Kinh Nghiệm về Quyền trong thời điểm tạm thời của người nộp đơn Đk thiết kế sắp xếp có hiệu lực hiện hành khi Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Quyền trong thời điểm tạm thời của người nộp đơn Đk thiết kế sắp xếp có hiệu lực hiện hành khi được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-08 08:14:42 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

I. Văn bằng bảo lãnh

1. Văn bằng bảo lãnh ghi nhận chủ sở hữu sáng tạo, mẫu mã công nghiệp, thiết kế sắp xếp, thương hiệu (sau đây gọi là chủ văn bằng bảo lãnh); tác giả sáng tạo, mẫu mã công nghiệp, thiết kế sắp xếp; đối tượng người dùng, phạm vi và thời hạn bảo lãnh.

2. Văn bằng bảo lãnh hướng dẫn địa lý ghi nhận tổ chức triển khai quản trị và vận hành hướng dẫn địa lý, những tổ chức triển khai, thành viên có quyền sử dụng hướng dẫn địa lý, hướng dẫn địa lý được bảo lãnh, tính chất đặc trưng của thành phầm mang hướng dẫn địa lý, tính chất đặc trưng về Đk địa lý và khu vực địa lý mang hướng dẫn địa lý.

3. Văn bằng bảo lãnh gồm Bằng độc quyền sáng tạo, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy ghi nhận Đk thiết kế sắp xếp mạch tích hợp bán dẫn, Giấy ghi nhận đăng ký thương hiệu và Giấy ghi nhận Đk hướng dẫn địa lý.

II. Hiệu lực của văn bằng bảo lãnh

1. Văn bằng bảo lãnh có hiệu lực hiện hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

2. Bằng độc quyền sáng tạo có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày cấp và kéo dãn đến hết hai mươi năm Tính từ lúc ngày nộp đơn.

3. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày cấp và kéo dãn đến hết mười năm Tính từ lúc ngày nộp đơn.

4. Bằng độc quyền mẫu mã công nghiệp có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày cấp và kéo dãn đến hết năm năm Tính từ lúc ngày nộp đơn, hoàn toàn có thể gia hạn hai lần liên tục, mỗi lần năm năm.

5. Giấy ghi nhận Đk thiết kế sắp xếp mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày cấp và chấm hết vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau này:

a) Kết thúc mười năm Tính từ lúc ngày nộp đơn;

b) Kết thúc mười năm Tính từ lúc ngày thiết kế sắp xếp được người dân có quyền Đk hoặc người được người đó được cho phép khai thác thương mại lần thứ nhất tại bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới;

c) Kết thúc mười lăm năm Tính từ lúc ngày tạo ra thiết kế sắp xếp.

6. Giấy ghi nhận Đk thương hiệu có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày cấp đến hết mười năm Tính từ lúc ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần mười năm.

7. Giấy ghi nhận Đk hướng dẫn địa lý có hiệu lực hiện hành vô thời hạn Tính từ lúc ngày cấp.

III. Duy trì, gia hạn hiệu lực hiện hành văn bằng bảo lãnh

1. Để duy trì hiệu lực hiện hành Bằng độc quyền sáng tạo, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chủ văn bằng bảo lãnh phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực hiện hành.

2. Để gia hạn hiệu lực hiện hành Bằng độc quyền mẫu mã công nghiệp, Giấy ghi nhận Đk thương hiệu, chủ văn bằng bảo lãnh phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực hiện hành.

IV. Chấm dứt hiệu lực hiện hành văn bằng bảo lãnh

1. Văn bằng bảo lãnh bị chấm hết hiệu lực hiện hành trong những trường hợp sau này:

a) Chủ văn bằng bảo lãnh không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hiện hành hoặc gia hạn hiệu lực hiện hành theo quy định;

b) Chủ văn bằng bảo lãnh tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;

c) Chủ văn bằng bảo lãnh không hề tồn tại hoặc chủ Giấy ghi nhận Đk thương hiệu không hề hoạt động marketing thương mại mà không còn người thừa kế hợp pháp;

d) Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu được cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước thời điểm ngày có yêu cầu chấm hết hiệu lực hiện hành mà không còn nguyên do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được khởi đầu hoặc khởi đầu lại trước tối thiểu ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm hết hiệu lực hiện hành;

đ) Chủ Giấy ghi nhận Đk thương hiệu riêng với thương hiệu tập thể không trấn áp hoặc trấn áp không còn hiệu suất cao việc thực thi quy định sử dụng thương hiệu tập thể;

e) Chủ Giấy ghi nhận Đk thương hiệu riêng với thương hiệu ghi nhận vi phạm quy định sử dụng nhãn hiệu ghi nhận hoặc không trấn áp, trấn áp không còn hiệu suất cao việc thực thi quy định sử dụng nhãn hiệu ghi nhận;

g) Các Đk địa lý tạo ra nổi tiếng, chất lượng, đặc tính của thành phầm mang hướng dẫn địa lý bị thay đổi làm mất đi nổi tiếng, chất lượng, đặc tính của thành phầm đó.

2. Trong trường hợp chủ văn bằng bảo lãnh sáng tạo không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hiện hành trong thời hạn quy định thì khi kết thúc thời hạn đó, hiệu lực hiện hành văn bằng tự động hóa chấm hết Tính từ lúc ngày khởi thời điểm đầu xuân mới hiệu lực hiện hành đầu tiên mà lệ phí duy trì hiệu lực hiện hành không được nộp. Cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ghi nhận việc chấm hết hiệu lực hiện hành văn bằng bảo lãnh vào Sổ Đk vương quốc về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

3. Trong trường hợp chủ văn bằng bảo lãnh tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định hành động chấm hết hiệu lực hiện hành văn bằng bảo lãnh Tính từ lúc ngày nhận được tuyên bố của chủ văn bằng bảo lãnh.

4. Tổ chức, thành viên có quyền yêu cầu cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấm hết hiệu lực hiện hành văn bằng bảo lãnh riêng với những trường hợp quy định tại những điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này với Đk phải nộp phí và lệ phí.

Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu chấm hết hiệu lực hiện hành văn bằng bảo lãnh và ý kiến của những bên liên quan, cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định hành động chấm hết hiệu lực hiện hành văn bằng bảo lãnh hoặc thông báo từ chối chấm hết hiệu lực hiện hành văn bằng bảo lãnh.

5. Quy định tại những khoản 1, 3 và 4 Điều này cũng khá được vận dụng riêng với việc chấm hết hiệu lực hiện hành Đk quốc tế riêng với thương hiệu.

V. Hủy bỏ hiệu lực hiện hành văn bằng bảo lãnh

1. Văn bằng bảo lãnh bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực hiện hành trong những trường hợp sau này:

a) Người nộp đơn Đk không còn quyền Đk và không được chuyển nhượng ủy quyền quyền Đk riêng với sáng tạo, mẫu mã công nghiệp, thiết kế sắp xếp, thương hiệu;

b) Đối tượng sở hữu công nghiệp không phục vụ những Đk bảo lãnh tại thời gian cấp văn bằng bảo lãnh.

2. Văn bằng bảo lãnh bị hủy bỏ một phần hiệu lực hiện hành trong trường hợp phần đó không phục vụ Đk bảo hộ.

3. Tổ chức, thành viên có quyền yêu cầu cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo lãnh trong những trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này với Đk phải nộp phí và lệ phí.

Thời hiệu thực thi quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực hiện hành văn bằng bảo lãnh là suốt thời hạn bảo lãnh; riêng với nhãn hiệu thì thời hiệu này là năm năm Tính từ lúc ngày cấp văn bằng bảo lãnh, trừ trường hợp văn bằng bảo lãnh được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

4. Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực hiện hành văn bằng bảo lãnh và ý kiến của những bên liên quan, cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định hành động hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực hiện hành văn bằng bảo lãnh hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực hiện hành văn bằng bảo lãnh.

5. Quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng khá được vận dụng riêng với việc hủy bỏ hiệu lực hiện hành Đk quốc tế riêng với thương hiệu.

VI. Sửa đổi văn bằng bảo lãnh

1. Chủ văn bằng bảo lãnh có quyền yêu cầu cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau này trên văn bằng bảo lãnh với Đk phải nộp phí, lệ phí:

a) Thay đổi, sửa chữa thay thế thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo lãnh;

b) Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc trưng, khu vực địa lý mang hướng dẫn địa lý; sửa đổi quy định sử dụng thương hiệu tập thể, quy định sử dụng thương hiệu ghi nhận.

2. Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo lãnh, cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa thay thế những thiếu sót trong văn bằng bảo lãnh do lỗi của cơ quan đó. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo lãnh không phải nộp phí, lệ phí.

3. Chủ văn bằng bảo lãnh có quyền yêu cầu cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong trường hợp này, đơn Đk sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và tình nhân cầu phải nộp phí thẩm định nội dung.

1. Khái niệm:

Thiết kế sắp xếp mạch tích hợp bán dẫn (sau này gọi là thiết kế sắp xếp) là cấu trúc không khí của những thành phần mạch và mối link những thành phần đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

Quyền sở hữu công nghiệp riêng với thiết kế sắp xếp được xác lập trên cơ sở quyết định hành động cấp văn bằng bảo lãnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục Đk quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận Đk quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Điều kiện chung riêng với thiết kế sắp xếp được bảo lãnh

Thiết kế sắp xếp được bảo lãnh nếu phục vụ những Đk sau này:

a) Có tính nguyên gốc;

b) Có tính mới thương mại.

3. Tính nguyên gốc của thiết kế sắp xếp

a) Thiết kế sắp xếp sẽ là có tính nguyên gốc nếu phục vụ những Đk sau này:

– Là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả;

– Chưa được những người dân sáng tạo thiết kế sắp xếp và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn nghe biết một cách rộng tự do tại thời gian tạo ra thiết kế sắp xếp đó.

b) Thiết kế sắp xếp là yếu tố phối hợp những thành phần, những mối link thông thường chỉ sẽ là có tính nguyên gốc nếu toàn bộ sự phối hợp đó có tính nguyên gốc theo quy định tại khoản a) phần này.

4. Tính mới thương mại của thiết kế sắp xếp

a) Thiết kế sắp xếp sẽ là có tính mới thương mại nếu không được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới trước thời điểm ngày nộp đơn Đk.

b) Thiết kế sắp xếp không biến thành xem là mất tính mới thương mại nếu đơn Đk thiết kế sắp xếp được nộp trong thời hạn hai năm Tính từ lúc ngày thiết kế sắp xếp này đã được người dân có quyền Đk hoặc người được người này được cho phép khai thác nhằm mục đích mục tiêu thương mại lần thứ nhất tại bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới.

c) Khai thác thiết kế sắp xếp nhằm mục đích mục tiêu thương mại quy định tại khoản b phần này là hành vi phân phối công khai minh bạch nhằm mục đích mục tiêu thương mại riêng với mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất theo thiết kế sắp xếp hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn đó.

5. Quyền Đk thiết kế sắp xếp

a) Tổ chức, thành viên sau này có quyền Đk thiết kế sắp xếp:

– Tác giả tạo ra thiết kế sắp xếp bằng công sức của con người và ngân sách của tớ;

– Tổ chức, thành viên góp vốn đầu tư kinh phí góp vốn đầu tư, phương tiện đi lại vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp những bên có thoả thuận khác.

b) Trường hợp nhiều tổ chức triển khai, thành viên cùng nhau tạo ra hoặc góp vốn đầu tư để tạo ra thiết kế sắp xếp thì những tổ chức triển khai, thành viên này đều phải có quyền Đk và quyền Đk đó chỉ được thực thi nếu được toàn bộ những tổ chức triển khai, thành viên đó đồng ý.

c) Người có quyền Đk thiết kế sắp xếp có quyền chuyển giao quyền Đk cho tổ chức triển khai, thành viên khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc thừa kế theo quy định của pháp lý, kể cả trường hợp đã nộp đơn Đk.

6. Đối tượng không được bảo lãnh với danh nghĩa thiết kế sắp xếp

Các đối tượng người dùng sau này không được bảo lãnh với danh nghĩa thiết kế sắp xếp:

a) Nguyên lý, quy trình, khối mạng lưới hệ thống, phương pháp được thực thi bởi mạch tích hợp bán dẫn;

b) tin tức, ứng dụng chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

7. Yêu cầu riêng với đơn Đk thiết kế sắp xếp

Tài liệu, vật mẫu, thông tin xác lập thiết kế sắp xếp cần bảo lãnh trong đơn Đk thiết kế sắp xếp gồm có:

a) Bản vẽ, ảnh chụp thiết kế sắp xếp;

b) tin tức về hiệu suất cao, cấu trúc của mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế sắp xếp;

c) Mẫu mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế sắp xếp, nếu thiết kế sắp xếp đã được khai thác thương mại.

8. Công bố đơn Đk thiết kế sắp xếp

Đơn Đk thiết kế sắp xếp được công bố dưới hình thức được cho phép tra cứu trực tiếp tại cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp nhưng không được sao chép; riêng với thông tin bí mật trong đơn thì chỉ có cơ quan có thẩm quyền và những bên liên quan trong quy trình thực thi thủ tục hủy bỏ hiệu lực hiện hành văn bằng bảo lãnh hoặc quy trình thực thi thủ tục xử lý hành vi xâm phạm quyền mới được phép tra cứu.

Các thông tin cơ bản về đơn Đk thiết kế sắp xếp và văn bằng bảo lãnh thiết kế sắp xếp được công bố trong thời hạn hai tháng Tính từ lúc ngày cấp văn bằng bảo lãnh.

Hiệu lực của văn bằng bảo lãnh

Giấy ghi nhận Đk thiết kế sắp xếp mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày cấp và chấm hết vào trong ngày sớm nhất trong số những ngày sau này:

a) Kết thúc mười năm Tính từ lúc ngày nộp đơn;

b) Kết thúc mười năm Tính từ lúc ngày thiết kế sắp xếp được người dân có quyền Đk hoặc người được người này được cho phép khai thác thương mại lần thứ nhất tại bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới;

c) Kết thúc mười lăm năm Tính từ lúc ngày tạo ra thiết kế sắp xếp.

10. Sử dụng thiết kế sắp xếp là việc thực thi những hành vi sau này:

a) Sao chép thiết kế sắp xếp; sản xuất mạch tích hợp bán dẫn theo thiết kế sắp xếp được bảo lãnh;

b) Bán, cho thuê, quảng cáo, chào hàng hoặc tàng trữ những bản sao thiết kế sắp xếp, mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế sắp xếp hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế sắp xếp được bảo lãnh;

c) Nhập khẩu bản sao thiết kế sắp xếp, mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế sắp xếp hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế sắp xếp được bảo lãnh.

11. Quyền trong thời điểm tạm thời riêng với thiết kế sắp xếp

a) Đối với thiết kế sắp xếp đã được người dân có quyền Đk hoặc người được người này được cho phép khai thác thương mại trước thời điểm ngày cấp Giấy ghi nhận Đk thiết kế sắp xếp mạch tích hợp bán dẫn, nếu người dân có quyền Đk biết rằng thiết kế sắp xếp đó đang rất được người khác sử dụng nhằm mục đích mục tiêu thương mại thì người đó có quyền thông báo bằng văn bản về quyền Đk của tớ riêng với thiết kế sắp xếp đó cho những người dân tiêu dùng để người đó chấm hết việc sử dụng thiết kế sắp xếp hoặc tiếp tục sử dụng.

b) Trong trường hợp đã được thông báo mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng thiết kế sắp xếp thì khi Giấy ghi nhận Đk thiết kế sắp xếp mạch tích hợp bán dẫn được cấp, chủ sở hữu thiết kế sắp xếp có quyền yêu cầu người đã sử dụng thiết kế sắp xếp phải trả một khoản tiền đền bù tương tự với giá chuyển giao quyền sử dụng thiết kế sắp xếp đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.

12. Hành vi xâm phạm quyền riêng với thiết kế sắp xếp

Các hành vi sau này bị xem là xâm phạm quyền của chủ sở hữu thiết kế sắp xếp:

a) Sử dụng thiết kế sắp xếp được bảo lãnh hoặc bất kỳ phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế sắp xếp đó trong thời hạn hiệu lực hiện hành của văn bằng bảo lãnh mà không được phép của chủ sở hữu;

b) Sử dụng thiết kế sắp xếp mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền trong thời điểm tạm thời quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.

13. Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả thiết kế sắp xếp

a) Chủ sở hữu thiết kế sắp xếp có trách nhiệm và trách nhiệm trả thù lao cho tác giả trừ trường hợp những bên có thoả thuận khác.

b) Mức thù lao tối thiểu mà chủ sở hữu phải trả cho tác giả được quy định như sau:

– 10% số tiền làm lợi mà chủ sở hữu thu được do sử dụng thiết kế sắp xếp;

– 15% tổng số tiền mà chủ sở hữu nhận được trong mọi lần nhận tiền thanh toán do chuyển giao quyền sử dụng thiết kế sắp xếp.

c) Trong trường hợp thiết kế sắp xếp được nhiều tác giả tạo ra, mức thù lao là mức dành riêng cho toàn bộ những đồng tác giả; những đồng tác giả tự thoả thuận việc phân loại số tiền thù lao do chủ sở hữu chi trả.

d) Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả thiết kế sắp xếp tồn tại trong suốt thời hạn bảo lãnh của thiết kế sắp xếp.

4207

Review Quyền trong thời điểm tạm thời của người nộp đơn Đk thiết kế sắp xếp có hiệu lực hiện hành khi ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Quyền trong thời điểm tạm thời của người nộp đơn Đk thiết kế sắp xếp có hiệu lực hiện hành khi tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Quyền trong thời điểm tạm thời của người nộp đơn Đk thiết kế sắp xếp có hiệu lực hiện hành khi miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Quyền trong thời điểm tạm thời của người nộp đơn Đk thiết kế sắp xếp có hiệu lực hiện hành khi miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Quyền trong thời điểm tạm thời của người nộp đơn Đk thiết kế sắp xếp có hiệu lực hiện hành khi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quyền trong thời điểm tạm thời của người nộp đơn Đk thiết kế sắp xếp có hiệu lực hiện hành khi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quyền #tạm #thời #của #người #nộp #đơn #đăng #ký #thiết #kế #bố #trí #có #hiệu #lực #khi