Thủ Thuật Hướng dẫn Music có đáp an 2022 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Music có đáp an 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-22 14:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Music có đáp an Chi Tiết
You đang tìm kiếm từ khóa Bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Music có đáp an được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-22 13:45:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

  Grammar – Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mới

  Tổng hợp lý thuyết phần Grammar – Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mới.

  Nội dung chính

   Grammar – Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 Tiếng Anh 10 mớiGetting Started – Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mớiLanguage – Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mớiSkills – Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mớiCommunication and Culture – Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mớiLooking Back – Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mớiProject – trang 35 Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mớiChoose the best sentence that can be made from the cues given. I / write / ask / you / solve / problem /I/  get / one of your shopsChoose the best sentence that can be made from the cues given.Last week / I / buy / a sweater / T & T shop / Oxford Street

  Xem rõ ràng

  Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 Tiếng Anh 10 mới

  Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 10 mới unit 3

  Xem lời giải

  Quảng cáo

  Getting Started – Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mới

  Listen and read.

  Xem lời giải

  Language – Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mới

  Tổng hợp những bài tập phần Language trang 27 Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mới

  Xem lời giải

  Skills – Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mới

  Look the logos. Are you familiar with them? Tell a partner what you know.

  Xem lời giải

  Communication and Culture – Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mới

  Tổng hợp những bài tập phần Communication and Culture trang 33 Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mới.

  Xem lời giải

  Looking Back – Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mới

  Listen and repeat the following sentences.

  Xem lời giải

  Project – trang 35 Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mới

  Tổng hợp những bài tập phần Project trang 35 Unit 3 SGK Tiếng Anh 10 mới.

  Xem lời giải

>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 link tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!

Câu 26:

Are you a music-lover between the ages of fourteen and eighteen? Would you like to go to a festival with friends of the same age as you? Then this music festival is for you! For most music festivals, you have to be eighteen before you can go without an adult, but the Underage Festival is different. You must be between fourteen and eighteen.

The Underage Festival is a day of music and fun for teenagers. It takes place in Victoria Park, London, in August. It’s a one-day festival – it starts 11.30 a.m. and the music goes on until 8 p…m.

Sam Kilcoyne is the main organizer of the festival. He started the Underage Festival in 2007 when he was only fifteen years old. It’s a small festival with 10,000 people but the best thing about it is that there are no adults! Parents can wait for their children outside the gate, but they can’t come in to the festival.

But parents don’t need to worry! The organization is great and it’s a safe and peaceful festival. You can’t bring food or drink into the festival, but there are lots of restaurant tents with a variety of food and drink – from pizzas to burgers and Chinese to Mexican. We recommend the pizza tent. On the festival website, there’s a page for parents with all the information they need.

There’s a big variety of music, everything from indie to hip hop, electronic to heavy metal. There’s even a silent disco where everyone wears headphones. There are six stages. The main stage is outside and the other five are in huge tents. Sometimes, it feels a little crowded in the tents, but the big names usually play on the main stage. Sometimes it’s difficult to choose which band to watch because they only play for thirty minutes. But in general, the music is fantastic and the teenagers are happy.

Question: What is the author of the article trying to do?

A. give practical information about travel and cost

B.  recommend the festival

C. review the music

D.  describe his/her experiences

Xem đáp án

Tác giả của nội dung nội dung bài viết đang nỗ lực làm gì?

A.phục vụ thông tin thực tiễn về du lịch và ngân sách

B.trình làng lễ hội

C.xem lại âm nhạc

D.mô tả trải nghiệm của tớ

=> recommend the festival

Đáp án cần chọn là: B

Câu 27:

Are you a music-lover between the ages of fourteen and eighteen? Would you like to go to a festival with friends of the same age as you? Then this music festival is for you! For most music festivals, you have to be eighteen before you can go without an adult, but the Underage Festival is different. You must be between fourteen and eighteen.

The Underage Festival is a day of music and fun for teenagers. It takes place in Victoria Park, London, in August. It’s a one-day festival – it starts 11.30 a.m. and the music goes on until 8 p…m.

Sam Kilcoyne is the main organizer of the festival. He started the Underage Festival in 2007 when he was only fifteen years old. It’s a small festival with 10,000 people but the best thing about it is that there are no adults! Parents can wait for their children outside the gate, but they can’t come in to the festival.

But parents don’t need to worry! The organization is great and it’s a safe and peaceful festival. You can’t bring food or drink into the festival, but there are lots of restaurant tents with a variety of food and drink – from pizzas to burgers and Chinese to Mexican. We recommend the pizza tent. On the festival website, there’s a page for parents with all the information they need.

There’s a big variety of music, everything from indie to hip hop, electronic to heavy metal. There’s even a silent disco where everyone wears headphones. There are six stages. The main stage is outside and the other five are in huge tents. Sometimes, it feels a little crowded in the tents, but the big names usually play on the main stage. Sometimes it’s difficult to choose which band to watch because they only play for thirty minutes. But in general, the music is fantastic and the teenagers are happy.

Question: Why is the Underage Festival different from other festival?

A. It’s for music-lovers.

B.  It’s for teenagers and adults.

C. It’s just for teenagers.

D.  It’s just for adults.

Xem đáp án

Tại sao Lễ hội thiếu niên khác với những lễ hội khác?

A.Dành cho những tình nhân âm nhạc.

B. Đó là dành riêng cho thanh thiếu niên và người lớn.

C.Nó chỉ dành riêng cho thanh thiếu niên.

D. Nó chỉ dành riêng cho những người dân dân lớn.

tin tức: You must be between fourteen and eighteen.

Tạm dịch: Bạn phải từ mười bốn đến mười tám tuổi.

=> It’s just for teenagers.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 28:

Are you a music-lover between the ages of fourteen and eighteen? Would you like to go to a festival with friends of the same age as you? Then this music festival is for you! For most music festivals, you have to be eighteen before you can go without an adult, but the Underage Festival is different. You must be between fourteen and eighteen.

The Underage Festival is a day of music and fun for teenagers. It takes place in Victoria Park, London, in August. It’s a one-day festival – it starts 11.30 a.m. and the music goes on until 8 p…m.

Sam Kilcoyne is the main organizer of the festival. He started the Underage Festival in 2007 when he was only fifteen years old. It’s a small festival with 10,000 people but the best thing about it is that there are no adults! Parents can wait for their children outside the gate, but they can’t come in to the festival.

But parents don’t need to worry! The organization is great and it’s a safe and peaceful festival. You can’t bring food or drink into the festival, but there are lots of restaurant tents with a variety of food and drink – from pizzas to burgers and Chinese to Mexican. We recommend the pizza tent. On the festival website, there’s a page for parents with all the information they need.

There’s a big variety of music, everything from indie to hip hop, electronic to heavy metal. There’s even a silent disco where everyone wears headphones. There are six stages. The main stage is outside and the other five are in huge tents. Sometimes, it feels a little crowded in the tents, but the big names usually play on the main stage. Sometimes it’s difficult to choose which band to watch because they only play for thirty minutes. But in general, the music is fantastic and the teenagers are happy.

Question: Where can parents find information about the festival?

A.  outside the gate

B. from Sam Kilcoyne, the organizer

C.  from their teenage children

D. on the festival website

Xem đáp án

Cha mẹ hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm thông tin về lễ hội ở đâu?

A.bên phía ngoài cổng

B. từ Sam Kilcoyne, người tổ chức triển khai triển khai

C.từ trẻ con thiếu niên

D. trên website lễ hội

tin tức: On the festival website, there’s a page for parents with all the information they need.

Tạm dịch: Trên website lễ hội, có một trang dành riêng cho phụ huynh có toàn bộ thông tin họ cần.

=>on the festival website

Đáp án cần chọn là: D

Câu 29:

Are you a music-lover between the ages of fourteen and eighteen? Would you like to go to a festival with friends of the same age as you? Then this music festival is for you! For most music festivals, you have to be eighteen before you can go without an adult, but the Underage Festival is different. You must be between fourteen and eighteen.

The Underage Festival is a day of music and fun for teenagers. It takes place in Victoria Park, London, in August. It’s a one-day festival – it starts 11.30 a.m. and the music goes on until 8 p…m.

Sam Kilcoyne is the main organizer of the festival. He started the Underage Festival in 2007 when he was only fifteen years old. It’s a small festival with 10,000 people but the best thing about it is that there are no adults! Parents can wait for their children outside the gate, but they can’t come in to the festival.

But parents don’t need to worry! The organization is great and it’s a safe and peaceful festival. You can’t bring food or drink into the festival, but there are lots of restaurant tents with a variety of food and drink – from pizzas to burgers and Chinese to Mexican. We recommend the pizza tent. On the festival website, there’s a page for parents with all the information they need.

There’s a big variety of music, everything from indie to hip hop, electronic to heavy metal. There’s even a silent disco where everyone wears headphones. There are six stages. The main stage is outside and the other five are in huge tents. Sometimes, it feels a little crowded in the tents, but the big names usually play on the main stage. Sometimes it’s difficult to choose which band to watch because they only play for thirty minutes. But in general, the music is fantastic and the teenagers are happy.

Question: Which of the following can’t you have the Underage Festival?

A.  a Chinese meal

B. a pizza

C.  a burger and chips

D. your own food

Xem đáp án

Bạn không thể có điều nào sau này tại Lễ hội tuổi vị thành niên?

A.một buổi tiệc Trung Quốc

B. một pizza

C.một burger và khoai tây chiên

D. thực phẩm của riêng bạn

tin tức: You can’t bring food or drink into the festival …

Tạm dịch: Bạn không thể mang thức ăn hoặc đồ uống vào lễ hội …

=>your own food

Đáp án cần chọn là: D

Câu 30:

Are you a music-lover between the ages of fourteen and eighteen? Would you like to go to a festival with friends of the same age as you? Then this music festival is for you! For most music festivals, you have to be eighteen before you can go without an adult, but the Underage Festival is different. You must be between fourteen and eighteen.

The Underage Festival is a day of music and fun for teenagers. It takes place in Victoria Park, London, in August. It’s a one-day festival – it starts 11.30 a.m. and the music goes on until 8 p…m.

Sam Kilcoyne is the main organizer of the festival. He started the Underage Festival in 2007 when he was only fifteen years old. It’s a small festival with 10,000 people but the best thing about it is that there are no adults! Parents can wait for their children outside the gate, but they can’t come in to the festival.

But parents don’t need to worry! The organization is great and it’s a safe and peaceful festival. You can’t bring food or drink into the festival, but there are lots of restaurant tents with a variety of food and drink – from pizzas to burgers and Chinese to Mexican. We recommend the pizza tent. On the festival website, there’s a page for parents with all the information they need.

There’s a big variety of music, everything from indie to hip hop, electronic to heavy metal. There’s even a silent disco where everyone wears headphones. There are six stages. The main stage is outside and the other five are in huge tents. Sometimes, it feels a little crowded in the tents, but the big names usually play on the main stage. Sometimes it’s difficult to choose which band to watch because they only play for thirty minutes. But in general, the music is fantastic and the teenagers are happy.

Question: Why is it difficult to choose which band to watch?

A.  There are six stages.

B. The bands only play for a short time.

C. There’s a big variety of music.

D.  The music is fantastic.

Xem đáp án

Tại sao khó chọn ban nhạc nào để xem?

A.Có sáu quy trình.

B. Các ban nhạc chỉ chơi trong thuở nào gian ngắn.

C.Có thật nhiều loại âm nhạc.

D. Âm nhạc rất thú vị.

tin tức: Sometimes it’s difficult to choose which band to watch because they only play for thirty minutes.

Tạm dịch: Đôi khi rất khó để chọn ban nhạc để xem vì họ chỉ chơi trong ba mươi phút.

=>The bands only play for a short time.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 31:

Choose the best sentence that can be made from the cues given. I / write / ask / you / solve / problem /I/  get / one of your shops

A.  I am writing so that to ask you to solve the problem that I got from one of your shops.

B. While I am writng, I would like ask you to slove the problem whom I got from one of your shops.

C. To be writing, I would like ask you to solve to problem whom I got from one of your shops.

D.  I am writing to ask you to solve the problem that I got from one of your shops.

Xem đáp án

A.sai vì: so that + S + V

B.sai vì: would like + to –V

C.sai vì vế đầu “to be writing” không rõ nghĩa

D.đúng nghĩa, đúng ngữ pháp

=> I am writing to ask you to solve the problem that I got from one of your shops.

Tạm dịch: Tôi viết thư để yêu cầu bạn xử lý và xử lý yếu tố mà tôi có từ một trong những shop của bạn.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 32:

 I / get / refund / change / another sweater.

A.  I would like to get the refund if you can change me another sweater.

B. Unless. I would like to get the refund or you can change me another sweater.

C. I would like to get the or you can change me another sweater.

D.  I would like to get the refund; consequently, you can change me another sweater.

Xem đáp án

A.Tôi muốn được hoàn vốn nếu cô hoàn toàn hoàn toàn có thể đổi cho tôi chiếc áo len khác. => sai nghĩa

B.Nếu tôi không thích được hoàn vốn hoặc là cô hoàn toàn hoàn toàn có thể đổi cho tôi chiếc áo len khác. => sai nghĩa

C.Tôi muốn được hoàn vốn hoặc là cô hoàn toàn hoàn toàn có thể đổi cho tôi chiếc áo len khác.

D.Tôi muốn được hoàn vốn; ngược lại, cô hoàn toàn hoàn toàn có thể đổi cho tôi chiếc áo len khác.

=>I would like to get the refund or you can change me another sweater.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 38:

Choose the best sentence that can be made from the cues given.Last week / I / buy / a sweater / T & T shop / Oxford Street

A. Last week, I bought a sweater from T & T shop on Oxford Street.

B. Since last week, I bought a sweater from T&T shop on Oxford Street.

C. Since last week I have bought a sweater from T&T shop on Oxford Street.

D. On the last week I bought a sweater from T&T shop on Oxford Street

Xem đáp án

A.đúng nghĩa, đúng ngữ pháp

B.nếu “since last week” (Tính từ lúc tuần trước đó đó) thì động từ phải chia ở thì hiện tại hoàn thành xong xong : S + have/ has + Ved/ V3

C.sai vì hành vi “buy” (mua) đã chấm hết trong quá khứ nên không được chia ở thì hiện tại hoàn thành xong xong

D.sai vì trạng từ “last week” (tuần trước đó đó) tránh việc phải có thêm giới từ hay mạo từ trước nó.

Tạm dịch: Tuần trước, tôi mua một chiếc áo len từ shop T & T trên đường  Oxford.

=>Last week, I bought a sweater from T & T shop on Oxford Street.

Đáp án cần chọn là: A

Reply
0
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Music có đáp an miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Music có đáp an tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Music có đáp an Free.

Giải đáp vướng mắc về Bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Music có đáp an
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Music có đáp an vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #Tiếng #Anh #lớp #Unit #Music #có #đáp

4147

Video Music có đáp an 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Music có đáp an 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Music có đáp an 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Music có đáp an 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Music có đáp an 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Music có đáp an 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Music #có #đáp