Mẹo Hướng dẫn Reading – trang 23 unit 3 vbt tiếng anh 7 mới Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Reading – trang 23 unit 3 vbt tiếng anh 7 mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-13 01:07:19 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hoa:Have you ever done volunteer work, Minh? Minh:Yes. I take part in a programme that helps disabled children. Hoa:Really? What do you do there? Minh:Every Sunday, I go to the center and teach the children how to draw. You know the children there like drawing very much. Hoa:Wonderful. What else do you do? Minh:All the members in the programme try their best to help the children there. Some of us bath the children, some clean the house, some teach them how to cook, make cakes, some teach them English, singing and dancing. All children there enjoy learning new things. Hoa:Do you often give them toys, books or clothes? Minh:Sometimes. We’ve asked people to donate books and clothes to children. And I aslo raise money by selling my pictures. Hoa:Oh, drawing is not only your hobby but also a volunteer work. Minh:Right! Would you like to join us? Hoa:Yes. I’d love to.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3

Bài 1

1. Put a word from the box in each gap to complete the following passage.

(Chọn một từ trong hộp điền vào chỗ trống để hoàn thành xong đoạn văn sau)

Project

Helping

Do

mentoring

Enjoy

Raising

Giving

Elderly

Volunteer

population

Lời giải rõ ràng:

Project: dự án công trình bất Động sản (n)

Helping: giúp sức (v)

Do: làm (v)

mentoring : cố vấn (v)

Enjoy: thưởng thức (v)

Raising: kiếm (v)

Giving: cho, đưa (v)

Elderly: già (adj)

Volunteer: tình nguyện (v)/ tình nguyện viên (n)

Population: dân số (n)

In the United States, almost everyone, one time or another, has been a(1)_____. According to the US government statistics, about one-fifth of the American(2)_____does volunteer work each year. Americans have had the tradition of volunteering and(3)_____ one another since the early days of the country. Americans volunteer not because they are forced or paid to(4)_____it. They(5)_____it! Traditional volunteer activities include(6)_____money for people in need, cooking and(7)_____food, doing general labour (such as clean-up(8)_____and home repair), providing transportation (such as giving rides to the(9)_____), and tutoring/(10)_____young people.

In the United States, almost everyone, one time or another, has been a(1)_____

Lời giải:Cần điền một danh từ hợp nghĩa

Đáp án:In the United States, almost everyone, one time or another, has been a(1)volunteer

According to the US government statistics, about one-fifth of the American(2)_____does volunteer work each year

Lời giải:Cần điền một danh từ hợp nghĩa

Đáp án:According to the US government statistics, about one-fifth of the American(2)populationdoes volunteer work each year

Americans have had the tradition of volunteering and(3)_____ one another since the early days of the country

Lời giải:Do cấu trúc tuy nhiên tuy nhiên, trước từ and là một động từ có đôi -ing nên cần điền một động từ có đuôi -ing thích hợp nghĩa vào chỗ trống

Đáp án:Americans have had the tradition of volunteering and(3)helpingone another since the early days of the country

Americans volunteer not because they are forced or paid to(4)_____it

Lời giải:Cần điền một động từ nguyên thể và thích hợp nghĩa vào chỗ trống

Đáp án:Americans volunteer not because they are forced or paid to(4)doit

They(5)_____it!

Lời giải:Cần điền một động từ nguyên thể và thích hợp nghĩa vào chỗ trống vì đoạn văn đang ở thì hiện tại đơn và they là số nhiều

Đáp án:They(5)enjoyit!

Traditional volunteer activities include(6)_____money for people in need

Lời giải:raise money: kiếm tiền

Đáp án:Traditional volunteer activities include(6)raisingmoney for people in need

cooking and(7)_____food

Lời giải:Do cấu trúc tuy nhiên tuy nhiên, trước từ and là một động từ có đôi -ing nên cần điền một động từ có đuôi -ing thích hợp nghĩa vào chỗ trống

Đáp án:cooking and(7)givingfood

doing general labour (such as clean-up(8)_____and home repair)

Lời giải:Cần điền một danh từ hợp nghĩa vào chỗ trống

Đáp án:doing general labour (such as clean-up(8)projectand home repair)

providing transportation (such as giving rides to the(9)_____)

Lời giải:the elderly: người già

Đáp án:providing transportation (such as giving rides to the(9)elderly)

and tutoring/(10)_____young people.

Lời giải:Do cấu trúc tuy nhiên tuy nhiên, trước đó là một động từ đuôi -ing nên cần điền một động từ có đuôi -ing và thích hợp nghĩa vào chỗ trống

Đáp án:and tutoring/(10)mentoringyoung people

Dịch đoạn văn

Ở Hoa Kỳ, hầu hết mọi người, thời gian hiện nay hay lúc khác, đều là tình nguyện viên. Theo thống kê của chính phủ nước nhà Hoa Kỳ, khoảng chừng một phần năm dân số Mỹ thao tác làm tình nguyện mỗi năm. Người Mỹ đã có truyền thống cuội nguồn tình nguyện và giúp sức lẫn nhau Tính từ lúc những ngày đầu của giang sơn. Người Mỹ tình nguyện không phải vì họ bị ép buộc hoặc trả tiền để làm điều này. Họ thích nó! Các hoạt động và sinh hoạt giải trí tình nguyện truyền thống cuội nguồn gồm có quyên góp tiền cho những người dân dân có nhu yếu, nấu ăn và phục vụ thực phẩm, lao động phổ thông (như dự án công trình bất Động sản quét dọn và sắp xếp và sửa chữa thay thế nhà), phục vụ phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ (như cưỡi ngựa cho những người dân già) và dạy kèm / tư vấn cho những người dân trẻ tuổi

Bài 2

2. Read the conversation and answer the questions.

(Đọc đoạn hội thoại và vấn đáp vướng mắc)

Hoa:Have you ever done volunteer work, Minh?
Minh:Yes. I take part in a programme that helps disabled children.
Hoa:Really? What do you do there?
Minh:Every Sunday, I go to the center and teach the children how to draw. You know the children there like drawing very much.
Hoa:Wonderful. What else do you do?
Minh:All the members in the programme try their best to help the children there. Some of us bath the children, some clean the house, some teach them how to cook, make cakes, some teach them English, singing and dancing. All children there enjoy learning new things.
Hoa:Do you often give them toys, books or clothes?
Minh:Sometimes. We’ve asked people to donate books and clothes to children. And I aslo raise money by selling my pictures.
Hoa:Oh, drawing is not only your hobby but also a volunteer work.
Minh:Right! Would you like to join us?
Hoa:Yes. I’d love to.

Lời giải rõ ràng:

Questions:

1.Has Minh ever done volunteer work?

Lời giải:

tin tức:Hoa:Have you ever done volunteer work, Minh?
Minh:Yes. I take part in a programme that helps disabled childre

Đáp án:Yes, he has

Tạm dịch:Minh đã bao giờ làm tình nguyện chưa?

Rồi, anh ấy có làm

2.What programme does he take part in?

Lời giải:

tin tức:Hoa:Have you ever done volunteer work, Minh?
Minh:Yes. I take part in a programme that helps disabled children

Đáp án:He takes part in a programme that helps disabled children

Tạm dịch:Anh ấy tham gia chương trình nào?

Anh ấy tham gia chương trình giúp sức trẻ con bị tật nguyền

3.What does he do to help the children on Sunday?

Lời giải:

tin tức:Minh:Every Sunday, I go to the center and teach the children how to draw. You know the children there like drawing very much

Đáp án:He teaches the children how to draw

Tạm dịch:Anh ấy làm gì giúp bọn trẻ vào chủ nhật?

Anh ấy dạy chúng làm thế nào để vẽ

4.What do other members in the programme do?

Lời giải:

tin tức:All the members in the programme try their best to help the children there. Some of us bath the children, some clean the house, some teach them how to cook, make cakes, some teach them English, singing and dancing. All children there enjoy learning new things

Đáp án:They bath the children, clean the house, teach them how to cook, make cakes and teach them English, singing and dancing.

Tạm dịch:Những thành viên khác của chương trình làm gì?

Họ tắm cho bọn trẻ, lau nhà, dạy bọn trẻ nấu ăn, làm bánh và dạy chúng tiếng Anh, hát và nhảy

5.What do the disabled children enjoy?

Lời giải:

tin tức:All children there enjoy learning new things

Đáp án:They enjoy learning new things

Tạm dịch:Các bạn trẻ tất nguyền thích gì?

Chúng thích học những điều mới

Dịch đoạn hội thoại:

Hoa: Bạn đã bao giờ thao tác làm tình nguyện chưa, Minh?

Minh: Vâng. Tôi tham gia một chương trình giúp sức trẻ con khuyết tật.

Hoa: Thật sao? Bạn làm gì ở đó?

Minh: Mỗi Chủ nhật, tôi đến TT và dạy những em cách vẽ. Bạn biết những đứa trẻ ở đó thích vẽ thật nhiều.

Hoa: Tuyệt vời. Bạn làm gì khác

Minh: Tất cả những thành viên trong chương trình đều nỗ lực rất là để giúp sức trẻ con ở đó. Một số người trong toàn bộ chúng ta tắm cho trẻ con, một số trong những dọn nhà, một số trong những dạy chúng cách nấu ăn, làm bánh, một số trong những dạy chúng tiếng Anh, hát và nhảy. Tất cả trẻ con ở đó thích học những điều mới.

Hoa: Bạn có thường cho chúng đồ chơi, sách hay quần áo không?

Minh: Đôi khi. Chúng tôi đã yêu cầu mọi người quyên góp sách và quần áo cho trẻ con. Và tôi cũng tìm kiếm được tiền bằng phương pháp bán hình ảnh của tớ.

Hoa: Ồ, vẽ không riêng gì có là sở trường của bạn mà còn là một một việc làm tình nguyện.

Minh: Phải! Bạn có mong ước tham gia cùng chúng tôi không?

Hoa: Vâng. Tôi rất thích.

Bài 3

3. Choose the correct word A, B or C for each gap to complete the following passage.

(Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thành xong đoạn văn sau)

(1) _____ January 17th, 1995, a powerful earthquake hit the city of Kobe, Nhật bản. Many buildings (2) _____ or collapsed.

Soon after the earthquake, people in Kobe (3) _____ working together to save their city. Neighbours pulled each other out (4) _____ collapsed buildings. Ordinary people (5) _____ out fires even before the fire trucks arrived. Volunteers in Kobe organised themselves into (6) _____. They worked out a system to send (7) _____ to where it was needed. Some people (8) _____ food, water, clothes to different part of the city. Some volunteers took (9) _____ of children who had lost their parents. Teams of volunteers from outside Nhật bản helped, too.

Today, Kobe has been built. But people there still remember the outpouring of tư vấn they (10) _____ from all over the world back in 1995

Lời giải rõ ràng:

1. A.In

B.At

C.On

Lời giải:In là cụm từ được sử dụng kèm với những cụm từ chỉ thời hạn để nói về một khoảng chừng chung chung thiên niên kỷ, thập kỷ, trong năm, trong tháng, trong tuần, trong thời gian ngày,

Giới từ on chỉ những khoảng chừng thời hạn rõ ràng hơn in; như thể những thứ trong tuần, ngày tháng rõ ràng và vào những ngày lễ rõ ràng có chứa từ day.

Đây là giới từ được sử dụng phổ cập để chỉ một mốc thời hạn rõ ràng. Vì vậy, nó thường chỉ: giờ đúng chuẩn, một dịp đặc biệt quan trọng không chứa từ day; hoặc dùng với những từ chứa time và moment.

Đáp án:C

2. A.burn

B.burned

C.burning

Lời giải:Đoạn văn kể lại sự kiện đã trình làng và theo cấu trúc tuy nhiên tuy nhiên thì nên điền một động từ ở quá khứ

Đáp án:B

3. A.to begin

B.begin

C.began

Lời giải:Đoạn văn kể lại sự kiện đã trình làng => thì quá khứ đơn

Đáp án:C

4. A.of

B.on

C.with

Lời giải:pull somebody/something out (of something): kéo ai đó/ cái gì thoát khỏi cái gì

Đáp án:A

5. A.to put

B.put

C.puts

Lời giải:Đoạn văn kể lại sự kiện đã trình làng => thì quá khứ đơn

Đáp án:B

6. A.teams

B.pair

C.group

Lời giải:nhiều tình nguyện viên nên cần chia vào nhiều nhóm hoặc đội => Cần điền danh từ số nhiều

Đáp án:A

7. A.help

B.helping

C.to help

Lời giải:Cần điền một danh từ vào chỗ trống

Đáp án:A

8. A.bring

B.brings

C.brought

Lời giải:Đoạn văn kể lại sự kiện đã trình làng => thì quá khứ đơn

Đáp án:C

9. A.part

B.care

C.note

Lời giải:take care of: chăm sóc

Đáp án:B

10. A.receive

B.received

C.have received

Lời giải:Đoạn văn kể lại sự kiện đã trình làng => thì quá khứ đơn

Đáp án:B

Dịch đoạn văn:

Vào ngày 17 tháng 1 năm 1995, một trận động đất mạnh đã tiến công thành phố Kobe, Nhật Bản. Nhiều tòa nhà bị cháy hoặc sụp đổ.

Ngay sau trận động đất, người dân ở Kobe khởi đầu hợp tác để cứu thành phố của tớ. Hàng xóm kéo nhau thoát khỏi những tòa nhà đổ sập. Người dân thường dập tắt vụ cháy trong cả trước lúc xe cứu hỏa đến. Các tình nguyện viên ở Kobe đã tự tổ chức triển khai thành (6) đội. Họ đã xây dựng một khối mạng lưới hệ thống để gửi trợ giúp đến nơi thiết yếu. Một số người mang thức ăn, nước uống, quần áo đến những khu vực rất khác nhau của thành phố. Một số tình nguyện viên chăm sóc những đứa trẻ đã mất cha mẹ. Các nhóm tình nguyện viên từ bên phía ngoài Nhật Bản đã và đang giúp sức.

Ngày nay, Kobe đã được xây dựng. Nhưng mọi người ở này vẫn còn đấy nhớ sự tuôn ra của yếu tố tương hỗ mà người ta nhận được từ khắp nơi trên toàn thế giới vào năm 1995.

://.youtube/watch?v=nS-R-5h808s

Reply
8
0
Chia sẻ

4322

Clip Reading – trang 23 unit 3 vbt tiếng anh 7 mới ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Reading – trang 23 unit 3 vbt tiếng anh 7 mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Reading – trang 23 unit 3 vbt tiếng anh 7 mới miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Reading – trang 23 unit 3 vbt tiếng anh 7 mới miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Reading – trang 23 unit 3 vbt tiếng anh 7 mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Reading – trang 23 unit 3 vbt tiếng anh 7 mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Reading #trang #unit #vbt #tiếng #anh #mới