Thủ Thuật Hướng dẫn Sách Bài tập Tin học đại cương pdf Chi tiết Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Sách Bài tập Tin học đại cương pdf Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-22 04:00:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Sách Bài tập Tin học đại cương pdf 2022
You đang tìm kiếm từ khóa Sách Bài tập Tin học đại cương pdf được Update vào lúc : 2022-05-22 03:45:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Dưới đấy là tổng hợp những file tài liệu tin học đại cương mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

Nội dung chính

    2. Giải sách bài tập tin học đại cương3. Tài liệu ôn thi tin học đại cương4. Tổng hợp đề thi cuối kì (có đề thi trên HT)

2 Slide này gồm có cả những phần THCB + thuật toán + code

Bài giảng này của thầy gồm nhiều file, rõ ràng những bạn xem trong thư mục nhé, tôi chỉ demo một file thôi.

2. Giải sách bài tập tin học đại cương 3. Tài liệu ôn thi tin học đại cương

Khối kinh tế tài chính tài chính thi tin học đại cương khá đơn thuần và giản dị vì chỉ việc học phần trắc nghiêm tin học cơ bản là oke. Về phần thực hành thực tiễn thực tiễn thì chỉ thực hành thực tiễn thực tiễn về tin học văn phòng như word, excel, powerpoint cơ bản.

4. Tổng hợp đề thi cuối kì (có đề thi trên HT)

32 1 MB 0 37

Nhấn vào phía dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 32 trang, để tải xuống xem khá khá đầy đủ hãy nhấn vào phía trên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
CÔNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————————- SÁCH GIAO BÀI TẬP MÔN TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG
MÃ HỌC PHẦN: GIN131
SỐ TÍN CHỈ:03 Thái Nguyên, 03/2013 1 CHƢƠNG I: MICROSOFT WORD
I. Mục đích
Giúp sinh viên sử dụng thành thạo Microsoft word 2010 để soạn thảo
và trình diễn một trang văn bản hoàn hảo nhất nhất theo mẫu, sử dụng một số trong những trong những
công cụ phụ trợ nhằm mục đích mục tiêu xử lý văn bản một cách nhanh nhất có thể hoàn toàn có thể
II. Yêu cầu đạt đƣợc
Hiểu và thành thạo những thao tác cơ bản của Microsoft word 2010 , làm
đƣợc những phần yêu cầu thực hành thực tiễn thực tiễn của cuốn bài giảng tin học đại cƣơng
III. Thời gian thực thi
Giờ thực hành thực tiễn thực tiễn trên phòng máy theo sự phân công của phòng đào tạo và giảng dạy và giảng dạy
IV. Nội dung
1.1. Câu hỏi ôn tập lí thuyết
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1: MICROSOFT WORD 1. Nêu những phương pháp khởi động và thoát khỏi chƣơng trình Microsoft Word?
2. Kể tên một số trong những trong những thành phần cơ bản trong môi trƣờng thao tác của Microsoft
Word? Nêu ý nghĩa của việc sử dụng thanh công cụ trong soạn thảo?
3. Sau khi khởi động chƣơng trình Microsoft Word, nếu không thấy xuất hiện
những thanh công cụ ta hoàn toàn hoàn toàn có thể cho hiển thị bằng phương pháp nào?
4. Kể tên một số trong những trong những thao tác cơ bản hoàn toàn hoàn toàn có thể định dạng cho văn bản?
5. Trong quy trình soạn thảo văn bản, ngƣời ta hoàn toàn hoàn toàn có thể chèn những đối tƣợng
nào vào văn bản?
6. Soạn thảo văn bản trên Microsoft Word hoàn toàn hoàn toàn có thể chèn đối tƣợng bảng biểu
vào văn bản hay là không? Những thao tác thao tác với bảng biểu nhƣ thế
nào?
7. Nêu những bƣớc định dạng trang in và in ấn tài liệu? 2 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2: MICROSOFT EXCEL 8. Nêu những phương pháp khởi động và thoát khỏi chƣơng trình Microsoft Excel?
9. Kể tên một số trong những trong những kiểu tài liệu và phân biệt những kiểu tài liệu đó?
10. Địa chỉ của ô (vùng) đƣợc phân thành mấy loại? chỉ ra sự rất rất khác nhau bản chất
giữa nhiều chủng loại địa chỉ đó?
11. Hãy nêu cú pháp của công thức khi sử dụng hàm? Kể tên những hàm trong
nhóm hàm toán học, nhóm hàm chuỗi, nhóm hàm ngày tháng, nhóm hàm
Đk đã học và hiệu suất cao của những hàm đó?
12. Trình bày cú pháp của những hàm Đk: If, Sumif, Countif. Cho ví dụ?
13. Trình bày cú pháp của hàm Vlookup và Hlookup? Lấy ví dụ phân biệt
cách sử dụng hai hàm trên?
14. Phân biệt vùng tài liệu và vùng tiêu chuẩn? Nêu yêu cầu của một số trong những trong những tiêu
chuẩn đã học?
15. Trình bày những bƣớc trích lọc, rút trích tài liệu?
16. Kể tên một số trong những trong những hàm cơ sở tài liệu đã học và hiệu suất cao của những hàm đó?
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3: MICROSOFT POWERPOINT
Không có CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4: CUỘC SỐNG TRỰC TUYẾN
1. Nêu khái niệm và những phương pháp phân loại mạng máy tính?
2. Khái niệm và vai trò của Internet?
3. So sánh sự giống và rất rất khác nhau giữa: Mạng ngang hàng và mạng khách chủ, mạng không
dây và mạng có dây, link băng thông rộng và băng thông hẹp
4. Nêu những thành phần cơ bản của một website?
5. Phân biệt Phishing và Spoofing?
6. Nêu những lỗi trình duyệt phổ cập và cách khắc phục
7. Nêu những phương pháp tìm kiếm thông tin trên Internet?
3 1.2. Bài tập
BÀI TẬP WORD 1
(Néi dung: Tr×nh bµy font ch÷) Tr×nh bµy font ch÷
Hãy soạn thảo văn bản và định dạng theo mẫu sau:
Winword là một chƣơng trình xử lý văn bản mạnh, ngoài những hiệu suất cao giúp ngƣời sử
dụng gõ nhanh và đúng một văn bản, nó còn được được cho phép toàn bộ toàn bộ chúng ta thuận tiện và đơn thuần và giản dị chèn những ký tự đặc biệt quan trọng quan trọng
vào văn bản nhƣ “ © ®              “, làm cho văn bản phong phú
hơn.
Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể nhập văn bản ở dạng chữ thƣờng hoặc CHỮ IN để rồi tiếp Từ đó hoàn toàn hoàn toàn có thể
đổi sang một kiểu chữ thích hợp. Các lệnh thƣờng dùng trong văn bản hoàn toàn hoàn toàn có thể trình diễn nhanh
nhờ biểu tƣợng
(Bold) để tạo chữ đậm, (Italic) để tạo chữ nghiêng,
(Underline) để
tạo ra chữ gạch dƣới, hay phối hợp cả ba.
Ngoài ra còn tồn tại những lệnh khác cầu kỳ hơn phải vào menu để trình diễn nhƣ: Words Only
chỉ gạch dƣới cho từng chữ một. Double để gạch dƣới hai nét. Dotted để gạch dƣới bằng dấu
chấm, Strikethrough tạo ra chữ gạch giữa, những lệnh Superscript và Subcript giúp toàn bộ toàn bộ chúng ta tạo đƣợc
một biểu thức đơn thuần và giản dị có dạng nhƣ a1X2 + b1Y2 = 0, từ cách gõ chữ thƣờng hoàn toàn hoàn toàn có thể đổi sang
dạng CHỮ IN hoặc CHỮ CÓ KÍCH THƢỚC NHỎ HƠN nhờ vào lệnh ALL CAPS hoặc
SMALL CAPS. Khoảng cách Một trong những ký tự hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi thuận tiện và đơn thuần và giản dị nhờ dùng những lệnh trong
Spacing:
Normal
Trung tâm tin học
Expanded
Trung tâm tin học
Condensed Trung tâm tin học
Các font chữ tiếng Việt thƣờng đƣợc dùng trong văn bản:
Times New Roman, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
Arial, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
Verdana, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
Tahoma, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
Castellar, Bold, Bold Italic
Monotype Corsiva, Italic, Bold Italic
Courier New,Normal,Italic, Bold, Bold Italic
Benguiat Bk BT, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
Script MT Bold, Normal, Italic, Bold, Bold ItalicAlgerian, Normal, Italic,
Bold, Bold Italic
Ghi chú: Lưu văn bản với tên D:HoTenBai tập Word 1(chọn Save as type:Word 97-2003
Document(*.doc)) BÀI TẬP WORD 2
(Nội dung: Trình bày Paragraph)
Yêu cầu 1: Nhập nội dung văn bản sau. Sau đó sao chép thành 3 đoạn. Dùng hiệu suất cao canh
lề đoạn văn bản (trang chủ ParagraphAlignment: left, center, right, justify) để lần lƣợt định
dạng đoạn văn bản và quan sát kết quả hiển thị
4 Mẹ yêu con nên mẹ phải hỏi xem con sắp đi đâu, với ai, lúc nào về. Mẹ yêu con nên mẹ muốn
con tiết kiệm chi phí ngân sách tiền để sở hữ một chiếc xe đạp điện điện đi học mặc dầu cha mẹ thừa sức tiêu thụ cho con. Mẹ
yêu con nên mẹ im re và để con tự mày mò ra rằng người bạn thân nhất của con không tốt
Yêu cầu 2: Nhập nội dung văn bản sau. Sau đó sao chép thành 4 đoạn. Dùng những hiệu suất cao trong trang chủParagraph Chọn phần Indentation: First Line, Hanging, Left, Right để
lần lƣợt định dạng từng đoạn văn bản và quan sát kết quả hiển thị.
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên được xây dựng ngày 19 tháng 9 năm 1970
theo Quyết định số 98/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tên của trường đã có nhiều thay đổi
qua nhiều thời kỳ để phù phù thích phù thích hợp với trách nhiệm và yêu cầu của thực tiễn: Trường Đại học Kĩ
thuật miền núi (từ 9/1970 đến 01/1971); Trường Đại học Nông Lâm miền núi (từ 02/1971
đến 02/1972); Trường Đại học Nông nghiệp III (từ 3/1972 đến 3/1994). Ngày 4 tháng bốn
năm 1994 Chính phủ ra nghị định 31/CP về việc xây dựng Đại học Thái Nguyên, trường
trở thành cty thành viên của Đại học Thái Nguyên với tên thường gọi là Trường Đại học Nông
Lâm Thái Nguyên.
Yêu cầu 3: Sao chép đoạn văn bản trên (đoạn chƣa định dạng) thành 2 đoạn, thực thi lệnh
trang chủParagraph Chọn Spacing, định dạng before, after với mức chừng cách là 6pt cho từng
đoạn văn bản trên. Định dạng line spacing cho đoạn văn bản ở đầu cuối là một trong.5 lines và đoạn
văn bản thứ nhất có multiline- 1.3.
Ghi chú: Lưu văn bản với tên D:HoTenBai tập Word 2(chọn Save as type:Word 97-2003
Document(*.doc)) BÀI TẬP WORD 3
(Nhội dung: Column, Dropcap, Border and Shading, Picture) TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
rường Đại học Nông lâm Thái
Nguyên được xây dựng ngày 19
tháng 9 năm 1970 theo Quyết định
số 98/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tên
của trường đã có nhiều thay đổi qua
nhiều thời kỳ để phù phù thích phù thích hợp với trách nhiệm và
yêu cầu của thực tiễn: Trường Đại học Kĩ
thuật miền núi (từ 9/1970 đến 01/1971);
Trường Đại học Nông Lâm miền núi (từ
02/1971 đến 02/1972); Trường Đại học
Nông nghiệp III (từ 3/1972 đến
3/1994.Trường Đại học Nông Lâm
được Nhà nước giao trách nhiệm đào tạo và giảng dạy và giảng dạy
cán bộ khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp có trình độ Đại học và Sau đại
học, là Trung tâm nghiên cứu và phân tích và phân tích và
chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ
thuật phục vụ tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính, xã hội
bền vững ở những tỉnh trung du, miền núi
phía Bắc Việt Nam.
ừ ngày xây dựng đến nay, Nhà
trường đang không ngừng nghỉ nghỉ tăng trưởng,
trưởng thành và xác lập được vị
trí trọng điểm số một, thực thi trách nhiệm
phục vụ nguồn nhân lực có trình độ cao
về nghành nông, lâm nghiệp cho khu vực.
… 7 chuyên ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thạc sĩ và 7
chuyên ngành đào tạo và giảng dạy và giảng dạy tiễn sĩ. T T
5 TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM- SỨ MẠNG CỦA TRƢỜNG
“Đào tạo cán bộ có trình độ ĐH và sau ĐH, nghiên cứu và phân tích và phân tích và chuyển giao khoa học công
nghệ về nghành nông lâm nghiệp, tăng trưởng nông thôn, tài nguyên và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, phục vụ phát
triển kinh tế tài chính tài chính xã hội những tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam”. Sứ mạng – Mục tiêu – Định hướng
 S mạng c a Nhà  Mục tiêu giáo dục  Định hướng phát trường: “Đào tạo cán bộ c a Nhà trường: “Đào triển c a Nhà trường: trình độ ĐH tạo đội ngũ cán bộ kỹ “Phấn đấu đến năm 2015 và sau ĐH, nghiên cứu và phân tích và phân tích thuật nông lâm nghiệp trở thành một trong những và chuyển giao khoa học trình độ cao có phẩm chất, TT số 1 của công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng về nghành đạo đức, có kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và Việt Nam trong đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, nông lâm nghiệp, phát kĩ năng thực hành thực tiễn thực tiễn, có nghiên cứu và phân tích và phân tích và chuyển giao triển nông thôn, tài nguyên sức mạnh thể chất, phục vụ yêu cầu khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng về và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, phục vụ phục vụ tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính nghành nông lâm nghiệp, tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính xã hội xã hội những tỉnh trung du và tăng trưởng nông thôn, tài những tỉnh trung du, miền núi miền núi phía Bắc Việt nguyên và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên,chủ phía Bắc Việt Nam”. Nam”. động và nâng cao hiệu có quả hội nhập quốc tế.”
Ghi chú: Lưu văn bản với tên D:HoTenBai tập Word 3(chọn Save as type:Word 97-2003
Document(*.doc)) BÀI TẬP WORD 4
(Nội dung: Bullets and Numbering, Border and Shading)
1. Dùng hiệu suất cao Bullets and Numbering, Border and Shading để định dạng đoạn văn bản
sau:
Ý ĐẸP LỜI HAY
 Cách duy nhất để sở hữu bạn bè là chính bản thân mình mình mình phải là một người bạn – Emerson
 Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời hạn vì vật liệu của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường được làm
bằng thời hạn – Franklin.
 Thời gian không đo lường bằng năm tháng mà bằng những gì toàn bộ toàn bộ chúng ta làm được
(H.Cason)
 Hãy tâm ý toàn bộ những gì bạn nói nhưng đừng nói toàn bộ những gì bạn nghĩ – Delarme
2. Dùng hiệu suất cao Bullets and Numbering để trình diễn đoạn văn bản sau:
6 I. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN
Một đoạn văn (paragraph) gồm một hoặc nhiều dòng đƣợc kết thúc bằng phím Enter.
1. Các dạng trình diễn đoạn văn bản
a. First line
b. Hanging Indent
c. Left Indent
d. Right Indent
2. Định dạng đoạn văn ph c tạp:
Để định dạng đoạn văn phức tạp hơn, sử dụng lệnh trang chủ/Paragraph:
 Mục Alignment
 Mục Indentation
 Mục Special
 Mục Spacing
 Mục Line Spacing
II. TRÌNH BÀY ĐOẠN VĂN BẢN DẠNG LIỆT KÊ
1. Dùng những hình tượng trên thanh formatting
2. Dùng menu lệnh
 Lớp Bulleted
 Lớp Numbering
Ghi chú: Lưu văn bản với tên D:HoTenBai tập Word 4(chọn Save as type:Word 97-2003
Document(*.doc))
BÀI TẬP WORD 5
(Nội dung: Tab kết phù thích phù thích hợp với Ballets and Numbering,
WordArt, ClipArt, Comment) Tên ca khúc Tác giả Ca sĩ thể hiện 1. Ly r-îu mõng …………. Phạm Đình Chương ……………………. KiÒu Nga
2. Anh cho em mïa xu©n ……. NguyÔn HiÒn …………………………… Eli Ph-¬ng
3. Nh¹c khóc t×nh xu©n ………… NhËt Ng©n ………………………………………. NiNi
4. §ªm v¾ng chiÒu xu©n .. TrÇn ThiÖu Thanh ……………………… Duy Quang
5. §an ¸o mïa xu©n …………… Ph¹m ThÕ Mü ………………………………….Thóy Vi
6. G¸i Xu©n …………………………………….Tõ Vò ……………………………………………. û Lan
7 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————-ĐƠN XIN NHẬP HỌC
CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BÁC SĨ MÁY TÍNH THỰC HÀNH
Kính gửi: Trung tâm đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Công Nghệ Thông Tin XYZ(XYZ tạo comment: Ba Sao)
Họ và tên: ……………………………….. Nam(Nữ):…………………………………………………………
Số CMND: ………….Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ………………………………………………..
Ngày sinh: …………..Nguyên quán (theo CMND): ………………………………………………….
Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………………………………….
Liên hệ:
Điện thoại bàn (có mã Tỉnh/Thành phố): ……………………………………………………
Điện thoại di động: …………………………………………………………………………………..
E-Mail: …………………………………………………………………………………………………….
Địa điểm dự trù sẽ Đk học (Tên chi nhánh): …………………………………………………
Công việc lúc bấy giờ: ………………………………………………………………………………………..
Trình độ học vấn:
 Chƣa có bằng
 Bằng PTTH
 Bằng cao đẳng
 Bằng Đại Học
Tên trƣờng: …………………………….. Chuyên ngành: ……………………………………………………
Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu và phân tích và phân tích kỹ chƣơng trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của trƣờng, tôi xin đƣợc Đk tham
gia khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện và giảng dạy và huấn luyện Bác Sĩ Máy Tính Thực Hành:
 Chuyên khoa PC
 CK Mạng và Bảo mật.
 Chuyên khoa sửa chữa thay thế thay thế điện tử  CT cử nhân CNTT
Tôi có nguyện vọng theo học khóa Bác sĩ Máy Tính Thực Hành. Nếu đƣợc nhà trƣờng chấp
nhận, tôi xin cam kết:
– Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của nhà trƣờng đưa ra.
Tham gia học tập và nộp học phí khá khá đầy đủ.
…………… Ngày ……. Tháng …… Năm …..
Ngƣời Đk (ký,ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Lưu văn bản với tên D:HoTenBai tập Word 5(chọn Save as type:Word 97-2003
Document(*.doc)) 8 BÀI TẬP WORD 6
(Nội dung: Table, Tab trong Table)
Soạn thảo văn bản có nội dung sau: Ghi chú: Lưu văn bản với tên D:HoTenBai tập Word 6(chọn Save as type:Word 97-2003
Document(*.doc)) 9 BÀI TẬP WORD 7
(Table, Tab & Fomula trong Table) HÓA ĐƠN DỊCH VỤ BƢU CHÍNH
Ký hiệu: BH/2003T
Bƣu điện ……………………………………………………………………………………
Họ tên ngƣời gửi ……………………………………………………………………….
Địa chỉ ……………………………………………………………………………………..
Họ tên ngƣời nhận ……………………………………………………………………..
Địa chỉ ……………………………………………………………………………………..
TÊN VÀ SỐ HIỆU DỊCH VỤ
SỬ DỤNG
Số tiền (1)
Khối lƣợng
Cƣớc chính (2)
Cƣớc dịch vụ đặc biệt quan trọng quan trọng (3) THƢ CHUYỂN
TIỀN
300 000 Cộng cƣớc
Thuế suất GTGT:10%x(2+3) = Tiền thuế GTGT (4)
Tổng số tiền thu (1+2+3+4) THÀNH
TIỀN 5 460
0
5 460
546
306 006 Số tiền viết bằng chữ: ……………………………………………..
Ngày………tháng…….năm
Ngƣời gửi ký
Nhân viên viên thanh toán thanh toán ký Ghi chú: Lưu văn bản với tên D:HoTenBai tập Word 7(chọn Save as type:Word 97-2003
Document(*.doc)) 10

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Reply
2
0
Chia sẻ

Share Link Down Sách Bài tập Tin học đại cương pdf miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Sách Bài tập Tin học đại cương pdf tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Sách Bài tập Tin học đại cương pdf miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Sách Bài tập Tin học đại cương pdf
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Sách Bài tập Tin học đại cương pdf vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sách #Bài #tập #Tin #học #đại #cương #pdf

4479

Review Sách Bài tập Tin học đại cương pdf Chi tiết ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Sách Bài tập Tin học đại cương pdf Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Sách Bài tập Tin học đại cương pdf Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Sách Bài tập Tin học đại cương pdf Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Sách Bài tập Tin học đại cương pdf Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sách Bài tập Tin học đại cương pdf Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sách #Bài #tập #Tin #học #đại #cương #pdf #Chi #tiết