for (let i = 1; i <= n; i++)

        ans = (ans * i)/(gcd(ans, i));

    return ans;

    let n = 20;

    document.write(lcm(n));

Output : 

232792560

The
above solution works fine for a single input. But if we have multiple inputs, it is a good idea to use Sieve of Eratosthenes to store all prime factors. Please refer below article for Sieve based approach. 
LCM of First n Natural Numbers
This article is contributed by Ayush
Khanduri
. If you like GeeksforGeeks and would like to contribute, you can also write an article using write.geeksforgeeks.org or mail your article to . See your article appearing on the GeeksforGeeks main page and help other Geeks.
 

What is the smallest number divisible by 1 20?

2520 is the smallest number that can be divided by each of the numbers from 1 to 10 without any remainder.

What is the smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20 answer?

I want to print the smallest number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20. The code is correct. If you enter i = 2432902008176640000 , it will finish immediately.

What is the smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20 in node JS?

For example, the smallest positive number for 1 – 20 is 232,792,560.

What is the smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from A to B?

The answer is 1. Any single-digit number is divisible by all its digits.
Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20 Python

Reply
2
0
Chia sẻ

4533

Review Smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20 Python ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20 Python tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20 Python miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20 Python miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20 Python

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20 Python vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Smallest #positive #number #evenly #divisible #numbers #Python