Thủ Thuật Hướng dẫn Muối không độc nhưng tránh việc có nhiều trong nước ăn vì vị mặn của nó là -Thủ Thuật Mới Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Muối không độc nhưng tránh việc có nhiều trong nước ăn vì vị mặn của nó là -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-24 07:00:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Muối không độc nhưng tránh việc có nhiều trong nước ăn vì vị mặn của nó là Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Muối không độc nhưng tránh việc có nhiều trong nước ăn vì vị mặn của nó là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-24 06:45:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Có những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào nói trên:

a) Không được phép có trong nước ăn vì tính ô nhiễm của nó?

b) Không độc nhưng cũng tránh việc có trong nước ăn vì vị mặn của nó?

c) Không tan trong nước, nhưng bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

d) Rất ít tan trong nước và khó bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

Các vướng mắc tương tự

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)
Câu 1: Cho dãy những chất sau: Al, P2O5, Na2O, Fe3O4, ZnO, MgO, CuO, Al2O3, BaO, FeO. Trong những chất trên, số oxit tan được trong nước là a ; số oxit tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là b ; số oxit vừa tan được trong dung dịch HCl, vừa tan được trong dung dịch NaOH là c. Giá trị bằng
A. 156. B. 148. C. 141. D. 163.
Câu 2: Cho những muối A, B, C, D là những muối (không theo thứ tự) CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Biết rằng A không được phép có trong nước ăn vì tính ô nhiễm của nó ; B không độc nhưng cũng không được có trong nước ăn vì vị mặn của nó ; C không tan trong nước nhưng bị phân hủy ở nhiệt độ cao ; D rất ít tan trong nước và khó bị phân hủy ở nhiệt độ cao. A, B, C và D lần lượt là
A. Pb(NO3)2, NaCl, CaCO3, CaSO4. B. NaCl, CaSO4, CaCO3, Pb(NO3)2.
C. CaSO4, NaCl, Pb(NO3)2, CaCO3. D. CaCO3, Pb(NO­3)2, NaCl, CaSO4.
Câu 3: Dung dịch axit loãng H2SO4 khi phản ứng với chất nào dưới đây mà khí H2 không được giải phóng ra (không được sinh ra)?
A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Al.
Câu 4: Ăn mòn sắt kẽm sắt kẽm kim loại là yếu tố phá hủy sắt kẽm sắt kẽm kim loại do
A. tác dụng hóa học của những chất trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xung quanh.
B. sắt kẽm sắt kẽm kim loại phản ứng hóa học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.
C. sắt kẽm sắt kẽm kim loại tác dụng với dung dịch chất điện li tạo ra dòng điện.
D. tác động cơ học.
Câu 5: Chất nào sau này sẽ không còn được sử dụng để làm khô khí CO2?
A. H2SO4 đặc. B. P2O5 khan. C. NaOH rắn. D. CuSO4 khan.
Câu 6: Phản ứng giữa natri hiđroxit và axit sunfuric loãng được gọi là phản ứng
A. hiđrat hóa. B. oxi hóa – khử. C. trung hòa. D. thế.
Câu 7: Cho dãy gồm những dung dịch: MgCl2, NaOH, H2SO4, CuSO4, Fe(NO3)3. Khi cho những dung dịch trên tác dụng với nhau từng đôi một thì số phản ứng không xẩy ra là
A. 6. B. 4. C. 5. D. 7.
Câu 8: Hỗn hợp khí X gồm O2, Cl2, SO2, CO2. Để thu được khí O2 tinh khiết từ hỗn hợp trên, ta dẫn hỗn hợp qua
A. nước brom dư. B. dung dịch NaOH dư.
C. dung dịch HCl dư. D. nước clo dư.
Câu 9: Một loại phân dùng để bón cho cây được một người tiêu dùng với khối lượng là 500 gam, phân này còn tồn tại thành phần hóa học là (NH4)2SO4. Cho những phát biểu sau về loại phân bón trên:
(1) Loại phân này được người đó sử dụng nhằm mục đích mục tiêu phục vụ đạm và lân cho cây.
(2) Thành phần Phần Trăm nguyên tố dinh dưỡng có trong 200 gam phân bón trên là 21,21%.
(3) Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng có trong 500 gam phân bón trên là 106,50 gam.
(4) Loại phân này khi hòa tan vào nước thì chỉ thấy một phần nhỏ phân bị tan ra, phần còn sót lại tồn tại ở dạng rắn dẻo.
(5) Nếu thay 500 gam phân urê bằng 500 gam loại phân trên thì sẽ đã có được lợi hơn.
Số phát biểu đúng là
A. 5. B.4. C. 3. D. 2.
Câu 10: Cho những phát biểu sau:
(1) Gang là sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp của sắt chứa từ là một trong,0 – 3,1% là những nguyên tố C, Si, Mn, S, còn sót lại là Fe.

(2) Thép là sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp của sắt, trong số đó hàm lượng cacbon chiếm từ 0,01 – 2,00%.

Câu 1:  Cho những chất sau: NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3

a) Số chất tan trong nước tạo thành dung dịch có tính bazo là

            A. 2    B. 3      C.4                                   D. 5

b) Số chất bị nhiệt phân huỷ là

            A. 6    B. 3      C.4                                   D. 5

c) Số chất phản ứng với dung dịch axit tạo thành dung dịch có màu là

            A. 2    B. 3      C.4                                   D. 1

d) Số chất vừa phản ứng với dung dịch axit, vừa phản ứng với dung dịch bazo là

            A. 2    B. 3      C.4    D. 1

Câu 2:  Chất nào sau này thuộc loại hidroxit lưỡng tính?

            A. Ca(OH)2    B. Fe(OH)3      C. Al(OH)3 D. KOH

Câu 3:  Dung dịch NaOH phản ứng được với chất nào sau này?

              A. Al2O3    B. SO2      C. Na2SO4 D. CuCl2

Câu 4:  Dung dịch Ca(OH)2 không phản ứng được với chất nào sau này?

              A. CuO    B. HNO3      C. CO2 D. NaHCO3

Câu 5:  Dung dịch KOH phản ứng được với dãy chất nào sau này?

             A. SO2, NaCl, H2SO4               B. CO2, Al2O3, MgCO3         C. HNO3, Al(OH)3, CaCO3 D. NaHCO3, HCl, FeCl2.

Câu 6:  Mg(OH)2 tan được trong dung dịch nào sau này?

A. CuSO4    B. NaOH      C. NaHCO3 D. HCl.

Câu 7:  Cặp chất nào không xẩy ra phản ứng hoá học?     

              A. dd NaOH và dd H2SO4              B. dd NaHCO3 và dd Ca(OH)2. C.  dd HNO3 và Fe(OH)2 D. Cu(OH)2 và dd Na2SO4

Câu 1: Dùng thuốc thử nào trong những thuốc thử sau để nhận ra dung dịch Ca(OH)2 ? A. Na2CO3 B. KCl C. NaOH D. NaNO3 Câu 2: Dung dịch nào có độ bazơ mạnh nhất trong những dung dịch có mức giá trị pH như sau: A. pH = 8 B. pH = 12 C. pH = 10 D. pH = 14 Câu 3: Nhóm những dung dịch nào sau này còn có pH > 7 ? A. HCl, NaOH B. H2SO4, HNO3 C. NaOH, Ca(OH)2 D. BaCl2, NaNO3 Câu 4: Để nhận ra được hai dung dịch là NaOH, Ba(OH)2 cần dùng thuốc thử nào sau này? A. Quỳ tím B. HCl C. NaCl D. H2SO4 Câu 5: NaOH có tính chất vật lý nào sau này ? A.Natri hidroxit là chất rắn không màu, ít tan trong nước B. Natri hidroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt C. Natri hidroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh và không tỏa nhiệt D. Natri hidroxit là chất rắn không màu, không tan trong nước, không tỏa nhiệt. Câu 6: Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch NaOH có những tính chất hóa học của bazơ tan vì: A.Làm đổi màu chất thông tư, tác dụng với oxit axit. B. Làm đổi màu chất thông tư, tác dụng với axit. C. Làm đổi màu chất thông tư, tác dụng với oxit axit và axit. D. Tác dụng với oxit axit và axit. Câu 7: Cặp chất nào đây không thể tồn tại trong dung dịch? ( tác dụng được với nhau) A. Ca(OH)2 , Na2CO3 B. Ca(OH)2 , NaCl C. Ca(OH)2 , NaNO3 C. NaOH , KNO3 Câu 8: Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ: A. Làm quỳ tím chuyển đỏ B. Làm quỳ tím chuyển xanh C. Làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển đỏ. D. Không làm thay đổi màu quỳ tím. Câu 9: Dung dịch NaOH và dung dịch Ca(OH)2 không hề tính chất nào sau này? A.Làm đổi màu quỳ tím và phenophtalein B. Bị nhiệt phân hủy khi đun nóng tạo thành oxit bazơ và nước. C. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước D. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước Câu 10: Cặp oxit nào sau này phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ A. K2O, Fe2O3 B. Al2O3, CuO C. Na2O, K2O D. ZnO, MgO Câu 11: Dãy những bazơ nào sau này bị phân hủy ở nhiệt độ cao? A.Ca(OH)2, NaOH, Zn(OH)2, Fe(OH)3 B. Cu(OH)2, NaOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2 C.Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2 D. Zn(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH Câu 12: Dung dịch NaOH phản ứng với toàn bộ những chất trong dãy chất nào sau này? A.Fe(OH)3, BaCl2, CuO, HNO3. B. H2SO4, SO2, CO2, FeCl2 C. HNO3, HCl, CuSO4, KNO3 D. Al, MgO, H3PO4, BaCl2 Câu 13: Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với toàn bộ những chất trong dãy chất nào sau này? A.NaCl, HCl, Na2CO3, KOH B.H2SO4, NaCl, KNO3, CO2 C. KNO3, HCl, KOH, H2SO4 D. HCl, CO2, Na2CO3, H2SO4 Câu 14: Cặp chất nào sau này cùng tồn tại trong dung dịch? ( không tác dụng được với nhau). A. NaOH, KNO3 B. Ca(OH)2, HCl C. Ca(OH)2, Na2CO3 D. NaOH, MgCl2 Câu 15: Sau khi làm thí nhgiệm, có những khí thải ô nhiễm: HCl, H2S, CO2, SO2. Dùng chất nào sau này để vô hiệu chúng là tốt nhất? A. Muối NaCl B. Nước vôi trong C. Dung dịch HCl D. Dung dịch NaNO3 Câu 16: Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng dung dịch những chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Dùng thuốc thử nào sau này để nhận ra cả ba chất? A.Quỳ tím và dung dịch HCl B. Phenolphtalein và dung dịch BaCl2 C. Quỳ tím và dung dịch K2CO3 D. Quỳ tím và dung dịch NaCl Câu 17: Sản phẩm thu được sau khi điện phân dung dịch bão hòa muối ăn trong thùng điện phân có màng ngăn: A. NaOH, H2, H2O B. NaOH, H2, HCl C. NaOH, Cl2, H2O D. NaOH, H2, Cl2 Câu 18: Cặp chất nào sau này khi phản ứng với nhau tạo thành chất kết tủa trắng? A. Ca(OH)2 và Na2CO3. B. NaOH và Na2CO3. C KOH và NaNO3. D. Ca(OH)2 và NaCl Câu 19: Cặp chất nào sau này khi phản ứng với nhau tạo ra dung dịch NaOH và khí H2? A.Na2O và H2O. B. Na2O và CO2. C.Na và H2O. D. NaOH và HCl Câu 20: Các cặp chất nào sau này đều làm đục nước vôi trong Ca(OH)2 ? A.CO2, Na2O. B.CO2, SO2. C.SO2, K2O D.SO2, BaO Câu 21: Dãy những bazơ nào sau này đều làm đổi màu quỳ tím và dung dịch phenol phtalein ? A.KOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Zn(OH)2 B. NaOH, Al(OH)3, Ba(OH)2, Cu(OH)2 C. Ca(OH)2, KOH, Zn(OH)2, Fe(OH)2 D. NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 Câu 22: Dung dịch NaOH và dung dịch Ca(OH)2 không phản ứng với cặp chất nào sau này? A.HCl, H2SO4 B. CO2, SO3 C.Ba(NO3)2, NaCl D. H3PO4, ZnCl2 Câu 23: Thành phần Phần Trăm của Na và Ca trong hợp chất NaOH và Ca(OH)2 lần lượt là: A. 50 %, 54 % B. 52 %, 56 % C. 55 %, 58 % D. 57, 5% , 54 % Câu 24: Dung dịch NaOH phản ứng với toàn bộ những chất trong dãy chất nào sau này? A.CO2, P2O5, HCl, CuCl2 B.CO2, P2O5, KOH, CuCl2 C. CO2, CaO, KOH, CuCl2 D. CO2, P2O5, HCl, KCl Câu 25: NaOH rắn hoàn toàn hoàn toàn có thể hút nước rất mạnh nên hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng làm khô một số trong những trong những chất. NaOH làm khô những khí ẩm nào sau này? A. H2SO4 B. H2 C. CO2 D. SO2 Câu 26: Cho 2,24 lít khí CO2 ( đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch Ca(OH)2 , thành phầm thu được là muối CaCO3. Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 cần dùng là: A. 0,5M B. 0,25M B. 0,1M D. 0,05M Câu 27: Hòa tan 30 g NaOH vào 170 g nước thì thu được dung dịch NaOH có nồng độ là: A. 18% B. 16 % C. 15 % D. 17 % Câu 28: Dẫn 22,4 lít khí CO2 ( đktc) vào 200g dung dịch NaOH 20%. Sau phản ứng tạo ra thành phầm nào trong số những thành phầm sau: A. Muối natricacbont và nước B. Muối natri hidrocacbonat C. Muối natrihidrocacbonat và nước D. Muối natrihidrocacbonat và natricacbonat Câu 29: Dẫn 5,6 lít khí SO2 vào dung dịch có chứa 18,5 g Ca(OH)2. Sau phản ứng tạo ra thành phầm nào trong số những thành phầm sau: A. Muối canxihidrocacbonat B. Muối canxi hidrocacbonat và nước C. Muối canxicacbonat và caxi hidrocacbonat D Muối canxi cacbonat và nước Câu 30: Trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10% bằng dung dịch HCl 3,65%. Khối lượng dung dịch HCl cần dùng là: A. 200g B. 300g C. 400g D. 500g Câu 31: Hòa tan 112 g KOH vào nước thì được 2 lit dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là: A. 2M B. 1M C. 0,1M D. 0,2M Câu 32: Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H2SO4 10%. Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là: A . 98 g B. 89 g C. 9,8 g D.8,9 g Câu 33: Cho 2,24 lít khí CO2 ( đktc) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch Ca(OH)2 sinh ra chất kết tủa white color. Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 cần dùng là: A. 0,1 M B. 0,2 M C. 0,25 M D. 0,5 M Câu 34: Hòa tan 6,2 g Na2O vào nước được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là: A .0,1M B. 0,2 M C. 0,3M D. 0,4M Câu 35: Hòa tan 80 g NaOH vào nước thu được dung dịch có nồng độ 1M. Thể tích dung dịch NaOH là: A. 1 lít B. 2 lít C. 1,5 lít D. 3 lít

Đề thi học viên giỏi hóa thành phố Nha Trang Khánh Hòa

Câu 1:

Bảng dưới đây cho biết thêm thêm thêm thêm độ tan của một số trong những trong những muối trong nước thay đổi theo nhiệt độ

Nhiệt độ 20 30 40 50 60

Độ tan(g/100g nước) 5 11 18 28 40

a.Vẽ sợ đồ màn màn biểu diễn S của muối trong nước (tung là chất tan)

b.Căn cứ vào đồ thị,hãy ước lượng độ tan của muối ở 25 độ C và 55 độ C

c.Tính số gam muối thu trong

1.200g nước để sở hữu dd bão hòa ở 20 độ C

2.2kg nước để sở hữu dd bão hòa ở 50 độ C

Câu 2:

Cho A là oxit,B là muối,C và D là sắt kẽm sắt kẽm kim loại.Chọn chất thích hợp và hoàn thành xong xong những PTPỨ sau

A+HCl->2 muối +H2O C+muối->1 muối

B+NaOH->2 muối + H2O D+muối-> 2 muối

Câu 3:

1.Hoàn thành dãy chuyển hóa: KClO3->B->C->D->E->Al2(SO4)3->BaSO4

2.Các chất bột đựng trong 4 lọ rất rất khác nhau (không nhãn) gồm Al,Fe,CuO,Fe2O3.Bằng pphh,hãy dùng 1 chất duy nhất để nhận ra.Viết PTHH

Câu 4:

Phân tích chất A thấy có thành phần những nguyên tố theo khối lượng là 27,38% Na 1,19%H 14,29%C và còn sót lại là oxi

a.Tìm CTPT của A và gọi tên

b.Hãy lý giải vì sao chất A dùng để chữa bệnh đau dạ dày ?

Câu 5:

Cho 578g dd AgNO3 5% pứ với 153,3 g dd HCl 10% thu được dd A và kết tủa trắng có m=24g sau khi sấy khô

a.Tính H% pứ

b.Tính C% những chất trong dd A

c.Tính V dd NaOH 0,3M để trung hòa dd A

Câu 6:

Một loại thuốc súng có thành phần C,S và muối X được trộn theo như đúng tỉ lệ của PTPỨ nổ.Lấy 62,2g thuốc súng cho vào trong bình thép chịu áp suất không hề kk.Đốt nóng bình cho pứ xẩy ra hoàn toàn,sau pứ thu được hh 2 khí và 1 rắn Y.Hỗn hợp khí có khối lượng gấp 27 lần khối lượng của rất rất khó có cùng thể tích,ở cùng một Đk,nhiệt độ và p…Một trong hai khí là SO2,còn sót lại hoàn toàn hoàn toàn có thể làm đục nước vôi trong.Áp suất trong bình thời hạn lúc bấy giờ là P,trong Đk đó 19,2g O2 cũng luôn hoàn toàn có thể có áp suất P.Y gồm 2 nguyên tố có tỉ lệ số nguyên tử là một trong:1.Hòa tan Y vào nước rồi cho dd AgNO3 dư vào thì thu được 57,4g kết tủa AgCl.

a.Xác định công thức X,Y

b.Viết PTPỨ nổ của thuốc súng,biết pứ sinh ra khí nitơ và khí cacbonic

Câu 7:

1.Rau quả nếu dữ gìn và bảo vệ trong kk (21%O2 0,03%CO2 còn sót lại là N2 và …)thì rau quả sẽ chín sau vài ngày.Rau quả tươi nếu được dữ gìn và bảo vệ trong đk hạ thấp hàm lượng O xuống dưới 21% và tăng hàm lượng cacbon ddixioxit ở nhiệt độ thích hợp thì thời hạn dữ gìn và bảo vệ tăng đáng kể.Trong một kho dữ gìn và bảo vệ xoài có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh 200m2 và có độ cao 4m,người ta rút bớt O2 và tăng CO2 bằng phương pháp đốt metan (CH4) trong kho kín rồi hạ nhiệt độ xuống O độ C

a.Tính hàm lượng cacbon đioxit trong kho khi số lượng oxit được rút tới 5%

b.Người ta vào kho lạnh nên phải có những thiết bị bảo lãnh gì?Vì sao?

Reply
7
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Muối không độc nhưng tránh việc có nhiều trong nước ăn vì vị mặn của nó là miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Muối không độc nhưng tránh việc có nhiều trong nước ăn vì vị mặn của nó là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Muối không độc nhưng tránh việc có nhiều trong nước ăn vì vị mặn của nó là Free.

Giải đáp vướng mắc về Muối không độc nhưng tránh việc có nhiều trong nước ăn vì vị mặn của nó là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Muối không độc nhưng tránh việc có nhiều trong nước ăn vì vị mặn của nó là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Muối #không #độc #nhưng #không #nên #có #nhiều #trong #nước #ăn #vì #vị #mặn #của #nó #là

4618

Clip Muối không độc nhưng tránh việc có nhiều trong nước ăn vì vị mặn của nó là -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Muối không độc nhưng tránh việc có nhiều trong nước ăn vì vị mặn của nó là -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Muối không độc nhưng tránh việc có nhiều trong nước ăn vì vị mặn của nó là -Thủ Thuật Mới miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Muối không độc nhưng tránh việc có nhiều trong nước ăn vì vị mặn của nó là -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Muối không độc nhưng tránh việc có nhiều trong nước ăn vì vị mặn của nó là -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Muối không độc nhưng tránh việc có nhiều trong nước ăn vì vị mặn của nó là -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Muối #không #độc #nhưng #không #nên #có #nhiều #trong #nước #ăn #vì #vị #mặn #của #nó #là #Thủ #Thuật #Mới