Thủ Thuật Hướng dẫn Một vật trong 2 phút xấp xỉ được 3 000 lần tần số xấp xỉ của vật là Chi tiết Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một vật trong 2 phút xấp xỉ được 3 000 lần tần số xấp xỉ của vật là Chi tiết được Update vào lúc : 2022-05-11 13:03:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Một vật trong 2 phút xấp xỉ được 3 000 lần tần số xấp xỉ của vật là 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một vật trong 2 phút xấp xỉ được 3 000 lần tần số xấp xỉ của vật là được Update vào lúc : 2022-05-11 13:02:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đây là tính chất vật lý gì của sợi cơ? (Vật lý – Lớp 12)

1 vấn đáp

Có bao nhiêu tính chất vật lý của sợi cơ? (Vật lý – Lớp 12)

2 vấn đáp

Có bao nhiêu tính chất vật lý của sợi cơ? (Vật lý – Đại học)

1 vấn đáp

Tính hiệu suất do cần cẩu sản ra? (Vật lý – Lớp 8)

1 vấn đáp

Chọn câu Đúng nhất (Vật lý – Lớp 12)

2 vấn đáp

Đây là tính chất vật lý gì của sợi cơ? (Vật lý – Lớp 12)

1 vấn đáp

Có bao nhiêu tính chất vật lý của sợi cơ? (Vật lý – Lớp 12)

2 vấn đáp

Có bao nhiêu tính chất vật lý của sợi cơ? (Vật lý – Đại học)

1 vấn đáp

Tính hiệu suất do cần cẩu sản ra? (Vật lý – Lớp 8)

1 vấn đáp

Chọn câu Đúng nhất (Vật lý – Lớp 12)

2 vấn đáp

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

+ Cách tính tần số xấp xỉ của một vật

Dựa vào định nghĩa: Tần số là số xấp xỉ mà vật thực thi được trong một giây. Vậy tần số f = Số xấp xỉ / Thời gian để thực thi số xấp xỉ đó.

Công thức: f = N : t

Trong số đó: f là tần số (Hz); n là số xấp xỉ; t là thời hạn vật thực thi được n xấp xỉ (s).

Quảng cáo

Ví dụ 1: Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau này:

 A. Tần số là thời hạn vật thực thi được 10 xấp xỉ

 B. Tần số là số xấp xỉ vật thực thi trong thời hạn 2 ngày.

 C. Tần số là thời hạn vật thực thi được một xấp xỉ.

 D. Tần số là số xấp xỉ vật thực thi trong thời hạn 1 giây.

Tần số là số xấp xỉ vật thực thi trong thời hạn 1 giây.

Chọn D

Ví dụ 2: Đơn vị của tần số là

 A. Héc (Hz)

 B. Giây (s)

 C. Mét trên giây (m/s)

 D. Ben (B).

Đơn vị của tần số là Héc (Hz).

Chọn A

Quảng cáo

Ví dụ 3: Trong 20 giây, một lá thép thực thi được 2000 xấp xỉ, tần số xấp xỉ của lá thép là:

 A. 20 Hz

 B. 100 Hz

 C. 2000 Hz

 D. 40000 Hz.

Số xấp xỉ lá thép thực thi trong một giây là: 2000 : 20 = 100 Hz

Vậy tần số xấp xỉ của lá thép là 100 Hz.

Chọn B.

Câu 1: Một dây đàn xấp xỉ trong 2 giây thực thi được 1000 xấp xỉ thì tần số xấp xỉ của dây đàn là:

 A. 1000 Hz

 B. 500 Hz

 C. 250 Hz

 D. 200 Hz

Hiển thị đáp án

Số xấp xỉ dây đàn thực thi được trong một giây là: 1000 : 2 = 500 Hz

Vậy tần số xấp xỉ của dây đàn là 500 Hz.

Chọn B

Quảng cáo

Câu 2: Một vật nặng buộc chặt vào dây mảnh treo vào một trong những trong những điểm cố định và thắt chặt và thắt chặt được gọi là con lắc. Một con lắc thực thi được 20 xấp xỉ trong 10 giây. Tần số xấp xỉ của con lắc là:

 A. 2 Hz

 B. 2s

 C. 0,5 Hz

 D. 0,5s

Hiển thị đáp án

Tần số xấp xỉ của con lắc là: 20 : 10 = 2 Hz.

Chọn A

Câu 3: Có hai con lắc, trong cùng một khoảng chừng chừng thời hạn con lắc thứ nhất thực thi được 10 xấp xỉ, con lắc thứ hai thực thi được 15 xấp xỉ. Tần số xấp xỉ của con lắc nào to nhiều hơn nữa và to nhiều hơn nữa bao nhiêu lần ?

 A. Tần số xấp xỉ của con lắc thứ nhất to nhiều hơn nữa và to nhiều hơn nữa 1,5 lần.

 B. Tần số xấp xỉ của con lắc thứ hai to nhiều hơn nữa và to nhiều hơn nữa 1,5 lần.

 C. Tần số xấp xỉ của con lắc thứ nhất to nhiều hơn nữa và to nhiều hơn nữa 3 lần.

 D. Tần số xấp xỉ của con lắc thứ hai to nhiều hơn nữa và to nhiều hơn nữa 3 lần.

Hiển thị đáp án

Vì trong cùng một khoảng chừng chừng thời hạn t, con lắc thứ nhất thực thi được 10 xấp xỉ, con lắc thứ hai thực thi được 15 xấp xỉ.

Tần số của con lắc thứ nhất là : 10/t

Tần số của con lắc thứ hai là: 15/t

Tỉ số về tần số của con lắc thứ hai so với con lắc thứ nhất là: 15/t : 10/t = 1,5

Vậy tần số xấp xỉ của con lắc thứ hai to nhiều hơn nữa và to nhiều hơn nữa 1,5 lần.

Chọn B

Câu 4: Người ta đo được tần số xấp xỉ của một số trong những trong những xấp xỉ như sau:

Hãy xác lập xấp xỉ nào có tần số lớn số 1 ?

 A. Vật xấp xỉ có tần số 100 Hz

 B. Trong một giây vật xấp xỉ được 70 xấp xỉ

 C. Vật xấp xỉ có tần số 200Hz

 D. Trong một phút vật xấp xỉ 1500 xấp xỉ.

Hiển thị đáp án

Trong một giây vật xấp xỉ được 70 xấp xỉ tức là tần số là 70 Hz.

Trong một phút vật xấp xỉ 1500 xấp xỉ, đổi 1 phút = 60 giây.

vậy tần số của xấp xỉ là: 1500 : 60 = 25 Hz.

Như vậy vật xấp xỉ có tần số 200 Hz là vật có tần số lớn số 1.

Chọn C

Câu 5: Em hãy tính tần số xấp xỉ của một con lắc biết rằng nó thực thi được 180 xấp xỉ trong thời hạn 1 phút.

Hiển thị đáp án

Đổi 1 phút = 60 giây

Số xấp xỉ trong một giây là: 180 : 60 = 3 Hz

Vậy tần số xấp xỉ là 3 Hz.

Câu 6: Một người đếm được trong 2 giây một con lắc thực thi được một xấp xỉ. Vậy trong một giờ con lắc này sẽ thực thi được bao nhiêu xấp xỉ?

Hiển thị đáp án

Đổi 1 giờ = 60 phút = 3600 giây.

Trong một giờ con lắc này sẽ thực thi được số xấp xỉ là:

  3600 : 2 x 1 = 1800 xấp xỉ.

Vậy trong một giờ, vật thực thi được 1800 xấp xỉ.

Câu 7: Một vật xấp xỉ với tần số 2 Hz. Hỏi sau bao lâu thì vật thực thi được 200 xấp xỉ.

Hiển thị đáp án

Tần số là số xấp xỉ thực thi được trong một giây.

Vật xấp xỉ với tần số 2 Hz tức là trong một giây vật thực thi 2 xấp xỉ.

Để vật thực thi được 200 xấp xỉ cần thời hạn là: 200 : 2 = 100 giây.

Vậy sau 100 giây, vật sẽ thực thi được 200 xấp xỉ.

Câu 8: Một vật thực thi được 15 xấp xỉ trong một giây. Khi nó xấp xỉ như vậy ta có nghe được âm thanh của nó không? Muốn nghe được âm thanh của nó thì nên phải làm cho nó thực thi tối thiểu bao nhiêu xấp xỉ trong một giây?

Một vật thực thi được 15 xấp xỉ trong một giây tức là vật có tần số 15 Hz.

Vì tai người chỉ nghe được những âm có tần số từ 20 Hz đến 20000 Hz, nên ta không nghe được âm thanh của vật này. Muốn nghe được âm thanh của nó thì nên làm cho nó tối thiểu có tần số 20 Hz, tức là nó thực thi 20 xấp xỉ trong một giây.

Câu 9: Vật A trong thời hạn 2 phút thực thi được 5400 xấp xỉ. Vật B trong thời hạn 3 phút thực thi được 8640 xấp xỉ. Hỏi vật nào phát ra âm thanh cao hơn? Vì sao?

Hiển thị đáp án

Đổi 2 phút = 120 giây; 3 phút = 180 giây.

Tần số xấp xỉ của vật A là: 5400 : 120 = 45 Hz

Tần số xấp xỉ của vật B là: 8640 : 180 = 48 Hz.

Vì 48 Hz > 45 Hz, vậy B có tần số cao hơn vật A nên vật B phát ra âm cao hơn.

Câu 10: Khi tiến hành thí nghiệm, có 4 bạn học viên ghi được những kết quả vào bảng sau:

Em hãy sắp xếp những vật mà âm thanh phát ra theo thứ tự từ âm trầm đến âm bổng.

Hiển thị đáp án

Tần số xấp xỉ của vật 1 là: 150 : 10 = 15 Hz

Tần số xấp xỉ của vật 2 là: 270 : 30 = 9 Hz

Tần số xấp xỉ của vật 3 là: 1350 : 15 = 90 Hz

Tần số xấp xỉ của vật 4 là: 4590 : 60 = 76,5 Hz.

Âm có tần số càng lớn thì âm đó càng bổng.

Vậy theo thứ tự từ âm trầm đến âm bổng là: vật 2; vật 1; vật 4; vật 3.

Câu 11: Trong 20 giây, một lá thép thực thi được 6000 xấp xỉ. Hỏi xấp xỉ của lá thép có phát ra âm thanh hay là không? Tai người hoàn toàn hoàn toàn có thể cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra không? Tại sao?

Hiển thị đáp án

Tần số xấp xỉ của lá thép là: 6000 : 20 = 300 Hz.

Lá thép xấp xỉ nên nó phát ra âm thanh, tai người hoàn toàn hoàn toàn có thể cảm nhận được âm thanh do lá thép phát ra. Vì tai người nghe được những âm có tần số 20 Hz đến 20000 Hz.

Câu 12: Khi tiến hành thí nghiệm, những học viên ghi được những kết quả vào bảng sau:

a. Em hãy sắp xếp tần số xấp xỉ của những vật theo thứ tự giảm dần.

b. Cho biết những âm thanh nào mà ta hoàn toàn hoàn toàn có thể nghe được? Tại sao?

Hiển thị đáp án

Tần số xấp xỉ của vật A là: fA = 4950 : 50 = 99 Hz

Tần số xấp xỉ của vật B là: fB = 2160 : 120 = 18 Hz

Tần số xấp xỉ của vật C là: fC = 8750 : 250 = 35 Hz

Tần số xấp xỉ của vật D là: fD = 100 : 5 = 20 Hz

Tần số xấp xỉ của những vật theo thứ tự giảm dần là: fA; fC; fD; fB

Tai người nghe được những âm có tần số 20 Hz đến 20000 Hz, nên ta hoàn toàn hoàn toàn có thể nghe được những âm do vật A, C, D phát ra.

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 7 tinh lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
3
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Một vật trong 2 phút xấp xỉ được 3 000 lần tần số xấp xỉ của vật là miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một vật trong 2 phút xấp xỉ được 3 000 lần tần số xấp xỉ của vật là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Một vật trong 2 phút xấp xỉ được 3 000 lần tần số xấp xỉ của vật là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một vật trong 2 phút xấp xỉ được 3 000 lần tần số xấp xỉ của vật là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một vật trong 2 phút xấp xỉ được 3 000 lần tần số xấp xỉ của vật là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #vật #trong #phút #dao #động #được #lần #tần #số #dao #động #của #vật #là

4488

Clip Một vật trong 2 phút xấp xỉ được 3 000 lần tần số xấp xỉ của vật là Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một vật trong 2 phút xấp xỉ được 3 000 lần tần số xấp xỉ của vật là Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Một vật trong 2 phút xấp xỉ được 3 000 lần tần số xấp xỉ của vật là Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Một vật trong 2 phút xấp xỉ được 3 000 lần tần số xấp xỉ của vật là Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Một vật trong 2 phút xấp xỉ được 3 000 lần tần số xấp xỉ của vật là Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một vật trong 2 phút xấp xỉ được 3 000 lần tần số xấp xỉ của vật là Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #vật #trong #phút #dao #động #được #lần #tần #số #dao #động #của #vật #là #Chi #tiết