Mẹo về Phản ứng nào dưới đấy là phản ứng không thay đổi mạch -Thủ Thuật Mới Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phản ứng nào dưới đấy là phản ứng không thay đổi mạch -Thủ Thuật Mới được Update vào lúc : 2022-07-08 11:45:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Phản ứng nào dưới đấy là phản ứng không thay đổi mạch Mới Nhất
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phản ứng nào dưới đấy là phản ứng không thay đổi mạch được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-08 11:43:24 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong những phản ứng sau, phản ứng nào không thay đổi mạch polime ?

Nội dung chính

    A. Cao su + lưu huỳnh →t° cao su lưu hóaB. Poliamit + H2O →H+,t° amino axitC. Polisaccarit + H2O →H+,t° monosaccaritD. Poli (vinyl axetat) + H2O →OH-,t° poli (vinyl ancol) + axit axetic Đáp án D
    A: khâu mạch
    B: phân cắt mạch
    C: phân cắt mạch
    D: không thay đổi mạch, chỉ thay  thành -OH CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀA. Cao su + lưu huỳnh  cao su lưu hóaB. Poliamit + H2O  amino axit.C. Polisaccarit + H2O  monosaccarit. D. Poli (vinyl axetat) + H2O  poli(vinyl ancol) + axit axetic.  Đáp án DPhản ứng D, mạch polime vẫn không thay đổi, đấy là phương pháp để điều chế poli (vinyl ancol)Phản ứng A thì mạch từ không phân nhánh trở thành mạch có cấu trúc không khí CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. Cao su + lưu huỳnh →t° cao su lưu hóa

B. Poliamit +H2O→H+,t° amino axit

C. Polisaccarit + H2O→H+,t° monosaccarit

D. Poli (vinyl axetat) + H2O→OH-,t° poli (vinyl ancol) + axit axetic

13/05/2022 3

A. Cao su + lưu huỳnh →t° cao su lưu hóa B. Poliamit + H2O →H+,t° amino axit C. Polisaccarit + H2O →H+,t° monosaccarit D. Poli (vinyl axetat) + H2O →OH-,t° poli (vinyl ancol) + axit axetic

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án D
A: khâu mạch
B: phân cắt mạch
C: phân cắt mạch
D: không thay đổi mạch, chỉ thay  thành -OH

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cacbohidrat nào sau này được sử dụng làm nguyên vật tư sản xuất tơ visco ?

Xem đáp án » 13/05/2022 3

Hợp chất đầu và những hợp chất trung gian trong quy trình điều chế ra cao su Buna (1) là :  etilen (2), metan (3), rượu etylic (4), đivinyl (5), axetilen (6). Sự sắp xếp những chất theo như đúng thứ tự xẩy ra trong quy trình điều chế là :

Xem đáp án » 13/05/2022 3

Cho những polime : PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. Polime có dạng cấu trúc mạch không phân nhánh là

Xem đáp án » 13/05/2022 3

Polime nào sau này là polime vạn vật vạn vật thiên nhiên ?

Xem đáp án » 13/05/2022 2

Tơ nào sau này là tơ tự tạo?

Xem đáp án » 13/05/2022 2

Thủy tinh hữu cơ plexiglas là loại chất dẻo rất bền, trong suốt, hoàn toàn hoàn toàn có thể cho gần 90% ánh sáng truyền qua nên được sử dụng làm kính xe hơi, máy bay, kính xây dựng, kính bảo hiểm,…. Polime dùng để sản xuất thủy tinh hữu cơ mang tên thường gọi là

Xem đáp án » 13/05/2022 2

Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 13/05/2022 2

Khi đun phenol với fomanđehit (có axit làm xúc tác) tạo thành nhựa phenol-fomanđehit có ứng dụng rộng tự do. Polime tạo thành có cấu trúc mạch:

Xem đáp án » 13/05/2022 2

Phát biểu nào sau này là sai?

Xem đáp án » 13/05/2022 2

Câu nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 13/05/2022 2

Polime nào sau này hoàn toàn hoàn toàn có thể tham gia phản ứng cộng ?

Xem đáp án » 13/05/2022 2

Polistiren không tham gia được phản ứng nào sau này?

Xem đáp án » 13/05/2022 2

Phát biểu nào sau này là đúng ?

Xem đáp án » 13/05/2022 2

Chỉ ra phát biểu nào sau này là không đúng?

Xem đáp án » 13/05/2022 2

Phát biểu nào sau này đúng?

Xem đáp án » 13/05/2022 2

Đáp án D

A: khâu mạch

B: phân cắt mạch

C: phân cắt mạch

D: không thay đổi mạch, chỉ thay  thành -OH

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 46

19/06/2022 351

A. Cao su + lưu huỳnh  cao su lưu hóa B. Poliamit + H2O  amino axit. C. Polisaccarit + H2O  monosaccarit.  D. Poli (vinyl axetat) + H2O  poli(vinyl ancol) + axit axetic. 

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án DPhản ứng D, mạch polime vẫn không thay đổi, đấy là phương pháp để điều chế poli (vinyl ancol)Phản ứng A thì mạch từ không phân nhánh trở thành mạch có cấu trúc không khí

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trùng ngưng 8,9 gam alanin thu được m gam một polime và 1,62 gam H2O. Số mắt xích alanyl trong m gam polime trên là 

Xem đáp án » 19/06/2022 590

Thủy phân hết hỗn hợp gồm m gam tetrapeptit Ala-Gly-Ala-Gly (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 21,7 gam Ala-Gly-Ala, 7,5 gam Gly và 14,6 gam Ala – Gly. Giá trị của m là: 

Xem đáp án » 19/06/2022 454

Cho polime: -CO-C6H4-CO-O-C2H4-O-n. Hệ số n không thể gọi là: 

Xem đáp án » 19/06/2022 388

Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng cao su buna-N với lượng không khí vừa đủ, thấy tạo 1 hỗn hợp khí ở nhiệt độ trên 127oC mà CO2 chiếm 14,1% về thể tích. Tỉ lệ số mắt xích butađien và vinyl xyanua trong polime này là? (biết trong không khí có 20% O2 và 80% N2 về thể tích) 

Xem đáp án » 19/06/2022 321

Polime –HN–CH25–CO-n được điều chế nhờ loại phản ứng nào sau này? 

Xem đáp án » 19/06/2022 274

Điều nào dưới đây sai khi nói về amino axit 

Xem đáp án » 19/06/2022 236

Có 5 dung dịch không màu: HOOC-CH2-CH2-CHNH2-COOH (axit glutamic), NaI (natri iođua), HCOOH (axit fomic), NH2-CH2-COOH (glyxin), NH2-CH24-CHNH2-COOH (L-lysin). Cặp thuốc thử để nhận ra được cả 5 chất trên là: 

Xem đáp án » 19/06/2022 213

So sánh nhiệt độ nóng chảy và độ tan trong nước của etylamin và glixin NH2-CH2-COOH 

Xem đáp án » 19/06/2022 210

Khi trùng ngưng m gam một amino axit để điều chế tơ capron với hiệu suất 80% thu được hỗn hợp gồm amino axit dư, polime và 14,4 gam nước. Giá trị của m bằng: 

Xem đáp án » 19/06/2022 199

Làm thế nào để phân biệt được những vật dụng làm bằng da thật và bằng da tự tạo (PVC)?

Xem đáp án » 19/06/2022 169

Một đoạn mạch PVC có khối lượng 25,0 mg. Số mắt xích vinyl clorua có trong đoạn mạch đó là 

Xem đáp án » 19/06/2022 166

Dãy gồm những chất được sắp xếp theo chiều tăng dần lực bazơ là: 

Xem đáp án » 19/06/2022 165

Đồng trùng hợp buta–1,3–đien với acrilonitrin CH2=CH–CN theo tỉ lệ tương ứng x : y, thu được một loại polime. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này, thu được hỗn hợp khí và hơi CO2, H2O, N2 trong số đó có 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ x : y khi tham gia trùng hợp là bao nhiêu? 

Xem đáp án » 19/06/2022 153

Khi đun phenol với fomanđehit (có axit làm xúc tác) tạo thành nhựa phenol-fomanđehit có ứng dụng rộng tự do. Polime tạo thành có cấu trúc mạch 

Xem đáp án » 19/06/2022 128

Một phân tử protein được cấu trúc bởi 100 amino axit gồm ba loại X, Y, Z. Khi thủy phân hoàn toàn protein đó trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên axit ta thu được số mol những amino axit X (glyxin), amino axit Y (alanin) và amino axit Z (Valin) tương ứng lần lượt là một trong : 2 : 2. Khối lượng phân tử của protein đó là: 

Xem đáp án » 19/06/2022 124

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Phản ứng nào dưới đấy là phản ứng không thay đổi mạch miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phản ứng nào dưới đấy là phản ứng không thay đổi mạch tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Phản ứng nào dưới đấy là phản ứng không thay đổi mạch miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Phản ứng nào dưới đấy là phản ứng không thay đổi mạch
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Phản ứng nào dưới đấy là phản ứng không thay đổi mạch vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phản #ứng #nào #dưới #đây #là #phản #ứng #giữ #nguyên #mạch

4401

Video Phản ứng nào dưới đấy là phản ứng không thay đổi mạch -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Phản ứng nào dưới đấy là phản ứng không thay đổi mạch -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Phản ứng nào dưới đấy là phản ứng không thay đổi mạch -Thủ Thuật Mới miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Phản ứng nào dưới đấy là phản ứng không thay đổi mạch -Thủ Thuật Mới Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Phản ứng nào dưới đấy là phản ứng không thay đổi mạch -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phản ứng nào dưới đấy là phản ứng không thay đổi mạch -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phản #ứng #nào #dưới #đây #là #phản #ứng #giữ #nguyên #mạch #Thủ #Thuật #Mới