Kinh Nghiệm Hướng dẫn Quyết định 33/2010 của ubnd thành phố đà nẵng Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Quyết định 33/2010 của ubnd thành phố đà nẵng được Update vào lúc : 2022-07-03 12:30:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Quyết định 33/2010 của ubnd thành phố đà nẵng Chi Tiết
You đang tìm kiếm từ khóa Quyết định 33/2010 của ubnd thành phố đà nẵng được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-03 12:15:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nếu không hề thu nhập từ quảng cáo, chúng tôi không thể tiếp tục tài trợ cho việc tạo nội dung cho bạn.

  Cơ quan phát hành:Ủy ban nhân dân TP. Đà NẵngSố công văn:Đang cập nhậtSố hiệu:33/2022/QĐ-UBNDNgày đăng công văn: Đang update Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Đức ThơNgày phát hành:01/10/2018Hết hiệu lực hiện hành hiện hành: Đang update Áp dụng: 10/10/2018Tình trạng hiệu lực hiện hành hiện hành:Còn Hiệu lựcLĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường

  Luật Bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên của Quốc hội, số 55/2014/QH13

  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực

  Văn bản căn cứVăn bản căn cứVăn bản vị trí vị trí căn cứ

  Nghị định 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản trị và vận hành chất thải và phế liệu

  Ban hành: 24/04/2015 Hiệu lực: 15/06/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần

  Văn bản căn cứVăn bản vị trí vị trí căn cứ

  Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13

  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2022 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần

  Văn bản căn cứVăn bản căn cứVăn bản căn cứVăn bản căn cứVăn bản căn cứVăn bản căn cứVăn bản căn cứVăn bản hết hiệu lựcVăn bản hết hiệu lựcVăn bản hết hiệu lực hiện hành hiện hành

  Văn bản chưa tồn tại liên quan hiệu lực hiện hành hiện hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 33/2010/QĐ-UBND

Tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 – NĂM ĐẦU CỦA THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH MỚI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật tổ chức triển khai triển khai HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 11/7/2003 của Chính phủ qui định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành định mức phân loại dự trù chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong trong năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 25 về việc phát hành Định mức phân loại dự trù chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011;
Xét đề xuất kiến nghị kiến nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2353/STC-NS ngày 13/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức phân loại dự trù chi thường xuyên ngân sách địa phương vận dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt nguồn từ thời gian năm ngân sách 2011.

Điều 2.

1. Định mức đảm bảo kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư thực thi những chủ trương chủ trương của Nhà nước đã phát hành đến 31/5/2010 và nhu yếu kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư thực thi chủ trương tiền lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng.

2. Đối với định mức chi quản trị và vận hành hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể. Nếu mức chi thực thi trách nhiệm không kể chi tiền lương và những khoản có tính chất lương nhỏ hơn 30% so với tổng chi quản trị và vận hành hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể sẽ tiến hành tương hỗ update đủ 30%; bảo vệ tỷ suất chi lương, phụ cấp và những khoản có tính chất lương tối đa bằng 70%, chi thực thi trách nhiệm không kể chi tiền lương và những khoản có tính chất lương tối thiểu là 30%.

3. Đối với những huyện, thành phố. Nếu dự trù chi thường xuyên năm 2011 thấp hơn mức dự trù chi năm 2010 do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 thì được tương hỗ update để đảm bảo không thấp hơn mức dự trù năm 2010 và có mức tăng hợp lý theo kĩ năng cân đối của ngân sách địa phương.

4. Đối với định mức chi sự nghiệp giáo dục. Nếu tỷ suất chi cho giảng dạy và học tập (không kể lương và có tính chất lương) nhỏ hơn 20% so với tổng chi (sự nghiệp giáo dục của cty) sẽ tiến hành tương hỗ update đủ 20%; bảo vệ tỷ suất chi tiền lương, phụ cấp, những khoản có tính chất lương tối đa 80%, chi thực thi trách nhiệm giáo dục (không kể lương và có tính chất lương) tối thiểu 20% (chưa tính thu nhập học phí).

5. Đối với huyện nhận tương hỗ update cân đối từ ngân sách tỉnh, dự trù ngân sách thường niên trong thời kỳ ổn định ngân sách, Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tương hỗ cho những huyện một phần kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư tuỳ theo kĩ năng cân đối của ngân sách tỉnh để giảm sút trở ngại vất vả cho những huyện này.

6. Đối với dự trù chi của những cty đặc trưng được xem trên cơ sở định mức, chủ trương tiêu chuẩn và những trách nhiệm chi đặc trưng của những cty này. Các cơ quan thuộc diện đặc trưng được Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua.

7. Các cty sự nghiệp: Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước về chủ trương tự chủ, tự phụ trách về tài chính riêng với cty sự nghiệp công lập. Mức kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư ngân sách cấp cho hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thường xuyên được vị trí vị trí căn cứ vào kĩ năng cân đối của ngân sách địa phương, trách nhiệm trình độ và những định mức chi rõ ràng để xác lập cho từng cty.

8. Các tổ chức triển khai triển khai chính trị – xã hội, những tổ chức triển khai triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, những tổ chức triển khai triển khai xã hội, tổ chức triển khai triển khai xã hội – nghề nghiệp được ngân sách nhà nước tương hỗ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Điều 3. Quyết định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành Tính từ lúc ngày ký, được vận dụng từ thời gian năm ngân sách 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng những Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân những huyện, thành phố phụ trách thi hành Quyết định này./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Sơn

ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh)

PHẦN I. CẤP TỈNH

1. Định mức phân loại chi quản trị và vận hành hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể

(định mức tiêu pha):

1.1. Tiêu chí phân loại:

Phân bổ theo biên chế, có xem xét đến số lượng biên chế của từng cty.

Phân bổ theo hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực thi chủ trương hợp đồng một số trong những trong những loại việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước, cty sự nghiệp

1.2. Định mức phân loại rõ ràng:

a) Theo biên chế:

                                                                                      Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Các cơ quan hành chính tỉnh

Định mức phân loại

1.Từ biên chế thứ 1 đến thứ 20

63

2.Từ biên chế thứ 21 đến biên chế thứ 40

60

3.Từ biên chế thứ 41 trở lên

57

b) Hỗ trợ hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000:

                                                                                     Đơn vị tính: triệu đồng/người/năm

Các cơ quan hành chính tỉnh

Định mức phân loại

1. Đối với lái xe

36

2. Đối với nhiều chủng loại việc làm khác (bảo vệ, tạp vụ,..)

20

Đối với nhiều chủng loại việc làm khác (bảo vệ, tạp vụ,…), một cty hành chính không thật 2 người, riêng với cty dự trù ngân sách cấp 1 có từ 51 biên chế trở lên được sắp xếp 3 người (Riêng Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh được xem theo số lượng thực tiễn). Trường hợp cty thực thi số lượng cao hơn quy định trên, thì sử dụng kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư được giao trong dự trù (kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư tự chủ) để chi trả.

1.3. Định mức phân loại nêu trên đã gồm có:

a) Mức tiền lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ.

Trên cơ sở định mức nêu trên, nếu tỉ lệ chi cho việc làm (không kể lương, phụ cấp lương và những khoản có tính chất lương) nhỏ hơn 30% so với tổng chi quản trị và vận hành hành chính, đảng, đoàn thể sẽ tiến hành tương hỗ update đủ 30% bảo vệ tỷ suất chi lương, phụ cấp và những khoản có tính chất lương tối đa bằng 70%.

Khi nhà nước trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh mức lương tối thiểu, tuỳ theo kĩ năng cân đối ngân sách sẽ trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai trên theo mức lương tối thiểu mới cho thích hợp.

b) Tiền lương, nhiều chủng loại phụ cấp lương (gồm có nhiều chủng loại phụ cấp được xem bằng thông số như: thâm niên vượt khung, chức vụ, thâm niên nghề, ưu đãi nghề, cấp uỷ, cựu chiến binh, phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo, …), những khoản có tính chất lương (bảo biểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp), những khoản shopping sửa chữa thay thế thay thế thường xuyên, ngân sách trách nhiệm trình độ.

1.4. Định mức phân loại nêu trên không gồm có: Kinh phí thực thi trách nhiệm đặc trưng, shopping tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt có số lượng hoặc có mức giá trị lớn, sửa chữa thay thế thay thế lớn, tăng cấp tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt, chi tổ chức triển khai triển khai Đại hội, chi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của những Ban chỉ huy, thuê trụ sở thao tác, …

1.5. Đối với những cty Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được đảm bảo kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư trên cơ sở định mức, chủ trương, tiêu chuẩn và những trách nhiệm chi đặc trưng của cơ quan này. Riêng trách nhiệm chi đặc trưng được sắp xếp mức 5% trên tổng chi việc làm của từng cơ quan cty trên và mức tối thiểu bằng 500 triệu đồng/năm/cty.

1.6. Đối với những tổ chức triển khai triển khai chính trị – xã hội, những tổ chức triển khai triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, những tổ chức triển khai triển khai xã hội, tổ chức triển khai triển khai xã hội – nghề nghiệp được ngân sách nhà nước cấp và tương hỗ kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, những văn bản hướng dẫn thi hành Luật và theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày thứ nhất/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Định mức phân loại chi sự nghiệp y tế:

2.1. Tuyến tỉnh:

2.1.1. Hệ bệnh viện:

Phân bổ theo giường bệnh riêng với những cty khám chữa bệnh

Đơn vị tính: triệu đồng/giường bệnh/năm

Giường bệnh

Định mức phân loại

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh

53

2. Bệnh viện lao và bệnh phổi

50

3. Bệnh viện tinh thần

50

2.1.2. Hệ y tế dự trữ:

Phân bổ theo biên chế được giao riêng với khối y tế dự trữ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/ năm

Biên chế

Định mức phân loại

1. Đơn vị có số biên chế từ 20 trở xuống

57

2. Đơn vị có số biên chế từ 21 trở lên

55

Ngoài định mức phân loại theo biên chế trên, còn vị trí vị trí căn cứ vào trách nhiệm trình độ rõ ràng của từng loại dự trữ (như: HIV/AIDS, sốt rét, kiểm nghiệm dược phẩm, nội tiết, …) để sắp xếp kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư cho thích hợp.

2.2. Tuyến huyện, thành phố:

2.2.1. Hệ điều trị:

Phân bổ theo giường bệnh riêng với những cty khám chữa bệnh

Đơn vị tính: triệu đồng/giường bệnh/năm

Giường bệnh

Định mức phân loại

1. Thành phố

40

2. Đồng bằng

43

3. Miền núi, Hải quần hòn đảo

45

Đơn vị có dưới 50 gường bệnh được nhân thông số 1,2

2.2.2. Hệ y tế dự trữ, Đội bảo vệ bà mẹ và trẻ con kế hoạch hoá mái ấm mái ấm gia đình.

a) Phân bổ theo biên chế được giao.

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Biên chế

Định mức phân loại

1. Thành phố

60

2. Đồng bằng

62

3. Miền núi, Hải quần hòn đảo

64

b) Ngoài định mức phân loại theo biên chế trên, vị trí vị trí căn cứ vào trách nhiệm trình độ rõ ràng của từng loại dự trữ (như: HIV/AIDS, sốt rét, kiểm nghiệm dược phẩm, nội tiết, …) để sắp xếp kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư trách nhiệm trình độ cho thích hợp.

2.2.3. Hệ dân số kế hoạch hoá mái ấm mái ấm gia đình.

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Biên chế

Định mức phân loại

1. Thành phố, đồng bằng

55

2. Miền núi, Hải quần hòn đảo

57

2.3. Tuyến xã: Trạm y tế cơ sở

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Biên chế

Định mức phân loại

1. Thành phố

46

2. Đồng bằng

47

3. Miền núi, Hải quần hòn đảo

49

2.4. Tuyến y tế tổ dân phố, thôn, bản:

Đơn vị tính: mức lương tối thiểu/tháng/người

Biên chế

Định mức phân loại

1. Thành phố, đồng bằng

0,3 mức lương tối thiểu

2. Miền núi, Hải quần hòn đảo

0,5 mức lương tối thiểu

2.5. Định mức phân loại nêu trên đã gồm có mức tiền lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ; tiền lương, nhiều chủng loại phụ cấp lương (thâm niên vượt khung, chức vụ, thâm niên nghề, ưu đãi nghề theo Quyết định 276/2005/QĐ-TTg ngày thứ nhất/11/2005 về việc quy định chủ trương phụ cấp ưu đãi theo nghề riêng với cán bộ viên chức tại cơ sở y tế của nhà nước, cấp uỷ, cựu chiến binh, …), những khoản có tính chất lương (bảo biểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp), chi trách nhiệm, những khoản shopping sửa chữa thay thế thay thế thường xuyên, ngân sách trách nhiệm trình độ.

2.6. Định mức phân loại nêu trên chưa gồm có:

a) Kinh phí thực thi Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chủ trương riêng với cán bộ, viên chức y tế công tác thao tác thao tác ở vùng có Đk kinh tế tài chính tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng quan trọng trở ngại vất vả;

b) Kinh phí shopping tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt có số lượng hoặc có mức giá trị lớn, sửa chữa thay thế thay thế lớn, tăng cấp tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt.

2.7. Mức kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư ngân sách cấp chi thường xuyên thường niên cho những cty y tế trên cơ sở yêu cầu những cty tự đảm bảo một phần ngân sách phấn đấu nâng mức tự trang trải nhu yếu chi từ thu nhập phí và nguồn khác của tớ để dành nguồn ưu tiên sắp xếp cho những cty hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hầu hết bằng nguồn ngân sách nhà nước.

2.8. Ngoài định mức trên riêng với trạm y tế xã, phường, thị xã đạt chuẩn vương quốc: Tuỳ kĩ năng cân đối ngân sách sẽ sắp xếp kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư để tương hỗ mua thiết bị trình độ; duy trì vườn thuốc nam, tăng cấp cơ sở vật chất để đạt chuẩn theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

2.9. Chi sự nghiệp toàn ngành tại Sở Y tế:

Phân bổ theo trách nhiệm được giao: Căn cứ vào trách nhiệm trình độ rõ ràng và những chủ trương quy định hiện hành của Nhà nước để xác lập mức chi thích hợp từng năm.

3. Định mức phân loại chi sự nghiệp giáo dục:

3.1. Tiêu chí phân loại: Phân bổ theo định mức biên chế được giao, số học viên và phân theo 3 vùng.

3.2. Định mức phân loại:

Chỉ tiêu

Triệu đồng/ biên chế

Triệu đồng/ học viên

I. Khối mần nin thiếu nhi công lập

56,0

1,00

II. Khối Trung học PT và trung học cơ sở

1. Công lập

a) Thành phố

50,0

0,70

Trường chuẩn

1,00

b) Đồng bằng

48,0

0,70

Trường chuẩn

1,00

c) Miền núi, Hải quần hòn đảo

51,0

0,75

Trường chuẩn

1,00

d)Trường đóng trên địa phận ở vùng có Đk kinh tế tài chính tài chính – XH ĐBKK

71,0

0,75

Trường chuẩn

1,00

2. Trung học phổ thông chuyên

70,0

4,00

3. THPT bán công

1,00

III. Trường Dân tộc nội trú

1. Nội trú tỉnh

70,0

1,00

2. Nội trú huyện

70,0

1,00

IV. Trung tâm giáo dục thường xuyên

1.Trường tỉnh

55,0

a.Học sinh bổ túc THPT-THCS

0,40

b.Học sinh HN nghề THCS

0,10

2.Trường huyện

65,0

a.Học sinh bổ túc THPT-THCS

0,40

b.Học sinh HN nghề THCS

0,10

3.Trường đóng trên địa phận ở vùng có Đk kinh tế tài chính tài chính – XH ĐBKK

75,0

a.Học sinh bổ túc THPT-THCS

0,40

b.Học sinh HN nghề THCS

0,10

V. Trung tâm KTTH-HN huyện

61,0

1.Học sinh bổ túc THPT-THCS

0,50

2.Học sinh HN nghề THCS

0,10

VI. Trường Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trẻ khuyết tật

70,0

2,00

VII. Trường Năng khiếu TDTT

70,0

2,00

3.3. Định mức trên đã gồm có:

a) Mức tiền lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ.

Trên cơ sở định mức nêu trên, nếu tỷ suất chi cho giảng dạy và học tập (không kể lương và có tính chất lương) nhỏ hơn 20% so với tổng chi (sự nghiệp giáo dục của cty) sẽ tiến hành tương hỗ update đủ 20%; bảo vệ tỷ suất chi tiền lương, phụ cấp, những khoản có tính chất lương tối đa 80%, chi thực thi trách nhiệm giáo dục (không kể lương và có tính chất lương) tối thiểu 20% (chưa tính thu nhập học phí).

Khi nhà nước trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh mức lương tối thiểu, tuỳ theo kĩ năng cân đối ngân sách sẽ trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai trên theo mức lương tối thiểu mới cho thích hợp.

b) Tiền lương, nhiều chủng loại phụ cấp lương có thông số (thâm niên vượt khung, chức vụ, khu vực, ưu đãi nghề, …), những khoản có tính chất lương (bảo biểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư công đoàn bảo hiểm thất nghiệp), chi trách nhiệm, những khoản shopping sửa chữa thay thế thay thế thường xuyên, ngân sách trách nhiệm trình độ.

c) Kinh phí thực thi Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày thứ 6/10/2005 của Thủ tướng chính phủ nước nhà nước nhà về chủ trương phụ cấp ưu đãi riêng với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong những cơ sở giáo dục công lập; kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư thực thi Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chủ trương riêng với nhà giáo, cán bộ quản trị và vận hành giáo dục công tác thao tác thao tác ở trường chuyên biệt ở vùng có Đk kinh tế tài chính tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng quan trọng trở ngại vất vả, Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo ngày 31/12/2008 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo phát hành Quy chế tổ chức triển khai triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của trường trung học phổ thông chuyên, Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo phát hành Quy định thao tác riêng với giáo viên phổ thông (Điều 11); chi shopping, sửa chữa thay thế thay thế thường xuyên, phục vụ công tác thao tác thao tác giảng dạy và học tập.

d) Trong trường hợp trường được công nhận là trường chuẩn trong thời hạn sau khi đã được giao dự trù của năm ngân sách đó, thì định mức trên đầu học viên được thực thi vào thời hạn dự trù ngân sách năm tiếp theo.

3.4. Định mức trên chưa gồm có:

a) Chính sách tương hỗ riêng với học viên trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết theo Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009; đề án tăng trưởng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống trường trung học phổ thông chuyên quy trình 2010-2022 theo Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Chế độ riêng với học viên những trường phổ thông dân tộc bản địa bản địa nội trú theo quy định tại Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/05/2009 của liên Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo;

c) Hỗ trợ ngân sách học tập cho những đối tượng người dùng người tiêu dùng theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;

d) Chế độ học bổng cho học viên dân tộc bản địa bản địa nội trú theo Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Chế độ cho học viên trường năng khiếu sở trường sở trường thể dục thể thao như: dinh dưỡng cho vận động viên và huấn luyện viên riêng với đội tuyển năng khiếu sở trường sở trường trong thời hạn rèn luyện và tranh tài theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh, chủ trương trang phục cho học viên.

e) Kinh phí shopping tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt có số lượng hoặc có mức giá trị lớn, sửa chữa thay thế thay thế lớn, tăng cấp tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt.

3.5. Ngoài định mức trên, riêng với trường chuẩn vương quốc:

a) Kinh phí tương hỗ mua thiết bị, mỗi trường được sắp xếp 250 triệu đồng/trường.

b) Kinh phí phục vụ xây dựng thư viện chuẩn 90 triệu đồng/trường.

3.6. Chi sự nghiệp toàn ngành tại Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Đào tạo:

Phân bổ theo trách nhiệm được giao: Căn cứ vào trách nhiệm trình độ rõ ràng và những chủ trương quy định hiện hành của Nhà nước để xác lập mức chi thích hợp từng năm.

4. Định mức phân loại chi sự nghiệp đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, dạy nghề:

4.1. Tiêu chí phân loại: Phân bổ theo chỉ tiêu học viên đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hệ chính tuy tụ trung cho từng hệ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

4.2. Định mức phân loại:

1. Hệ Đại học:

Đơn vị tính: triệu đồng/học viên/năm

Biên chế

Định mức phân loại

a) Sư phạm

8,7

b) Đa ngành chính quy

7,3

c) Liên thông

6,0

d) Không chính quy

2,5

2. Hệ Cao đẳng

a) Sư phạm,

7,6

b) Y tế

7,0

c) Đa ngành chính quy

6,5

d) Nghề chính quy

6,5

đ) Liên thông

5,5

g) Không chính quy

2,0

3. Hệ trung cấp

a) Trung cấp chính quy

– Khối chính trị, sư phạm

6,6

– Khối Y tế

5,5

– Khối những ngành (không gồm có khối chính

trị, sư phạm, y tế)

4,5

– Khối Nghề

4,5

b) Trung cấp không chính quy (khối chính trị)

3,5

4. Dạy nghề dài hạn (Từ 12 tháng trở lên)

4,2

4.3. Định mức trên đã gồm có:

a) Mức tiền lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ.

b)Tiền lương, nhiều chủng loại phụ cấp lương có thông số ( thâm niên vượt khung, chức vụ, khu vực, ưu đãi nghề, …), những khoản có tính chất lương ( bảo biểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư công đoàn bảo hiểm thất nghiệp), chi trách nhiệm, những khoản shopping sửa chữa thay thế thay thế thường xuyên, ngân sách trách nhiệm trình độ.

Ngoài định mức quy định trên, cơ sở đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nghề công lập do tỉnh Tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi quản trị và vận hành có đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nghề cơ khí hệ cao đẳng và trung cấp nghề được tương hỗ thêm mỗi học viên 0,7 triệu đồng/năm học để sở hữ vật tư thực hành thực tiễn thực tiễn.

4.4. Định mức trên chưa gồm có:

– Chế độ học bổng cho học viên dân tộc bản địa bản địa nội trú theo Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

– Kinh phí shopping tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt có số lượng hoặc có mức giá trị lớn, sửa chữa thay thế thay thế lớn, tăng cấp tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt.

4.5. Đối với đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy lại cán bộ công chức và tu dưỡng tập huấn: tuỳ theo kĩ năng ngân sách và kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư được giao trong dự trù được thực thi theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự trù, quản trị và vận hành và sử dụng kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước dành riêng cho công tác thao tác thao tác đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức hướng dẫn quản trị và vận hành và sử dụng kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ công chức.

5. Định mức chủ trương thăm hỏi động viên động viên, động viên mái ấm mái ấm gia đình thuộc diện chủ trương vào trong thời gian ngày Lễ 27/7, Tết truyền thống cuội nguồn cuội nguồn và quà tặng mừng thọ người cao tuổi:

5.1. Chế độ thăm hỏi động viên động viên, động viên mái ấm mái ấm gia đình thuộc diện chủ trương vào trong thời gian ngày Lễ 27/7 và ngày Tết truyền thống cuội nguồn cuội nguồn: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 59/2010/QĐ- TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ, mức 240.000 đồng/mái ấm mái ấm gia đình/năm (120.000 đồng/mái ấm mái ấm gia đình/lần thăm hỏi động viên động viên).

5.2. Chế độ tặng quà mừng thọ người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi (gồm có 5m vải lụa, 1 hộp sâm, Bằng mừng thọ), như sau:

– Tặng quà vào dịp Tết truyền thống cuội nguồn cuội nguồn riêng với những cụ ông cụ bà tròn 90 tuổi, tròn 95 tuổi: bằng 0,5 mức lương tối thiểu;

– Thăm những cụ ông cụ bà trên 100 tuổi vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10) thường niên: bằng 0,6 mức lương tối thiểu.

5.3. Tuỳ theo kĩ năng cân đối ngân sách, thường niên hoàn toàn hoàn toàn có thể nâng mức chủ trương thăm hỏi động viên động viên, động viên mái ấm mái ấm gia đình thuộc diện chủ trương và quà tặng mừng thọ người cao tuổi cho thích hợp.

6. Định mức phân loại chi những sự nghiệp: Văn hoá thông tin, thể dục thể thao, đảm bảo xã hội, kinh tế tài chính tài chính (gồm có: nông lâm, thuỷ lợi, thuỷ sản; giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo; công thương; du dịch …) và sự nghiệp khác.

6.1. Kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thường xuyên được vị trí vị trí căn cứ vào trách nhiệm trình độ và những định mức chi rõ ràng để xác lập cho từng cty. Tuy nhiên, để thống nhất định mức phân loại riêng với những cty sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo vệ toàn bộ ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, định mức phân loại tính trên biên chế được vận dụng theo những mức sau:

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Biên chế

Định mức phân loại

1. Đơn vị có số biên chế từ 10 trở xuống

58

2. Đơn vị có số biên chế từ 11 trở lên

55

Định mức trên chưa gồm có: Kinh phí shopping tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt có số lượng hoặc có mức giá trị lớn, sửa chữa thay thế thay thế lớn, tăng cấp tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt.

6.2. Đối với cty sự nghiệp tự đảm bảo một phần ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, trên cơ sở yêu cầu những cty sự nghiệp phấn đấu nâng mức tự trang trải nhu yếu chi từ thu nhập phí và nguồn khác của tớ để dành nguồn ưu tiên sắp xếp cho những cty hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hầu hết bằng nguồn ngân sách nhà nước.

6.3. Đối với những Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuỳ kĩ năng cân đối ngân sách địa phương để sắp xếp kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư thực thi.

7. Định mức phân loại chi bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh:

7.1. Tiêu chí phân loại: Phân bổ theo dân số để thực thi những nội dung chi theo Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày thứ 7/01/2004 của Chính phủ về quản trị và vận hành, sử dụng ngân sách và tài sản của nhà nước riêng với một số trong những trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thuộc nghành quốc phòng, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh.

7.2. Định mức phân loại: 5.000 đồng/người dân/năm.Định mức trên gồm có kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư thực thi Đề án Công an xã theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh (kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và góp vốn góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân loại riêng)

8. Định mức phân loại chi quốc phòng:

8.1. Bộ Chỉ huy quân sự chiến lược kế hoạch tỉnh:

a. Tiêu chí phân loại: Phân bổ theo dân số để thực thi những nội dung chi theo Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày thứ 7/01/2004 của Chính phủ về quản trị và vận hành, sử dụng ngân sách và tài sản của nhà nước riêng với một số trong những trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thuộc nghành quốc phòng, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh.

b. Định mức phân loại: 17.380 đồng/người dân/năm. Định mức trên gồm có: kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư xây dựng, huấn luyện, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, chủ trương chủ trương của lực lượng dân quân thường trực; kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư thực thi Luật Dân quân tự vệ (kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và góp vốn góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân loại riêng).

8.2. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng:

a. Tiêu chí phân loại: Phân bổ theo dân số để thực thi những nội dung chi theo Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày thứ 7/01/2004 của Chính phủ về quản trị và vận hành, sử dụng ngân sách và tài sản của nhà nước riêng với một số trong những trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thuộc nghành quốc phòng, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh.

b. Định mức phân loại: 2.000 đồng/người dân/năm.

PHẦN II. CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Định mức phân loại chi quản trị và vận hành hành chính:

1.1. Tiêu chí phân loại: Phân bổ theo biên chế và chia theo vùng.

1.2. Định mức phân loại:

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

Đô thị

59

Đồng bằng

53

Núi thấp – vùng sâu

57

Núi cao – hải quần hòn đảo

61

Định mức phân loại nêu trên đã gồm có tiền lương, có tính chất lương, những khoản trích theo lương theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ; chi trách nhiệm, những khoản shopping, sửa chữa thay thế thay thế.

Trên cơ sở định mức nêu trên, nếu tỷ suất chi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi (không kể lương và những khoản có tính chất lương) nhỏ hơn 30% so với tổng chi quản trị và vận hành hành chính sẽ tiến hành tương hỗ update đủ 30% bảo vệ tỷ suất chi lương, phụ cấp và những khoản có tính chất lương tối đa bằng 70%, chi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tối thiểu 30%.

1.3. Bổ sung để đảm bảo những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt ở huyện, thành phố:

Bổ sung cho huyện để tạo nguồn phân loại chi cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của cấp uỷ, Hội đồng nhân dân, những ban chỉ huy, phụ cấp đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, những trách nhiệm đặc trưng khác theo những mức sau:

– Huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng, Minh Long: 1.000 triệu đồng/huyện/ năm.

– Huyện: Tây Trà, Sơn Tây và Lý Sơn: 1.200 triệu đồng/huyện/năm.

– Các huyện, thành phố còn sót lại: 800 triệu đồng/huyện/năm.

2. Định mức phân loại chi sự nghiệp giáo dục:

2.1. Tiêu chí phân loại: Phân bổ cho những huyện, thành phố theo tiêu chuẩn dân số trong độ tuổi đến trường từ là một trong đến 15 tuổi, có phân theo vùng.

2.2. Định mức phân loại:

Đơn vị: đồng/ người/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

-Đô thị; Đồng bằng

2.300.000

-Núi thấp, vùng sâu

3.000.000

-Núi cao, hải quần hòn đảo

3.300.000

Trường hợp dự trù chi sự nghiệp giáo dục những huyện, thành phố tính theo định mức trên, nếu những khoản chi lương, phụ cấp lương và những khoản góp thêm phần theo lương cho nhà giáo, cán bộ quản trị và vận hành giáo dục trong chỉ tiêu biên chế vượt quá 80% tổng chi thì được tương hỗ update để đảm bảo nguồn chi cho trách nhiệm dạy và học (không kể lương, phụ cấp và góp thêm phần theo lương) tối thiểu là 20% trên tổng chi sự nghiệp giáo dục (chưa tính thu nhập học phí). Chỉ vận dụng cho phân loại ngân sách, năm đầu của thời kỳ ổn định.

Định mức phân loại trên gồm có:

– Tính đủ cho những cấp giáo dục từ mần nin thiếu nhi đến trung học cơ sở;

– Các chủ trương, chủ trương ưu tiên riêng với nghành giáo dục đã phát hành, chi tăng cường cơ sở vật chất, chi shopping sửa chữa thay thế thay thế tài sản, trang thiết bị phục vụ dạy và học.

2.3. Chính sách riêng với nhà giáo, cán bộ quản trị và vận hành giáo dục công tác thao tác thao tác ở trường chuyên biệt ở vùng có Đk kinh tế tài chính tài chính – xã hội có Đk đặc biệt quan trọng quan trọng trở ngại vất vả (Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ) thực thi theo quy định.

2.4. Đối với những huyện có những xã, thôn thuộc Chương trình 135 được phân loại thêm 140.000 đồng/người dân xã, thôn 135 trong độ tuổi từ là một trong đến 15 tuổi/năm để thực thi chủ trương riêng với học viên xã, thôn thuộc Chương trình 135 và học viên những xã thuộc 6 huyện nghèo không thuộc xã 135.

2.5. Hỗ trợ kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thường xuyên cho những Trung tâm học tập hiệp hội (Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính). Kinh phí tương hỗ học viên là con hộ nghèo đi học theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 và Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg ngày 5/8/2009 của Thủ tướng chính phủ nước nhà nước nhà, ngân sách tỉnh tương hỗ update có tiềm năng cho những huyện để thực thi theo chủ trương quy định.

3. Định mức phân loại chi sự nghiệp đào tạo và giảng dạy và giảng dạy:

Phân bổ để thực thi trách nhiệm chi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi đào tạo và giảng dạy và giảng dạy của những Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố theo qui định; không gồm có: kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư biên chế của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố (được phân loại trong biên chế khối Đảng), kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư đào tạo và giảng dạy và giảng dạy lại, chủ trương tương hỗ, kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư mở những lớp Trung cấp chính trị theo quyết định hành động hành vi của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tiêu chí phân loại kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư sự nghiệp đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phân loại chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao (gồm có cán bộ, công chức xã, phường, thị xã và những người dân dân hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi không chuyên trách ở cấp xã, theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ).

Đơn vị: đồng/người/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

Đô thị; Đồng bằng; Núi thấp – vùng sâu

400.000

Núi cao – hải quần hòn đảo

500.000

4. Định mức phân loại chi sự nghiệp phát thanh truyền hình:

4.1. Tiêu chí phân loại: Theo dân số, có phân loại theo vùng.

4.2. Định mức phân loại:

Đơn vị: đồng/người/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

Đô thị

4.000

Đồng bằng

4.000

Núi thấp – vùng sâu

5.600

Núi cao – hải quần hòn đảo

9.000

Sau khi phân loại theo tiêu chuẩn dân số trên, trường hợp huyện có dân số thấp nếu mức phân loại chưa đảm bảo kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư đến 560 triệu đồng thì được tương hỗ update để đảm mức tối thiểu là 560 triệu đồng/huyện.

5. Định mức phân loại chi sự nghiệp văn hoá thông tin:

5.1.Tiêu chí phân loại: Theo dân số, có phân loại theo vùng.

5.2.Định mức phân loại:

Đơn vị: đồng/ người/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

Đô thị

4.500

Đồng bằng

4.500

Núi thấp – vùng sâu

6.700

Núi cao – hải quần hòn đảo

9.900

Sau khi phân loại theo tiêu chuẩn dân số trên, trường hợp huyện có dân số thấp nếu mức phân loại chưa đảm bảo kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư đến 500 triệu đồng thì được tương hỗ update để đảm mức tối thiểu là 500 triệu đồng/huyện.

6. Định mức phân loại chi sự nghiệp thể dục thể thao

6.1. Tiêu chí phân loại: Theo dân số và phân theo vùng.

6.2. Định mức phân loại:

Đơn vị: đồng/người/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

Đô thị

3.000

Đồng bằng

2.500

Núi thấp – vùng sâu

2.400

Núi cao – hải quần hòn đảo

6.000

Sau khi phân loại theo tiêu chuẩn dân số trên, trường hợp huyện có dân số thấp nếu mức phân loại chưa đảm bảo kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư đến 300 triệu đồng thì được tương hỗ update để đảm mức tối thiểu là 300 triệu đồng/huyện.

7. Định mức phân loại chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:

7.1.Tiêu chí phân loại: Theo dân số và phân theo vùng.

7.2. Định mức phân loại:

Đơn vị tính: đồng/người/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

Đô thị

1.200

Đồng bằng

1.200

Núi thấp – vùng sâu

3.000

Núi cao – hải quần hòn đảo

4.750

– Định mức trên đã gồm có kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư thực thi những chủ trương cho thanh niên xung phong, người cao tuổi, viếng mộ liệt sỹ, … (không gồm có kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư thăm hỏi động viên động viên, động viên những đối tượng người dùng người tiêu dùng chủ trương vào trong thời gian ngày lễ, tết).

-Kinh phí thực thi chủ trương bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ- CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ được xem trên cơ sở quyết định hành động hành vi phê duyệt năm 2010 của cấp có thẩm quyền (gồm có bảo hiểm y tế riêng với đối tượng người dùng người tiêu dùng bảo trợ xã hội thuộc diện trợ cấp hàng tháng do xã, phường, thị xã quản trị và vận hành).

8. Định mức phân loại chi quốc phòng:

8.1. Tiêu chí phân loại: Phân bổ theo dân số và theo vùng để thực thi những nội dung chi theo Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày thứ 7/01/2004 của Chính phủ về quản trị và vận hành, sử dụng ngân sách và tài sản của nhà nước riêng với một số trong những trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thuộc nghành quốc phòng, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh.

8.2. Định mức phân loại:

Đơn vị tính: đồng/người/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

Đô thị

3.300

Đồng bằng

3.300

Núi thấp – vùng sâu

4.100

Núi cao – hải quần hòn đảo

6.700

Sau khi phân loại theo tiêu chuẩn dân số trên, trường hợp huyện có dân số thấp nếu mức phân loại chưa đảm bảo kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư đến 380 triệu đồng/huyện thì được tương hỗ update để đảm mức tối thiểu là 380 triệu đồng/huyện để đảm bảo chi những trách nhiệm theo phân cấp. Riêng huyện quần hòn đảo Lý Sơn được phân loại thêm 200 triệu đồng để sở hữu thêm kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư thực thi trách nhiệm quốc phòng. Đối với những huyện, thành phố có tổ chức triển khai triển khai diễn tập phòng thủ khu vực được cấp có thẩm quyền giao, được tương hỗ có tiềm năng theo kĩ năng cân đối của ngân sách tỉnh.

9. Định mức phân loại bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh:

9.1. Tiêu chí phân loại: Phân bổ theo dân số và theo vùng để thực thi những nội dung chi theo Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày thứ 7/01/2004 của Chính phủ về quản trị và vận hành, sử dụng ngân sách và tài sản của nhà nước riêng với một số trong những trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thuộc nghành quốc phòng, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh.

9.2. Định mức phân loại:

Đơn vị tính: đồng/người/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

Đô thị

4.800

Đồng bằng

3.200

Núi thấp – vùng sâu

3.840

Núi cao – hải quần hòn đảo

8.000

Sau khi phân loại theo tiêu chuẩn dân số trên, trường hợp huyện có dân số thấp nếu mức phân loại chưa đảm bảo kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư đến 400 triệu đồng/huyện thì được tương hỗ update để đảm mức tối thiểu là 400 triệu đồng/huyện. Riêng huyện quần hòn đảo Lý Sơn được phân loại thêm 150 triệu đồng để sở hữu thêm kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư thực thi trách nhiệm bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh.

10. Định mức phân loại chi sự nghiệp kinh tế tài chính tài chính:

Chi sự nghiệp kinh tế tài chính tài chính tính 8,5% trên tổng chi thường xuyên những nghành chi (từ điểm 1 tới điểm 9, Phần II) đã tính được theo định mức phân loại trên.

Đối với đô thị loại III theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày thứ 7/5/2009 của Chính phủ được phân loại thêm: 7,5 tỷ VNĐ.

11. Định mức phân loại chi trợ giá, trợ cước:

Định mức phân loại theo tiêu chuẩn người dân thuộc hộ nghèo: Dự toán chi được xác lập trên cơ sở số người dân thuộc hộ nghèo thuộc vùng trở ngại vất vả quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ phát hành Danh mục những cty hành chính thuộc vùng trở ngại vất vả; mức tương hỗ trung bình một người dân thuộc hộ nghèo thực thi theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày thứ 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tương hỗ trực tiếp cho những người dân dân dân thuộc hộ nghèo ở vùng trở ngại vất vả: 80.000 đồng/người/năm riêng với những người dân dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã bãi ngang, hải quần hòn đảo vùng trở ngại vất vả; 100.000 đồng/người/năm riêng với những người dân dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực III vùng trở ngại vất vả.

12. Định mức phân loại chi sự nghiệp môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên:

12.1.Tiêu chí phân loại: Theo dân số và phân theo vùng.

12.2. Định mức phân loại:

Đơn vị tinh: đồng/người/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

Đô thị

15.000

Đồng bằng

8.000

Núi thấp – vùng sâu

8.000

Núi cao – hải quần hòn đảo

14.000

Sau khi phân loại theo tiêu chuẩn dân số trên, trường hợp huyện có dân số thấp nếu mức phân loại chưa đảm bảo kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư đến 500 triệu đồng/huyện thì được tương hỗ update để đảm mức tối thiểu là 500 triệu đồng/huyện để đảm bảo chi những trách nhiệm theo phân cấp.

13. Chi khác: Phân bổ bằng 0,4% tổng những khoản chi thường xuyên đã tính được theo định mức phân loại dự trù chi ngân sách quy định ở trên.

14. Phân bổ dự trữ ngân sách: Được tính 4% trên tổng chi thường xuyên ngân sách cấp huyện.

PHẦN III. CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

1. Định mức phân loại chi quản trị và vận hành hành chính:

1.1. Tiêu chí phân loại theo số cán bộ, công chức xã và theo vùng. Định mức phân loại:

Đơn vị tính: triệu đồng/biên chế/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

Đô thị

34

Đồng bằng

32

Núi thấp – vùng sâu

34

Núi cao – hải quần hòn đảo

36

1.2. Tiêu chí phân loại theo những người dân dân hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi không chuyên trách ở xã, phường, thị xã và ở thôn, tổ dân phố.

Định mức phân loại:

Đơn vị tính: triệu đồng/người/năm

Chức danh

Định mức phân loại

– Những người hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi không

chuyên trách ở xã, phường, thị xã

12,5

– Những người hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi không

chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

11

1.3. Bổ sung cho xã để tạo nguồn phân loại chi cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của cấp uỷ, Hội đồng nhân dân, những ban chỉ huy, phụ cấp đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, những trách nhiệm đặc trưng khác theo những mức sau:

– Xã miền núi, hải quần hòn đảo: 300 triệu đồng/xã/năm;

– Xã núi thấp, vùng sâu: 250 triệu đồng/xã/năm;

– Xã còn sót lại: 200 triệu đồng/xã/năm.

Định mức trên gồm có chi của những cty quản trị và vận hành nhà nước, cơ quan đảng, đoàn thể và tương hỗ kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư cho những tổ chức triển khai triển khai hội, phụ cấp đại biểu Hội đồng nhân dân, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của thanh tra nhân dân, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của Hội đồng nhân dân, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của cấp uỷ,…

2. Định mức phân loại chi sự nghiệp phát thanh:

2.1. Tiêu chí phân loại: Theo dân số, có phân theo vùng.

2.2. Định mức phân loại:

Đơn vị tính: đồng/người/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

Đô thị

2.400

Đồng bằng

2.400

Núi thấp – vùng sâu

3.120

Núi cao – hải quần hòn đảo

3.900

3. Định mức phân loại chi sự nghiệp văn hoá thông tin:

3.1. Tiêu chí phân loại: Theo xã và phân theo vùng.

3.2. Định mức phân loại:

Đơn vị: đồng/người/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

-Đô thị

8.000

-Đồng bằng

8.000

-Núi thấp, vùng sâu

10.000

-Núi cao, hải quần hòn đảo

15.000

Định mức trên đã gồm có kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư thực thi trào lưu “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

4. Định mức phân loại chi sự nghiệp thể dục thể thao:

4.1. Tiêu chí phân loại: Theo dân số và phân theo vùng.

4.2. Định mức phân loại:

Đơn vị: đồng/người /năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

Đô thị

4.600

Đồng bằng

3.000

Núi thấp – vùng sâu

4.800

Núi cao – hải quần hòn đảo

6.500

5. Định mức phân loại chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

5.1.Tiêu chí phân loại: Theo dân số và phân theo vùng.

5.2. Định mức phân loại:

Đơn vị tinh: đồng/người/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

Đô thị

675

Đồng bằng

750

Núi thấp – vùng sâu

1.500

Núi cao – hải quần hòn đảo

3.000

Kinh phí đảm bảo chủ trương trợ cấp hàng tháng riêng với cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng được xem theo số đối tượng người dùng người tiêu dùng thực tiễn và chủ trương qui định.

6. Định mức phân loại chi bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh:

6.1. Tiêu chí phân loại: Theo dân số và phân theo vùng.

6.2. Định mức phân loại:

Đơn vị tính: đồng/người/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

Đô thị

13.250

Đồng bằng

8.300

Núi thấp – vùng sâu

13.250

Núi cao – hải quần hòn đảo

25.000

Định mức trên đã gồm có kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thường xuyên của Tổ An ninh nhân dân theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

7. Định mức chi quốc phòng:

7.1. Tiêu chí phân loại: Theo dân số và phân theo vùng.

7.2. Định mức phân loại:

Đơn vị tính: đồng/người/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

Đô thị

1.575

Đồng bằng

1.575

Núi thấp – vùng sâu

3.150

Núi cao – hải quần hòn đảo

5.940

8. Định mức chi sự nghiệp kinh tế tài chính tài chính:

Chi sự nghiệp kinh tế tài chính tài chính tính 8,5% trên tổng chi thường xuyên những nghành chi (từ điểm 1 tới điểm 7 Phần III) đã tính được theo định mức phân loại trên.

9. Định mức phân loại chi sự nghiệp môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên:

9.1. Tiêu chí phân loại: Theo dân số và phân theo vùng.

9.2. Định mức phân loại:

Đơn vị: đồng/người/năm

Phân theo vùng

Định mức phân loại

-Đô thị

5.600

-Đồng bằng

3.700

-Núi thấp, vùng sâu

3.000

-Núi cao, hải quần hòn đảo

5.000

10. Chi thường xuyên khác: Phân bổ bằng 0,4% tổng những khoản chi thường xuyên đã tính được theo định mức phân loại dự trù chi ngân sách quy định ở trên.

11. Phân bổ dự trữ ngân sách:

Được tính 4% trên tổng chi ngân sách xã.

PHẦN IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Đối với thành phố Tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi được phân loại thêm 35%, huyện Đức Phổ, huyện Bình Sơn và huyện Lý Sơn được phân loại thêm 10% số chi tính theo định mức dân số nêu trên. Ưu tiên chi thiết kế thị chính; tương hỗ công tác thao tác thao tác bồi thường giải phóng mặt phẳng; quy hoạch đô thị; chi thường xuyên …

2. Các huyện, thành phố có thu nhập được hưởng theo phân cấp và tỷ suất % phân loại những khoản thu, nếu cao hơn dự trù chi theo định mức thì được giao thêm trách nhiệm chi phù phù thích phù thích hợp với thu nhập được hưởng (trừ thu tiền sử dụng đất).

3. Phương pháp xác lập dân số theo vùng:

Dân số của những huyện, thành phố được xác lập theo số liệu do Cục Thống kê công bố; được quy định rõ ràng như sau:

-Dân số vùng đô thị: gồm dân số những phường và thị xã (riêng với dân số những thị xã thuộc vùng núi thấp – vùng sâu và vùng núi cao – hải quần hòn đảo được xem vào dân số thuộc những vùng tương ứng, không tính là dân số vùng đô thị).

-Dân số vùng núi thấp – vùng sâu: gồm dân số những xã vùng núi thấp (xã vùng núi thấp xác lập theo quyết định hành động hành vi công nhận của Ủy ban Dân tộc) và dân số những xã vùng sâu (xã vùng sâu là những xã đồng bằng có cán bộ công chức công tác thao tác thao tác tại địa phận được hưởng phụ cấp khu vực theo qui định của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc miền núi tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT- BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005).

-Dân số vùng núi cao – hải quần hòn đảo: gồm dân số những xã núi cao, xã hải quần hòn đảo (xã núi cao và hải quần hòn đảo được xác lập theo quyết định hành động hành vi công nhận của Ủy ban Dân tộc)

-Dân số vùng đồng bằng: gồm dân số những xã thuộc khu vực còn sót lại./.

Reply
2
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Quyết định 33/2010 của ubnd thành phố đà nẵng miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Quyết định 33/2010 của ubnd thành phố đà nẵng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Quyết định 33/2010 của ubnd thành phố đà nẵng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Quyết định 33/2010 của ubnd thành phố đà nẵng
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Quyết định 33/2010 của ubnd thành phố đà nẵng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quyết #định #của #ubnd #thành #phố #đà #nẵng

4347

Clip Quyết định 33/2010 của ubnd thành phố đà nẵng ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Quyết định 33/2010 của ubnd thành phố đà nẵng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Quyết định 33/2010 của ubnd thành phố đà nẵng miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Quyết định 33/2010 của ubnd thành phố đà nẵng miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Quyết định 33/2010 của ubnd thành phố đà nẵng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quyết định 33/2010 của ubnd thành phố đà nẵng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quyết #định #của #ubnd #thành #phố #đà #nẵng