Thủ Thuật Hướng dẫn Một vật xấp xỉ điều hòa có phương trình x = Acos t gốc thời hạn t = 0 đã được chọn 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Một vật xấp xỉ điều hòa có phương trình x = Acos t gốc thời hạn t = 0 đã được chọn được Update vào lúc : 2022-08-26 09:35:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một vật xấp xỉ điều hòa  có phương trình: x = Acos(wt – p./3 ). Gốc thời hạn t = 0 đã được chọn

A. khi vật qua li độ  theo chiều âm quĩ đạo.

B. khi vật qua li độ x = A/2 theo chiều dương quĩ đạo.

C. khi vật qua li độ 

 theo chiều dương quĩ đạo.

D. khi vật qua li độ x = A/2 theo chiều âm quĩ đạo.

Các vướng mắc tương tự

Một vật có khối lượng m = 1 kg xấp xỉ điều hoà với chu kì T = 2 s. Vật qua vị trí cân riêng với vận tốc 31,4 cm/s. Khi t = 0 vật qua li độ x = 5 cm theo chiều âm quĩ đạo. Lấy π 2 = 10. Phương trình xấp xỉ điều hoà của con lắc là 

A. x = 5 c o s π t – 5 π 6 c m

B. x = 10 c o s π t + π 3 c m

C. x = 10 c o s 2 π t + π 3 c m

D. x = 10 c o s π t – π 6 c m

Một vật xấp xỉ điều hòa với biên độ A=4 cm và T=2 s. Chọn gốc thời hạn là lúc vật qua vị trí cân đối theo chiều dương của quỹ đạo. Phương trình xấp xỉ của vật là

A.  x   =   4 cos ( 2 πt   +   π 2 )   cm

B.  x   =   4 cos ( 2 πt   –   π 2 )   cm

C.  x   =   4 cos ( πt   +   π 2 )   cm

D.  x   =   4 cos ( πt   –   π 2 )   cm

Một vật xấp xỉ điều hòa trên trục Ox với biên độ A   =   4   c m và chu kì T   =   2 s . Chọn gốc thời hạn là lúc vật trải qua vị trí có li độ   x   =   2 c m theo chiều dương. Phương trình xấp xỉ của vật là

A.  x = 4 cos πt + π 3 c m

B.  x = 4 cos πt – π 3 c m

C.  x = 4 cos 2 πt + π 6 c m

D.  x = 4 cos 2 πt – π 6 c m

Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 2 s. Từ thời gian vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi tần suất của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có vận tốc trung bình là

A. 13,7 cm/s

B. 14,0 cm/s

C. 13,5 cm/s

D. 13,3 cm/s

Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14cm với chu kì 1s. Từ thời gian vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi tần suất của vật đạt giá trị bằng không lần thứ hai, vật có vận tốc trung bình là

A. 27,3 cm/s.       

B. 28,0 cm/s.        

C. 27,0 cm/s.        

D. 26,7 cm/s.

Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 16 cm với chu kì 2 s. Từ thời gian vật qua vị trí có li độ 4 cm theo chiều dương đến khi tần suất của vật có độ lớn cực tiểu lần thứ nhất, vận tốc hoạt động và sinh hoạt giải trí trung bình của vật là

A. 28,8 cm/s

B. 4,8 cm/s

C. 9,6 cm/s

D. 14,4 cm/s

Một chất điểm xấp xỉ điều hòa trên một trục cố định và thắt chặt. Chiều dài quỹ đạo là 10 cm, tần số 10 Hz. Tại thời gian t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ cm và đi theo chiều dương của trục tọa độ. Phương trình xấp xỉ của vật là

A.  i = 5 cos 20 πt – π 3 c m

B.  i = 5 cos 20 πt – 2 π 3 c m

C.  i = 5 cos 20 πt + π 3 c m

D.  i = 5 cos 20 πt + 2 π 3 c m

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 10 N/m và vật nặng có khối lượng 100 g xấp xỉ điều hòa trên quỹ đạo dài 8 cm. Tại thời điểm ban đầu t = 0 vật nặng qua vị trí có li độ -2 cm theo chiều dương. Phương trình xấp xỉ của vật là

A. x = 4cos(10t + 2π/3) cm

B. x = 8cos(10t + π/3) cm

C. x = 8cos(10t – π/3) cm

D. x = 4cos(10t – 2π/3) cm

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 10 N/m và vật nặng có khối lượng 100 g xấp xỉ điều hòa trên quỹ đạo dài 8 cm. Tại thời điểm ban đầu t = 0 vật nặng qua vị trí có li độ -2 cm theo chiều dương. Phương trình xấp xỉ của vật là

A. x = 4 cos 10 t + 2 π / 3 cm

B.  x = 8 cos 10 t – π / 3 cm

C.  x = 4 cos 10 t – 2 π / 3 cm

Gốc thời hạn được chọn vào lúc nào nếu phương trình xấp xỉ điều hòa có dạng (x = Acos ( (omega t + (pi over 2)) )cm )?

Câu 52074 Thông hiểu

Gốc thời hạn được chọn vào lúc nào nếu phương trình xấp xỉ điều hòa có dạng (x = Acos left( omega t + pi over 2 right)cm)?

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng đường tròn lượng giác

Dạng 1: Viết phương trình xấp xỉ điều hòa — Xem rõ ràng

Thi ĐH Vật lý Thi ĐH – Vật lý

Toán 12

Ngữ văn 12

Tiếng Anh 12

Vật lý 12

Hoá học 12

Sinh học 12

Lịch sử 12

Địa lý 12

GDCD 12

Công nghệ 12

Tin học 12

Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 12

Tư liệu lớp 12

Xem nhiều nhất tuần

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Một vật xấp xỉ điều hòa có phương trình x = Acos t gốc thời hạn t = 0 đã được chọn

Reply
8
0
Chia sẻ

4618

Video Một vật xấp xỉ điều hòa có phương trình x = Acos t gốc thời hạn t = 0 đã được chọn ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một vật xấp xỉ điều hòa có phương trình x = Acos t gốc thời hạn t = 0 đã được chọn tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Một vật xấp xỉ điều hòa có phương trình x = Acos t gốc thời hạn t = 0 đã được chọn miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một vật xấp xỉ điều hòa có phương trình x = Acos t gốc thời hạn t = 0 đã được chọn miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một vật xấp xỉ điều hòa có phương trình x = Acos t gốc thời hạn t = 0 đã được chọn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một vật xấp xỉ điều hòa có phương trình x = Acos t gốc thời hạn t = 0 đã được chọn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #vật #dao #động #điều #hòa #có #phương #trình #Acos #gốc #thời #gian #đã #được #chọn