Thủ Thuật Hướng dẫn Nội dung chính cương của đảng 2/1951 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nội dung chính cương của đảng 2/1951 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-06 00:49:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nhận thức về độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tại Đại hội II của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng Lao động Việt Nam họp ở Việt Bắc, tháng 2-1951_Ảnh: Tư liệu
Đầu năm 1951, những biến hóa mạnh mẽ và tự tin và thâm thúy của tình hình trong nước và quốc tế nêu lên yêu cầu mới riêng với cách mạng Việt Nam, yên cầu Đảng phải tương hỗ update và tăng trưởng đường lối cách mạng và chủ trương đối ngoại. Trước yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới, Đảng triệu tập Đại hội đại biểu lần thứ II trình làng từ thời điểm ngày 11 đến ngày 19-2-1951. Đại hội đã quyết định hành động những yếu tố quan trọng về xây dựng Đảng, đường lối kế hoạch của cách mạng Việt Nam, thảo luận và thông qua Chính cương Đảng Lao động Việt Nam, Tuyên ngôn và Điều lệ mới của Đảng; đưa ra đường lối, chủ trương đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Tại Đại hội II, nhận thức của Đảng về quan hệ biện chứng giữa độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội (CNXH) tiếp tục được xác lập, tương hỗ update, tăng trưởng, làm thâm thúy thêm những yếu tố lý luận từ thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đây là con phố mà Đảng và nhân dân Việt Nam lựa chọn từ thời điểm năm 1930, con phố tăng trưởng theo quy luật khách quan của lịch sử xã hội loài người nói chung.

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, xã hội Việt Nam tồn tại hai xích míc cơ bản là xích míc dân tộc và mâu thuẫn giai cấp.; yêu cầu bức bách của dân tộc bản địa Việt Nam thời gian hiện nay là phải tìm ra con đường giải quyết một cách triệt để đồng thời hai mâu thuẫn đó nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã làm cho CNXH từ lý luận trở thành hiện thực, mở ra thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Vào thời điểm lịch sử ấy, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, với kinh nghiệm tay nghề hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn phong phú, thấm nhuần tri thức lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đã khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” (1).Cương lĩnh chính trị thứ nhất(2) được hoạch định tại Hội nghị xây dựng Đảng (tháng 2-1930) xác lập đường lối kế hoạch của cách mạng Việt Nam: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”(3). Cương lĩnhkhẳng định sự lựa chọn con phố cứu nước, giải phóng dân tộc bản địa là con phố cách mạng vô sản, link độc lập dân tộc bản địa và CNXH, đưa cách mạng Việt Nam hòa vào dòng xoáy chảy chung của cách mạng toàn thế giới.Đường lối kế hoạch của cách mạng Việt Nam được tiếp tục tăng trưởng trongLuận cươngchính trịcủa Đảng (tháng 10-1930).

Con đườngđộc lập dân tộc bản địa gắn sát với CNXHphản ánh sự lựa chọn khách quan của chính thực tiễn, mang tính chất chất đặc trưng Việt Nam,đã được Đảng ta xác lập. Chủ trương kế hoạch cách mạng này được tiếp tục tăng trưởng thêm một bước tại Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5-1941), dưới sự chỉ huy trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Độc lập dân tộc bản địa là yếu tố kiện, là tiền đề giải phóng giai cấp, xã hội và con người để đi tới CNXH. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự Ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, được vận dụng sáng tạo, phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam, phù phù thích hợp với quy luật tăng trưởng của lịch sử xã hội loài người trong thời đại mới. Ngay sau khi giành được độc lập, bắt tay vào xây dựng Nhà nước dân gia chủ dân, Đảng đã đồng thời lãnh đạo toàn dân tộc bản địa tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng giang sơn. Trước sự trở lại xâm lược của thực dân Pháp (ngày 23-9-1945), Việt Nam chưa tồn tại Đk trực tiếp tiến lên CNXH. Củng cố và giữ vững nền độc lập dân tộc bản địa vừa giành lại được là trách nhiệm số 1 của Đảng, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và của toàn dân tộc bản địa.

TrongBáo cáo Chính trịtại Đại hội II của Đảng (tháng 2-1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ phương hướng kế hoạch của cách mạng Việt Nam: “Đảng Lao động Việt Nam đoàn kết và lãnh đạo toàn dân kháng chiến cho tới thắng lợi hoàn toàn, tranh lại thống nhất và độc lập hoàn toàn; lãnh đạo toàn dân thực thi dân chủ mới, xây dựng Đk để tiến đến chủ nghĩa xã hội” (4).Chính cương của Đảng Lao động Việt Namđược Đại hội II thông qua, xác lập: “Nhiệm vụ cơ bản lúc bấy giờ của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc bản địa, xóa khỏi những di tích lịch sử phong kiến và nửa phong kiến, làm cho những người dân cày có ruộng, tăng trưởng chính sách dân gia chủ dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội”(5). Ba trách nhiệm đó khăng khít với nhau. “Song trách nhiệm chính trước mắt là hoàn thành xong giải phóng dân tộc bản địa”(6). Cuộc cách mạng nhằm mục đích đánh đổ đế quốc và phong kiến, do nhân dân làm động lực và giai cấp công nhân lãnh đạo, là một cuộccách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dânvà tiến triển thành cách social chủ nghĩa. Khái niệm cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân tiềm ẩn cả tiềm năng, lực lượng thực thi và chính sách chính trị thích hợp để xây dựng CNXH. Đại hội xác lập con phố tiến lên của cách mạng Việt Nam: “Con đường tất yếu của nó tiến tới chủ nghĩa xã hội, quyết không thể có một con phố nào khác” (7).

Như vậy, nhận thức luận về thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam lần thứ nhất được Đảng ta nêu ra tại Đại hội này. Con đường cách mạng Việt Nam với 3 trách nhiệm như trên, trải qua ba quy trình: 1 – Giai đoạn tiêu diệt đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc bản địa, củng cố Nhà nước dân gia chủ dân; 2 – Giai đoạn xóa khỏi những di tích lịch sử phong kiến và nửa phong kiến, triệt để thực thi khẩu hiệu “người cày có ruộng”, hoàn hảo nhất chính sách dân gia chủ dân; 3 – Giai đoạn làm xong trách nhiệm dân gia chủ dân, tạo khá đầy đủ Đk để tiến lên CNXH. Trong số đó, quy trình thứ ba là thời kỳ quá độ với trách nhiệm xây dựng, củng cố và hoàn thiện chính sách dân gia chủ dân.

Đại hội phân tích, với Đk Việt Nam, con phố tiến lên CNXH là một sự nghiệp trở ngại vất vả, lâu dài. “Không thể giạng chân ra mà bước một bước khổng lồ để đến ngay chủ nghĩa xã hội. Phải bước nhiều bước, phân thành nhiều độ mà đi” (8). Mỗi quy trình có trách nhiệm trọng tâm, TT. Giải phóng dân tộc bản địa, người cày có ruộng, xây dựng cơ sở cho CNXH, ba trách nhiệm đó không thể cùng làm một lúc. Đại hội chỉ rõ, trong mọi quy trình, quân địch và liên minh của cách mạng có thay đổi,… đường lối cách mạng vì thế mà phải tiếp tục hoàn thiện. Quan niệm giản đơn và “vượt bỏ quy trình” cũng như khuynh hướng “từ từ từng bước” đều sai (9).

Báo cáoHoàn thành giải phóng dân tộc bản địa, tăng trưởng dân gia chủ dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội (Luận cương cách mạng Việt Nam)nêu rõ những cơ sở, tiền đề chuyển lên cách social chủ nghĩa. Tiền đề tư tưởng, lý luận là Đảng phải nắm vững lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin về kiểu cách social chủ nghĩa nói chung và những yếu tố về kiểu cách social chủ nghĩa ở một nước thuộc địa, phong kiến lỗi thời nói riêng. Tiền đề kinh tế tài chính được xác lập là: “Kinh tế dân gia chủ dân là kinh tế tài chính của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội” (10). Tiền đề xã hội là yếu tố đoàn kết của những giai cấp, tầng lớp trong Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất phấn đấu theo tiềm năng cách mạng do Đảng đưa ra. Tiền đề văn hóa truyền thống tinh thần là xây dựng nền văn hóa truyền thống cổ truyền dân tộc bản địa, khoa học và đại chúng. Những tiền đề, Đk cho việc chuyển lên cách social chủ nghĩa được Đại hội II của Đảng phân tích thâm thúy, khuynh hướng trách nhiệm mà toàn Đảng, toàn dân phải thực thi ngay trong quy trình cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân, để tạo dựng cơ sở vững chãi cho quy trình tiếp theo đó.

Đường lối đúng đắn mà Đại hội II đưa ra đó đó là yếu tố tương hỗ update, phát triểnCương lĩnh chính trị đầu tiêncủa Đảng; nhất là nhận thức lý luận về lộ trình, bước đi trong quy trình quá độ lên CNXH phù phù thích hợp với tình hình Việt Nam đã được Đảng nêu rõ ràng, rõ ràng ngay trong tình hình kháng chiến đang trình làng ác liệt.

Nhận thức về độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn trong tiến trình cách mạng tiếp theo đó

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng_Ảnh: TTXVN
Trong thời kỳ 1954 – 1975, Đảng lãnh đạo nhân dân đồng thời thực thi hai kế hoạch: Cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân, giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn và cách social chủ nghĩa ở miền Bắc. Độc lập dân tộc bản địa và CNXH được thể hiện sinh động và mạnh mẽ và tự tin trên cả hai miền Bắc – Nam, tác động, thúc đẩy nhau tạo nguồn xung lực để lấy sự nghiệp thống nhất giang sơn đến thành công xuất sắc. Trong suốt cuộc kháng chiến, CNXH không riêng gì có là phương hướng mà đang trở thành trào lưu cách mạng hiện thực trên toàn miền Bắc, đóng vai trò quan trọng quyết định hành động bảo vệ thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc bản địa. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa tiếp tục có nguồn động lực từ ý chí, khát vọng độc lập, tự do, lòng yêu nước của từng người Việt Nam, từ xích míc nội tại cơ bản vẫn không được xóa khỏi là chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam; được tương hỗ update nguồn động lực từ xã hội xã hội chủ nghĩa đang rất được xây dựng trên miền Bắc.

Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa giành thắng lợi, Tổ quốc thống nhất, nhiều tiền đề cho thời kỳ quá độ đã được tạo dựng, những nguồn lực tự nhiên, xã hội, tiềm năng, thế mạnh mẽ và tự tin của những vùng, miền trên toàn nước được phát huy; sức mạnh ý chí, tinh thần dân tộc bản địa, vị thế, uy tín quốc tế của dân tộc bản địa được nâng cao. Các yếu tố đó mở ra Đk, tiền đề to lớn cho việc nghiệp xây dựng CNXH trên toàn nước, gắn với bảo vệ vững chãi độc lập dân tộc bản địa, toàn vẹn lãnh thổ vương quốc. Đó là thắng lợi của kế hoạch cách mạng được Đại hội II của Đảng vạch ra. Trong số đó, cốt lõi là quan điểm, tiến trình về độc lập dân tộc bản địa và CNXH.

Trong quy trình 1975 – 1986, sự nghiệp. xây dựng CNXH đạt được những thành tựu nhất định; tuy nhiên, những sai lầm trong chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện do chủ quan duy ý chí, nóng vội, thiếu kinh nghiệm, đã làm cho đất nước lâm vào khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ trầm trọng về kinh tế – xã hội. Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986) với tinh thần nhìn thẳng vào thực sự, nhìn nhận đúng thực sự, nói rõ thực sự, đã thẳng thắn nhìn nhận những sai lầm không mong muốn và đưa ra đường lối thay đổi toàn vẹn và tổng thể, thâm thúy, triệt để; nhất là, thay đổi tư duy lý luận, nhận thức đúng đắn về CNXH và những đặc trưng, những quy luật khách quan, những hình thức, bước đi của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, đã mở ra thời kỳ mới của yếu tố nghiệp cách mạng trên con phố tăng trưởng CNXH.

Đại hội VII của Đảng (năm 1991), trình làng trong toàn cảnh tình hình quốc tế phức tạp, quy mô CNXH hiện thực ở những nước Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, trào lưu cách mạng toàn thế giới lâm vào cảnh khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ trầm trọng và thoái trào; giang sơn sau 15 năm thống nhất, xây dựng CNXH, sau 5 năm thực thi đường lối thay đổi với nhiều trở ngại vất vả, rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn, thử thách. Trước tình hình đó, Đảng ta tiếp tục kiên định con phố cách mạng đã lựa chọn, thông quaCương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lênCNXH(Cương lĩnh năm 1991).Trong Cương lĩnh năm 1991, Đảng đã đúc rút: Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc bản địa và CNXH là bài học kinh nghiệm tay nghề xuyên thấu của cách mạng việt nam và xác lập, riêng với việt nam, không hề con phố nào khác ngoài con phố duy nhất đúng đắn là tăng trưởng CNXHđể có độc lập dân tộc bản địa thực sự và tự do, niềm sung sướng cho nhân dân. Cần nhấn mạnh yếu tố rằng đấy là yếu tố lựa chọn của chính lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ thời điểm năm 1930 với việc Ra đời của Đảng (11).

Tại Đại hội VII, nhiều nội dung lý luận và thực tiễn mới được Đảng nêu ra, trong đó đã xác định những đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việtt Nam xây dựng. Đây là một bước phát triển lý luận mới mang tính đột phá. Từ 6 đặc trưng được nêu tại Cương lĩnh năm 1991, Đại hội X của Đảng đã tương hỗ update, nêu 8 đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam phấn đấu xây dựng. Đây là những phác thảo quan trọng làm cơ sở đểĐại hội XI của Đảng thông quaCương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lênCNXH(tương hỗ update, tăng trưởng năm 2011), xác lập xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam xây dựng gồm 8 đặc trưng: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng cao nhờ vào lực lượng sản xuất tân tiến và quan hệ sản xuất tiến bộ thích hợp; có nền văn hóa truyền thống cổ truyền tiên tiến và phát triển, đậm đà bản sắc dân tộc bản địa; con người dân có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường ấm no, tự do, niềm sung sướng, có Đk tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể; những dân tộc bản địa trong hiệp hội Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng tăng trưởng; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân những nước trên toàn thế giới. Tám đặc trưng được xác định trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã phản ánh quan niệm tổng quát về CNXH ở Việt Nam. Đó là thành quả của thay đổi nhận thức về CNXH phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam, là phối hợp hòa giải và hợp lý giữa “cái phổ cập” và “cái đặc trưng”, mang sắc thái riêng, được từng bước hiện thực hóa trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng những đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác thao tác nhiệm kỳ 2022 – 2022 của Hội đồng Lý luận Trung ương _Ảnh: TTXVN
Thực hiện độc lập dân tộc bản địa và CNXH là một sự nghiệp trở ngại vất vả, phức tạp, tất yếu phải trải qua những đoạn đường trong thời kỳ quá độ lâu dài, trong số đó nhiều yếu tố lý luận và thực tiễn rất cơ bản và trọng yếu được nêu lên cần tiếp tục nghiên cứu và phân tích, tương hỗ update và xử lý và xử lý một cách thấu đáo.Quá trình nhận thức của Đảng về con đường tăng trưởng CNXH có sự tăng trưởng mới:Để xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam với những đặc trưng nêu trên, Đảng chỉ ra các phương hướng cần thực hiện. Cương lĩnh năm 1991 xác lập 7 phương hướng quá độ lên CNXH ở Việt Nam, đến Cương lĩnh (tương hỗ update, tăng trưởng năm 2011) xác lập 8 phương hướng với việc kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update về nội dung và 8 quan hệ lớn cần nắm vững và xử lý và xử lý.

Trên cơ sở tổng kết 25 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và nhìn nhận 30 năm đổi mới (1986 – 2022), Đại hội XII của Đảng (năm 2022) đã tương hỗ update mối quan hệlớn thứ chín cần phải nghiên cứu và phân tích làm sáng tỏ cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Đại hội XIII của Đảng (năm 2022) tương hỗ update quan hệ lớn thứ mười là quan hệ giữa thực hành thực tiễn dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo vệ kỷ cương xã hội. Đây là một bước tiến mới, quan trọng của Đảng trong nghiên cứu và phân tích lý luận, tổng kết thực tiễn, tăng trưởng hệthống quan điểm lý luận về CNXH ở Việt Nam, phản ánh những quy luật mang tính chất chất biện chứng, những yếu tố lý luận cốt lõi trong đường lối thay đổi của Đảng ta.

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm thay đổi đó đó là thành quả từ việc hiện thực hóa lý luận về độc lập dân tộc bản địa gắn sát với CNXH, với những nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam. Đất việt nam đã vươn mình thoát khỏi vị trí một nước nghèo nàn, lỗi thời, trình độ tăng trưởng thấp trở thành một nước tăng trưởng trung bình; tiềm lực kinh tế tài chính liên tục tăng dần; đời sống nhân dân được cải tổ và nâng cao rõ rệt; chính trị – xã hội ổn định; dân chủ ngày càng được mở rộng; độc lập lãnh thổ vương quốc được bảo vệ vững chãi; vị thế, uy tín quốc tế không ngừng nghỉ được nâng cao…

Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yếu tố một nhìn nhận mới, rất quan trọng về vị thế của giang sơn sau 35 năm thay đổi:“Đất việt nam chưa bao giờ đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày này” (12).Năm 2022, Việt Nam là một trong những quốc ngày càng tăng trưởng cao nhất toàn thế giới (2,91%), quy mô GDP xấp xỉ 345 tỷ USD (gấp 12 lần năm 1985), thu nhập trung bình đầu người đạt trên 3.520 USD (so với 230 USD năm 1985), xuất siêu đạt kỷ lục gần 20 tỷ USD (13).Tỷ lệ nghèo tiếp cận đa chiều năm 2022 khoảng chừng 4,7%(14).Việt Nam xếp thứ 42/131 vương quốc và nền kinh tế thị trường tài chính về chỉ số thay đổi sáng tạo, tăng 17 bậc so với năm 2022, đứng vị trí số 1 nhóm 29 vương quốc có cùng mức thu nhập và đứng thứ 3 khu vực Khu vực Đông Nam Á.

Đối với tiến trình tăng trưởng giang sơn quy trình từ nay đến thời gian giữa thế kỷ XXI, Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yếu tố quan điểm chỉ huy là: “Kiên định và không ngừng nghỉ vận dụng, tăng trưởng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù phù thích hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam trong từng quy trình. Kiên định tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối thay đổi vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh” (15). “Phấn đấu đến thời gian giữa thế kỷ XXI, việt nam trở thành nước tăng trưởng, theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa” (16). Những tiềm năng to lớn mà Đại hội XIII của Đảng nêu ra cho những mốc thời hạn năm 2025, năm 2030 và năm 2045 yên cầu quyết tâm chính trị cao; nỗ lực lớn, khát vọng tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin, giải phóng mọi nguồn lực để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, niềm sung sướng.

Đi lên chủ nghĩa xã hội giúp đất việt nam ngày càng phồn vinh, nhân dân ta có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường ngày càng niềm sung sướng (Trong ảnh: Những “búp măng non” học giỏi, chăm ngoan dưới mái trường xã hội chủ nghĩa)_Ảnh: TTXVN
Trong tiến trình thay đổi, Đảng nhận diện ngày càng rõ hơn yếu tố độc lập dân tộc bản địa và CNXH trước toàn cảnh toàn thế giới hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Tiến trình thay đổi là yếu tố tiếp tục vận động của những ý niệm mới về CNXH và con phố xây dựng CNXH của Đảng, được hình thành nhờ vào những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thừa kế những nhận thức đúng đắn mà Đảng đã tích lũy được trong suốt quy trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam (17).

Độc lập dân tộc bản địa gắn sát với CNXH là tiềm năng, là nội dung nổi trội, xuyên thấu và chủ yếu trong quy trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đường lối độc lập dân tộc bản địa gắn sát với CNXH là một trong những nguyên nhân của mọi thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc bản địa và mãi là ánh sáng soi đường cho việc nghiệp thay đổi, thực thi công nghiệp hóa, tân tiến hóa, tích cực, dữ thế chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng trong thế kỷ XXI của Đảng và nhân dân Việt Nam./.

———————–

(1) Hồ Chí Minh:Toàn tập., Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, t. 12, tr. 30
(2) Gồm những văn kiệnChánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt
(3)Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1998, t. 2, tr. 2
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2001, t. 12, tr. 3, 433 – 434, 434, 87, 91, 97, 106
(11) XemVăn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb. Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1991, tr. 109
(12)Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị vương quốc Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2022, t. I, tr. 25
(13) Xem Nguyễn Viết Thảo:“Đại hội XIII của Đảng mở đường cho giang sơn tiến vào thời kỳ tăng trưởng mới”, Tạp chíLý luận chính trị, số 1-2022, tr. 5
(14) Tổng cục Thống kê: Báo cáo tình hình kinh tế tài chính – xã hội quý IV và năm 2022
(15),(16) XemVăn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII,Sđd, t. I, tr. 180, 14
(17) Xem Nguyễn Phú Trọng (chủ biên):Về khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và con phố tăng trưởng chủnghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2001, tr. 303.

Theo PGS, TS. TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH – NGUYỄN THÀNH LONG/Tạp chí Cộng sản

4320

Review Nội dung chính cương của đảng 2/1951 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nội dung chính cương của đảng 2/1951 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Nội dung chính cương của đảng 2/1951 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Nội dung chính cương của đảng 2/1951 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Nội dung chính cương của đảng 2/1951

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nội dung chính cương của đảng 2/1951 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nội #dung #chính #cương #của #đảng